Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionāta) pakalpojumu (turpmāk – SAC pakalpojums) ir personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ (noteikta invaliditātes I vai II grupa) nespēj sevi aprūpēt un personai nepieciešamais sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas apjoms pārsniedz Rīgas pilsētas pašvaldības noteikto (Rīgas domes 04.09.2012. saistošo noteikumu Nr.184 Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 41.4. punktā noteikto aprūpes mājās pakalpojuma apjomu vai 41.3.apakšpunktā noteikto apjomu personām bez noteiktas dzīvesvietas (bezpajumtnieki)) aprūpei dzīvesvietā apjomu.
SAC pakalpojuma saņemšanas iespējas:
Lai saņemtu SAC pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienestā. SAC pakalpojums tiek piešķirts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 21.04.2008. noteikumos Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” un Rīgas domes 04.09.2012. saistošajos noteikumos Nr.184 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” noteikto kārtību.
SAC pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināts:
• dzīvesvieta ar sadzīvei nepieciešamo inventāru atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
• ēdināšana 3 reizes dienā;
• veļa, apģērbs un apavi;
• reģistrācija pie ģimenes ārsta, ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde;
• brīvā laika pavadīšanas aktivitātes;
• kultūras pasākumi, kā arī pēc personas vēlēšanās tiek organizēta garīgā aprūpe atbilstoši personas konfesionālajai piederībai;
• ja nepieciešams, palīdzība personas individuālo sociālo problēmu risināšanā.
SAC pakalpojuma samaksa
Pašvaldības nodrošinātā SAC pakalpojuma samaksas kārtība, kā arī SAC pakalpojuma saņēmēju un viņu likumisko apgādnieku tiesības un pienākumi ir noteikti Rīgas domes 04.09.2012. saistošajos noteikumos Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība".
Par SAC pakalpojumu maksā klients 90% no pensijas un piemaksas pie pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, un klienta apgādnieks atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Gadījumā, ja klients un viņa apgādnieks/-i nespēj samaksāt pilnu SAC pakalpojuma cenu, tad pašvaldība samaksā līdz SAC pakalpojuma pilnai cenai. Ja klientam ir vairāki apgādnieki, tad starpību starp pilnu pakalpojuma cenu mēnesī un klienta samaksas daļu, veic apgādnieki proporcionāli apgādnieku skaitam un katra apgādnieka individuālajām finansiālajām iespējām.
SAC pakalpojuma samaksu Rīgas domes Labklājības departamenta pakļautībā esošajās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās nosaka Rīgas domes 03.07.2012. lēmums Nr.4923 "Par grozījumiem Rīgas domes 06.07.2010. lēmumā Nr.1627 „Par Labklājības departamenta un tā pakļautībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem”".

Informatīvs buklets (lasīt vairāk)

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes, kurās Rīgas iedzīvotāji
var saņemt pašvaldības apmaksātus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus:

Sociālās aprūpes centrs "Mežciems"
mezciems@riga.lv

Informatīvais buklets

Darbinieku tālruņu sarakstsMalienas iela 3, Rīga
LV – 1079
Fakss 67537649

Direktors Ainārs Judeiks 67181953
Lietvede Inese Juhņēviča 67181955
Sociālie darbinieki Māris Zemītis, Viesturs Pumpurs, Anna Plauča 67181963

Sociālās aprūpes centrs "Gaiļezers"
rsacgailezers@riga.lv

 

www.sacgailezers.lv

Hipokrāta iela 6, Rīga
LV – 1079
Fakss 67547750
Direktors Aldis Virbulis 67539453
Direktora vietniece Ilze Baltiņa-Mežgaile 67817023
Lietvede Elita Grīviņa 67539453
Sociālā darbiniece Aija Ļitvīnova 67817054

Sociālās aprūpes centrs "Stella maris"
Stella.Maris@riga.lv

www.sacstellamaris.lv

Birzes iela 54, Rīga
LV – 1016
Fakss 67434443
Direktore Solvita Rudoviča 67012592
Sekretāre Vita Celma  67012698
Vecākais sociālais darbinieks  Ieva Dortāne 67012672


Līgumorganizācijas, kurās var saņemt pašvaldības finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu

SIA "Pansionāts Dzimtene"
VIPDZ@inbox.lv
Jūrmala, Ķemeri, Em.Dārziņa ielā 24
LV – 2012
Fakss 67765004
Direktore Ināra Karpoviča 67765004
2.korpuss   67765039

Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" sociālās aprūpes centrs "Pārdaugava" 
pardaugava@rsa.lv

www.samariesi.lv

Garozes iela 15, Rīga
LV - 1004
Direktore Ilze Ragozina 67605131
Grāmatvede Iveta Cipruse 67605131
Sociālā darbiniece Dace Lielmane 67605131
Nodibinājums "Fonds VIA VERITAS" Starpkonfesionālais pansionāts "Ciāna"
sac.ciana@gmail.com
Mārupes iela 14, Rīga
LV – 1002
Direktors Evita Dakse 20203113

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Sociālās aprūpes centrs "Stūrīši"

sac.sturisi@inbox.lv

www.redcross.lv

Stūrīši,Laidzes pagasts, Talsu novads, LV - 3201
Direktore Anita Boitmane

63237736

63225585

Biedrības "Dzintarkrasta serviss" Sociālās aprūpes centrs – pansionāts „Liepa"
dzintarkrasts.s@inbox.lv
Zolitūdes iela 30,
Rīga, LV - 1029
Direktore Marika Žuravļova 67416062
29225513

Engures novada domes pansionāts "Rauda"

raudas.pansionats@infonet.lv

www.raudaspansionats.lv

Smārdes pagasts,Engures novads Direktors Viktors Neilands 63124038

Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga”
filiāle „Ezerkrasti”

http://www.vsacriga.gov.lv

Berģu ielā 142, Rīgā

VSAC „Rīga” direktora p.i. 

Filiāles vadītāja 

Inese Paudere

Valentīna Maļcāne

67520600

67994565

Latvijā pirmā senioru mājvieta ar medicīnisko aprūpi "Dzintara melodija" - bezmaksas tālrunis informācijai 80008008. Vairāk informācijas mājas lapā www.seniorbaltic.lv

Kopš 2013. gada 12. jūlija pansionātā MARVE RESIDENZ Saulkrastos sniedz ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumus kā arī aicina senjorus atpūsties pie jūras. Vairāk informācijas mājas lapā www.marve.info.