Novembrī Rīgas politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki saņems svētku pabalstu

Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienu, politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki – valsts pensiju saņēmēji saskaņā ar Rīgas domes 25.10.2005. saistošajiem noteikumiem Nr. 26 "Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem" varēs saņemt svētku pabalstu.
Pabalsta apmērs vienai personai 100.00 euro.
Pabalsts tiek izmaksāts politiski represētajiem un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem – valsts pensiju saņēmējiem, kuri savu dzīves vietu deklarējuši Rīgā līdz 2018. gada 1. novembrim (tai skaitā sociālās aprūpes centros dzīvojošiem). Pabalsts tiek piešķirts reizi gadā, novembrī, bez iesnieguma un bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas. Pabalsts tiek pārskatīts un kontu vai izmaksāts kasē. Saņemot pabalstu skaidrā naudā, jāuzrāda sekojošus dokumentus: pasi, politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecību, vai notariāli apstiprinātu pilnvaru, ja pabalstu saņem pilnvarota persona. Ja attaisnojošu iemeslu dēļ persona nevarēs saņemt svētku pabalstu norādītajos datumos, tad pabalstu varēs pieprasīt sešu mēnešu laikā no tiesību rašanās dienas.
Svētku pabalstu var saņemt:
Politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieki uzrādot politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu un personu apliecinošu dokumentu.
Rīdzinieki pabalstu varēs saņemt no 2. līdz 13. novembrim savās mikrorajona/rajona nodaļās.
1., 5. novembrī Zemgales priekšpilsētā dzīvojošie.
2. novembrī Ziemeļu rajonā dzīvojošie.
6.,7. novembrī Latgales priekšpilsētā dzīvojošie.
8.,12. novembrī Kurzemes rajonā dzīvojošie.
13.,14. novembrī Vidzemes priekšpilsētā, Čiekurkalnā, Mežaparkā un Centra rajonā dzīvojošie.

Neskaidrību gadījumos informāciju var iegūt zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, P,O,T,C no plkst.9.00 – 17.00 un Pt no plkst.9.00 – 16.00. Ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte.

......................................................................................................................................................

Rīgā paplašināts sociālo pabalstu saņēmēju loks un ieviests jauns pabalsts

2018.gada 5.oktobrī stājās spēkā grozījumi Rīgas domes 2013.gada 15.janvāra saistošajos noteikumos Nr.202 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”, kuri nosaka Rīgas pašvaldībā kārtību, kādā tiek izvērtēta ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, sociālo pabalstu veidus, saņemšanas kārtību un personu loku, kurām ir tiesības pretendēt uz pašvaldības sociālo palīdzību.

Saistošajos noteikumos ir veiktas izmaiņas, ka tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 320 EUR (iepriekš – 284,57) katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā mēnesī, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam nepārsniedz 400 EUR (iepriekš – 355,72)  mēnesī.

Līdz ar noteikumu stāšanos spēkā ir paaugstināti arī ienākumu kritēriji tiesībām saņemt pabalstu veselības aprūpei (no 192,09 uz 221 EUR, un no 234,77 uz 270 EUR) un pabalstu izglītības ieguves atbalstam (no 35,57 uz 50 EUR). Pabalsta veselības aprūpes ietvaros turpmāk pabalsts pacienta iemaksu segšanai ir 100 EUR (iepriekš – 71,14)  kalendārajā gadā.

Pabalstu izglītības ieguves atbalstam 50 EUR var saņemt vecāki par izglītojamo no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, un izglītojamais, kurš nav sasniedzis 21 gadu vecumu un iegūst vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību. Rīgas Sociālais dienests klienta iesniegumu par šo pabalstu pieņem no 1. jūnija līdz 31. oktobrim.

Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā pamatvajadzību nodrošināšanai, klientam 3 mēnešu (iepriekš – viena mēneša) laikā jāiesniedz iesniegumu un dokumentu kopijas, kas apliecina krīzes situācijas faktu.

Ir pieejams jauns Rīgas pašvaldības pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pilngadīgai personai pēc sociālās aprūpes centra (turpmāk – SAC) pakalpojuma pārtraukšanas. Uz pabalstu var pretendēt persona, kurai rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešami SAC pakalpojumi un kura SAC pakalpojumu saņēma, pamatojoties uz Rīgas Sociālā dienesta pieņemto lēmumu. Pabalsta mērķis ir nodrošināt personu, kurai tiek izīrēta pašvaldības dzīvojamā telpa ar ikdienā nepieciešamo sadzīves priekšmetu minimumu. Pabalsta apmērs šo priekšmetu iegādei nevar pārsniegt 430 EUR.

Tāpat arī saistošajos noteikumos ir noteikti labvēlīgāki pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai saņemšanas kritēriji ģimenēm ar bērnu invalīdu, pilngadīgām personām ar invaliditāti vai ar garīga rakstura traucējumiem, nosakot, ka pabalstu varēs saņemt, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, veicot klienta sociālās situācijas izvērtējamu vai pamatojoties uz personai sastādītā individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izpildi, neskatoties uz to, ka ģimenei (personai) pieder uzkrājumi vai vairāki īpašumi.

Plašāku informāciju ikviens var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055.

......................................................................................................................................................

 

Rīgas Veselības Centrs