Rīgas Sociālais dienests uzsāk dalību projektā "PROTI un DARI"

 

Rīgas Sociālais dienests ir viens no Stratēģiskajiem partneriem Rīgas pašvaldības projektā “PROTI un DARI”. Projekts tiek īstenots  Eiropas Sociālā fonda (ESF) programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" ietvaros.

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Īstenojot projektu,  plānots  sniegt atbalstu jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

Projekta ietvaros tiks veiktas sekojošas aktivitātes:

 1. Mērķa grupas jauniešu sasniegšana un uzrunāšana;
 2. Mērķa grupas jauniešu profilēšana un individuālo pasākumu programmu izstrāde;
 3. Mērķa grupas jauniešu motivēšana, aktivizēšana un atbalsta sniegšana saskaņā ar mērķa grupas jaunieša individuālo pasākumu programmu, kas izstrādāta, balstoties uz profilēšanas rezultātiem, lai sekmētu šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros, nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
 4. Sadarbībā ar katru jaunieti, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus, tiks  izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma personības attīstībai un iesaistei sabiedrībā  un darba dzīvē. Individuālais darbs ar  jaunieti no projekta līdzekļiem tiks nodrošināts līdz pat 9 mēnešu ilgā laika periodā, ietverot:
 • regulāru individuālā mentora atbalstu (vismaz 20 stundas mēnesī);
 • neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes;
 • speciālistu konsultācijas;
 • dalību pasākumos (nometnēs, semināros, sporta aktivitātēs, kultūras pasākumos);
 • brīvprātīgā darba aktivitātēs, iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos;
 • ekskursijas uz uzņēmumiem vai īslaicīgu praksi uzņēmumā (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara);
 • iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c.

 

Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks - līdz 2018. gada 31.oktobrim.

Rīgas Sociālais dienests aicina jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki, pieteikties dalībai projektā.

Lai pieteiktos projektam vai iegūtu papildus informāciju lūgums sazināties ar Rīgas Sociālā dienesta projekta koordinatori Elīnu Kušiņičevu pa tālr. 67105055 vai e-pastu elina.kusiniceva@riga.lv.

Pieteikties iespējams arī aizpildot anketu: http://ej.uz/PROTI-un-DARI

Sīkāk par projektu lasīt:

http://www.ld.riga.lv/lv/Nacionala_limena_projketi.html

http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari

https://www.facebook.com/PROTIunDARI/

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Par ēdināšanas izmaksu segšanu Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem

2017. gada 1. janvārī stāsies spēkā Rīgas domes 20.12.2016. lēmums Nr. 4640 “Par izglītojamajiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas pilsētas pašvaldība” .
No Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk –Pašvaldība) budžeta līdzekļiem ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga) izmaksas tiks segtas visiem izglītojamiem, kuri Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajās Pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs apgūst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētu pirmsskolas izglītības programmu un atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:
1)ja izglītojamā ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu;
2)ja ģimenes aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā izglītojamais, izglītojamā brāļi, māsas, pusmāsas, pusbrāļi, audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni (arī pilngadību sasniegušie, ja tie apgūst vidējo izglītību), kas kopā ar vismaz vienu vecāku vai likumisko pārstāvi ir deklarēti vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.
Ēdināšanas izdevumi tiks segti, balstoties uz Pašvaldības datu bāzēs esošajiem datiem, līdz ar to vecākiem nav jāiesniedz iesniegums par ēdināšanas izdevumu apmaksu.
Gadījumos, ja ģimene līdz šim nav vērsusies Rīgas Sociālajā dienestā, bet ģimenē ir trīs un vairāk bērni, vai arī ģimene aprūpē audžuģimenē ievietotus vai aizbildnībā esošus bērnus, vecāks, audžuvecāks vai aizbildnis ar iesniegumu, lai novērtētu ģimenes atbilstību daudzbērnu ģimenes statusam, vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, Baznīcas ielā 19/23, 110.kabinetā, pieņemšanas laikos: pirmdienās 10:00-12:30 ; 13:00-18:00; otrdienās 9:30-13:00; ceturtdienās 9:00-12:30; 13:00-16:00. Informatīvais tālrunis 67105048.
Audžuvecāks vai aizbildnis Rīgas Sociālajā dienestā uzrāda Rīgas bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.
Informāciju par sociālā darba speciālistu pieņemšanas laikiem un atbildes uz jautājumiem par sociālajiem pakalpojumiem un sociālajiem pabalstiem Rīgas pašvaldībā var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, P,O,T,C no 9:00 – 17:00 un Pt no 9:00 – 16:00. Ārpus darba laika darbojas automātiskais atbildētājs. Papildu informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt, zvanot pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048 darba dienās darba laikā vai Labklājības departamenta mājas lapā https://www.ld.riga.lv.

_________________________________________________________________________________________________________________

 

UZMANĪBU!
27. decembrī darbu sāk jauns Rīgas Sociālā dienesta teritoriālais centrs "Daugava"

Lai uzlabotu klientu apkalpošanu un nodrošinātu iedzīvotāju pieņemšanu tuvāk dzīvesvietai,no 2016.gada 27. decembra šobrīd esošā Rīgas Sociālā dienesta Teritoriālā centra “Ķengaraga krasts” klientus apkalpos:
Teritoriâlais centrs “KRASTS”, Lomonosova ielā 1 K-19, un  jaunais Teritoriâlais centrs "Daugava" Aglonas iela 35 k-1.

Detalizētāka informācija.

 

 

Rīgas Veselības Centrs