Rīgas Sociālā dienesta aktualitātes projektā “PROTI un DARI!”

Rīgas Sociālā dienesta aktualitātes projektā “PROTI un DARI!”

Rīgas Sociālais dienests ir viens no Stratēģiskajiem partneriem Rīgas pašvaldības projektā “PROTI un DARI”. Projekts tiek īstenots  Eiropas Sociālā fonda (ESF) programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" ietvaros.

Laika posmā no 2017. gada aprīļa līdz jūlijam projektā “PROTI un DARI!” savas individuālās pasākumu programmu īstenošanā iesaistījies 21 jaunietis. To ietvaros jaunietis kopā ar programmas vadītāja un mentora atbalstu attīsta prasmes un motivāciju, lai iesaistītos izglītībā, nodarbinātībā, nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Rīgas Sociālajā dienestā pašlaik ar jauniešiem strādā 13  programmu vadītāji un 19 mentori, kuri ir izgājuši Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētās apmācības.

Lai veicinātu jauniešu prasmju un motivācijas attīstību programmas ietvaros jauniešiem 24 stundu apmērā tiek nodrošinātas atbalsta aktivitātes, kuras nodrošina sekojoši pakalpojumu sniedzēji: Biedrība “Dabas Sporta zāle”, Biedrība “Dubulttreniņš”, SIA “Pertipo”, Piedzīvojumu organizācija “Lūzumpunkts”, Āra dzīves apmācību centrs “Pelēkais vilks”, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas “Diakonijas centrs”, SIA “Skrivanek Latvia”, SIA “Pygmalion”, SIA “Polyglot”,  IK “Elisanda D” mācību centrs “Elisanda”, SIA “Unastyle”,  SIA “Moresales”,  SIA “RigaBrain”.

Jauniešiem, atbilstoši viņu vajadzībām, tiek nodrošinātas individuālas vai grupu nodarbības, kuras palīdz apgūt jaunas prasmes, iepazīt labāk sevi, izprast savus nākotnes mērķus, mācīties komunikācijas un sadarbības prasmes, apgūt un pilnveidot valodu zināšanas u.c.

Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks - līdz 2018. gada 31.oktobrim.

Rīgas Sociālais dienests aicina jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki, pieteikties dalībai projektā.

Lai pieteiktos projektam vai iegūtu papildus informāciju lūgums sazināties ar projekta vadītāju Guntu Grīnhofu pa tālr. 67012022 vai e-pastu gunta.grinhofa@riga.lv.

Plašāka informāciju par projektu un tā aktualitātēm  pieejama Facebook lapā www.facebook.com/PROTIunDARI

.......................................................................................................................................................

 

Aicinām pieteikties Rīgas Sociālajā dienestā pabalstam izglītības ieguves atbalstam!

Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenei (personai), kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 221 EUR katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā mēnesī, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam nepārsniedz 270 EUR mēnesī, ja ir ievēroti pārējie saistošo noteikumu nosacījumi.

Pabalstu piešķir:
 pirmsskolas vecuma bērnam no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei,
 izglītojamam, kurš nav sasniedzis 21 gadu vecumu un iegūst vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību.

Pabalsta apmērs EUR 35.57 euro katram skolniekam.

Lai saņemtu pabalstu:
bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis līdz 31.oktobrim vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, kur:
 jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
 jāiesniedz rakstisks iesniegums;
 jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija.

Papildus informācijas saņemšanai vai neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 (P,O,T,C no plkst. 9.00 – 17.00 un Pt no 9.00 – 16.00). Pēc darba laika darbojas automātiskais atbildētājs.
Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis darba dienās darba laikā 67105048.
Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt Labklājības departamenta mājas lapas sadaļās.

.......................................................................................................................................................

 

Rīgas Veselības Centrs