Rīgas Sociālā dienesta aktualitātes projektā “PROTI un DARI!”

Rīgas Sociālā dienesta aktualitātes projektā “PROTI un DARI!”

Rīgas Sociālais dienests ir viens no Stratēģiskajiem partneriem Rīgas pašvaldības projektā “PROTI un DARI”. Projekts tiek īstenots  Eiropas Sociālā fonda (ESF) programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" ietvaros.

Laika posmā no 2017. gada aprīļa līdz jūlijam projektā “PROTI un DARI!” savas individuālās pasākumu programmu īstenošanā iesaistījies 21 jaunietis. To ietvaros jaunietis kopā ar programmas vadītāja un mentora atbalstu attīsta prasmes un motivāciju, lai iesaistītos izglītībā, nodarbinātībā, nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Rīgas Sociālajā dienestā pašlaik ar jauniešiem strādā 13  programmu vadītāji un 19 mentori, kuri ir izgājuši Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētās apmācības.

Lai veicinātu jauniešu prasmju un motivācijas attīstību programmas ietvaros jauniešiem 24 stundu apmērā tiek nodrošinātas atbalsta aktivitātes, kuras nodrošina sekojoši pakalpojumu sniedzēji: Biedrība “Dabas Sporta zāle”, Biedrība “Dubulttreniņš”, SIA “Pertipo”, Piedzīvojumu organizācija “Lūzumpunkts”, Āra dzīves apmācību centrs “Pelēkais vilks”, Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas “Diakonijas centrs”, SIA “Skrivanek Latvia”, SIA “Pygmalion”, SIA “Polyglot”,  IK “Elisanda D” mācību centrs “Elisanda”, SIA “Unastyle”,  SIA “Moresales”,  SIA “RigaBrain”.

Jauniešiem, atbilstoši viņu vajadzībām, tiek nodrošinātas individuālas vai grupu nodarbības, kuras palīdz apgūt jaunas prasmes, iepazīt labāk sevi, izprast savus nākotnes mērķus, mācīties komunikācijas un sadarbības prasmes, apgūt un pilnveidot valodu zināšanas u.c.

Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks - līdz 2018. gada 31.oktobrim.

Rīgas Sociālais dienests aicina jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki, pieteikties dalībai projektā.

Lai pieteiktos projektam vai iegūtu papildus informāciju lūgums sazināties ar Rīgas Sociālā dienesta projekta koordinatori Elīnu Kušiņičevu pa tālr. 67012380 vai e-pastu elina.kusiniceva@riga.lv.

Pieteikties iespējams arī aizpildot anketu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoWR_fXe6y0bYlcBdMe09KegWeHlp0_CEnneO8Zvz3P9P1rg/viewform

Plašāka informāciju par projektu un tā aktualitātēm  pieejama Facebook lapā www.facebook.com/PROTIunDARI

.......................................................................................................................................................

 

Rīgas Sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas kopienas centrs "Ābeļzieds" 2017.gadā aicina palīgos brīvprātīgos

Šobrīd nepieciešami brīvprātīgie:
1.Vingrošanas grupu vadītāji (senioru grupām)
2.Nūjošanas grupas vadītājs (senioru grupai)
3.Deju un fitnesa grupu vadītāji (senioru vai jauniešu grupai)
4.Galda tenisa treniņa grupas vadītājs (jauniešu grupai)
5.Boksa apmācības treneri (jauniešu grupai)
6.Basketbola un futbola iemaņu treneri darbam no 2017.gada maija (jauniešu grupai)
7.Sporta pasākumu vadītāji
8. Izskatīsim arī citus piedāvājumus.

Piedāvājam:
Dažādu iespēju un formāta brīvprātīgo darbu ar elastīgu un saskaņotu stundu grafiku:
īstermiņa; ilgtermiņa; vasaras mēnešos; izbraukumos un nometnēs
- Atsauksmes un atskaiti par nostrādāto stundu skaitu
- Studiju prakses ieskaites iespēju

Pašreiz centrā darbojas:
- 19 fizisko aktivitāšu grupas
- 10 deju kustību aktivitāšu grupas
- 10 mākslas aktivitāšu grupas
- 13 cita veida aktivitāšu grupas

Centra dalībnieki Pārdaugavas kopienas iedzīvotāji:
- Jaunieši vecumā no 7-17 gadiem
- Pensijas vecuma personas
- Personas ar funkcionāliem traucējumiem

Varat pieteikties klātienē Rīgā, Dzirciema ielā 24, iepriekš saskaņojot laiku,rakstot uz e-pastu: sanita.lilje@riga.lv vai zvanot pa tālruni 29203058.

.......................................................................................................................................................

Aicinām pieteikties Rīgas Sociālajā dienestā pabalstam izglītības ieguves atbalstam!

Rīgas domes Labklājības departaments aicina rīdziniekus iesniegt iesniegumus pabalstam izglītības ieguves atbalstam, saskaņā ar Rīgas domes 15.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”.

Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 192.09 katram ģimenes loceklim, kā arī atbilst pārējiem šo saistošo noteikumu kritērijiem.

Pabalstu piešķir:
vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu;
sociālās korekcijas klašu audzēkņiem pabalstu piešķir bez vecuma ierobežojuma.

Pabalsta apmērs EUR 35.57 euro katram skolniekam.

Lai saņemtu pabalstu:
bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis līdz 31.oktobrim vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, kur:
jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
jāiesniedz rakstisks iesniegums;
jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija.

Papildus informācijas saņemšanai vai neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 (P,O,T,C no plkst. 9.00 – 17.00 un Pt no 9.00 – 16.00). Pēc darba laika darbojas automātiskais atbildētājs.
Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis darba dienās darba laikā 67105048.
Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt Labklājības departamenta mājas lapas sadaļās.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests uzsāk dalību projektā "PROTI un DARI"

 

Rīgas Sociālais dienests ir viens no Stratēģiskajiem partneriem Rīgas pašvaldības projektā “PROTI un DARI”. Projekts tiek īstenots  Eiropas Sociālā fonda (ESF) programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" ietvaros.

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Īstenojot projektu,  plānots  sniegt atbalstu jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

Projekta ietvaros tiks veiktas sekojošas aktivitātes:

 1. Mērķa grupas jauniešu sasniegšana un uzrunāšana;
 2. Mērķa grupas jauniešu profilēšana un individuālo pasākumu programmu izstrāde;
 3. Mērķa grupas jauniešu motivēšana, aktivizēšana un atbalsta sniegšana saskaņā ar mērķa grupas jaunieša individuālo pasākumu programmu, kas izstrādāta, balstoties uz profilēšanas rezultātiem, lai sekmētu šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros, nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
 4. Sadarbībā ar katru jaunieti, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus, tiks  izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma personības attīstībai un iesaistei sabiedrībā  un darba dzīvē. Individuālais darbs ar  jaunieti no projekta līdzekļiem tiks nodrošināts līdz pat 9 mēnešu ilgā laika periodā, ietverot:
 • regulāru individuālā mentora atbalstu (vismaz 20 stundas mēnesī);
 • neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes;
 • speciālistu konsultācijas;
 • dalību pasākumos (nometnēs, semināros, sporta aktivitātēs, kultūras pasākumos);
 • brīvprātīgā darba aktivitātēs, iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos;
 • ekskursijas uz uzņēmumiem vai īslaicīgu praksi uzņēmumā (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara);
 • iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c.

 

Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks - līdz 2018. gada 31.oktobrim.

Rīgas Sociālais dienests aicina jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki, pieteikties dalībai projektā.

Lai pieteiktos projektam vai iegūtu papildus informāciju lūgums sazināties ar Rīgas Sociālā dienesta projekta koordinatori Elīnu Kušiņičevu pa tālr. 67105055 vai e-pastu elina.kusiniceva@riga.lv.

Pieteikties iespējams arī aizpildot anketu: http://ej.uz/PROTI-un-DARI

Sīkāk par projektu lasīt:

http://www.ld.riga.lv/lv/Nacionala_limena_projketi.html

http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari

https://www.facebook.com/PROTIunDARI/

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Rīgas Veselības Centrs