Granta programma “Sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātības veicināšana Rīgā”17.07.2018 10:37

Granta programmas “Sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātības veicināšana Rīgā” projektu konkurss

Rīgas domes Labklājības departaments izsludina projektu konkursu granta programmas “Sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātības veicināšana Rīgā” ietvaros. Konkursa mērķis ir stimulēt, uzsākt vai attīstīt un īstenot ilgtspējīgu biedrību un nodibinājumu vai komersantu attīstību, lai nodrošinātu nodarbinātības iespējas, t.sk. radot jaunas vai pilnveidojot esošas darba vietas sociālās atstumtības riskam pakļautajām mērķa grupām.

Uz finansējumu var pretendēt Latvijas Republikas Biedrību un nodibinājumu reģistrā  reģistrēta biedrība vai nodibinājums, vai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēts komersants, kura juridiskā adrese reģistrēta Rīgā, vai kurš gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu, apņemas norādītajā termiņā reģistrēt juridisko adresi Rīgā, un kurš granta atbalsta saņēmušo daļu apņemas apgūt Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Granta pretendentam, lai sasniegtu konkursa mērķi, jāizpilda uzdevumi:

 1. jānodarbina rīdzinieki no sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām, t.sk. radot jaunas vai pilnveidojot esošas darba vietas, un ceļot esošo sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu darbinieku kapacitāti;
 2. sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātība jārisina saskaņā ar sociālajiem un biznesa principiem, nodrošinot piedāvātā risinājuma ilgtspēju;
 3. sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātībai jābūt organizētai atbilstoši komercdarbības praksei, radot preces vai sniedzot pieprasītus pakalpojumus tirgum;
 4. konkursa mērķa sasniegšanā jābūt draudzīgam videi.

Konkursa ietvaros par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām uzskatāmas:

 1. personas ar invaliditāti un personas ar garīgās attīstības un funkcionāliem traucējumiem;
 2. personas no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm;
 3. jaunie vecāki, jaunās ģimenes (īpaši viena vecāka ģimenes un daudzbērnu ģimenes);
 4. bezdarbnieki (īpaši jaunieši);
 5. ieslodzītie un no ieslodzījuma vietām atbrīvotās personas;
 6. personas, kuras ir atkarīgas no narkotiskām un/vai psihotropām vielām, kā arī tādas, kurām ir atkarības (datorspēles, azartspēles);
 7. personas, kas cietušas no vardarbības vai cilvēku tirdzniecības;
 8. romu tautības personas;
 9. personas, kas vecākas par 54 gadiem;
 10. personas bez noteiktas dzīvesvietas;
 11. bēgļi un migranti.

Granta apguvei iespējams paredzēt laiku ne ilgāk par 12 (divpadsmit) mēnešiem kopš līguma ar Labklājības departamentu noslēgšanas.

Vienam granta saņēmējam noteiktais maksimāli pieļaujamais grants nepārsniedz 11 000 EUR (vienpadsmit tūkstoši eiro). Granta pretendentam jānodrošina līdzfinansējums 10% apmērā no granta. Kopējais šim konkursam paredzētais granta finansējuma apjoms ir līdz 35 000 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši eiro).

Konkursa pieteikumi jāiesniedz Rīgas domes Labklājības departamentā – Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, 3.stāvā līdz 2018. gada 30. jūlijam plkst. 12:00. Projekta pieteikumu var iesniegt gan papīra formā, gan elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, nosūtot uz e-pasta adresi dl@riga.lv. Projekta pieteikuma iesniegšanas datums un laiks ir pieteikuma saņemšanas datums un laiks Rīgas domes Labklājības departamentā.

Š.g. 19. jūlijā no 10:00 līdz 12:00 Rīgas domes Labklājības departamenta 3. stāva zālē notiks informatīvs seminārs granta pretendentiem. Lūdzam pieteikt savu dalību seminārā līdz 18. jūlija plkst. 16:00 elektroniski, rakstot uz e-pastu juris.osis@riga.lv.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties, lejupielādējot no Interneta mājas lapas www.ld.riga.lv vai Labklājības departamentā Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, 202.kabinetā darba dienās no 9:00 līdz 17:00. (iepriekš saskaņojot apmeklējuma laiku pa tālruni +371 67105283).

Nolikums

Pieteikuma veidlapa

Iesniedzēja apliecinājums

 De minimis veidlapa 

Naudas plūsmas veidlapa 

Maksājuma pieprasījums

Atskaite 

Vērtēšanas kritēriji

Rīga pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrs!14.05.2018 15:15

Rīgas pašvaldība ir izveidojusi daudzbērnu ģimeņu reģistru, kurā aicinām reģistrēties (no š.g. 1.maija) Rīgas pilsētas pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušās daudzbērnu ģimenes. Reģistrs atrodams Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā E-pakalpojumi privātpersonām /Daudzbērnu ģimeņu reģistrs. Iedzīvotāju ērtībām ieviestais e-pakalpojums ir ērts rīks, lai reģistrētos, un augšupielādētu nepieciešamās dokumentu datnes. Reģistrējoties ir svarīgi sekot līdzi prasītajai informācijai un korekti soli pa solim to aizpildīt. Lai reģistrētos reģistrā ir jāapliecina, ka piekrīt savu un savu nepilngadīgo bērnu personas datu apstrādei e-pakalpojuma vajadzībām.

Reģistra mērķis ir nodrošināt vienotu un efektīvu pieeju Rīga pilsētas pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un atvieglojumiem daudzbērnu ģimenēm, veicinot pakalpojumu elektronizāciju, e-pakalpojumu pieejamību, elektronisko saziņu starp privātpersonām un pašvaldību, tādējādi samazinot administratīvās procedūras, īpaši gadījumos, kad to sniegšanā ir iesaistītas vairākas pašvaldības iestādes un institūcijas.

Reģistrā var reģistrēties ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni (bērnu skaitā neieskaita bērnus, kuru aizgādības tiesības vecākam ir pārtrauktas vai atņemtas), ja ģimene ir deklarēta vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja bērns iegūst izglītību ārvalsts izglītības iestādē un viņa dzīvesvieta ir ārvalstī). Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Ja nav iespējams reģistrā reģistrēties elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, tad var vērsties Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros: Kungu ielā 7/9; Brīvības ielā 49/53; Daugavpils ielā 31; Ed.Smiļģa ielā 46; Rūpniecības ielā 21, informāciju par pieņemšanas laikiem var saņemt zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80000800, vai Rīgas Sociālajā dienestā Baznīcas ielā 19/23 pirmajā stāvā pie informatora pirmdienās no plkst. 10.00 – 18.00, otrdienās 9.30 – 15.00, ceturtdienās 9.00 – 16.00, pārtraukums no plkst. 12.30 – 13.00.
Informāciju par iespējām reģistrēties daudzbērnu ģimeņu reģistrā un Rīgas pašvaldības sniegto atbalstu daudzbērnu ģimenēm var saņemt zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055.

Ar aprakstu par “Rīga pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrs”var iepazīties šeit: https://www.eriga.lv/ServiceCards/Default.aspx?cardExternalId=RD027580AJ0018

Lai iegūtu atlaidi braukšanai sabiedriskajā transportā, pēc reģistrēšanās Rīgas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrā, daudzbērnu ģimenes vecākam jāvēršas kādā no "Rīgas satiksmes" klientu apkalpošanas centriem, kur jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Arī tām ģimenēm, kas jau izmanto braukšanas maksas atvieglojumus, daudzbērnu ģimeņu reģistrā jāreģistrēja līdz 31. oktobrim, lai atlaides varētu izmantot arī turpmāk. Gadījumā, ja reģistrācija netiks veikta, atlaidi izmantot nevarēs!

Informatīvs buklets.

Iedzīvotāju biežāk uzdotie jautājumi par Rīga pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistru pa RD Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055

Kāpēc jābūt deklarētiem visiem vienā adresē?
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma (https://likumi.lv/doc.php?id=64328) : 3.panta 1. apakšpunktā norādīts, ka Dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.
Savukārt Likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Saskaņā ar Civillikuma 214. pantu (https://likumi.lv/doc.php?id=90223 ) -pie ģimenes šaurākā nozīmē pieder laulātie un viņu bērni, kamēr tie vēl atrodas nedalītā saimniecībā.

Kāpēc katrai pilngadīgai personai jāreģistrējas pašai?
Jebkurai personas datu apstrādei ir jābūt tiesiskam pamatam. Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteikti seši vispārīgi tiesiskie pamati: piekrišana, līguma izpilde, juridisks pienākums, sabiedrības intereses, vitālo interešu aizsardzība, leģitīmo interešu ievērošana. Tātad, lai personas datu apstrāde būtu likumīga, tai jāatbilst vismaz vienam no tiesiskiem pamatiem – Persona pati (datu subjekts) ir devusi piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Kā ieiet datu bāzē?
Elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā https://www.eriga.lv → E-pakalpojumi privātpersonām → izvēloties sadaļu “Daudzbērnu ģimeņu reģistrs”→ autorizējoties izmantojot piedāvātās iespējas.

Pilngadīgs bērns mācās ārzemēs, kādā valodā jābūt izziņai?
Saskaņā ar Valsts valodas likuma 10. panta trešo daļu, gadījumos, ja bērns (arī pilngadīga persona līdz 24 gadu vecumam, ja tā apgūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību ) mācās ārzemēs ir jāiesniedz izglītības iestādes izziņa oriģinālvalodā un tās tulkojums valsts valodā, apliecinot tulkojuma pareizību, apliecinājuma uzrakstā ar drukātiem burtiem norādot "TULKOJUMS PAREIZS", tulka (personas, kas tulko) vārds, uzvārds un personas kods, paraksts, apliecinājuma vietas nosaukums un datums. Tulkojumu nav nepieciešams notariāli apstiprināt!

Ja vienam no bērniem paliek 18 gadi, kāpēc dati dzēšas, un kas jādara?
Bērnam kļūstot pilngadīgam, Rīgas pilsētas pašvaldībai vairs nav tiesības apstrādāt viņa datus, līdz ar to ģimene zaudē statusu Reģistrā.
Lai ģimenei būtu aktīvs daudzbērnu ģimenes statuss, ģimenei atkārtoti jāreģistrējas Reģistrā, izmantojot e-pakalpojumu Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā (www.eriga.lv), kategorijā e-pakalpojumi privātpersonām, izvēloties sadaļu “Daudzbērnu ģimeņu reģistrs”. Ja neizdodas reģistrēties elektroniski, tad varat vērsties Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Kungu ielā 7/9; Brīvības ielā 49/53; Daugavpils ielā 31; Ed.Smiļģa ielā 46; Rūpniecības ielā 21, informācija par pieņemšanas laikiem pa tālruni 80000800) vai Rīgas Sociālajā dienestā (Baznīcas ielā 19/23 1.stāvā, pieņemšanas laiki P.10.00-18.00; O. 9.30-15.00; C.9.00-16.00 ). Vienlaicīgi pilngadīgajam bērnam, kurš turpina mācības personīgi jāreģistrējas Reģistrā, apliecinot piekrišanu savu datu apstrādei.

Kādas atlaides var saņemt reģistrējoties Rīga pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrā?
oAtbrīvojums no līdzfinansējuma maksas par profesionālas ievirzes izglītības programmu apguvi pašvaldības izglītības iestādēs. Sīkāka informācija www.iksd.riga.lv/public/31704.html
oAtbrīvojums no līdzfinansējuma maksas interešu izglītības programmās Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs. Sīkāka informācija www.iksd.riga.lv/public/31704.html
oApmaksāta ēdināšana audzēkņiem, kuri Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajās Pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs apgūst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētu pirmsskolas izglītības programmu. Sīkāka informācija www.iksd.riga.lv/public/31704.html
oNekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi. Sīkāka informācija https://pip.riga.lv/ 
oBraukšanas maksas atvieglojumi Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā 100% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas abiem daudzbērnu ģimenes vecākiem, kuriem ir seši vai vairāk bērni; 60% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas abiem daudzbērnu ģimenes vecākiem, kuru ģimenē ir trīs līdz pieci bērni. Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus jāvēršas SIA "Rīgas satiksme" Klientu apkalpošanas centros. Sīkāka informācija: https://www.rigassatiksme.lv/lv/biletes/bilesu-klasts-un-cenas-1/menesa-bilete/

Izstrādājot kritērijus, kādām ģimenēm ir tiesības reģistrēties Rīga pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrā, tika ņemts vērā gan normatīvais regulējums, gan pašvaldības iespēja automātiski no valsts datu reģistriem identificēt Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimenes, tādējādi samazinot administratīvās procedūras.

 

Rīgas Veselības Centrs