Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionāta) pakalpojumu(turpmāk – SAC pakalpojums) ir personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ (noteikta invaliditātes I vai II grupa, izņemot neredzīgas personas un personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem) nespēj sevi aprūpēt un personai nepieciešamais sociālās aprūpes apjoms pārsniedz Rīgas pilsētas pašvaldības noteikto (Rīgas domes 04.09.2012. saistošo noteikumu Nr.184 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 41.4. punktā noteikto aprūpes mājās pakalpojuma apjomu vai 41.3.apakšpunktā noteikto apjomu personām bez noteiktas dzīvesvietas (bezpajumtnieki)) aprūpei dzīvesvietā apjomu.
SAC pakalpojuma saņemšanas iespējas:
Lai saņemtu SAC pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienestā. SAC pakalpojums tiek piešķirts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 21.04.2008. noteikumos Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” un Rīgas domes 04.09.2012. saistošajos noteikumos Nr.184 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” noteikto kārtību.
SAC pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināts:
• dzīvesvieta ar sadzīvei nepieciešamo inventāru atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
• ēdināšana 3 reizes dienā;
• veļa, apģērbs un apavi;
• reģistrācija pie ģimenes ārsta, ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde;
• brīvā laika pavadīšanas aktivitātes;
• kultūras pasākumi, kā arī pēc personas vēlēšanās tiek organizēta garīgā aprūpe atbilstoši personas konfesionālajai piederībai;
• ja nepieciešams, palīdzība personas individuālo sociālo problēmu risināšanā.
SAC pakalpojuma samaksa
Pašvaldības nodrošinātā SAC pakalpojuma samaksas kārtība, kā arī SAC pakalpojuma saņēmēju un viņu likumisko apgādnieku tiesības un pienākumi ir noteikti Rīgas domes 04.09.2012. saistošajos noteikumos Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība".
-Ja klients izvēlas saņemt SAC pakalpojumu pašvaldības vai saskaņā ar pašvaldības iepirkumu nodrošinātā SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā, par SAC pakalpojumu maksā klients 90% no pensijas un piemaksas pie pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un /vai citiem ienākumiem. Gadījumā, ja klients nespēj samaksāt pilnu SAC pakalpojuma cenu, tad starpību  līdz SAC pakalpojuma pilnai cenai samaksā pašvaldība.
-Ja klients izvēlas saņemt SAC pakalpojumu SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā, kura normatīvajos aktos noteiktā kārtībā  reģistrēta valsts informācijas sistēmā „Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs” kā SAC pakalpojuma sniedzēja, bet ar kuru pašvaldība nav noslēgusi pašvaldības iepirkuma līgumu, par SAC pakalpojumu maksā klients 90% no pensijas un piemaksas pie pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un /vai citiem ienākumiem. Gadījumā, ja klients un viņa apgādnieks/-i nespēj samaksāt pilnu SAC pakalpojuma cenu, pašvaldība maksā starpību starp SAC pakalpojuma cenu un klienta veikto samaksu par SAC pakalpojumu, bet ne vairāk kā 250 euro mēnesī. Ja iepriekš minētā klienta un pašvaldības samaksa par SAC pakalpojumu nesedz pilnu SAC pakalpojuma cenu, starpību starp SAC pakalpojuma pilnu cenu un klienta un pašvaldības veikto samaksu par SAC pakalpojumu var veikt klienta apgādnieks, citas fiziskas vai juridiskas personas. Ja klienta, pašvaldības, klienta apgādnieka, citas fiziskas vai juridiskas personas samaksa par  SAC pakalpojumu nesedz pilnu SAC pakalpojuma cenu, tad klientam ir tiesības izvēlēties saņemt SAC pakalpojumu pašvaldības vai saskaņā ar pašvaldības iepirkumu nodrošinātā SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes, kurās Rīgas iedzīvotāji var saņemt pašvaldības apmaksātus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus

Sociālās aprūpes centrs "Mežciems"
mezciems@riga.lv

http://www.mezciems.lv/

 

Malienas iela 3A, Rīga
LV – 1079
Fakss 67537649

Direktors Ainārs Judeiks 67181953
Lietvede Lilita Rozenberga 67181955
Sociālie darbinieki Viesturs Pumpurs, Māris Zemītis, Vija Botcka 67181963, 67848062

Sociālās aprūpes centrs "Gaiļezers"
rsacgailezers@riga.lv

http://www.sacgailezers.lv/

Hipokrāta iela 6, Rīga
LV – 1079
Fakss 67547750
Direktors Aldis Virbulis 67539453
Sociālā darba struktūrvienības vadītāja  Ieva Dortāne 67817041
Sociālās aprūpes struktūrvienības vadītāja  Ilze Baltiņa-Mežgaile 67817023
Lietvede Elita Grīviņa 67539453

Sociālās aprūpes centrs "Stella maris"
stella.maris@riga.lv

www.sacstellamaris.lv

 

 

Birzes iela 54, Rīga
LV – 1016
Fakss 67434443
Direktore Solvita Rudoviča 67012592
Lietvede Olga Snedze 67012698
Sociālā darba speciālisti   67012672
 

Līgumorganizācijas, kurās var saņemt pašvaldības finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu

 

SIA "Pansionāts Dzimtene"
VIPDZ@inbox.lv

 

Jūrmala, Ķemeri, Em.Dārziņa ielā 24
LV – 2012

 

Direktore

 

Ināra Karpoviča

 

67765004, 67765039

Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" sociālās aprūpes centrs "Pārdaugava" 
ilze.ragozina@samariesi.lv

http://www.samariesi.lv/

 

Garozes iela 15, Rīga
LV - 1004

 

Direktore

 

Ilze Ragozina

 

67605131

 

Nodibinājums "Fonds VIA VERITAS" Starpkonfesionālais pansionāts "Ciāna"
sac.ciana@gmail.com;

http://ciana.org.lv/

 

Šampētera iela 139 a, Rīga
LV – 1046

 

 

Direktors

 

Pēteris Jansons

 

20616003,
29294327

 

 

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Sociālās aprūpes centrs "Stūrīši"

sac.sturisi@redcross.lv

http://www.redcross.lv/

 

Stūrīši, Laidzes pagasts, Talsu novads, LV - 3201

Direktore

Anita Boitmane

63237736

63225585

 

Biedrības "Dzintarkrasta serviss" Sociālās aprūpes centrs – pansionāts „Liepa"
dzintarkrasts.s@inbox.lv

Zolitūdes iela 30,
Rīga, LV - 1029

Direktore

Ilze Puriņa

67416062
29225513

 

Engures novada domes pansionāts "Rauda"

raudas.pansionats@infonet.lv

http://www.raudaspansionats.lv/

Smārdes pagasts, Engures novads

Direktore

Dace Randoha

63124038

 

Tērvetes novada Sociālās aprūpes centrs „Tērvete”

http://www.sactervete.lv/

Sociālās Aprūpes centrs "Tērvete"„Mežmalieši”,Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, Latvija,LV-3730

Direktore

Signe Vintere

63726147

 

Talsu novada pašvaldības iestāde pansionāts "Lauciene"

pans.lauciene@inbox.lv

http://www.lauciene.lv/pages/pansionats.html

Laucienas pagasts, Talsu novads
LV -3285

Direktors

Andis Kukītis

63291890

29902141

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām pakalpojuma sniedzēji, ar kuriem Labklājības departaments ir noslēdzis sadarbības līgumus, saskaņā ar Rīgas domes saistošo noteikumu  Nr. 184 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 107.3.punktā”, saraksts un minētā pakalpojumu cenas un kontakti šajās institūcijās 2017. gadā

 

Iestādes nosaukums, adrese

Kopējā Pakalpojuma cena vienai personai dienā, Euro

Iestādes kontakti – kontaktpersona, e pasts, tālruņa numurs

SIA „Senior Baltic” rezidence „Dzintara melodija” Jaunpils ielā 20, Rīgā

www.seniorbaltic.lv

Atbilstoša cenrādim

www.seniorbaltic.lv

Direktors Matīss Pudāns, matiss.pudans@seniorbaltic.lv, tlr.67791634

Biedrības „Latvijas Samariešu apvienība”

SAC „Pārdaugava” Garozes ielā 15, Rīgā

SAC „Vēji” Fabrikas ielā 2,Ventspilī

http://www.redcross.lv/

17.16

17.16

Vadītāja Ilze Ragozina,  ilze.ragozina@samariesi.lv,

tālr.67605131

Vispārēja tipa pansionāts „Madliena”

Madliena, Madlienas pagasta, Ogres novadā

http://www.pansionats.lv/

15.85

Direktors Alvars Šteinbergs, alvars.steinbergs@ogresnovads.lv, tālr.65020920

 Engures novada pansionāts „Rauda”

Raudā, Smārdes pagasta, Engures novadā

http://www.raudaspansionats.lv/

17.00

Izpilddirektore Dace Randoha, dace@raudaspansionats.lv, tālr.22017257

Skrīveru novada pašvaldības aģentūra”

SAC „Ziedugravas”” ”Ziedugravās” Skrīveru novadā

http://sacziedugravas.lv/

15.00

Direktora vietniece Aija Svētiņa, aijasvetina@inbox.lv, tālr.29490336

Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga”

Filiālē „Ezerkrasti” Berģu ielā 142, Rīgā

Filiālē „Jugla” Pāles ielā 12, Rīgā

http://www.vsacriga.gov.lv/

Ministru kabineta 24.09.2013.noteikumi Nr.901”Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis” noteikto cenrādi

Gundega Bolšteina, gundega.bolsteina@vsacriga.gov.lv, tālr.67520604

IK „Ārlavas pansija”
Ārlavas pagastā, Talsu novadā

15.12

Direktors Jānis Gailītis, janisgailitis1954@inbox.lv, tālr.29135647

SAC ”Tērvete” „Mežmalieši”
Tērvetes pagasta, Tērvetes novadā

17.00

Sociālā darbiniece Ruta Sirme, sactervete@sactervete.lv, tālr.29264146

Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi” Pansionāta apbraucamā iela 1,Celmene, Kubulu pagasta, Balvu novadā

15.22

Direktora vietniece Skaidrīte Salaniece , pansionatsbalvi@balvi.lv, tālr.64586883, 26586883

Nodibinājuma „Fonds VIA VERITAS” starpkonfesionālais kristīgais pansionāts „Ciāna” Šampētera ielā 139a, Rīgā

http://ciana.org.lv/

1.līmenis 25.00- 28.00

2.līmenis 29.00-35.00

3.līmenis 35.00-40.00

Direktors Pēteris Jansons, sac.ciana@gmail.com, tālr.29294327

Nodibinājums „Fonds „Cilvēks cilvēkam””
SAC „Pāvilosta” Cīruļu ielā 6, Pāvilosta, Pāvilostas novadā

http://pansionats.com/

14.60

Valdes priekšsēdētāja Maira Briede, maira.briede@hotmail.com,

tālr. 29471037

Biedrība “Rūjienas senioru māja” (01.09.2016.mainījis juridisko statusu, agrāk SIA „Amicus Pro” SARC „Rūjienas senioru māja”) Valdemāra ielā 26, Rūjienā

http://rujienasseniorumaja.lv/

17.00 (1., 2. aprūpes līmenis)
18.00 (3., 4. aprūpes līmenis)
20.00 (rehabilitācijas programma klientiem pēc insulta)

 

Direktors Jānis Roze, janis.roze@amicus.pro, tālr.29484776

SAC „Trapene” “Bitītes”,
Trapenes pagasta, Apes novadā

15.00

Sociālā darbiniece Anna Žagare, aprupescentrstrapene@inbox.lv, tālr. 64321375

Ozolnieku novada sociālās aprūpes centrs ”Zemgale”,
Skolas ielā 9, Ozolnieku pagasta, Ozolnieku novadā, Ozolniekos

http://www.ozolnieki.lv/parvalde/iestades-un-strukturvienibas/attistibas-programma-2012-2021

17.00

Direktore Astrīda Kroģere , diana.valtere@ozolnieki.lv, tālr. 63050449, 29211093

Ērgļu novada SAC,
Parka ielā 4, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā

13.38

Vadītāja Ieva Dūduma, pansionatsergli@inbox.lv

tālr. 64871464
mob.tālr. 26591593

Inčukalna novada pašvaldības aģentūra „Sociālās aprūpes māja “Gauja””,
Gaujaslīču ielā 5, Gaujā, Inčukalna novadā

http://samgauja.lv/aktualitates.html

17.07

Direktore Irēna Ikstena, pasam.gauja@tk.lv,

tālr.67977075

Neretas novada pašvaldības Neretas SAC,
Rīgas ielā 6, Neretā, Neretas novadā

http://www.neretasnovads.lv/index.php/pasvaldiba/neretas-sac

13.16

Vadītāja Ina Riekstiņa, ina2222@inbox.lv, tālr.65176450, 29165363

Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka”,
Dzirnavu ielā 36/38, Jūrmalā

http://www.slokasslimnica.lv/ 

1.līmenis - 18.50

2.līmenis- 21.00

3.līmenis – 23.00

Valdes priekšsēdētājs Aivars Smagars, slokas.slimnica@inbox.lv, tālr.67147090, 28675427

Krustpils novada pašvaldības aģentūra „Jaunāmuiža”, „Pansionāts Jaunā Muiža”,
Jaunā muižā, Kūku pagastā, Krustpils novadā

15.00

Direktore Maija Upmale, pansionats@inbox.lv, tālr.65237864, 29298774

Biedrības „Dzintarkrasta serviss” sociālās aprūpes centrs – pansionāts „Liepa”,
Zolitūdes ielā 30 un Akāciju ielā 5, Rīgā

http://www.pansionatsliepa.lv/

19.00

20.00 (ar inkontinences līdzekļiem)

Valdes priekšsēdētāja Marika Žuravļova, dzintarkrast.s@inbox.lv, 67416062, 29225513

Mālpils novada pašvaldības aģentūra „Mālpils sociālais dienests”, Mālpils SAC,
Garkalnes ielā 8, Mālpilī, Mālpils novadā

http://www.malpils.lv/pub/?id=210

14.80 (bez inkontinences līdzekļiem)

15.85 (ar inkontinences līdzekļiem)

Direktores vietniece Sarma Feldmane, sarmafeldmane@inbox.lv, tālr.67925352

Nodibinājuma „Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs” struktūrvienība „Pansija Rauna”,
Miera ielā 8,Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā

http://www.pansijarauna.lv/

15.94

Direktors Jānis Sīka, pansijarauna@inbox.lv,

tālr.26267926

SIA „Latprimussa” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas viesnīca „Brīze”,
Salacgrīvā, Valmieras ielā 7

 

17.63 (pakalpojuma nodrošināšana divvietīgā istabā)

26.32 (pakalpojuma nodrošināšana vienvietīgā istabā)

Valdes priekšsēdētājs Juris Maksimovs, infobrize@gmail.com, tālr.29338668

Valkas novada domes Sociālās aprūpes nams,
Rūjienas ielā 3D, Valkā, Valkas novadā

http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/sociala-aizsardziba/socialas-aprupes-nams

13.89

Vadītāja Eleonora Bērziņa, socnams@valka.lv, tālr.64725982, 29457508

Rūjienas novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs „Lode”, „Liepkalnos”,
Lodē, Lodes pagastā, Rūjienas novadā

http://www.rujiena.lv/public/request.php?navi=60&l=lv

14.10

Lietvede Ilga Bērziņa, saclode@inbox.lv,

tālr.64219009

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” (mainījis juridisko statusu no 01.10.2016.iepriekš Jūrmalas pašvaldības aģentūra “Sociālās aprūpes centrs”
Strēlnieku prosp.38, Jūrmala, LV 2015

19.55

Sociālā darbiniece Sanita Maišele, saulstari.org@inbox.lv, tālr.29279673

SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne””, Skaļupēs, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā

http://rehcentrsligatne.lv/new/

16.23

Sociālā darbiniece Gunita Alksne, ligatne.rehcentrs@gmail.com, tālr.64161915

Siguldas novada domes sociālās aprūpes centrs “Gaismiņas”, Allažu pagasta Stīveros, Siguldas novadā

15.00

Vadītāja Gaļina Grigoroviča, gaisminas.galina@inbox.lv, tālr.26482170

Saulkrastu pašvaldības iestāde “Sociālās aprūpes māja”,
Ainažu ielā 34, Saulkrastos

21.00

Direktore Jogita Skujiņa, jogita.skujina@saulkrasti.lv, tālr.67951283, 28333891

SIA “Varakļānu veselības aprūpes centrs”,
Pils iela 25a, Varakļānos, Varakļānu novadā

14.00

Valdes locekle Dina Inķēna, varaslim@inbox.lv, tālr.29478691

SIA “Aprūpes nams “Urga””,
Urga, Braslavas pagastā, Alojas novadā

18.08

Valdes locekle Sandra Fiļipova, urgas.pansionats@aloja.lv, tālr.64031008

SIA “Rekreācijas centrs “Vīķi””,
“Veckabi”,Staicele, Alojas novadā

17.00

Valdes locekle Irita Neripa, rc.viki@aloja.lv, tālr.26320773

Talsu novada pašvaldības iestāde “Pansionāts Lauciene”, Laucienes pagastā, Talsu novadā

http://www.lauciene.lv/pages/pansionats.html

16.00

Direktors Andis Kukītis, pans.lauciene@inbox.lv, tālr.29476436

Robežnieku pagasta pārvaldes Skuķu sociālās aprūpes centrs, Skuķos, Robežnieku pagastā, Krāslavas novadā

9.50

Vadītāja Ērika Gabrusāne, robeznieki2@inbox.lv, tālr.65629524

Biedrības Latvijas Sarkanais Krusts Sociālās aprūpes centrs “Landze”, “Pansionāts Piltene”, Piltenes pagastā, Ventspils novadā

16.00

Vadītāja Anna Savčuka, anna.savcuka@redcross.lv, tālr.29442695

Biedrības Latvijas Sarkanais Krusts Sociālās aprūpes centrs “Stūrīši”, “Stūrīšos”, Laidzes pagastā, Talsu novadā

http://www.redcross.lv/lv/social/sac-sturisi/

16.00

Direktore Anita Boitmane, anita.boitame@redcross.lv, tālr.63237735

Skrundas novada pašvaldības sociālās aprūpes nams “Valtaiķi”, Pansionāts “Laidi”,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā

13.33

Vadītāja Vija Vītola, valtaiki@inbox.lv, tālr.63353321

SIA “Rokaiži”, Rokaižos,
Kazdangas pagastā, Aizputes novadā

http://www.aizputesnovads.lv/sociala-nodrosinasana/soc-pakalpojumi/pansionats

14.93

Valdes locekle Edīte Lasmane, edite.lasmane@inbox.lv, tālr.29155937

Biedrības Latvijas Sarkanais Krusts sociālās aprūpes centrs “Venta”,
Graudu ielā 21, Kuldīgā

16.00

Direktore Anita Boitmane, 63237735, lsk.venta@redcross.lv, anita.boitmane@redcross.lv

SIA “Milur”, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs “Auce”,
Tehnikas ielā 12, Aucē, Auces novadā

16.00 (SAC)

17.00 (īslaicīgā sociālā aprūpe)

Direktors Jurijs Vatčeko, mob.tālr.27070702,63783132,

jurijs.sarcauce@gmail.com

SIA “Mentamed”, ilgstošas sociālās aprūpes centrs,
Bruņinieku ielā 5, korp.15, Rīgā, LV -1001

http://www.mentamed.lv/

25.00 (vienvietīgā istabā)

20.00 (divvietīgā istabā)

Valdes locekle Antra Ruņģe,

mob. tālr. 26442044

Biedrības “REACH” senioru nams “Zilaiskalns”, Kultūras ielā 9A, Zilaiskalns, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, LV-4222

http://seniorunamszilaiskalns.lv/lv/

15.13

Direktore Sarmīte Iveta Lauberte, tālr.29102166,  sn.zilaiskalns@gmail.com

Subates Romas katoļu draudzes sociālās aprūpes iestāde “Miera nams”, Jelgavas ielā 6 -8, Subatē, Ilūkstes novadā, LV-5471 13.15 Vadītāja Sofija Glūmāne, tālr.26591575, annaziberga@inbox.lv

Sociālās aprūpes biedrība “Saullēkts”, Sigulda, Dārza iela 47a,LV-2150

18.33 Vadītāja Ginta Goldmane, tālr.26357033, 67973449,  pilsmuiza@apollo.lv

Dagdas novada sociālās aprūpes centrs “Dagda” Dagdā, Brīvības ielā 29, LV-5674

http://www.dagdasvspc.lv/

14.79 (1.aprūpes līmenis);
15.79 (2.aprūpes līmenis)

Vadītājs Andris Badūns, tālr.29460511, e-pasts: veseliba@dagda.lv
Pļaviņu novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs “Pļaviņas”, Daugavas iela 54, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120 15.00 Direktore Ņina Maškova un lietvede Antra Vītola, tālr.29180806, 29722496, soc.apr.centrs@plavinas.lv
Kontakti un darba laiki

Darba dienās 8.30-17.00

RSAC "Stella maris"

Pansionāts

Birzes ielā 54, Rīga

Kontakti un darba laiki

Darba dienās 8.30-17.00

RSAC „Mežciems”

Malienas iela 3A, Rīga, LV –1079

Kontakti un darba laiki

Pi-Pi 8.30 – 17.00

 

Rīgas Veselības Centrs