Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām izbeigšanas. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionāta) pakalpojumu (turpmāk – SAC pakalpojums) ir personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ (noteikta invaliditātes I vai II grupa, izņemot neredzīgas personas un personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem) nespēj sevi aprūpēt un personai nepieciešamais sociālās aprūpes apjoms pārsniedz Rīgas pilsētas pašvaldības noteikto (Rīgas domes 04.09.2012. saistošo noteikumu Nr.184 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 41.4. punktā noteikto aprūpes mājās pakalpojuma apjomu vai 41.3.apakšpunktā noteikto apjomu personām bez noteiktas dzīvesvietas (bezpajumtnieki)) aprūpei dzīvesvietā apjomu.

SAC pakalpojuma saņemšanas iespējas:
Lai saņemtu SAC pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienestā (turpmāk - Sociālais dienests). SAC pakalpojums tiek piešķirts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 21.04.2008. noteikumos Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” un Rīgas domes 04.09.2012. saistošajos noteikumos Nr.184 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” noteikto kārtību.

SAC pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināts:
• dzīvesvieta ar sadzīvei nepieciešamo inventāru atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
• ēdināšana 3 reizes dienā;
• veļa, apģērbs un apavi;
• reģistrācija pie ģimenes ārsta, ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde;
• brīvā laika pavadīšanas aktivitātes;
• kultūras pasākumi, kā arī pēc personas vēlēšanās tiek organizēta garīgā aprūpe atbilstoši personas konfesionālajai piederībai;
• ja nepieciešams, palīdzība personas individuālo sociālo problēmu risināšanā.

SAC pakalpojuma samaksa
Pašvaldības nodrošinātā SAC pakalpojuma samaksas kārtība, kā arī SAC pakalpojuma saņēmēju un viņu likumisko apgādnieku tiesības un pienākumi ir noteikti Rīgas domes 04.09.2012. saistošajos noteikumos Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība".
-Ja klients izvēlas saņemt SAC pakalpojumu pašvaldības vai saskaņā ar pašvaldības iepirkumu nodrošinātā SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā, par SAC pakalpojumu maksā klients 90% no pensijas un piemaksas pie pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un /vai citiem ienākumiem. Gadījumā, ja klients nespēj samaksāt pilnu SAC pakalpojuma cenu, tad starpību  līdz SAC pakalpojuma pilnai cenai samaksā pašvaldība.
-Ja klients izvēlas saņemt SAC pakalpojumu SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā, kura normatīvajos aktos noteiktā kārtībā  reģistrēta valsts informācijas sistēmā „Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs” kā SAC pakalpojuma sniedzēja, bet ar kuru pašvaldība nav noslēgusi pašvaldības iepirkuma līgumu, par SAC pakalpojumu maksā klients 90% no pensijas un piemaksas pie pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un /vai citiem ienākumiem. Gadījumā, ja klients un viņa apgādnieks/-i nespēj samaksāt pilnu SAC pakalpojuma cenu, pašvaldība maksā starpību starp SAC pakalpojuma cenu un klienta veikto samaksu par SAC pakalpojumu, bet ne vairāk kā 400 EUR mēnesī vispārēja tipa SAC, un ģimenes tipa SAC – ne vairāk kā 640 EUR mēnesī. Ja iepriekš minētā klienta un pašvaldības samaksa par SAC pakalpojumu nesedz pilnu SAC pakalpojuma cenu, starpību starp SAC pakalpojuma pilnu cenu un klienta un pašvaldības veikto samaksu par SAC pakalpojumu var veikt klienta apgādnieks, citas fiziskas vai juridiskas personas. Ja klienta, pašvaldības, klienta apgādnieka, citas fiziskas vai juridiskas personas samaksa par SAC pakalpojumu nesedz pilnu SAC pakalpojuma cenu, tad klientam ir tiesības izvēlēties saņemt SAC pakalpojumu pašvaldības vai saskaņā ar pašvaldības iepirkumu nodrošinātā SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā.

Tiesības saņemt pabalstu patstāvīgās dzīves uzsākšanai pēc SAC izbeigšanas ir personām, kuru vidējie ienākumi nepārsniedz maznodrošinātas personas statusam noteikto ienākumu līmeni (400 EUR mēnesī), kurām rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešams SAC pakalpojums un kuras SAC pakalpojumu institūcijā saņēma, pamatojoties uz Sociālā dienesta pieņemto lēmumu un kuram Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija ir izīrējusi dzīvojamo telpu un persona ir piekritusi īrēt piedāvāto dzīvojamo telpu. Pabalsts tiek piešķirts, lai nodrošinātu sadzīves priekšmetu minimuma (gulta, skapis, galds, krēsls, veļas mazgājamā mašīna, ledusskapis) iegādi patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc SAC pakalpojuma izbeigšanas. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc SAC pakalpojuma izbeigšanas pieņem Sociālais dienests pamatojoties uz personas iesnieguma, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītāja lēmumu par SAC pakalpojuma izbeigšanu un Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas lēmuma par pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanu personai pēc SAC pakalpojuma izbeigšanas. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc SAC pakalpojuma izbeigšanas pilngadīgām personām nedrīkst pārsniegt 430 EUR. 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes, kurās Rīgas iedzīvotāji var saņemt pašvaldības apmaksātus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus

 

Sociālās aprūpes centrs "Mežciems"
mezciems@riga.lv

www.mezciems.lv

 

Malienas iela 3A, Rīga,
LV – 1079,
Fakss 67537649

Direktore Solvita Rudoviča 67181953
Lietvede Andra Strazda 67181955
Sociālie darbinieki Viesturs Pumpurs, Māris Zemītis 67181963

Sociālās aprūpes centrs "Gaiļezers"
rsacgailezers@riga.lv

 

 

Hipokrāta iela 6, Rīga,
LV – 1079,
Fakss 67547750

 

Direktors Aldis Virbulis 67539453
Sociālā darba struktūrvienības vadītāja  Ieva Dortāne 67817041
Sociālās aprūpes struktūrvienības vadītāja  Ilze Baltiņa-Mežgaile 67817023
Lietvede Elita Grīviņa 67539453

Sociālās aprūpes centrs "Stella maris"
stella.maris@riga.lv

www.sacstellamaris.lv

 

 

Birzes iela 54, Rīga,
LV – 1016,
Fakss 67434443

Direktore Ilze Andersone 67012592
Lietvede Olga Snedze 67012698
Sociālā darba speciālisti   67012672
 

Rīgas pilsētas pašvaldības pakļautības un saskaņā ar pašvaldības iepirkumu nodrošinātā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām pakalpojuma sniedzēju saraksts, Rīgas pilsētas pašvaldības finansēto vietu skaits un minētā pakalpojuma  cenas šajās institūcijās 2018.gadā

 

Iestādes nosaukums, adrese

Kopējā Pakalpojuma cena vienai personai dienā, Euro

Iestādes kontakti – kontaktpersona, e-pasts, tālruņa numurs

SIA "Pansionāts Dzimtene"
Jūrmala, Ķemeri, Emīla Dārziņa iela 24, LV – 2012

20.32

Direktore Ināra Karpoviča

tālr. 67765004, 67765039

VIPDZ@inbox.lv

Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" sociālās aprūpes centrs "Pārdaugava" 

www.samariesi.lv

Garozes iela 15, Rīga, LV - 1004

20.33

Direktore Ilze Ragozina

tālr. 67605131

pardaugava@samariesi.lv

Nodibinājums "Fonds VIA VERITAS" Starpkonfesionālais pansionāts "Ciāna"

Facebook lapa

Šampētera iela 139A, Rīga, LV – 1046

20.33

Direktors Pēteris Jansons

tālr. 20616003, 29294327

sac.ciana@gmail.com

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Sociālās aprūpes centrs "Stūrīši"

www.redcross.lv

Stūrīši, Laidzes pagasts, Talsu novads, LV - 3201

18.95

Direktore Anita Boitmane

tālr. 63237736, 63225585

sac.sturisi@redcross.lv

Biedrības "Dzintarkrasta serviss" Sociālās aprūpes centrs – pansionāts „Liepa"

www.pansionatsliepa.lv 

Zolitūdes iela 30, Rīga, LV - 1029

20.32

Direktore Ilze Puriņa

tālr. 67416062, 29225513

dzintarkrasts.s@inbox.lv

Engures novada domes pansionāts "Rauda"

www.raudaspansionats.lv

Rauda, Smārdes pagasts, Engures novads, LV - 3101

20.33

Direktore Dace Randoha

tālr. 29365021

info@raudaspansionats.lv

Tērvetes novada Sociālās aprūpes centrs "Tērvete"

www.sactervete.lv

Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV - 3730

20.20

Direktore Signe Vintere

tālr. 29455169

sactervete@sactervete.lv

Talsu novada pašvaldības iestāde pansionāts "Lauciene"

www.lauciene.lv

Laucienas pagasts, Talsu novads, LV - 3285

20.17

Direktors Andis Kukītis

tālr. 29476436

pans.lauciene@inbox.lv

Biedrības "Sociālās aprūpes centrs Allaži"

www.allazisac.com

"Gaismas", Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV - 2154

20.00

Kontaktpersona Lāsma Rengarte

tālr. 26558079

allazi.sac@gmail.com

Nodibinājuma "Fonds "Cilvēks Cilvēkam"" sociālās aprūpes centrs "Pāvilosta"

www.pansionats.com

Cīruļu iela 6, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV - 3466

16.10

Valdes priekšsēdētāja Maira Briede

tālr. 29471037

info@pansionats.com

Krustpils novada pašvaldības aģentūras "Jaunāmuiža", "Pansionāts Jaunā muiža"

"Jaunā muiža", Kūku pagasts, Krustpils novads, LV - 5222

18.00

Direktore Maija Upmale

tālr. 65237864, 29298774

pansionats@inbox.lv

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām pakalpojuma sniedzēji, ar kuriem Labklājības departaments ir noslēdzis sadarbības līgumus, saskaņā ar Rīgas domes saistošo noteikumu  Nr. 184 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 107.3.punktā”, saraksts un minētā pakalpojumu cenas un kontakti šajās institūcijās 2018. gadā

 

Vadītāja p.i. 

Iestādes nosaukums, adrese

Kopējā Pakalpojuma cena vienai personai dienā, Euro

Iestādes kontakti – kontaktpersona, e pasts, tālruņa numurs

SIA "Senior Baltic" rezidence "Dzintara melodija"

www.seniorbaltic.lv

Jaunpils iela 20, Rīga, LV - 1002

 

Atbilstoša cenrādim

www.seniorbaltic.lv

Direktors Matīss Pudāns

tālr. 67791634

dzintaramelodija@seniorbaltic.lv

Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" sociālās aprūpes centrs "Pārdaugava" 

www.redcross.lv

Garozes iela 15, Rīga, LV - 1004

20.33 

Vadītāja Ilze Ragozina

tālr. 67605131

ilze.ragozina@samariesi.lv

Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" sociālās aprūpes centrs "Vēji"

www.redcross.lv

Fabrikas iela 2,Ventspils, LV - 3601

20.33

 

Vadītājs Andis Sukurs

tālr. 63661016

andis.sukurs@samariesi.lv

Vispārēja tipa pansionāts "Madliena"

www.pansionats.lv

Madlienas pagasts, Ogres novads, LV - 5045

15.85

Direktors Alvars Šteinbergs

tālr. 65020920

alvars.steinbergs@ogresnovads.lv

Engures novada domes pansionāts "Rauda"

www.raudaspansionats.lv

Rauda, Smārdes pagasts, Engures novads, LV - 3101

21.00

Direktore Dace Randoha

tālr. 29365021

info@raudaspansionats.lv

Skrīveru novada pašvaldības aģentūra "Sociālās aprūpes centrs "Ziedugravas""

http://sacziedugravas.lv

"Ziedugravas", Skrīveru novads, LV - 5125

17.00

Direktors Ainārs Arnītis

tālr. 65197514, 26421535 

info@sacziedugravas.lv

Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" filiāle "Ezerkrasti"

Berģu iela 142, Rīga, LV - 1024

Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" filiāle "Jugla"

Braila iela 2, Rīga, LV - 1024

www.vsacriga.gov.lv

Ministru kabineta 10.04.2018.noteikumi Nr.209 "Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis" noteikto cenrādi

Direktore Elvīra Kisele

tālr. 67520600, 27805688

jugla@vsacriga.gov.lv

ezerkrasti@vsacriga.gov.lv

IK "Ārlavas pansija"

"Ārlavas", Ārlavas pagasts, Talsu novads, LV - 3260

15.12

Direktors Jānis Gailītis

tālr. 29135647

janisgailitis1954@inbox.lv

Sociālās aprūpes centrs "Tērvete"

www.sactervete.lv

"Mežmalieši", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV - 3730

20.20

Direktore Signe Vintere

tālr. 29455169, 63726044 

sactervete@sactervete.lv

Balvu novada pašvaldības "Pansionāts Balvi"

www.pansionatsbalvi.lv

Pansionāta apbraucamā iela 1, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads, LV - 4501

15.22

Direktore Jana Komane

tālr. 64507200, 26586237

pansionatsbalvi@balvi.lv

Nodibinājuma "Fonds VIA VERITAS" starpkonfesionālais kristīgais pansionāts "Ciāna"

Facebook lapa

Šampētera iela 139A, Rīga, LV - 1046

 

1.līmenis 25.00- 28.00

2.līmenis 29.00-35.00

3.līmenis 35.00-40.00

Direktors Pēteris Jansons

tālr. 29294327

sac.ciana@gmail.com

Nodibinājums "Fonds "Cilvēks cilvēkam"" ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Pāvilosta"

www.pansionats.com 

Cīruļu iela 6, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV - 3466

16.10

Valdes priekšsēdētāja Maira Briede,

tālr. 63498205, 29424280, 29471037

info@pansionats.com

Biedrība "Rūjienas senioru māja"

http://rujienasseniorumaja.lv

Valdemāra iela 26, Rūjiena, LV - 4240

17.00 (1., 2. aprūpes līmenis)
18.00 (3., 4. aprūpes līmenis)
20.00 (rehabilitācijas programma klientiem pēc insulta)

 

Direktors Jānis Roze

tālr. 29484776

info@seniorumaja.lv

Sociālās aprūpes centrs "Trapene"

www.apesnovads.lv

"Bitītes", Trapenes pagasts, Apes novads, LV - 4348

15.95

Direktore Dina Jāņekalne

tālr. 64321375

aprupescentrstrapene@inbox.lvsac.trapene@ape.lv

Ozolnieku novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs "Zemgale"

http://saczemgale.lv 

Skolas iela 9, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV - 3018

20.00

Direktore Alvars Šteinbergs

tālr. 63050165 

zemgale@ozolnieki.lv

Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs

www.ergli.lv 

Parka iela 4, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV - 4840

15.50

Vadītāja Ieva Dūduma

tālr. 64871464

sacergli@ergli.lv

Inčukalna novada pašvaldības aģentūra "Sociālās aprūpes māja Gauja"

http://samgauja.lv

Gaujaslīču iela 5, Inčukalns, Inčukalna novads, LV - 2141

17.07

Direktore Irēna Ikstena

tālr. 67977075, 29413994

pasam.gauja@tk.lv

Neretas novada pašvaldības Neretas sociālais aprūpes centrs

http://neretasnovads.lv

Rīgas iela 6, Nereta, Neretas novads, LV - 5118

13.16

Vadītāja Ina Riekstiņa

tālr. 65176450

neretassac@neretasnovads.lv

Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka"

www.slokasslimnica.lv

Dzirnavu iela 36/38, Jūrmala, LV - 2011

23.15

 

Valdes loceklis Boriss Doņņikovs

tālr. 67732482 (administrācija), 6773262 (uzņemšana), 27883331 (diennakts kontaktinformācija)

info@vsacsloka.lv

Krustpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža", pansionāts "Jaunā Muiža"

www.krustpils.lv

"Jaunā muiža", Kūku pagasts, Krustpils novads, LV - 5222

18.00

Direktore Maija Upmale

tālr. 65237860, 65237864, 65237868

pansionats@inbox.lv

Biedrības "Dzintarkrasta serviss" sociālās aprūpes centrs – pansionāts "Liepa"

www.pansionatsliepa.lv

Zolitūdes iela 30 un Akāciju iela 5, Rīga, LV - 1029

25.00

Pansionāta direktore Ilze Puriņa

tālr. 67416062, 29170910

dzintarkrasts.s@inbox.lv

Mālpils novada pašvaldības aģentūra "Mālpils sociālais dienests", Mālpils sociālās aprūpes centrs

www.malpils.lv

Garkalnes iela 8, Mālpils, Mālpils novads, LV - 2152

17.30 (bez inkontinences līdzekļiem)

18.30 (ar inkontinences līdzekļiem)

Direktore Olga Volosatova

tālr. 67925352

olga.volosatova@malpils.lv

Nodibinājuma "Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs" struktūrvienība "Pansija Rauna"

Miera iela 8, Rauna, Raunas pagasts, raunas novads, LV - 4131

18.00 (1.aprūpes līmenis)

15.83 (2. aprūpes līmenis)

12.00 (3. aprūpes līmenis) 

Direktors Jānis Sīka

tālr. 29497933

pansijarauna@inbox.lv

SIA "Latprimussa" ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas viesnīca "Brīze"

Valmieras iela 7, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV - 4033

17.63 (pakalpojuma nodrošināšana divvietīgā istabā)

26.32 (pakalpojuma nodrošināšana vienvietīgā istabā)

Valdes priekšsēdētājs Juris Maksimovs

tālr. 29338668

infobrize@gmail.com

Valkas novada domes Sociālās aprūpes nams

http://valka.lv

Rūjienas ielā 3E, Valka, LV - 4701

13.89

Vadītāja Eleonora Bērziņa

tālr. 64725982, 29457508

eleonora.berzina@valka.lv

Rūjienas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrs "Lode"

www.rujiena.lv

"Liepkalni”, Lodes pagasts, Rūjienas novads, LV - 4248

15.00

Direktore Egita Reiziņa

tālr. 64219016, 29185239

saclode@rujiena.lv

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs"

www.jurmalasac.lv

Strēlnieku prosp.38, Jūrmala, LV - 2015

19.55

Vadītāja p.i. Agita Bērzupe

tālr. 67767326

vvspc@jurmala.lv

SIA Rehabilitācijas centrs "Līgatne"

http://rehcentrsligatne.lv

Skaļupes, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, LV - 4110

16.23

Valdes locekle Dace Klāmane

tālr. 64161915, 26467747

ligatne.rehcentrs@gmail.com

Siguldas novada pašvaldības sociālās aprūpes māja "Gaismiņas"

www.sigulda.lv

Allažu pagasta Stīveri, "Gaismiņas", Siguldas novads, LV - 2154

17.61

Vadītāja Gaļina Grigoroviča

tālr. 65821899

gaisminas.galina@inbox.lv 

Saulkrastu pašvaldības iestāde "Sociālās aprūpes māja"

https://saulkrasti.lv

Ainažu iela 34, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV - 2160

21.00

Direktore Jogita Skujiņa

tālr. 67951283

jogita.skujina@saulkrasti.lv

SIA "Varakļānu veselības aprūpes centrs"

Pils iela 25a, Varakļāni, Varakļānu novads, LV - 

14.00

Valdes locekle Dina Inķēna

tālr. 64860730, 29478691

varaslim@inbox.lv

SIA "Aprūpes nams "Urga""

Urga, Braslavas pagasts, Alojas novads, LV - 4068

19.08

Vadītāja Sandra Fiļipova

tālr. 64031008, 29171557, 64031010 (diennakts tālrunis)

urgas.pansionats@aloja.lv

SIA "Rekreācijas centrs "Vīķi""

"Veckabi", Staiceles pagasts, Alojas novads, LV - 4043

19.02

Vadītāja Irita Neripa

tālr. 64031019, 26320773

rc.viki@aloja.lv

Talsu novada pašvaldības iestāde “Pansionāts Lauciene”, Laucienes pagastā, Talsu novadā

http://www.lauciene.lv/pages/pansionats.html

20.20

Direktors Andis Kukītis, pans.lauciene@inbox.lv, tālr.29476436

Robežnieku pagasta pārvaldes Skuķu sociālās aprūpes centrs, Skuķos, Robežnieku pagastā, Krāslavas novadā

15.85

Vadītāja Ērika Gabrusāne, robeznieki2@inbox.lv, tālr.65629524

Biedrības Latvijas Sarkanais Krusts Sociālās aprūpes centrs “Landze”, “Pansionāts Piltene”, Piltenes pagastā, Ventspils novadā

18.95

Vadītāja Anna Savčuka, anna.savcuka@redcross.lv, tālr.29442695

Biedrības Latvijas Sarkanais Krusts Sociālās aprūpes centrs “Stūrīši”, “Stūrīšos”, Laidzes pagastā, Talsu novadā

http://www.redcross.lv/lv/social/sac-sturisi/

18.95

Direktore Anita Boitmane, anita.boitame@redcross.lv, tālr.63237735

Skrundas novada pašvaldības sociālās aprūpes nams “Valtaiķi”, Pansionāts “Laidi”,
Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā

13.33

Vadītāja Vija Vītola, valtaiki@inbox.lv, tālr.63353321

SIA “Rokaiži”, Rokaižos,
Kazdangas pagastā, Aizputes novadā

http://www.aizputesnovads.lv/sociala-nodrosinasana/soc-pakalpojumi/pansionats

16.50

Valdes locekle Edīte Lasmane, edite.lasmane@inbox.lv, tālr.29155937

Biedrības Latvijas Sarkanais Krusts sociālās aprūpes centrs “Venta”,
Graudu ielā 21, Kuldīgā

18.95

Direktore Anita Boitmane, 63237735, lsk.venta@redcross.lv, anita.boitmane@redcross.lv

SIA “Milur”, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs “Auce”,
Tehnikas ielā 12, Aucē, Auces novadā

 

19.00

Direktors Jurijs Vatčeko, mob.tālr.27070702,63783132,

jurijs.sarcauce@gmail.com

SIA “Mentamed”, ilgstošas sociālās aprūpes centrs,
Bruņinieku ielā 5, korp.15, Rīgā, LV -1001

http://www.mentamed.lv/

30.00 (vienvietīgā istabā)

25.00 (divvietīgā vai trīsvietīgā  istabā)

Valdes locekle Antra Ruņģe,

mob. tālr. 26442044

Biedrības “REACH” senioru nams “Zilaiskalns”, Kultūras ielā 9A, Zilaiskalns, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, LV-4222

http://seniorunamszilaiskalns.lv/lv/

17.00

Direktore Sarmīte Iveta Lauberte, tālr.29102166,  sn.zilaiskalns@gmail.com

Subates Romas katoļu draudzes sociālās aprūpes iestāde “Miera nams”, Jelgavas ielā 6 -8, Subatē, Ilūkstes novadā, LV-5471 15.30 Vadītāja Sofija Glūmāne, tālr.26591575, annaziberga@inbox.lv

Sociālās aprūpes biedrība “Saullēkts”, Sigulda, Dārza iela 47a,LV-2150

19.16 Vadītāja Ginta Goldmane, tālr.26357033, 67973449,  pilsmuiza@apollo.lv

Dagdas novada sociālās aprūpes centrs “Dagda” Dagdā, Brīvības ielā 29, LV-5674

http://www.dagdasvspc.lv/

16.44

Vadītājs Andris Badūns, tālr.29460511, e-pasts: veseliba@dagda.lv
Pļaviņu novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs “Pļaviņas”, Daugavas iela 54, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120 15.00 Direktore Ņina Maškova un lietvede Antra Vītola, tālr.29180806, 29722496, soc.apr.centrs@plavinas.lv
Biedrības sociālās aprūpes centrs "Allaži", Stīveri, Allažu pagats, Siguldas novads, LV-2154 17.00 Kontaktpersona Lāsma Rengarte, tālr. 26558079, allazi.sac@gmail.com
Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" sociālās aprūpes centrs "Seda", Parka iela 23, Seda, Strenču novads, LV-4728 17.00 Vadītāja Dace Šaldere, tālr. 26514124, sarc.seda@redcross.lv
Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" sociālās aprūpes centrs "Krustceles", Usma, Usmas pagasts, Ventspils novads, LV-3619 18.95 Vadītāja Saimone Boitmane, tālr. 25451143, sac.krustceles@redcross.lv
Vecumnieku novada domes veco ļaužu un invalīdu pansionāts "Atvasara", "Atvasaras« Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933 17.90 Vadītāja Zaiga Švāģere, tālr. 63960488, pansionats_atvasara@inbox.lv
Senior Riga SIA, Briežu iela 3, ciemats "Lapsas", Babītes novads, LV-2107 Atbilstoši cenrādim Vadītāja Diāna Gžibovska, tālr. 26519815, info@senior-riga.eu
Varakļānu novada pašvaldības pansionāts "Varavīksne" 17.99 Vadītāja Irina Vecozola, 28305900, pansionats@varaklani.lv
Kontakti un darba laiki

Darba dienās 8.30-17.00

RSAC "Stella maris"

Pansionāts

Birzes ielā 54, Rīga

Kontakti un darba laiki

Darba dienās 8.30-17.00

RSAC „Mežciems”

Malienas iela 3A, Rīga, LV –1079

Kontakti un darba laiki

Pi-Pi 8.30 – 17.00

 

Rīgas Veselības Centrs