Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām izbeigšanas. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionāta) pakalpojumu (turpmāk – SAC pakalpojums) ir personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ (noteikta invaliditātes I vai II grupa, izņemot neredzīgas personas un personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem) nespēj sevi aprūpēt un personai nepieciešamais sociālās aprūpes apjoms pārsniedz Rīgas pilsētas pašvaldības noteikto (Rīgas domes 04.09.2012. saistošo noteikumu Nr.184 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 41.4. punktā noteikto aprūpes mājās pakalpojuma apjomu vai 41.3.apakšpunktā noteikto apjomu personām bez noteiktas dzīvesvietas (bezpajumtnieki)) aprūpei dzīvesvietā apjomu.

SAC pakalpojuma saņemšanas iespējas:
Lai saņemtu SAC pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienestā (turpmāk - Sociālais dienests). SAC pakalpojums tiek piešķirts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2.04.2019. noteikumos Nr.138 „Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” un Rīgas domes 04.09.2012. saistošajos noteikumos Nr.184 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” noteikto kārtību.

SAC pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināts:
• dzīvesvieta ar sadzīvei nepieciešamo inventāru atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
• ēdināšana 4 reizes dienā;
• veļa, apģērbs un apavi;
• reģistrācija pie ģimenes ārsta, ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde;
• brīvā laika pavadīšanas aktivitātes;
• kultūras pasākumi, kā arī pēc personas vēlēšanās tiek organizēta garīgā aprūpe atbilstoši personas konfesionālajai piederībai;
• ja nepieciešams, palīdzība personas individuālo sociālo problēmu risināšanā.

SAC pakalpojuma samaksa
Pašvaldības nodrošinātā SAC pakalpojuma samaksas kārtība, kā arī SAC pakalpojuma saņēmēju un viņu likumisko apgādnieku tiesības un pienākumi ir noteikti Rīgas domes 04.09.2012. saistošajos noteikumos Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība".
-Ja klients izvēlas saņemt SAC pakalpojumu pašvaldības vai saskaņā ar pašvaldības iepirkumu nodrošinātā SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā, par SAC pakalpojumu maksā klients 85 % no pensijas un piemaksas pie pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un /vai citiem ienākumiem. Gadījumā, ja klients nespēj samaksāt pilnu SAC pakalpojuma cenu, tad starpību  līdz SAC pakalpojuma pilnai cenai samaksā pašvaldība.
-Ja klients izvēlas saņemt SAC pakalpojumu SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā, kura normatīvajos aktos noteiktā kārtībā  reģistrēta valsts informācijas sistēmā „Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs” kā SAC pakalpojuma sniedzēja, bet ar kuru pašvaldība nav noslēgusi pašvaldības iepirkuma līgumu, par SAC pakalpojumu maksā klients 85 % no pensijas un piemaksas pie pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un /vai citiem ienākumiem. Gadījumā, ja klients un viņa apgādnieks/-i nespēj samaksāt pilnu SAC pakalpojuma cenu, pašvaldība maksā starpību starp SAC pakalpojuma cenu un klienta veikto samaksu par SAC pakalpojumu, bet ne vairāk kā 400 EUR mēnesī vispārēja tipa SAC, un ģimenes tipa SAC – ne vairāk kā 640 EUR mēnesī. Ja iepriekš minētā klienta un pašvaldības samaksa par SAC pakalpojumu nesedz pilnu SAC pakalpojuma cenu, starpību starp SAC pakalpojuma pilnu cenu un klienta un pašvaldības veikto samaksu par SAC pakalpojumu var veikt klienta apgādnieks, citas fiziskas vai juridiskas personas. Ja klienta, pašvaldības, klienta apgādnieka, citas fiziskas vai juridiskas personas samaksa par SAC pakalpojumu nesedz pilnu SAC pakalpojuma cenu, tad klientam ir tiesības izvēlēties saņemt SAC pakalpojumu pašvaldības vai saskaņā ar pašvaldības iepirkumu nodrošinātā SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā.

Tiesības saņemt pabalstu patstāvīgās dzīves uzsākšanai pēc SAC izbeigšanas ir personām, kuru vidējie ienākumi nepārsniedz maznodrošinātas personas statusam noteikto ienākumu līmeni (400 EUR mēnesī), kurām rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešams SAC pakalpojums un kuras SAC pakalpojumu institūcijā saņēma, pamatojoties uz Sociālā dienesta pieņemto lēmumu un kuram Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija ir izīrējusi dzīvojamo telpu un persona ir piekritusi īrēt piedāvāto dzīvojamo telpu. Pabalsts tiek piešķirts, lai nodrošinātu sadzīves priekšmetu minimuma (gulta, skapis, galds, krēsls, veļas mazgājamā mašīna, ledusskapis) iegādi patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc SAC pakalpojuma izbeigšanas. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc SAC pakalpojuma izbeigšanas pieņem Sociālais dienests pamatojoties uz personas iesnieguma, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītāja lēmumu par SAC pakalpojuma izbeigšanu un Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas lēmuma par pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanu personai pēc SAC pakalpojuma izbeigšanas. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc SAC pakalpojuma izbeigšanas pilngadīgām personām nedrīkst pārsniegt 430 EUR. 

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes, kurās Rīgas iedzīvotāji var saņemt pašvaldības apmaksātus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus

 

Sociālās aprūpes centrs "Mežciems"
mezciems@riga.lv

www.mezciems.lv

Pakalpojuma cena vienai personai dienā - 18.46 EUR

Malienas iela 3A, Rīga,
LV – 1079,
Fakss 67537649

Direktore Solvita Rudoviča 67181953
Sociālā darba nodaļas vadītāja Aneta Gricaičuka-Puriņa 67848062
Lietvede Andra Strazda 67181955
Sociālie darbinieki Viesturs Pumpurs, Māris Zemītis 67181963

Sociālās aprūpes centrs "Gaiļezers"
rsacgailezers@riga.lv

 

Pakalpojuma cena vienai personai dienā - 19.98 EUR

Hipokrāta iela 6, Rīga,
LV – 1079,
Fakss 67547750

 

Direktors Aldis Virbulis 67539453
Sociālā darba struktūrvienības vadītāja  Ieva Dortāne 67817041
Sociālās aprūpes struktūrvienības vadītāja  Ilze Baltiņa-Mežgaile 67817023
Lietvede Elita Grīviņa 67539453

Sociālās aprūpes centrs "Stella maris"
stella.maris@riga.lv

www.sacstellamaris.lv

Pakalpojuma cena vienai personai dienā - 20.63 EUR

 

Birzes iela 54, Rīga,
LV – 1016,
Fakss 67434443

Direktore Ilze Andersone 67012592
Lietvede Olga Snedze 67012698
Vecākā sociālā darbiniece Irita Intenberga 67012672

Rīgas pilsētas pašvaldības pakļautības un saskaņā ar pašvaldības noslēgto vispārīgo vienošanos nodrošinātā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām pakalpojuma sniedzēju saraksts, Rīgas pilsētas pašvaldības finansēto vietu skaits un minētā pakalpojuma  cenas šajās institūcijās 2020. gadā

 

Iestādes nosaukums, adrese

Kopējā Pakalpojuma cena vienai personai dienā, EUR

Iestādes kontakti – kontaktpersona, e-pasts, tālruņa numurs

SIA "Pansionāts Dzimtene"
Jūrmala, Ķemeri, Emīla Dārziņa iela 24, LV – 2012

23,35

 

Direktore Ināra Karpoviča

tālr. 67765004; 67765039

VIPDZ@inbox.lv

Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" sociālās aprūpes centrs "Pārdaugava"

www.samariesi.lv

Garozes iela 15, Rīga, LV - 1004

23,35

 

Direktore Ilze Ragozina

tālr. 67605131

pardaugava@samariesi.lv

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Sociālās aprūpes centrs "Stūrīši"

www.redcross.lv

Stūrīši, Laidzes pagasts, Talsu novads, LV - 3201

20,50

 

Direktore Anita Boitmane

tālr. 63237736; 63225585

sac.sturisi@redcross.lv

Engures novada domes pansionāts "Rauda"

www.raudaspansionats.lv

Rauda, Smārdes pagasts, Engures novads, LV - 3101

23,00

 

Direktore Dace Randoha

tālr. 63124038; 291425164

info@raudaspansionats.lv

Sociālās aprūpes centrs "Tērvete"

www.sactervete.lv

"Mežmalieši", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV - 3730

23,00

 

Direktore Signe Vintere

tālr. 29455169

sactervete@sactervete.lv

signe.vintere@sactervete.lv

Talsu novada pašvaldības iestāde pansionāts "Lauciene"

www.lauciene.lv

Laucienas pagasts, Talsu novads, LV - 3285

21,00

 

Direktors Ilgonis Leišavnieks,

pansionatslauciene@talsi.lv,

ilgonis.leisavnieks@talsi.lv

tālr.29476436

Biedrības "Sociālās aprūpes centrs Allaži"

Facebook lapa

"Gaismas", Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV - 2154

23,35

 

Vadītāja Lāsma Rengarte

tālr. 26558079

allazi.sac@gmail.com

Nodibinājuma "Fonds "Cilvēks Cilvēkam"" sociālās aprūpes centrs "Pāvilosta"

Cīruļu iela 6, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV - 3466

20,00

 

Valdes priekšsēdētāja Maira Briede

tālr. 29471037

info@pansionats.com

Krustpils novada pašvaldības aģentūras "Jaunāmuiža", "Pansionāts Jaunā muiža"

www.krustpils.lv

"Jaunā muiža", Kūku pagasts, Krustpils novads, LV - 5222

18,00

 

Direktore Solvita Geduša

tālr. 65237864; 22000873

solvita.gedusa@krustpils.lv

Biedrības "Labāka rītdiena" Sociālās aprūpes centrs - pansionāts "Sērmūkši"

http://sacsermuksi.mozello.lv

"Sērmūkšu skola", Sērmūkši, Skujenes pagasts, Amatas novads, LV - 4143

21,40

 

Direktore Evija Jēkabsone

tālr. 26100999

info@labakaritdiena.lv

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pilngadīgām personām pakalpojuma sniedzēji, ar kuriem Labklājības departaments ir noslēdzis sadarbības līgumus, saskaņā ar Rīgas domes saistošo noteikumu  Nr. 184 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 107.3.punktā”, saraksts un minētā pakalpojumu cenas un kontakti šajās institūcijās 2020. gadā


Iestādes nosaukums, adrese

Kopējā Pakalpojuma cena vienai personai dienā, EUR

Iestādes kontakti – kontaktpersona, e pasts, tālruņa numurs

SIA "Senior Baltic" rezidence "Dzintara melodija"

www.seniorbaltic.lv

Jaunpils iela 20, Rīga, LV - 1002

Atbilstoša cenrādim

www.seniorbaltic.lv

Direktors Matīss Pudāns

tālr. 67791634

matiss.pudans@seniorbaltic.lv

Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" sociālās aprūpes centrs "Pārdaugava" 

www.samariesi.lv

Garozes iela 15, Rīga, LV - 1004

24,00

 

Vadītāja Ilze Ragozina

tālr. 67605131

ilze.ragozina@samariesi.lv

Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" sociālās aprūpes centrs "Vēji"

www.samariesi.lv

Fabrikas iela 2,Ventspils, LV - 3601

24,00

 

Vadītāja Ilze Ragozina

tālr. 67605131

ilze.ragozina@samariesi.lv

Vispārēja tipa pansionāts "Madliena"

www.pansionats.lv

Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novads, LV - 5045

17,70

 

Direktore Inese Rudzgaile

tālr. 65020920

pansionats@ogresnovads.lv

Engures novada domes pansionāts "Rauda"

www.raudaspansionats.lv

Rauda, Smārdes pagasts, Engures novads, LV - 3101

23,00

Direktore Dace Randoha

tālr. 29125164; 63124038

info@raudaspansionats.lv

Skrīveru novada pašvaldības aģentūra "Sociālās aprūpes centrs "Ziedugravas""

http://sacziedugravas.lv

"Ziedugravas", Skrīveru novads, LV - 5125

22,30

Direktore Diāna Bebre-Kondrāte

tālr. 26421535, 29490336

diana.bebre@skriveri.lv

Valsts sociālās aprūpes centrs "Rīga" filiāle "Ezerkrasti"

Berģu iela 142, Rīga, LV - 1024

www.vsacriga.gov.lv

Ministru kabineta 05.11.2019.noteikumi Nr.518 "Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis" noteikto cenrādi

Rīgas Sociālais dienests nosūtījumus neizsniedz.

Pakalpojumu nodrošināšanas nodaļas vadītāja Ina Zajončkovska

ina.zajonckovska@vsac.gov.lv

tālr. 67520604

IK "Ārlavas pansija"

"Ārlavas", Ārlavas pagasts, Talsu novads, LV - 3260

15,12

 

Direktors Jānis Gailītis

tālr. 29135647

janisgailitis1954@inbox.lv

Sociālās aprūpes centrs "Tērvete"

www.sactervete.lv

"Mežmalieši", Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV - 3730

23,00

 

Direktore Signe Vintere

tālr. 29455169

sactervete@sactervete.lv

signe.vintere@sactervete.lv

Balvu novada pašvaldības "Pansionāts Balvi"

www.pansionatsbalvi.lv

Pansionāta apbraucamā iela 1, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads, LV - 4501

15,49

Direktore Jana Komane

tālr. 64507200; 26586237

pansionatsbalvi@balvi.lv

Nodibinājums "Fonds "Cilvēks cilvēkam"" ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs "Pāvilosta"

Cīruļu iela 6, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV - 3466

20,00

Valdes priekšsēdētāja Maira Briede,

tālr. 29471037; 29424280

maira.briede@hotmail.com

Biedrība "Rūjienas senioru māja"

http://rujienasseniorumaja.lv

Valdemāra iela 26, Rūjiena, LV - 4240

22,00

Direktors Jānis Roze

tālr. 29484776

janis.roze@seniorumaja.lv

Sociālās aprūpes centrs "Trapene"

www.apesnovads.lv

"Bitītes", Trapenes pagasts, Apes novads, LV - 4348

18,36

Sociālā darbiniece Inese Krievupe

Lietvede Anna Žagare

tālr. 64321375; 64321377; 64321376

aprupescentrstrapene@inbox.lv

sac.trapene@ape.lv

Ozolnieku novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs "Zemgale"

http://saczemgale.lv

Skolas iela 9, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV - 3018

25,00 (vienvietīgā istabā)
23,00 (divvietīgā vai četrvietīgā istabā)

Direktors Alvars Štenbergs

tālr. 63050449

diana.valtere@ozolnieki.lv

Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs

Parka iela 4, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV - 4840

16,50

Vadītāja Ieva Dūduma

tālr. 64871464; 26591593

pansionatsergli@inbox.lv

Inčukalna novada pašvaldības aģentūra "Sociālās aprūpes māja Gauja"

http://samgauja.lv

Gaujaslīču iela 5, Inčukalns, Inčukalna novads, LV - 2141

21,67

 

Direktore Irēna Ikstena

tālr. 67977075

pasam.gauja@tk.lv

Neretas novada pašvaldības Neretas sociālais aprūpes centrs

Rīgas iela 6, Nereta, Neretas novads, LV - 5118

Rīgas Sociālais dienests nosūtījumus neizsniedz

13,60

Vadītāja Ina Riekstiņa

tālr. 65176450; 29165363

ina2222@inbox.lv

Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka"

www.slokasslimnica.lv

Dzirnavu iela 36/38, Jūrmala, LV - 2011

Atbilstoši cenrādim

Nodaļas vadītāja Inta Kļava

tālr. 27882209

info@vsacsloka.lv

Krustpils novada pašvaldības aģentūra "Jaunāmuiža", pansionāts "Jaunā Muiža"

"Jaunā muiža", Kūku pagasts, Krustpils novads, LV - 5222

18,00

Direktore Solvita Geduša

tālr. 65237864; 22000873

solvita.gedusa@krustpils.lv

Mālpils novada pašvaldības aģentūra "Mālpils sociālais dienests", Mālpils sociālās aprūpes centrs

Garkalnes iela 8, Mālpils, Mālpils novads, LV - 2152

17,30 (bez inkontinences līdzekļiem)

18,30 (ar inkontinences līdzekļiem)

Direktora vietniece Sarma Feldmane

tālr. 67925352

sarmafeldmane@malpils.lv

Nodibinājuma "Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs" struktūrvienība "Pansija Rauna"

www.pansijarauna.lv

Miera iela 8, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV - 4131

18,50 (1.aprūpes līmenis)

16,00 (2. aprūpes līmenis)

12,00 (3. aprūpes līmenis) 

Direktore Iveta Līviņa

tālr. 64177314

pansijarauna@inbox.lv

SIA "Latprimussa" ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas viesnīca "Brīze"

Valmieras iela 7, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV - 4033

19,21 (1.aprūpes līmenis)

21,61 (2. aprūpes līmenis)

23,65 (3. aprūpes līmenis)

25,16 (4. aprūpes līmenis)

Valdes priekšsēdētājs Juris Maksimovs

tālr. 29338668; 29338118

infobrize@gmail.com

Rūjienas novada pašvaldības Sociālās aprūpes centrs "Lode"

"Liepkalni", Lodes pagasts, Rūjienas novads, LV - 4248

17,50

Lietvede Ilga Bērziņa

tālr. 64219009

saclode@inbox.lv

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs"

www.jurmalasac.lv

Strēlnieku prosp.38, Jūrmala, LV - 2015

22,41

Nodaļas vadītāja Skaidrīte Šteinberga

Sociālā darbiniece Sanita Maišele

tālr. 29279673; 26601743

VVSPC@jurmala.lv

SIA Rehabilitācijas centrs "Līgatne"

http://rehcentrsligatne.lv

Skaļupes, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, LV - 4110

20,70

Vadītāja Gunita Alksne

tālr. 64161915; 27875460

ligatne.rehcentrs@gmail.com

Siguldas novada pašvaldības sociālās aprūpes māja "Gaismiņas"

Allažu pagasta Stīveri, "Gaismiņas", Siguldas novads, LV - 2154

17,61

 

Vadītāja Gaļina Grigoroviča

tālr. 26482170

gaisminas.galina@inbox.lv

Saulkrastu pašvaldības iestāde "Sociālās aprūpes māja"

Ainažu iela 34, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV - 2160

25,39

Direktore Jogita Skujiņa

tālr. 67951283; 28333891

jogita.skujina@saulkrasti.lv

SIA "Varakļānu veselības aprūpes centrs"

Pils iela 25a, Varakļāni, Varakļānu novads, LV - 4838

18,80

Valdes locekle Dina Inķēna

tālr. 29478691

varaslim@inbox.lv

SIA "Aprūpes nams "Urga""

Urga, Braslavas pagasts, Alojas novads, LV - 4068

21,37

Valdes locekle Sandra Fiļipova

tālr. 64031008

urgas.pansionats@aloja.lv

SIA "Rekreācijas centrs "Vīķi""

"Veckabi", Staiceles pagasts, Alojas novads, LV - 4043

22,62

Valdes locekle Irita Neripa

tālr. 26320773

rc.viki@aloja.lv

Talsu novada pašvaldības iestāde "Pansionāts Lauciene"

"Pansionāts", Laucienes pagasts, Talsu novads, LV - 3285

21,00

Direktors Ilgonis Leišavnieks,

pansionatslauciene@talsi.lv,

ilgonis.leisavnieks@talsi.lv

tālr.29476436

Robežnieku pagasta pārvaldes Skuķu sociālās aprūpes centrs

Skuķi, Krāslavas novads, Robežnieku pagasts, LV - 5666

15,97

Vadītāja Ērika Gabrusāne

tālr. 65629524; 26457719

robeznieki2@inbox.lv

Biedrības Latvijas Sarkanais Krusts Sociālās aprūpes centrs "Landze", "Pansionāts Piltene"

Piltenes pagasts, Ventspils novads, LV - 3620

20,50

Vadītāja Laura Graudiņa

tālr. 29442695

laura.graudina@redcross.lv

Biedrības Latvijas Sarkanais Krusts Sociālās aprūpes centrs "Stūrīši"

www.redcross.lv

Stūrīši 8, Laidzes pagasts,Talsu novads, LV – 3201

20,50

Direktore Anita Boitmane

tālr. 63237735

anita.boitmane@redcross.lv

Skrundas novada pašvaldības sociālās aprūpes nams "Valtaiķi", Pansionāts "Laidi"

Pansionāts, p.n. Laidi, Rudbāržu pagasts, Skrundas novads, LV - 3330

19,35

Direktore Gunita Bivbāne

tālr. 63353321; 26114629

valtaiki@inbox.lv

SIA "Pansionāts Rokaiži"

Rokaiži, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, LV - 3456

16,94

Valdes locekle Edīte Lasmane

tālr. 29155937

edite.lasmane@inbox.lv

Biedrības Latvijas Sarkanais Krusts sociālās aprūpes centrs "Venta"

www.redcross.lv

Graudu iela 21, Kuldīga, LV - 3301

20,50

Direktore Anita Boitmane

tālr. 63237735

lsk.venta@redcross.lv

anita.boitmane@redcross.lv

SIA "Milur", sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs "Auce"

Tehnikas iela 11, Auce, LV - 3708

22,00

Valdes priekšsēdētājs Jurijs Vatčeko

tālr. 27070702; 63783132

jurijs.sarcauce@gmail.com

SIA “Mentamed”, ilgstošas sociālās aprūpes centrs

www.mentamed.lv

Bruņinieku iela 5, korp.15, Rīga, LV -1001

37,00 (vienvietīgā istabā)

32,00 (divvietīgā vai trīsvietīgā istabā)

Valdes locekle Antra Ruņģe

tālr. 26442044

info@mentamed.lv

Biedrības "REACH" senioru nams "Zilaiskalns"

Kultūras iela 9A, Zilaiskalns, Kocēnu novads, LV - 4222

20,66

 

Direktore Sarmīte Iveta Lauberte

tālr. 29102166

sn.zilaiskalns@gmail.com

Subates Romas katoļu draudzes sociālās aprūpes iestāde "Miera nams"

Jelgavas ielā 6/8, Subate, Ilūkstes novads, LV - 5471

15,30

 

Vadītāja Sofija Glūmāne

tālr. 26591575

annaziberga@inbox.lv

Sociālās aprūpes biedrība "Saullēkts"

https://saullekts.lv

Dārza iela 47a, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150

30,00 (vienvietīga istaba)

21,00 (divvietīga, trīsvietīga un četrvietīga istaba)

Vadītāja Ginta Goldmane

tālr. 26357033; 67973449

pilsmuiza@apollo.lv

Dagdas novada sociālās aprūpes centrs "Dagda"

www.dagdasvspc.lv

Brīvības iela 29, Dagda, LV - 5674

17,08

Vadītājs Andris Badūns

tālr. 29460511

veseliba@dagda.lv

Pļaviņu novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs "Pļaviņas"

Daugavas iela 54, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV - 5120

16,00

 

Direktore Ņina Maškova, tālr. 29180806;

Sociālā darbiniece Valentīna Langenfelde,
tālr. 28313359

Diennakts tālr. 28301946

soc.apr.centrs@plavinas.lv

Biedrības sociālās aprūpes centrs "Allaži"

Facebook lapa

"Gaismas", Stīveri, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV - 2154

23,00 (1. un 2. aprūpes līmenis)

26,00 (3. aprūpes līmenis)

29,00 (4. aprūpes līmenis)

Kontaktpersona Lāsma Rengarte

tālr. 26558079

allazi.sac@gmail.com

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" sociālās aprūpes centrs "Seda"

www.redcross.lv

Parka iela 23, Seda, Strenču novads, LV - 4728

19,07

 

Vadītāja Dace Šaldere

tālr. 26514124

sarc.seda@redcross.lv

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" sociālās aprūpes centrs "Krustceles"

www.redcross.lv

Usma, Ventspils novads, LV - 3619

20,50

 

Vadītāja Saimone Boitmane

tālr. 25451143

sac.krustceles@redcross.lv

Vecumnieku novada domes veco ļaužu un invalīdu pansionāts "Atvasara"

"Atvasaras", Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV - 3933

22,47

 

Vadītāja Zaiga Švāģere

tālr. 63960488

pansionats_atvasara@inbox.lv

SIA "Senior Riga"

www.senior-babite.eu

Briežu iela 3, Lapsas, Babītes novads, LV - 2107

Briežu iela 1, Lapsas, Babītes novads, LV - 2107

Ģimenes tipa - atbilstoši cenrādim

Vadītāja Diāna Gžibovska

tālr. 26519815

info@senior-riga.eu

Varakļānu novada pašvaldības pansionāts "Varavīksne"

"Stirnienes muiža", Varakļānu pagasts,Varakļānu novads,LV – 4837

18,80

 

Vadītāja Irīna Vecozola

tālr. 28305900

pansionats@varaklani.lv

Baldones novada pašvaldības iestāde Sociālās aprūpes centrs "Baldone"

Iecavas iela 4, Baldone, Baldones novads, LV - 2125

20,00 (1., 2. aprūpes līmenis)

22,00 (3., 4. aprūpes līmenis)

Direktors Gunārs Lazda

tālr. 29449283

gunars-lazda@inbox.lv

SIA "Priekules slimnīca"

www.priekulesslimnica.lv

Aizputes ielā 5, Priekule, Priekules novads, LV - 3434

19,00 (cenā netiek iekļauti medikamenti)

 

Zane Rihļicka

tālr. 29706715

slimnica@priekule.apollo.lv

Biedrība "Labāka Rītdiena" sociālās aprūpes centrs "Sērmūkši"

http://sacsermuksi.mozello.lv

"Sērmūkšu skola", Sērmūkši, Skujenes pagasts, Amatas novads, LV - 4143

21.40

 

Direktore Evija Jēkabsone

tālr. 26100999

info@labakaritdiena.lv

Kārsavas novads pansionāts "Mūsmājas"

Liepu iela 2, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, LV - 5750

17,70

 

Vadītāja Zenta Čačka

tālr. 26319659

musmajas@karsava.lv

Sabiles aprūpes biedrība "Kalme"

Kr. Barona iela 6, Sabile, Talsu novads, LV - 3294

18,00

 

Vadītāja Maija Dubro

tālr. 63252631; 26594157

saime1@inbox.lv

SIA "Alojas veselības aprūpes centrs"

Rīgas iela 10, Aloja, Alojas novads, LV - 4064

19,02

 

Valdes locekle Gunta Kundrāte

tālr. 64031499; 29488856

alojasvac@inbox.lv

Biedrība "Dzīves ĀBECE", Sociālais aprūpes centrs "Dzīves ĀBECE"

www.dzivesabece.lv

Zolitūdes iela 68A, Rīga, LV - 1046

1. līmenis 25,00 - 28,00

2. līmenis 29,00 - 35,00

3. līmenis 35,00 - 40,00

Ģimenes tipa institūcija - atbilstoši cenrādim

Direktors Pēteris Jansons

tālr. 29294327

sacabece@gmail.com

Viļakas novada dome, Viļakas SAC

Parka iela 2, Viļaka, Viļakas novads, LV - 4583

"Šķilbēnu sociālās aprūpes māja"

Rekovas iela 11, Rekova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, LV - 4587

16,17

Vadītāja Līna Barovska

tālr. 64522315

lina.barovska@inbox.lv

Biedrība “Latvijas Sarkanais krusts”, Sociālās aprūpes centrs

Valka, Rūjienas iela 3E, Valka, Valkas novads

19,07

Valkas komitejas izpilddirektore Gaļina Sokolova,

tālr. 29194340

e-pasts: lsk.valka@redcross.lv

SIA “Veselības centrs Ilūkste”, pansija “Mūsmājas “Dižkoks””,

Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads

20,05 (vienvietīgā istabā)

18,00 (divvietīgā, trīsvietīgā vai četrvietīga istabā)

 

Valdes locekle Zane Buceniece - Zīberga,

tālr.: 26180544

e-pasts: zane.ziberga@inbox.lv

Biedrība “Dzintarkrasta serviss”, SAC “Liepa”, Zolitūdes iela 30, Rīgā

http://www.pansionatsliepa.lv/

32,00

Valdes locekle Marika Žuravļova, tālr.: 67416062,

e-pasts: dzintarkrasts.s@inbox.lv

Pašvaldības aģentūra “Ķekavas sociālās aprūpes centrs”, Gaismas ielā 19, k-8, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

https://aprupe.kekava.lv/pub/

18,71

Vadītāja Olga Černišova - Stūriška, tālr.: 26427717,

e-pasts: olga.cernisova-sturiska@kekava.lv

SIA "Viesītes veselības un sociālās aprūpes centrs", Smilšu iela 39, Viesīte, Viesītes novads

www.viesite.lv

17,59

Valdes locekle Ilga Laizāne

tālr.: 22334744

e-pasts: viesitesvsac@inbox.lv

Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs “Jaungulbenes Alejas”, “Jaungulbenes Alejas”, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads

20,52 Līgums spēkā no 02.03.2020.

Vadītāja Marika Andževa,

tālr.: 26546010,

e-pasts: alejas@gulbene.lv

 SIA „Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca”, „Slimnīcas ēka”, Irlavas pagasts, Tukuma novads 18.50 Līgums spēkā no 09.03.2020.   

Valdes loceklis Kaspars Kārliņš,

tālr.: 63154837

e-pasts: slimn@tukums.parks.lv
SIA “Senior Service”, Lapsas iela 9 un Lapsas iela 11, Babīte, ciemats “Lapsas”, Babītes novads Ģimenes tipa institūcija – Atbilstoši cenrādim
Līgums spēkā no 20.03.2020.
Vadītāja Diāna Gžibovska tālr. 26519815,
e-pasts: info@senior-riga.eu
SIA “Kondratjev un Ko”, Upeslejas, Stopiņu novads 35,00 Līgums spēkā no 26.03.2020. Valdes locekle Jūlija Starikova (Yulia Starikova)
tālr.: 26766368
e-pasts: pallone@inbox.lv

RSAC "Gaiļezers", tālrunis 67539453

Hipokrāta iela 6, Rīga, LV - 1079

Kontakti un darba laiki

Darba dienās 8.30-17.00

RSAC "Stella maris"

Pansionāts

Birzes iela 54, Rīga, LV - 1016

Kontakti un darba laiki

Darba dienās 8.30-17.00

RSAC "Mežciems"

Malienas iela 3A, Rīga, LV –1079

Kontakti un darba laiki

Darba dienās 8.30 – 17.00

 

Rīgas Veselības Centrs