RD Labklājības departamenta un pakļautības iestāžu personu datu apstrāde, organizējot personāla atlasi

Pārzinis personas datu apstrādei: Rīgas pilsētas pašvaldība, reģ.Nr. 90011524360 (Rīgas domes Labklājības departaments, pakļautības iestāžu izsludinātajos konkursos – attiecīgā pakļautības iestāde), adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010, tālrunis 67105190, elektroniskā pasta adrese: dl@riga.lv

Personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Jūsu personas datu apstrādes nolūks: līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde: Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts, Darba likums.

Personas datu saņēmēji: atlases konkursa komisija

Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 2 gadus.
......................................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centra „Gaiļezers” Saimniecības nodaļas vecākā speciālista amata pretendentu konkurss

Amata mērķis: nodrošināt Rīgas sociālās aprūpes centra “Gaiļezers” telpu un infrastruktūras uzturēšanu darba kārtībā.

Darba alga: 580.00 EUR

Darbiniekiem ir veselības apdrošināšanas polises.

Prasības:
- pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība, arodizglītība;
- pieredze tehniska rakstura darbos, saimnieciskajos darbos un remontdarbos;
- valsts valodas zināšanas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam;
- patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
- labas komunikācijas prasmes (spēja sadarboties ar kolēģiem un klientiem).

Galvenie amata pienākumi:
- piedalīties visu veidu remontdarbu veikšanā, t.sk. veikt sīkos remontdarbus, santehnikas nomaiņu, lampu, slēdžu, rozešu nomaiņu, sīko mēbeļu remontu, klientu tehnisko palīglīdzekļu remontu, durvju un logu regulēšanu, slēdzeņu nomaiņu, kā arī īslaicīgu saimnieciska rakstura darbu(preču iekraušana/izkraušana, mēbeļu pārvietošana, teritorijas uzkopšana u.c.) izpildē telpās un teritorijā;
- periodiski, savas kompetences ietvaros veikt telpu apsekošanu, sekot inventāra (mēbeļu, iekārtu un aprīkojuma) tehniskajam stāvoklim;
- veikt profilaktiskos pasākumus konstatēto tehnisko bojājumu novēršanai;
- operatīvi novērst tehniskas avārijas situācijas.

Pretendentiem līdz 30.09.2019. plkst. 17.00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers”: Hipokrāta ielā 6, Rīgā, LV-1079, vai nosūtot uz e-pastu: inita.fridensteina-bridina@riga.lv ar norādi “Saimniecības nodaļas vecākā speciālista amata pretendentu konkursam”:
- profesionālās dzīves aprakstu (CV);
- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Kontakttālruņi papildus informācijai: personāla atlases jautājumos - 67817025; 67817054, ar vakanto amatu vietu saistītiem specifiskiem jautājumiem - 67536998.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centra „Gaiļezers” Veselības aprūpes nodaļas medicīnas māsas amata uz nenoteiktu laiku pretendentu konkurss

Amata mērķis: nodrošināt kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus Centra klientiem sociālās aprūpes ietvaros.

Slodzes likme: 0.5

Darba alga (par slodzes likmi 0.5): 357.00 EUR

Darbs saskaņā ar darba grafiku.

Darbiniekiem ir braukšanas maksas atvieglojumi Rīgas pilsētas pašvaldības sabiedriskajā transportā, veselības apdrošināšanas polises, iespēja izmantot dienesta naktsmītni.

Prasības:
- vidējā profesionālā vai pirmā līmeņa augstākā izglītība – medicīnas māsa;
- sertifikāts “Internās aprūpes māsa” vai “Ambulatorās aprūpes māsa”;
- praktiska darba pieredze veselības aprūpes jomā ne mazāk kā 2 gadi;
- valsts valodas zināšanas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (C1 līmenis);
- labas komunikācijas prasmes.

Galvenie amata pienākumi:
- piedalīties veselības aprūpes un sociālās aprūpes personāla komandas darbā;
- veikt klientu novērtēšanu – sistemātisku datu apkopošanu par klientu veselības stāvokli;
- sekot klientu veselības stāvoklim un gulošo klientu aprūpei sadarbībā ar aprūpes personālu;
- nodrošināt klientu veselības aprūpi saskaņā ar ģimenes ārsta/citu speciālistu nozīmēto ārstēšanu;
- nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību Centra klientiem;
- koordinēt Centra klientu pierakstu pie ģimenes ārsta.

Pretendentiem līdz 30.09.2019. plkst. 17.00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers”: Hipokrāta ielā 6, Rīgā, LV-1079 vai nosūtot uz e-pastu: inita.fridensteina-bridina@riga.lv ar norādi “Veselības aprūpes nodaļas medicīnas māsas amata (0.5 slodzes) pretendentu konkursam”:
- pieteikumu, t.sk. profesionālās dzīves aprakstu (CV);
- izglītību apliecinošu dokumentu, t.sk. sertifikāta, kopijas;

Kontakttālruņi papildus informācijai: personāla atlases jautājumos 67817025; 67817054. Ar vakanto amatu vietu saistītiem specifiskiem jautājumiem 67817043.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centra „Gaiļezers” Veselības aprūpes nodaļas medicīnas māsas amata uz nenoteiktu laiku pretendentu konkurss

Amata mērķis: nodrošināt kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus Centra klientiem sociālās aprūpes ietvaros.

Slodzes likme: 1

Darba alga: 714.00 EUR

Darbs saskaņā ar darba grafiku.

Darbiniekiem ir braukšanas maksas atvieglojumi Rīgas pilsētas pašvaldības sabiedriskajā transportā, veselības apdrošināšanas polises, iespēja izmantot dienesta naktsmītni.

Prasības:
- vidējā profesionālā vai pirmā līmeņa augstākā izglītība – medicīnas māsa;
- sertifikāts “Internās aprūpes māsa” vai “Ambulatorās aprūpes māsa”;
- praktiska darba pieredze veselības aprūpes jomā ne mazāk kā 2 gadi;
- valsts valodas zināšanas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (C1 līmenis);
- labas komunikācijas prasmes.

Galvenie amata pienākumi:
- piedalīties veselības aprūpes un sociālās aprūpes personāla komandas darbā;
- veikt klientu novērtēšanu – sistemātisku datu apkopošanu par klientu veselības stāvokli;
- sekot klientu veselības stāvoklim un gulošo klientu aprūpei sadarbībā ar aprūpes personālu;
- nodrošināt klientu veselības aprūpi saskaņā ar ģimenes ārsta/citu speciālistu nozīmēto ārstēšanu;
- nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību Centra klientiem;
- koordinēt Centra klientu pierakstu pie ģimenes ārsta.

Pretendentiem līdz 30.09.2019. plkst. 17.00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers”: Hipokrāta ielā 6, Rīgā, LV-1079 vai nosūtot uz e-pastu: inita.fridensteina-bridina@riga.lv ar norādi “Veselības aprūpes nodaļas medicīnas māsas amata pretendentu konkursam”:
- pieteikumu, t.sk. profesionālās dzīves aprakstu (CV);
- izglītību apliecinošu dokumentu, t.sk. sertifikāta kopijas.

Kontakttālruņi papildus informācijai: personāla atlases jautājumos - 67817025; 67817054. Ar vakanto amatu vietu saistītiem specifiskiem jautājumiem - 67817043.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centra „Gaiļezers” Sociālās aprūpes nodaļas sociālā aprūpētāja amata uz nenoteiktu laiku pretendentu konkurss

Amata mērķis: nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers” (turpmāk – Centrs) klientiem, kuri vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt paši saviem spēkiem.

Darba alga: 700.00 EUR

Darbiniekiem ir braukšanas maksas atvieglojumi Rīgas pilsētas pašvaldības sabiedriskajā transportā, veselības apdrošināšanas polises.

Prasības:
- pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas vai sociālās palīdzības sniegšanas jomā vai profesionālā vidējā izglītība sociālās aprūpes jomā;
- praktiska darba pieredze sociālās aprūpes jomā;
- valsts valodas pārzināšana atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
- labas iemaņas darbā ar datoru (Datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer, MS Outlook) un biroja tehniku,
- patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu un vadīt citu darbu,
- labas komunikācijas prasmes.

Galvenie amata pienākumi:
- vadīt, organizēt un kontrolēt sociālo aprūpi Centra klientiem, t.i. klientu individuālo sociālās aprūpes plānu izstrāde un kontrole,
- kontrolēt klientu ēdināšanas procesa norisi;
- vadīt, organizēt un kontrolēt aprūpētāju darbu, t.i. aprūpētāju darba organizēšana, atbilstoši grafikam, aprūpētāju darba grafikā nepieciešamo izmaiņu ierosināšana;
- dalība starpprofesionāļu komandas darbā, t.sk. Centra speciālistu iesaistīšana klientu sociālās aprūpes nodrošināšanā;
- dokumentēt klientu aprūpes procesus klientu kartēs;
- motivēt klientus iesaistīties brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs Centrā un ārpus tā;
- uzturēt kontaktus ar klientu tuviniekiem klientu interesēs.

Pretendentiem līdz 30.09.2019. plkst.17.00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers”: Hipokrāta ielā 6, Rīgā, LV-1079, vai nosūtīt uz e-pastu: inita.fridensteina-bridina@riga.lv ar norādi “Sociālās aprūpes nodaļas sociālā aprūpētāja amata pretendentu konkursam” šādus dokumentus:
- motivētu pieteikumu;
- profesionālās dzīves aprakstu (CV);
- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Kontakttālruņi papildus informācijai: personāla atlases jautājumos - 67817025; 67817054. Ar vakanto amatu vietu saistītiem specifiskiem jautājumiem - 67817023.

.......................................................................................................................................................

Rīgas patversme izsludina Sociālās rehabilitācijas Sieviešu nodaļas medmāsas amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt un sniegt medicīnisko palīdzību klientiem

Darba vieta: Eiženijas iela 1E, Rīga

Darba slodze: 1

Galvenie pienākumi:
• sniegt klientiem pirmo un neatliekamo medicīnisko palīdzību;
• pēc ģimenes ārsta norādījumiem īstenot pacientu veselības aprūpi, ārstēšanu un rehabilitāciju, patstāvīgi veicot procedūras un manipulācijas;
• dokumentēt pacienta novērtēšanas datus, izvirzītās aprūpes problēmas, plānotās aprūpes darbības, aprūpes darbu un ārstniecisko manipulāciju izpildi;
• veikt infekciju novērošanas un ierobežošanas pasākumus pacientu aprūpes darbā;
• apkopot aprūpes plāna datus, lai novērtētu aprūpes rezultātus un nepieciešamību mainīt aprūpes plānu;
• nodrošināt higiēnas procedūru izpildi;
• veikt lipīgo un sociāli bīstamo slimību profilaksi, ārstēšanu un ierobežošanu likumdošanā noteiktajā kārtā;
• atskaitīties ģimenes ārstam par izlietotajiem medikamentiem, materiāliem un instrumentiem.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• pilnas slodzes darba laiku;
• darbam nepieciešamās apmācības;
• lielisku, pieredzējušu un atsaucīgu kolēģu un vadības atbalstu;
• apmaksātu papildatvaļinājumu.

Prasības:
• izglītība: vidējā vai augstākā - medicīnas māsas diploms;
• atbilstošs medicīnas māsas sertifikāts;
• reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
• valsts valodas prasmes atbilstoši: C līmenim 1.pakāpei;
• svešvalodu zināšanas;
• prasme organizēt savu darbu;
• precizitāte un augsta atbildības sajūta;
• labas saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.

Darba alga: 715.00 EUR

Pretendentiem pieteikties līdz 2019. gada 24. septembrim plkst. 16.00, CV un motivācijas vēstuli, iesniedzot vai nosūtot pa pastu Rīgas patversmei, Maskavas ielā 208, LV – 1019 vai nosūtot uz e-pastu: rigaspatversme@riga.lv ar norādi „Medicīnas māsa”.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037698, 67037691.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” (reģ.nr.LV90011524360) izsludina konkursu uz Veselības aprūpes nodaļas Medicīnas māsas (profesijas kods 3221 01) amatu uz nepilnu darba laiku 30 stundas nedēļā uz nenoteiktu laiku

Amata mērķis: nodrošināt Centra klientiem kvalificētu veselības uzturošu pasākumu veikšanu un klientu veselības stāvokļa saglabāšanu/uzlabošanu, izglītot klientus slimību un traumu profilaksei, sniegt pirmo palīdzību amata kompetences ietvaros.

Prasības pretendentiem:
• vidējā profesionālā izglītība – medicīnas māsa, reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā, vēlams sertifikāts.
• valsts valodas zināšanas C līmeņa 2. pakāpe.
• praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā.
• prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus, pārskatus.
• zināšanas par sanitārajām un higiēnas prasībām.
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.
• zināšanas par dezinfekcijas, deratizācijas, mazgāšanas un higiēnas līdzekļiem/precēm.
• zināšanas par darbā lietojamo iekārtu, ierīču darbības principiem, lietošanas noteikumiem.

Galvenie amata pienākumi:
• veikt nepieciešamās medicīniskās manipulācijas – veikt nozīmēto medikamentu ievadīšanu enterāli (iekšķīgi), parenterāli vai intravenozi.
• veikt precīzu asins, urīna u.c. paraugu savākšanu laboratorisko izmeklējumu veikšanai un nodrošināt to sagatavošanu transportēšanai.
• veikt brūču aprūpi, pārsiešanas un citas medicīniskas manipulācijas.
• katru dienu veiktās medicīniskās manipulācijas, tai skaitā medikamentu izsniegšanu, atzīmēt klientu ordināciju lapās.
• katra mēneša sākumā sagatavot ordinācijas lapas tekošajam mēnesim.
• kontrolēt ēdiena kvalitāti, veikt ierakstus kvalitātes kontroles žurnālā.
• izsniegt aprūpes personālam pozicionēšanas – dzirdīšanas lapas mazkustīgajiem klientiem un sekot darbības izpildei.
• veikt medicīnisko instrumentu apstrādi un dezinfekciju pēc kontaminācijas ar klientu;
• izpildīt ģimenes ārsta ordinācijas un veselības aprūpes nodaļas vadītājas rīkojumus;

Darba samaksa – 4.2947 EUR stundā (pirms nodokļu nomaksas)

Summētais darba laiks

Sociālās garantijas: pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija, veselības apdrošināšana pēc trīs mēnešiem u.c. sociālās garantijas atbilstoši koplīgumam.

Pretendentiem līdz 30.09.2019. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, Malienas ielā 3A, Rīga, LV-1079, tālr. 67181954, e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi „Medicīnas māsas konkursam”:
• profesionālās dzīves aprakstu (CV);
• motivācijas vēstuli;
• izglītību apliecinošu dokumentu, sertifikātu kopijas.

Papildus informāciju var iegūt pie Veselības aprūpes nodaļas vadītājas - tālr. 67181052 vai 26191503.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

RSAC “Stella maris” sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas nodaļa izsludina aprūpētāja amata pretendentu konkursu (profesijas kods 5322 02)

Amata mērķis: aprūpētāja amata pienākumu veikšana.

Prasības:
- vispārējā vidējā izglītība, arodizglītība, vēlama kvalifikācijas apliecība;
- valsts valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 1. pakāpei;
- labas komunikācijas prasmes un augsta saskarsmes kultūra;
- labas saskarsmes spējas ar gados veciem cilvēkiem un klientiem ar demenci.

Darbs saistīts ar mazkustīgo klientu aprūpi, palīdzēšanu ikdienas aktivitātēs (ģērbšanās, mazgāšanās), gultas veļas mainīšanu, kārtības uzturēšanu klientu dzīvojamās istabās, ēdienu pasniegšanu un klientu pabarošanu, uzraugāmo klientu apsekošanu, kārtības un klusuma uzturēšanu atpūtas un nakts laikā.

Piedāvājam:
- darbu uz nenoteiktu laiku;
- stabilu atalgojumu (495.00 EUR pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
- apmācības;
- atsaucīgus un draudzīgus darba kolēģus.

Pretendentiem līdz 23.09.2019. plkst. 16.00 iesniegt RSAC „Stella maris”, Rīgā, Birzes ielā 54, LV - 1016, e-pasts: stella.maris@riga.lv ar norādi "Aprūpētāja amatam":
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Irita Intenberga, tālr. 67012672, 29396536, Daira Bogdanova, tālr. 67026214

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem. Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

RSAC “Stella maris” veselības aprūpes nodaļa izsludina Veselības aprūpes nodaļas vadītājas – vecākās medicīnas māsas amata pretendentu konkursu (profesijas kods 2221 01)

Amata mērķis: nodrošināt RSAC „Stella maris” klientiem nepārtrauktu un kvalitatīvu veselības aprūpi.

Prasības:
- augstākā profesionālā izglītība (vēlams maģistra grāds), ārstniecības personu reģistrs, sertifikāts;
- valsts valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpe;
- praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā ne mazāk kā 3 gadi;
- zināšanas medikamentu uzskaitē, gerontoloģijā;
- prasme sagatavot ziņojumus, pārskatus un veikt to analīzi;
- zināšanas par sanitārajām un higiēnas prasībām;
- augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;

Piedāvājam:
- darbu uz nenoteiktu laiku;
- stabilu atalgojumu (1020.00 EUR pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
- apmācības, supervīzijas;
- atsaucīgus un draudzīgus darba kolēģus.

Pretendentiem līdz 23.09.2019. plkst. 16.00 iesniegt RSAC “Stella maris”: Rīgā, Birzes ielā 54, LV – 1016, e-pasts: stella.maris@riga.lv ar norādi “Veselības aprūpes nodaļas vadītājas – vecākās medicīnas māsas amatam”:
- motivētu pieteikumu;
- profesionālo aprakstu (CV);
- izglītību apliecinošo dokumentu, sertifikāta kopijas un informāciju par reģistru;
- atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijām.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67012698.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” (reģ.nr.LV90011524360) izsludina Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas Aprūpētāja (profesijas kods 532202) (uz nenoteiktu laiku) amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt Rīgas sociālās aprūpes centra „Mežciems” klientu pamatvajadzību apmierināšanu individuālajā līmenī, aprūpēt klientus, nodrošinot viņiem nepieciešamo palīdzību un higiēnas prasību ievērošanu.

Darba apraksts: veikt klientu aprūpi sociālā darba speciālista uzraudzībā saskaņā ar klienta individuālo sociālās aprūpes plānu; palīdzēt personām, kuras pašas sevi nevar aprūpēt, t.i., veikt klientam ikdienas higiēnas procedūras; sakārtot matus; palīdzēt apgulties vai piecelties no gultas; palīdzēt apģērbties, nomazgāties, apmainīt gultas veļu; sekot klienta apģērba un veļas tīrībai, ja nepieciešams apmainīt to, sekot apavu kārtībai, tīrībai; saņemt ēdienu no virtuves un izdalīt klientiem istabiņās, nepieciešamības gadījumā barot; novēro klientu veselības stāvokli un informēt par to medicīnas māsu vai sociālo darbinieku; veikt klientu uzraudzību u.c.

Prasības pretendentiem:
• pamatizglītība, vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
• latviešu valoda – pamata līmenis – A2;
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
• pastāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Darba alga: 2.9774 EUR stundā

Summētais darba laiks

Sociālās garantijas: atlaides mēnešbiļetes iegādei, braukšanai ar sabiedrisko transportu Rīgas pilsētā, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija, veselības apdrošināšana pēc trīs mēnešiem, apmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas kursi. Darbiniekam ar deklarēto dzīvesvietu ārpus Rīgas ir iespēja piešķirt bezmaksas kopmītni Rīgā.

Pretendentiem līdz 31.10.2019. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, Malienas ielā 3A, Rīga, LV-1079; tālr. 67181954, e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi "Aprūpētāja amata konkursam" uz nenoteiktu laiku:
• profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
• izglītību apliecinoša dokumenta kopijas.

Papildus informāciju varat iegūt no sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājas, tālr. 67181957, e-pasts: mezciems@riga.lv.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” (reģ.nr.LV90011524360) izsludina konkursu uz Uzkopšanas un apkalpošanas nodaļas friziera (profesijas kods 5141 01) amatu uz nepilnu laiku (0.5 slodze) uz nenoteiktu laiku

Amata mērķis: nodrošināt klientu drošu apkalpošanu.

Darba apraksts: veikt matu mazgāšanu, griešanu, veidošanu un bārdas skūšanu klientiem.

Prasības pretendentiem:
• vidējā profesionālā izglītība;
• latviešu valoda – pamata līmenis – B1;
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
• pastāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Darba alga: stundas likme 2.7068 pirms nodokļu nomaksas. Summētais darba laiks.

Sociālās garantijas: veselības apdrošināšana pēc trīs mēnešiem, apmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas kursi, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija.

Pretendentiem līdz 20.09.2019. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, Malienas ielā 3A, Rīga, LV-1079; tālr. 67181954. e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi „Friziera amata konkursam’’ uz nenoteiktu laiku:
• profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
• izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

Papildus informāciju var iegūt pie Uzkopšanas un apkalpošanas nodaļas vadītājas, tālr. 67012049; 26324950, e-pasts: agnese.audrina@riga.lv.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” (reģ.nr.LV90011524360) izsludina konkursu uz Uzkopšanas un apkalpošanas nodaļas Apkopēja (profesijas kods 9112 01) amatu uz nepilnu darba laiku 30 stundas nedēļā

Amata mērķis: nodrošināt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems” telpu uzkopšanu.

Prasības pretendentiem:
• vispārējā pamatizglītība;
• valsts valodas prasme I līmeņa A pakāpē;
• saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
• pastāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Galvenie amata pienākumi:
• uzkopt RSAC “Mežciems” telpas – kabinetus, klientu dzīvojamās telpas, koplietošanas un citas telpas;
• kontrolēt uzkopto telpu tīrību;
• veikt dažādus darbus, lai uzturētu tīrību un kārtību Centra telpās, lietojot kopšanas inventāru, t.sk., grīdas mazgājamo mašīnu; mazgāt grīdas, mazgā logus no iekšpuses un to rāmjus, palodzes; pulēt mēbeles; veikt sanitāro mezglu un citu telpu uzkopšanu saskaņā ar sanitāri higiēniskajam prasībām; iztukšo atkritumu tvertnes, slaucīt putekļus, kopt istabas augus, veikt ģenerāltīrīšanu.

Darba samaksa – 2.6226 EUR stundā. Summētais darba laiks.

Sociālās garantijas: pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija, veselības apdrošināšana pēc trīs mēnešiem.

Pretendentiem līdz 20.09.2019. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, Malienas ielā 3A, Rīga, LV - 1079; tālr. 67181954, e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi „Apkopēja/as amata konkursam’’ uz nenoteiktu laiku:
• profesionālās dzīves aprakstu (CV);
• izglītību apliecinoša dokumenta kopijas.

Papildus informāciju var iegūt pie Uzkopšanas un apkalpošanas nodaļas vadītājas, tālr. 67012049 vai 26324950, e-pasts: agnese.audrina@riga.lv

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes audzinātāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt bērnu un jauniešu vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu audzināšanu. Sagatavot bērnus un jauniešus patstāvīgai dzīvei. Rūpēties par bērniem un jauniešiem un viņu vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, vadīt bērnu un jauniešu individuālo attīstību.

Prasības:
• augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos profesionālā vidējā izglītība (vēlams pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai sociālās aprūpes jomā);
• teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
• prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību;
• elastīgums, spēja operatīvi reaģēt un prasme atrisināt problēmu situācijas;
• precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes;
• augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un komunikācijas spējas.

Galvenie darba pienākumi:
• plānot un organizēt bērnu ikdienu, attīstīt intelektu un radošās spējas nodarbībās, mācībās, atpūtā, veidot bērnos un jauniešos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas;
• vadīt bērnu socializācijas procesu un pakāpenisku integrāciju sabiedrībā, palīdzot plānot apgūt sabiedrības normas un prasības; veicināt bērnu un jauniešu pašapziņas veidošanos un iemācīt saskarsmes prasmju nozīmi savstarpējās attiecībās;
• veidot bērnos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, veidot izpratni par drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās un sabiedriskajā dzīvē;
• sadarboties ar izglītības iestādēm, uzraudzīt un pārzināt bērnu un jauniešu skolas gaitas, sekmes, palīdzēt apgūt mācību priekšmetus, sagatavot mājas darbus;
• sadarbībā ar citiem speciālistiem iesaistīties un realizē bērnu individuālās attīstības plānus, atbalstīt bērnus un jauniešu individuālā attīstības plāna īstenošanā.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• stundas tarifa likme EUR 3.549/ stundā;
• mūsdienīgu darba vidi;
• veselības apdrošināšanas polisi;
• braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 20.09.2019. plkst. 16.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes audzinātāja amata pretendentu konkursam”:
• motivētu pieteikumu;
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037066 vai 67037667.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām. Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina kvalificēta strādnieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt iestādes ēku un teritorijas apsaimniekošanas darbu izpildi.

Prasības:
• vēlama vidējā speciālā izglītība;
• vēlama praktiskā darba pieredze 1 gads;
• valsts valodas zināšanas;
• prasme veikt dažādus sadzīves remontdarbus;
• autovadītāja tiesības;
• patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Galvenie darba pienākumi:
• nodrošināt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra ēku un teritorijas apsaimniekošanas darbu izpildi;
• pēc vadītāja norādījumiem veikt dažāda veida remontdarbus (sadzīves, santehniskos, galdniecības u.tml.);
• kontrolēt ēku ārējo komunikāciju un bērnu rotaļu konstrukciju tehnisko stāvokli un, ja nepieciešams, likvidēt konstatētos defektus.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu 480.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas;
• mūsdienīgu darba vidi;
• veselības apdrošināšanas polisi.

Pretendentiem lūdzam līdz 20.09.2019. plkst. 16.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Kvalificēta strādnieka amata pretendentu konkursam”:
• motivētu pieteikumu;
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 29449112 vai 67037066.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām. Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina aukļa amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt bērnu un jauniešu viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu aprūpi ģimenes apstākļiem pietuvinātā vidē. Palīdzēt rūpēties par bērnu un viņa vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, palīdzēt plānot un nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Prasības:
• vidējā speciālā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība;
• vēlama praktiskā darba pieredze;
• teicamas valsts valodas zināšanas, vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
• prasme ekonomiski organizēt grupas mājsaimniecību un mācīt to bērniem;
• prasme veidot bērnam higiēnas iemaņas, palīdzēt attīstīt pašaprūpes iemaņas;
• prasme organizēt bērnu un jauniešu brīvo laiku.

Galvenie darba pienākumi:
• kopā ar grupas darbiniekiem saskaņot dienas darbu, veicamos pasākumus bērnu aprūpē un telpu uzkopšanā;
• pildīt grupas darbinieka norādījumus par bērnu audzināšanu un attīstību;
• veikt bērnu gultas veļas maiņu, telpu uzkopšanu atbilstoši prasībām;
• palīdzēt grupas darbiniekam sagatavot un uzturēt drošu un mājīgu vidi grupā;
• palīdzēt veidot bērnos un jauniešos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās;
• atbilstoši bērna vecumam un spējām, veicināt prasmi apģērbties un noģērbties, sakārtot apģērbu un mantas, mācīt personīgās higiēnas prasmes;
• atbilstoši bērna vecumam un spējām, palīdzēt lietot tualeti, apgriezt nagus, veikt mazgāšanās procedūras, tīrīt zobus, kopt matus.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• stundas tarifa likme EUR 3.308/ stundā;
• mūsdienīgu darba vidi;
• veselības apdrošināšanas polisi;
• braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem lūdzam līdz 20.09.2019. plkst. 16.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Aukļa amata pretendentu konkursam”:
• motivētu pieteikumu;
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037066 vai 67037667.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām. Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” (reģ.nr.LV90011524360) izsludina konkursu uz Veselības aprūpes nodaļas Podologa (profesijas kods 2269 06) amatu uz nepilnu darba laiku 20 stundas nedēļā uz nenoteiktu laiku

Amata mērķis: nodrošināt Centra klientiem kvalificētu veselības uzturošu pasākumu veikšanu un klientu veselības stāvokļa saglabāšanu/uzlabošanu.

Prasības pretendentiem:
• Vidējā profesionālā medicīniskā izglītība - podologs, reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā, sertifikāts.
• Valsts valodas zināšanas C līmeņa 2. pakāpe.
• Praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā.
• Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.
• Zināšanas par darbā lietojamo iekārtu, ierīču darbības principiem, lietošanas noteikumiem.
• Zināšanas par savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmu.

Galvenie amata pienākumi:
• Organizēt vidi podoloģijas kabinetā un darba vietu Centra klientu apkalpošanai.
• Izvēlēties attiecīgus mazgāšanas, dezinfekcijas un sterilizācijas līdzekļus roku, instrumentu, darba virsmu u.c. apstrādei.
• Novietot uz galda procedūrai nepieciešamos instrumentus, materiālus, kosmētiskos un ārstnieciskos līdzekļus, palīglīdzekļus un palīgmateriālus
• Sagatavot aparatūru darbam.
• Veikt darba instrumentu un materiālu sterilizāciju atbilstoši valstī noteiktajiem standartiem.
• Ievērot ekspluatācijas noteikumus iekārtām, aparatūrai.
• Strādāt medicīniskajā darba tērpā, darba apavos un lietot individuālos aizsarglīdzekļus (aizsargmaska/respirators, cimdi, aizsargbrilles).
• Sagatavot klientu pēdu apstrādes procedūrai.
• Veikt klientu pēdu apskati un izmeklēšanu.
• Plānot un veikt kāju pēdu aprūpi klientiem atbilstoši ģimenes ārsta nozīmējumam.
• Nodrošināt ārīgi lietojamo medikamentu un drošu pārsēju pielietošanu.
• Veikt nozīmēto ķirurģisko manipulāciju izpildi un nodrošināt diagnostisko procedūru veikšanu.
• Nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu savas kompetences ietvaros.
• Izvērtēt klientiem kāju un pēdu aprūpes rezultātus.

Summētais darba laiks ar darba samaksu – 3.7834 EUR stundā

Sociālās garantijas: pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija, veselības apdrošināšana pēc trīs mēnešiem u.c. sociālās garantijas atbilstoši koplīgumam.

Pretendentiem līdz 20.09.2019. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, Malienas ielā 3A, Rīga, LV-1079, tālr.67181954, e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi "Podologa amata konkursam" uz nenoteiktu laiku:
• profesionālās dzīves aprakstu (CV);
• motivācijas vēstuli;
• izglītību apliecinošu dokumentu, sertifikātu kopijas.

Papildus informāciju var iegūt pie Veselības aprūpes nodaļas vadītājas - tel. 67181052, mob.tel. 26191503.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: veikt sociālā darbinieka pienākumus.

Galvenie amata pienākumi:
- identificēt klienta sociālās problēmas un izvērtēt sociālo situāciju lai palīdzētu klientam (ģimenei) risināt radušās grūtības un motivēt viņu pārmaiņām;
- atbalstīt klienta pašnoteikšanās spējas, spējas pielāgoties sociālajai un fiziskajai videi;
- sociālo gadījumu risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
- informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un pakalpojumiem;
- organizēt vai sniegt klientam nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
- apsekot klientu dzīvesvietā saistībā ar bērna tiesību ievērošanu un citos gadījumos pēc nepieciešamības;
- sniegt klientam profesionālu un kvalitatīvu atbalstu.

Mēs piedāvājam:
- mūsdienīgu darba vidi;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- stabilu atalgojumu no 800 līdz 850 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
- braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos;
- sociālās garantijas, t. sk. veselības apdrošināšanu;
- apmaksātu papildatvaļinājumu.

Prasības pretendentiem:
- augstākā izglītība(otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā);
- prasme pielietot normatīvos aktus;
- prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus un atbildes vēstules;
- patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
- labas iemaņas darbā ar datoru (Datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer) un biroja tehniku;
- ļoti labas (C1) latviešu valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas zināšanas;
- labas saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.

Pretendentus dokumentus lūdzam iesniegt Rīgas Sociālajā dienestā: Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, Rīga, LV - 1010; fakss: 67105053, e-pasts: PKVS@riga.lv ar norādi „Sociālais darbinieks” amatam.
- motivētu pieteikumu,
- CV,
- izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina pievienoties savam kolektīvam sociālās palīdzības organizatorus (dzīves apstākļu novērtēšanai klientu dzīvesvietā)

Galvenie darba pienākumi:
-veikt un organizēt klienta apsekošanu dzīves apstākļu novērtēšanai dzīvesvietā veikt sociālās situācijas novērtēšanu;
-noteikt klienta sociālo problēmu pazīmes.
-informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem,
-iegūto/fiksēto informāciju ievadīt datu bāzē SOPA un aizpildīto dokumentāciju iesniegt atbildīgajam sociālā darba speciālistam.

Prasības kandidātiem:
Izglītība – pirmā līmeņa augstākā izglītība.

Prasmes un specifiskas zināšanas:
-valsts valodas prasme;
-vēlamas krievu valodas zināšanas saskarsmes nodrošināšanā ar klientiem, kuri neprot valsts valodu;
-prasme orientēties saistošajos normatīvajos aktos;
-labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
-saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
-spējai patstāvīgi pieņemt lēmumus, savas kompetences ietvaros;
-augstākā izglītība.

Mēs piedāvājam:
-profesionālo apmācību;
-lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
-stabilu darbu;
-mūsdienīgu darba vidi;
-sociālās garantijas;
-veselības apdrošināšanas polisi;
-braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Darba laiks - pilna slodze
Darba alga - 765.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
Darba vieta – Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri.
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt līdz 16.09.2019. uz e-pastu: PKVS@riga.lv

.......................................................................................................................................................

 

Rīgas Veselības Centrs