RD Labklājības departamenta un pakļautības iestāžu personu datu apstrāde, organizējot personāla atlasi

Pārzinis personas datu apstrādei: Rīgas pilsētas pašvaldība, reģ.Nr. 90011524360 (Rīgas domes Labklājības departaments, pakļautības iestāžu izsludinātajos konkursos – attiecīgā pakļautības iestāde), adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010, tālrunis 67105190, elektroniskā pasta adrese: dl@riga.lv

Personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Jūsu personas datu apstrādes nolūks: līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde: Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts, Darba likums.

Personas datu saņēmēji: atlases konkursa komisija

Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 2 gadus.
......................................................................................................................................................

RSAC “Stella maris” saimniecības nodaļa izsludina apkopējas amata pretendentu konkursu (profesijas kods 9112 01) uz noteiktu laiku

Amata mērķis: Uzturēt kārtību un tīrību RSAC „Stella maris” telpās.

Prasības:
1. Pamatizglītība;
2. Valsts valodas zināšanas atbilstoši 1. (zemākajai) pakāpei.
3. Prast veikt uzkopšanas darbus.
4. Prast lietot darbam izsniegto inventāru un iekārtas.
5. Zināšanas par dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļiem un to pielietošanu.

Galvenie amata pienākumi:
1. Uzturēt kārtību un tīrību RSAC „Stella maris” telpās.
2. Apkopt telpas ar rokām vai ar putekļu sūcēju.
3. Mazgāt grīdas, grīdas līstes.
4. Mazgāt durvis un sienas.
5. Slaucīt putekļus no mēbeļu virsmām, skapju augšām un palodzēm.
6. Savākt un iznest sadzīves atkritumus uz konteineru.
7. Mazgāt un dezinficēt atkritumu tvertnes.
8. Tīrīt dušas, tualetes telpas un klozetes, izlietnes.
9. Apstrādāt ar dezinfekcijas līdzekļiem virsmas pēc dezinfekcijas grafika vai nepieciešamības.

Piedāvājam:
- darbu uz noteiktu laiku;
- stabilu atalgojumu (430.00 EUR, pirms nodokļiem) un sociālās garantijas;
- apmācības;
- atsaucīgus un draudzīgus darba kolēģus.

Pretendentiem profesionālo aprakstu (CV) līdz 28.07.2019. plkst. 16.00 iesniegt RSAC „Stella maris”: Rīgā, Birzes ielā 54, LV - 1016, e-pasts :stella.maris@riga.lv ar norādi “apkopēja amatam”

Kontakttālrunis papildus informācijai: Sandra Slava, tālr. 67012615, Daira Bogdanova, tālr. 67026214

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centra „Gaiļezers” Sociālās aprūpes nodaļas sociālā aprūpētāja amata uz nenoteiktu laiku pretendentu konkurss

Amata mērķis: Nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers” (turpmāk – Centrs) klientiem, kuri vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt paši saviem spēkiem.

Amata alga: EUR 630.00

Prasības:
- pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas vai sociālās palīdzības sniegšanas jomā vai profesionālā vidējā izglītība sociālās aprūpes jomā;
- praktiska darba pieredze sociālās aprūpes jomā;
- valsts valodas pārzināšana atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
- labas iemaņas darbā ar datoru (Datorprogrammu lietošana:  MS Office, Internet Explorer, MS Outlook) un biroja tehniku,
- patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu un vadīt citu darbu,
- labas komunikācijas prasmes.

Galvenie amata pienākumi:
- vadīt, organizēt un kontrolēt sociālo aprūpi Centra klientiem, t.i. klientu individuālo sociālās aprūpes plānu izstrāde un kontrole,
- kontrolēt klientu ēdināšanas procesa norisi;
- vadīt, organizēt un kontrolēt aprūpētāju darbu, t.i. aprūpētāju darba organizēšana, atbilstoši grafikam, aprūpētāju darba grafikā nepieciešamo izmaiņu ierosināšana;
- dalība starpprofesionāļu komandas darbā, t.sk. Centra speciālistu iesaistīšana klientu sociālās aprūpes nodrošināšanā;
- dokumentēt klientu aprūpes procesus klientu kartēs;
- motivēt klientus iesaistīties brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs Centrā un ārpus tā;
- uzturēt kontaktus ar klientu tuviniekiem klientu interesēs.

Pretendentiem līdz 31.07.2019. plkst.17:00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers”: Hipokrāta ielā 6, Rīgā, LV-1079, vai nosūtīt uz e-pastu: inita.fridensteina-bridina@riga.lv@riga.lv ar norādi “Sociālās aprūpes nodaļas sociālā aprūpētāja amata pretendentu konkursam” šādus dokumentus:
- Motivētu pieteikumu;
- Profesionālās dzīves aprakstu (CV);
- Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Kontakttālruņi papildus informācijai personāla atlases jautājumos: 67817025; 67817054, ar vakanto amatu vietu saistītiem specifiskiem jautājumiem 67817023.

......................................................................................................................................................

RSAC “Stella maris” sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas nodaļa izsludina aprūpētāja amata pretendentu konkursu (profesijas kods 5322 02)

Amata mērķis: aprūpētāja amata pienākumu veikšana.

Prasības:
- vispārējā vidējā izglītība, arodizglītība, vēlama kvalifikācijas apliecība;
- valsts valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 1. pakāpei;
- labas komunikācijas prasmes un augsta saskarsmes kultūra;
- labas saskarsmes spējas ar gados veciem cilvēkiem un klientiem ar demenci.

Darbs saistīts ar mazkustīgo klientu aprūpi, palīdzēšanu ikdienas aktivitātēs (ģērbšanās, mazgāšanās), gultas veļas mainīšanu, kārtības uzturēšanu klientu dzīvojamās istabās, ēdienu pasniegšanu un klientu pabarošanu, uzraugāmo klientu apsekošanu, kārtības un klusuma uzturēšanu atpūtas un nakts laikā.

Piedāvājam:
- darbu uz nenoteiktu laiku;
- stabilu atalgojumu (455.00 EUR, pirms nodokļiem) un sociālās garantijas;
- apmācības;
- atsaucīgus un draudzīgus darba kolēģus.

Pretendentiem līdz 05.08.2019. plkst. 16.00 iesniegt RSAC „Stella maris”: Rīgā, Birzes ielā 54, LV - 1016, e-pasts stella.maris@riga.lv ar norādi “Aprūpētāja amatam”:
- profesionālo aprakstu (CV);
- izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Irita Intenberga, tālr. 67012672, 29396536; Daira Bogdanova, tālr. 67026214.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

RSAC “Stella maris” veselības aprūpes nodaļa izsludina Veselības aprūpes nodaļas vadītājas – vecākās medicīnas māsas amata pretendentu konkursu (profesijas kods 2221 01)

Amata mērķis: nodrošināt RSAC „Stella maris” klientiem nepārtrauktu un kvalitatīvu veselības aprūpi.

Prasības:
- augstākā profesionālā izglītība (vēlams maģistra grāds), ārstniecības personu reģistrs, sertifikāts;
- valsts valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpe;
- praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā ne mazāk kā 3 gadi;
- zināšanas medikamentu uzskaitē, gerontoloģijā;
- prasme sagatavot ziņojumus, pārskatus un veikt to analīzi;
- zināšanas par sanitārajām un higiēnas prasībām;
- augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;

Piedāvājam:
- darbu uz nenoteiktu laiku;
- stabilu atalgojumu (880.00 EUR pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
- apmācības, supervīzijas;
- atsaucīgus un draudzīgus darba kolēģus.

Pretendentiem līdz 05.08.2019. plkst. 16.00 iesniegt RSAC “Stella maris”: Rīgā, Birzes ielā 54, LV – 1016, e-pasts: stella.maris@riga.lv ar norādi “Veselības aprūpes nodaļas vadītājas – vecākās medicīnas māsas amatam”:
- motivētu pieteikumu;
- profesionālo aprakstu (CV);
- izglītību apliecinošo dokumentu, sertifikāta kopijas un informāciju par reģistru;
- atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijām.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67012698.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

Rīgas domes Labklājības departaments izsludina projekta “PROTI un DARI!” koordinatora pretendentu konkursu (uz noteiktu laiku)

Mērķis: projekta „PROTI un DARI” īstenošana saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumiem Nr.385 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi.

Prasības:
• 2.līmeņa augstākā izglītība;
• pieredze ESF projektu vadīšanā;
• zināšanas par Jaunatnes politiku un tās īstenošanu;
• prasme strādāt komandā, koordinēt darbu ar sadarbības partneriem;
• pieredze darbā ar valsts un pašvaldības iestādēm;
• prasme orientēties likumdošanā (normatīvie akti, kas attiecināmi uz jauniešiem, pašvaldības atbalsta un izglītības pakalpojumiem), pieredze tiesību aktus analizēt un pielietot praksē;
• prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus, pārskatus un informatīvus materiālus;
• teicamas prasmes darbā ar datoru, MS Office programmatūru un biroja tehniku;
• augsta saskarsmes kultūra un argumentācijas prasmes;
• brīvi pārvalda valsts valodu;
• vēlamas svešvalodu prasmes (krievu un angļu) sarunvalodas līmenī.

Darbs saistīts ar projekta „PROTI un DARI” organizēšanu un koordinēšanu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem un Rīgas domes sasitošajiem noteikumiem, mērķa grupas jauniešu informēšanu, Programmu vadītāju un mentoru darba organizēšanu un uzraudzību, stratēģisko partneru darba koordinēšanu un uzraudzības nodrošināšanu, informācijas apkopošanu par projekta rezultatīvajiem rādītājiem, regulāru projekta atskaišu sagatavošana.

Mēs piedāvājam: pilnas slodzes darba laiku, sociālās garantijas, atalgojumu - 1200 EUR mēnesī.

Pretendentiem līdz 19.07.2019. plkst. 16.00 iesniegt Rīgas domes Labklājības departamentā: Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, Rīga, LV - 1010; Fax: 67105199, e-pasts: dl@riga.lv ar norādi „Projekta konkursam”:
• motivētu pieteikumu; 
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 25716349

Lūdzam ievērot, ka par rezultātiem tiks informēti tikai tie kandidāti, kuri tiks aicināti uz intervijām.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina vecākās medicīnas māsas amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt iestādes bērna un jaunieša, viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu veselības aprūpi.

Prasības:
• vidējā speciālā, pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība medicīnas jomā;
• vēlama praktiskā darba pieredze 1-2 gadi;
• reģistrētam ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā;
• teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
• prasme novērtēt bērna veselības stāvokli, saskaņā ar rezultātiem plānot un organizēt atbilstošu aprūpi;
• pārzināt dažādu bērnu vecuma grupu attīstības īpatnības;
• prasme darbā izmantot māsu ētikas un pacientu aprūpes teorijas principus;
• precizitāte, augsta atbildības sajūta un sadarbības prasmes.

Galvenie darba pienākumi:
• plānot un organizēt veselības aizsardzības pasākumus, veicot regulāru preventīvo darbu, plānot un organizēt bērnu profilaktiskās pārbaudes;
• pavadīt bērnus pie speciālistiem ārstniecības iestādēs;
• apsekot un fiksēt bērnu veselības stāvokli;
• organizēt medikamentu un medicīnas preču iegādi, medikamentu izlietojuma uzskaiti un kontroli atbilstoši noteiktajai zāļu aprites kārtībai;
• organizēt medikamentu izsniegšanu slimajiem bērniem atbilstoši ārstējošā ārsta norādījumiem/medicīniskajām kontrindikācijām;
• noformēt bērnu medicīniskos dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par medicīnas dokumentiem;
• uzraudzīt bērnu veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšanu.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu 850.00 RUR (bruto) un sociālās garantijas;
• mūsdienīgu darba vidi;
• veselības apdrošināšanas polisi;
• braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem līdz 19.07.2019. plkst. 18.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A, Fax: 67037298, vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Vecākās medicīnas māsas amata pretendentu konkursam”:
• motivētu pieteikumu;
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. 67037667; tālr. 67012100.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina sekretāra amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt lietvedības darbu, dokumentu apriti, reģistrāciju un savlaicīgu kontroli.

Prasības:
• vidējā speciālā izglītība;
• vēlama praktiskā darba pieredze;
• zināšanas lietvedībā;
• teicamas valsts valodas zināšanas;
• vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
• labas iemaņas darbā ar datoru (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer) un biroja tehniku;
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
• patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Galvenie darba pienākumi:
• sagatavot, noformēt, reģistrēt un kārtot lietvedības dokumentus atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajai likumdošanai un normatīvajiem aktiem;
• reģistrēt pa pastu nosūtāmo korespondenci, veikt pasta izdevumu uzskaiti;
• sadarbojoties ar struktūrvienības vadītāju, sastādīt struktūrvienības darbinieku darba laika uzskaites tabeles, darbinieku darba grafikus;
• organizēt apmeklētāju pieņemšanu;
• veikt sanāksmju protokolēšanu;
• sadarboties un sniegt ikdienas atbalstu struktūrvienības darbiniekiem viņu pienākumu izpildē.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu 780.00 EUR (bruto) un sociālās garantijas;
• mūsdienīgu darba vidi;
• veselības apdrošināšanas polisi;
• dinamisku un interesantu darbu.

Pretendentiem lūdzam līdz 15.07.2019. plkst. 18.00. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Sekretāra amata pretendentu konkursam”:
• motivētu pieteikumu;
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. 67037066; tālr. 67037667.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” (reģ.nr. LV90011524360) izsludina konkursu uz Uzkopšanas un apkalpošanas nodaļas friziera (profesijas kods 5141 01) amatu uz nepilnu laiku (0.5 slodze) uz nenoteiktu laiku

Amata mērķis: nodrošināt klientu drošu apkalpošanu.

Darba apraksts: veikt matu mazgāšanu, griešanu, veidošanu un bārdas skūšanu klientiem.

Prasības pretendentiem:
• vidējā profesionālā izglītība;
• latviešu valoda – pamata līmenis – B1;
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
• pastāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Darba alga: stundas likme 2.5925 pirms nodokļu nomaksas

Summētais darba laiks

Sociālās garantijas: veselības apdrošināšana pēc trīs mēnešiem, apmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas kursi, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija.

Pretendentiem līdz 31.07.2019. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, Malienas ielā 3A, Rīgā, LV-1079; tālr. 67181954. e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi "Friziera amata konkursam" uz nenoteiktu laiku:
• profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
• izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

Papildus informāciju var iegūt pie Uzkopšanas un apkalpošanas nodaļas vadītājas, tālr. 67012049 vai 26324950, e-pasts: agnese.audrina@riga.lv.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs "Mežciems" (reģ.nr.LV90011524360) izsludina Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas Aprūpētāja (profesijas kods 532202) (uz nenoteiktu laiku) amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt Rīgas sociālās aprūpes centra "Mežciems" klientu pamatvajadzību apmierināšanu individuālajā līmenī, aprūpēt klientus, nodrošinot viņiem nepieciešamo palīdzību un higiēnas prasību ievērošanu.

Darba apraksts: veikt klientu aprūpi sociālā darba speciālista uzraudzībā saskaņā ar klienta individuālo sociālās aprūpes plānu; palīdzēt personām, kuras pašas sevi nevar aprūpēt, t.i., veikt klientam ikdienas higiēnas procedūras; sakārtot matus; palīdzēt apgulties vai piecelties no gultas; palīdzēt apģērbties, nomazgāties, apmainīt gultas veļu; sekot klienta apģērba un veļas tīrībai, ja nepieciešams apmainīt to, sekot apavu kārtībai, tīrībai; saņemt ēdienu no virtuves un izdalīt klientiem istabiņās, nepieciešamības gadījumā barot; novēro klientu veselības stāvokli un informēt par to medicīnas māsu vai sociālo darbinieku; veikt klientu uzraudzību u.c.

Prasības pretendentiem:
• pamatizglītība, vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
• latviešu valoda – pamata līmenis – A2;
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
• pastāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Darba alga: 458,00 EUR (stundas likme 2.7549) (pirms nodokļu nomaksas)

Summētais darba laiks

Sociālās garantijas: atlaides mēnešbiļetes iegādei, braukšanai ar sabiedrisko transportu Rīgas pilsētā, pēc ikgadējās novērtēšanas – prēmija, veselības apdrošināšana pēc trīs mēnešiem, apmaksāti kvalifikācijas uzturēšanas kursi.

Darbiniekam ar deklarēto dzīvesvietu ārpus Rīgas ir iespēja piešķirt bezmaksas kopmītni Rīgā.

Pretendentiem līdz 31.07.2019. iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, Malienas ielā 3A, Rīga, LV-1079; tālr. 67181954, e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi "Aprūpētāja amata konkursam" uz nenoteiktu laiku:
• profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
• izglītību apliecinoša dokumenta kopijas.

Papildus informāciju varat iegūt no sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītājas, tālr. 67181957, e-pasts: mezciems@riga.lv.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: veikt sociālā darbinieka pienākumus.

Galvenie amata pienākumi:
- identificēt klienta sociālās problēmas un izvērtēt sociālo situāciju lai palīdzētu klientam (ģimenei) risināt radušās grūtības un motivēt viņu pārmaiņām;
- atbalstīt klienta pašnoteikšanās spējas, spējas pielāgoties sociālajai un fiziskajai videi;
- sociālo gadījumu risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
- informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un pakalpojumiem;
- organizēt vai sniegt klientam nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
- apsekot klientu dzīvesvietā saistībā ar bērna tiesību ievērošanu un citos gadījumos pēc nepieciešamības;
- sniegt klientam profesionālu un kvalitatīvu atbalstu.

Mēs piedāvājam:
- mūsdienīgu darba vidi;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- stabilu atalgojumu no 750 līdz 803 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
- braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos;
- sociālās garantijas, t. sk. veselības apdrošināšanu;
- apmaksātu papildatvaļinājumu.

Prasības pretendentiem:
- augstākā izglītība(otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā);
- prasme pielietot normatīvos aktus;
- prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus un atbildes vēstules;
- patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
- labas iemaņas darbā ar datoru (Datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer) un biroja tehniku;
- ļoti labas (C1) latviešu valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas zināšanas;
- labas saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.

Pretendentus dokumentus lūdzam iesniegt Rīgas Sociālajā dienestā: Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, Rīga LV 1010; fakss: 67105053, e-pasts: PKVS@riga.lv ar norādi „Sociālais darbinieks” amatam.
- motivētu pieteikumu,
- CV,
- izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

...........................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina darbā sociālās palīdzības organizatoru

Galvenie darba pienākumi:

 • nodrošināt sociālās palīdzības sniegšanu trūkumā nonākušām personām;
 • novērtēt personas/ ģimenes sociālo un materiālo situāciju un nodrošināt pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • pieņemt un reģistrēt sociālās palīdzības pieprasītāja iesniegumus ;
 • veikt piešķirtās un saņemtās palīdzības reģistrāciju un datorizētu uzskaiti;
 • sniegt precīzas un klientam saprotamas atbildes uz viņiem interesējošiem jautājumiem.

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība;
 • izcila saskarsmes kultūra;
 • spēja strādāt stresa apstākļos;
 • prasmi rast risinājumu klienta problēmsituācijās;
 • vēlēšanās palīdzēt mūsu klientiem;
 • labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
 • spēja pastāvīgi pieņemt lēmumus, atbilstoši savai kompetencei;
 • prasme strādāt ar datoru;
 • precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju un orientēties lielā informācijas daudzumā.

Mēs piedāvājam:

 • profesionālo apmācību;
 • lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
 • stabilu darbu;
 • mūsdienīgu darba vidi;
 • sociālās garantijas;
 • apmaksātu papildatvaļinājumu;
 • veselības polisi;
 • braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Darba laiks - pilna slodze
Darba alga – 715. 00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
Darba vieta – Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri.
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: PKVS@riga.lv

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu , pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

 

Rīgas Veselības Centrs