RD Labklājības departamenta un pakļautības iestāžu personu datu apstrāde, organizējot personāla atlasi

Pārzinis personas datu apstrādei: Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas domes Labklājības departaments, pakļautības iestāžu izsludinātajos konkursos – attiecīgā pakļautības iestāde), adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010, tālrunis 67105190, elektroniskā pasta adrese: dl@riga.lv

Personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Jūsu personas datu apstrādes nolūks: līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde: Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts, Darba likums.

Personas datu saņēmēji: atlases konkursa komisija

Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 2 gadus.
......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” izsludina  Sociālās aprūpes struktūrvienības vadītāja amata pretendentu konkursu  

Amata mērķis:  

Nodrošināt RSAC „Mežciems” klientu ilgstošu profesionālu un kvalitatīvu diennakts aprūpi, sociālās aprūpes struktūrvienības personāla darba organizēšanu un kontroli.

Prasības pretendentiem:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā (vēlams maģistra grāds);
 • praktiskā darba pieredze sociālā darba jomā 3 gadi (vēlama struktūrvienības vadītāja pieredze vismaz 2 gadi);
 • valsts valodas zināšanas C līmeņa 1 pakāpe.
 • labas krievu valodas zināšanas – lasīt, runāt, vēlamas angļu/vācu valodas zināšanas;
 • vismaz divu gadu pieredze vadošā amatā;
 • izpratne par klientu individuālās sociālās aprūpes plānošanu, organizēšanu, dokumentēšanu un kontroli;
 • izpratne sociālo aprūpētāju un aprūpētāju darba plānošanā, darba grafiku un darba laika uzskaites tabulu sagatavošanā;
 • izpratne par higiēnas preču, inventāra un materiālu iegādi atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • amata pienākumu izpildei nepieciešamo normatīvo aktu zināšanas, kā arī prasme normatīvos aktus pielietot praksē;
 • lieliskas prasmes administrēt, plānot, organizēt un uzturēt procesu;
 • brīvi pārvalda valsts valodu, vēlamas svešvalodu zināšanas;
 • patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu un citu darbinieku darbu;
 • iemaņas darbā ar datoru (datorprogrammu MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Outlook Express un Internet Explorer lietošana) un biroja tehniku;
 • augsta saskarsmes kultūra, organizatora spējas un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
 • laba reputācija, atbildības sajūta un precizitāte darbā;
 • patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu un padoto darbu;
 • prasme sagatavot ziņojumus, pārskatus un veikt to analīzi.

Galvenie amata pienākumi:

 • Vadīt sociālās aprūpes struktūrvienības darbu.
 • Piedalīties starpprofesionāļu komandas darbā, veikt klientu izvērtēšanu, gatavot sociālās aprūpes plānus, kontrolēt to izpildi.
 • Organizēt, vadīt, kontrolēt sociālās aprūpes struktūrvienības personāla darbu – klientu ikdienas higiēnas procedūru veikšanu, klientu veļas un apģērba maiņu, inkontinences līdzekļu racionālu izmantošanu, dezinfekcijas līdzekļu izmantošanu, sekot līdzi aprūpes pakalpojuma kvalitātes kontrolei, veikt klientu un viņu piederīgo aptauju.
 • Sastādīt plānotos darba grafikus, darba laika uzskaites tabeles, atvaļinājuma grafikus, struktūrvienības rīcības plānu, organizēt struktūrvienības darbinieku sanāksmes, nodrošināt darbinieku aizvietošanu slimības un atvaļinājuma laikā.
 • Organizēt nepieciešamās klientu apkopes inventāra, t.sk., inkontinences un higiēnas līdzekļu iegādi un izsniegšanu un darbinieku darba apģērba iegādi un izsniegšanu.

Darba samaksa – 870 EUR 

Pretendentiem līdz 10.augustam plkst. 15.00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems” Malienas ielā 3.A, Rīga, LV-1079; tālr.67181954 e-pasts: ristine.kokorevica@riga.lv ar norādi  “Sociālās aprūpes struktūrvienības vadītāja amata pretendentu konkursam”.

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās pieredzes aprakstu (CV), norādot kur un kādā veidā iegūtas iepriekšminētās noteiktās prasmes,
 • pieteikuma/motivācijas vēstule,
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopijas,
 • atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.

Garantējam informācijas konfidencialitāti un personas datu aizsardzību un apstrādi saskaņā ar Eiropas parlamenta un padomes 27.04.2016. regulu (ES) 2016/679.

........................................................................................................................................................

Rīgas pilsētas pašvaldības sociālās aprūpes centra “Stella maris” sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas nodaļa izsludina aprūpētāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Aprūpētāja amata pienākumu veikšana

Prasības:

- Vispārējā vidējā izglītība, arodizglītība, vēlama  kvalifikācijas apliecība;

- Valsts valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 1. pakāpei;

- Labas komunikācijas prasmes un augsta saskarsmes kultūra;

- Labas saskarsmes spējas ar gados veciem cilvēkiem un klientiem ar demenci.

Darbs saistīts ar mazkustīgo klientu aprūpi, palīdzēšanu ikdienas aktivitātēs (ģērbšanās, mazgāšanās), gultas veļas mainīšanu, kārtības uzturēšanu klientu dzīvojamās istabās, ēdienu pasniegšanu un klientu pabarošanu, uzraugāmo klientu apsekošanu, kārtības un klusuma uzturēšanu atpūtas un nakts laikā. 

Pretendentiem līdz 06.08.2018. plkst. 16.00 iesniegt RSAC „Stella maris”: Rīgā, Birzes ielā 54, LV - 1016, e-pasts stella.maris@riga.lv ar norādi „aprūpētāja amatam”:

 • profesionālo aprakstu (CV),
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Irita Intenberga, tālr. 67012672, 29396536, Daira Bogdanova, tālr. 67026214

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centra „Gaiļezers” Saimniecības nodaļas speciālista (ar remontstrādnieka pienākumiem) amata pretendentu konkurss

Amata mērķis: Nodrošināt Rīgas sociālās aprūpes centra “Gaiļezers” telpas un infrastruktūru darbības kārtībā.

Prasības:
-vispārējā vidējā, vidējā speciālā vai augstākā izglītība,
-pieredze tehniska rakstura darbos, kā priekšrocība pretendentu atlasē tiks dota pretendentiem, kuriem ir pieredze elektroiekārtu apkalpošanā un to remontdarbu veikšanā,
-valsts valodas zināšanas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam,
-patstāvība uzdevumu izpildē un prasmes organizēt savu darbu,
-labas komunikācijas prasmes (spēja sadarboties ar kolēģiem un klientiem).

Galvenie amata pienākumi:
-piedalīties visu veidu remontdarbu veikšanā, t.sk. veikt sīkos remontdarbus, santehnikas nomaiņu, lampu, slēdžu, rozešu nomaiņu, sīko mēbeļu remontus, klientu palīglīdzekļu remontus, durvju un logu regulēšanu, slēdzeņu nomaiņu, kā arī īslaicīga saimnieciska rakstura darbu (preču iekraušana/izkraušana, mēbeļu pārvietošana, teritorijas uzkopšana) izpildē Rīgas sociālās aprūpes centra “Gaiļezers” (turpmāk – Centrs) telpās un teritorijā, kas saistīti ar infrastruktūras uzturēšanu un apkalpošanu,
-periodiski, savas kompetences ietvaros veikt Centra telpu apsekošanu, sekot inventāra (mēbeļu, iekārtu un aprīkojuma) tehniskajam stāvoklim,
-veikt profilaktiskos pasākumus Centrā konstatēto tehnisko bojājumu novēršanai,
-operatīvi novērst tehniskas avārijas situācijas Centrā.

Pretendentiem līdz 26.07.2018. plkst.17:00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers”: Hipokrāta ielā 6, Rīgā, LV-1079, Fax:67547750, vai nosūtot uz e-pastu: iveta.pusmucane@riga.lv ar norādi “Saimniecības nodaļas speciālista amata pretendentu konkursam”:
-Profesionālās dzīves aprakstu (CV);
-Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Kontakttālruņi papildus informācijai personāla atlases jautājumos 67817025 un ar vakanto amatu vietu saistītiem specifiskiem jautājumiem 67536998.

 

......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes audzinātāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Nodrošināt bērnu un jauniešu vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu audzināšanu. Sagatavot bērnus un jauniešus patstāvīgai dzīvei. Rūpēties par bērniem un jauniešiem un viņu vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, vadīt bērnu un jauniešu individuālo attīstību.

Prasības:
•augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos profesionālā vidējā izglītība (vēlams pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai sociālās aprūpes jomā),
•teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī.
•prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību,
•elastīgums, spēja operatīvi reaģēt un prasme atrisināt problēmu situācijas,
•precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes,
•augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un komunikācijas spējas.

Galvenie darba pienākumi:
•plānot un organizēt bērnu ikdienu, attīstīt intelektu un radošās spējas nodarbībās, mācībās, atpūtā, veidot bērnos un jauniešos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas,
•vadīt bērnu socializācijas procesu un pakāpenisku integrāciju sabiedrībā, palīdzot plānot apgūt sabiedrības normas un prasības; veicināt bērnu un jauniešu pašapziņas veidošanos un iemācīt saskarsmes prasmju nozīmi savstarpējās attiecībās,
•veidot bērnos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, veidot izpratni par drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās un sabiedriskajā dzīvē,
•sadarboties ar izglītības iestādēm, uzraudzīt un pārzināt bērnu un jauniešu skolas gaitas, sekmes, palīdzēt apgūt mācību priekšmetus, sagatavot mājas darbus,
•sadarbībā ar citiem speciālistiem iesaistīties un realizē bērnu individuālās attīstības plānus, atbalstīt bērnus un jauniešu individuālā attīstības plāna īstenošanā.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
•mūsdienīgu darba vidi,
•braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem līdz 10.08.2018. plkst.16.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A, Fax: 67037298, vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes audzinātāja amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Zane Sudrabiņa-Prauliņa tālr. 67037667, Gunita Bramberga tālr. 67037066.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina aukļa amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Nodrošināt bērnu un jauniešu viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu aprūpi ģimenes apstākļiem pietuvinātā vidē. Palīdzēt rūpēties par bērnu un viņa vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, palīdzēt plānot un nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Prasības:
•vidējā speciālā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība,
•vēlama praktiskā darba pieredze,
•teicamas valsts valodas zināšanas, vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī,
•prasme ekonomiski organizēt grupas mājsaimniecību un mācīt to bērniem,
•prasme veidot bērnam higiēnas iemaņas, palīdzēt attīstīt pašaprūpes iemaņas,
•prasme organizēt bērnu un jauniešu brīvo laiku.

Galvenie darba pienākumi:
•kopā ar grupas darbiniekiem saskaņot dienas darbu, veicamos pasākumus bērnu aprūpē un telpu uzkopšanā,
•pildīt grupas darbinieka norādījumus par bērnu audzināšanu un attīstību,
•veikt bērnu gultas veļas maiņu, telpu uzkopšanu atbilstoši prasībām,
•palīdzēt grupas darbiniekam sagatavot un uzturēt drošu un mājīgu vidi grupā,
•palīdzēt veidot bērnos un jauniešos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās,
•atbilstoši bērna vecumam un spējām, veicināt prasmi apģērbties un noģērbties, sakārtot apģērbu un mantas, mācīt personīgās higiēnas prasmes,
•atbilstoši bērna vecumam un spējām, palīdzēt lietot tualeti, apgriezt nagus, veikt mazgāšanās procedūras, tīrīt zobus, kopt matus.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
•mūsdienīgu darba vidi,
•braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem līdz 10.08.2018. plkst.16.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A, Fax: 67037298, vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Aukļa amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Zane Sudrabiņa-Prauliņa tālr. 67037667, Gunita Bramberga tālr.67037066

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

 

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina kvalificēta strādnieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Nodrošināt iestādes ēku un teritorijas apsaimniekošanas darbu izpildi.

Prasības:
•vēlama vidējā speciālā izglītība,
•vēlama praktiskā darba pieredze 1 gads,
•valsts valodas zināšanas,
•prasme veikt dažādus sadzīves remontdarbus,
•autovadītāja tiesības,
•patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Galvenie darba pienākumi:
•nodrošināt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra ēku un teritorijas apsaimniekošanas darbu izpildi,
•pēc vadītāja norādījumiem veikt dažāda veida remontdarbus (sadzīves, santehniskos, galdniecības u.tml.),
•kontrolēt ēku ārējo komunikāciju un bērnu rotaļu konstrukciju tehnisko stāvokli un, ja nepieciešams, likvidēt konstatētos defektus.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu un sociālās garantijas,
•mūsdienīgu darba vidi,
•darba alga – 480.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pretendentiem līdz 10.08.2018. plkst.16.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A, Fax: 67037298, vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Kvalificēta strādnieka amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Aigars Sviķis 29449112; Gunita Bramberga 67037066; Zane Sudrabiņa- Prauliņa tālr. 67037667.

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” izsludina Sociālās aprūpes struktūrvienības Aprūpētāja amata pretendentu konkursu uz noteiktu laiku

Amata mērķis:
Nodrošināt RSAC „Mežciems” klientu pamatvajadzību apmierināšanu individuālajā līmenī,
aprūpēt klientus, nodrošinot viņiem nepieciešamo palīdzību un higiēnas prasību ievērošanu.

Prasības pretendentiem:
•Pamatizglītība, vēlama vidējā vai vidēja profesionālā izglītība un/vai aprūpētāja/māsas palīga kvalifikācija;
•Valsts valodas prasme atbilstoši B līmeņa I. pakāpei;

Galvenie amata pienākumi:
•Saskaņā ar klienta individuālo sociālās aprūpes plānu, veikt klienta aprūpi un sociālā darba speciālistu norādījumus klienta pamatvajadzību apmierināšanai, dokumentējot veiktās darbības;
•veikt ikdienas higiēnas procedūras (rīta un vakara tualeti, apmazgāt klientu, mazgāt rokas, seju, sakārtot matus);
•sekot līdzi klienta apģērba un veļas tīrībai, nepieciešamības gadījumā apmainīt to, palīdzēt apģērbties, noģērbties;
•Saņemt no virtuves ēdienu, pasniegt ēdienu (atbilstoši kontrolporcijai), nepieciešamības gadījumā nodrošināt barības sasmalcināšanu, pabarot klientu, mazgāt klienta traukus;
•Sekot līdzi, lai klientam vienmēr būtu dzeramais ūdens, dzirdīt mazkustīgos klientus un klientus ar demenci, fiksēt izdzertā ūdens daudzumu speciāli šim mērķim paredzētās veidlapās u.c.

Darba samaksa – stundas tarifa likme 2.7536 EUR stundā

Pretendentiem līdz 20.07.2018. plkst. 15.00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems” Malienas ielā 3.A, Rīga, LV-1079; tālr.67181954 e-pasts:
kristine.kokorevica@riga.lv ar norādi „ Aprūpētāja amata konkursam’’ uz noteiktu laiku
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinoša dokumenta kopijas,

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

 

....................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” izsludina Uzkopšanas un apkalpojošās struktūrvienības Friziera amata pretendentu konkursu

Amata mērķis:
Veic matu mazgāšanu, griešanu, veidošanu un bārdas skūšanu.

Prasības pretendentiem:
•Vidējā profesionālā izglītība;
•B līmeņa 1. pakāpes valsts valodas zināšanas;
•Krievu valodas zināšanas sarunu līmenī;
•Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
•Pastāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Galvenie amata pienākumi:
•Mazgāt, griezt, ieveidot matus;
•Skūt bārdu;
•Veikt instrumentu dezinficēšanu, lietojot speciālos dezinfekcijas līdzekļus;
•Darbā ievērot savu personīgo higiēnu, uzturēt kārtībā savu darba vietu;
•Nogrieztos matus savākt un nogādāt speciālā konteinerī.

Darba samaksa –stundas tarifa likme 2.5912 EUR stundā

Pretendentiem līdz 20.07.2018. plkst. 15.00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems” Malienas ielā 3.A, Rīga, LV-1079; tālr.67181954 e-pasts:
kristine.kokorevica@riga.lv ar norādi „ Friziera amata konkursam’’ uz noteiktu laiku
0.5 slodze.
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinoša dokumenta kopijas,

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

Veselības aprūpes struktūrvienības medicīnas māsas amata pretendentu konkursu

Amata mērķis:
Sniegt medicīnisko palīdzību klientiem uzraudzīt viņus, ārstēt, konsultēt, kam tas
nepieciešams.

Prasības pretendentiem:
•Vidējā medicīniskā izglītība;
•Valsts valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa I pakāpei;
•Labas krievu valodas zināšanas;
•Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
•Pastāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Galvenie amata pienākumi:
•Veikt nepieciešamās medicīniskās manipulācijas.
•Veikt nozīmēto medikamentu ievadīšanu enterāli (iekšķīgi), dementajiem klientiem,parenterāli vai intravenozi.
•Veikt precīzu asins paraugu savākšanu laboratorisko izmeklējumu veikšanai,nodrošināt to sagatavošanu transportēšanai;
•Veikt brūču apdari, pārsiešanas un citas medicīniskās procedūras.
•Veikt medikamentu izsniegšanu.

Darba samaksa – stundas tarifa likme EUR 3.8959

Pretendentiem līdz 20.07.2018. plkst. 15.00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”: Malienas ielā 3.A, Rīga, LV-1079; tālr.67181954 e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi „Medicīnas māsas amata konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinoša dokumenta kopijas,atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.
•Kontakttālrunis papildus informācijai personāla speciāliste Kristīne Kokoreviča,
Veselības struktūrvienības vadītāja Guna Gerķe 67181052

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.....................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” izsludina Uzkopšanas un apkalpojošās struktūrvienības Apkopēja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis:
Nodrošināt uzkopšanas un apkalpojošā personāla struktūrvienības darbu Rīgas sociālās aprūpes centrā ‘’Mežciems’’

Prasības pretendentiem:
•Vispārējā pamatizglītība;
•Valsts valodas prasme I līmeņa A pakāpei;
•Labas krievu valodas zināšanas;
•Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
•Pastāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Galvenie amata pienākumi:
•Uzkopt RSAC ‘’Mežciems’’ telpas – kabinetus, klientu dzīvojamās telpas, koplietošanas un citas telpas;
•Kontrolēt uzkopto telpu tīrību;
•Veikt dažādus darbus, lai uzturētu tīrību un kārtību; apkopj telpas, lietojot kopšanas inventāru, t.sk., grīdas mazgājamo mašīnu; mazgā grīdas; mazgā logus no iekšpuses un to rāmjus, palodzes; pulē mēbeles; veic sanitāro mezglu un citu telpu uzkopšanu saskaņā ar sanitāri tehniskajām prasībām; iztukšo atkritumu tvertnes.

Darba samaksa – stundas tarifa likme 2.5912 EUR stundā

Pretendentiem līdz 20.07.2018. plkst. 15.00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems” Malienas ielā 3.A, Rīga, LV-1079; tālr.67181954 e-pasts:
kristine.kokorevica@riga.lv ar norādi „ Apkopējas amata konkursam’’uz noteiktu laiku 0.75 slodze.
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinoša dokumenta kopijas,

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

 

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” izsludina Uzkopšanas un apkalpojošās struktūrvienības Saimniecības pārziņa amata pretendentu konkursu

Amata mērķis:
Veikt mīkstā inventāra, saimniecisko materiālu un inkonitences līdzekļu saņemšanu un Izsniegšanu.

Prasības pretendentiem:
•Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
•Brīvi pārvalda valsts valodu;
•Labas krievu valodu zināšanas;
•Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
•Pastāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Galvenie amata pienākumi:
•Veikt klientu netīrās veļas un apģērbu pieņemšanu, šķirošanu, uzskaiti un nodošanu mazgāšanā vai remontā;
•Pieņemt netīro veļu no aprūpētājām ar pieņemšanas nodošanas aktu;
•Veikt tīrās veļas saņemšanu no veļas mazgātavas, sašķirot un izsniegt klientiem pēc marķētiem numuriem;
•Veikt netīrās veļas pieņemšanu un tīrās veļas izsniegšanu nodaļām un kabinetiem;
•Norakstīt nolietoto gultas veļu un āra virsdrēbes pēc nepieciešamības, atbilstoši grāmatvedības prasībām;
•Izsniegto veļu, apģērbu un apavus reģistrēt klientu kartiņās. Kartiņā klients parakstās par inventāra saņemšanu, bet ja klients nav spējīgs parakstīties, tad parakstās kāds no darbiniekiem, kura pārraudzībā klients atrodas;
•Nodrošina lai veļa tiktu transportēta atbilstoši higiēnas prasībām;

Darba samaksa – EUR 548

Pretendentiem līdz 20.07.2018.plkst. 15.00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems” Malienas ielā 3A, Rīgā, LV-1079; tālr.67181954, e-pasts: kristine.kokorevica@riga.lv ar norādi „Saimniecības pārziņa amata konkursam” uz noteiktu laiku.
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinoša dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” izsludina Uzkopšanas un apkalpojošās struktūrvienības Veļas mazgātāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis:
Organizēt un vadīt veļas mazgātāju darbu; veikt veļas pieņemšanu, mazgāšanu un nodošanu,
kontrolēt nepieciešamo materiālu darbam, to izlietojumu

Prasības pretendentiem:
•Vispārējā pamatizglītība;
•Valsts valodas prasme I līmeņa A pakāpei;
•Labas krievu valodas zināšanas;
•Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
•Pastāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Galvenie amata pienākumi:
•Organizēt un vadīt veļas mazgātāju darbu;
•veikt klientu veļas pieņemšanu mazgāšanai no saimniecības pārziņiem. Šķirot netīro veļu pēc veļas tīrības pakāpes;
•Veļu skalot, mazgāt ar veļas mazgājamiem līdzekļiem, centrēt, žāvēt un gludināt; Tīro veļu locīt un izsniegt saimniecības pārziņiem;
•Mazgāt darbinieku speciālos darba apģērbus un struktūrvienību izmantoto citu veļu (dvieļus, galdautus, salvetes, paklājus u.c.)

Darba samaksa - EUR 215.50

Pretendentiem līdz 20.07.2018. plkst. 15.00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems” Malienas ielā 3.A, Rīga, LV-1079; tālr.67181954 e-pasts: kristine.kokorevica@riga.lv ar norādi „ Veļas mazgātāja amata konkursam’’ uz nenoteiktu laiku 0.5 slodze.
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinoša dokumenta kopijas,

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina sekretāra (s/v “Vita”, Kalnciema ielā 131, Rīgā) amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Nodrošināt lietvedības darbu, dokumentu apriti, reģistrāciju un savlaicīgu kontroli.

Prasības:
•Vidējā profesionālā izglītība.
•Praktiskā darba pieredze 1 gads.
•Labas zināšanas lietvedībā.
•Teicamas valsts valodas zināšanas.
•Vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī.
•Labas iemaņas darbā ar datoru (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer) un biroja tehniku.
•Augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.
•Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Galvenie darba pienākumi:
•sagatavot, noformēt, reģistrēt un kārtot lietvedības dokumentus atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajai likumdošanai un normatīvajiem aktiem,
•reģistrēt pa pastu nosūtāmo korespondenci, veikt pasta izdevumu uzskaiti,
•sadarbojoties ar struktūrvienības vadītāju, sastādīt struktūrvienības darbinieku darba laika uzskaites tabeles, darbinieku darba grafikus,
•organizēt apmeklētāju pieņemšanu,
•veikt sanāksmju protokolēšanu,
•apkopot statistikas datus, noformēt un sagatavot tos iesniegšanai citām organizācijām,
•aizvietot citus RPBJC sekretārus viņu prombūtnes laikā.

Mēs piedāvājam:
•stabilu atalgojumu (660.00 EUR bruto) un sociālās garantijas,
•mūsdienīgu darba vidi,
•dinamisku un interesantu darbu.

Pretendentiem lūdzam līdz 20.07.2018. iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi „Sekretāra amata pretendentu konkursam”:
•motivētu pieteikumu,
•profesionālo aprakstu (CV),
•izglītību apliecinošo dokumentu kopijas,
•atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. 67037667, 67037066.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām.

.....................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: Veikt sociālā darbinieka pienākumus

Galvenie amata pienākumi:
- Identificēt klienta sociālās problēmas un izvērtēt sociālo situāciju lai palīdzētu klientam (ģimenei) risināt radušās grūtības un motivēt viņu pārmaiņām;
- Atbalstīt klienta pašnoteikšanās spējas, spējas pielāgoties sociālajai un fiziskajai videi;
- Sociālo gadījumu risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
- Informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un pakalpojumiem;
- Organizēt vai sniegt klientam nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
- Apsekot klientu dzīvesvietā saistībā ar bērna tiesību ievērošanu un citos gadījumos pēc nepieciešamības;
- Sniegt klientam profesionālu un kvalitatīvu atbalstu.

Mēs piedāvājam:
-mūsdienīgu darba vidi;
-lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
-stabilu atalgojumu;
-braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos;
-sociālās garantijas, t. sk. veselības apdrošināšanu;
-apmaksātu papildatvaļinājumu.

Prasības pretendentiem:
- Augstākā izglītība(otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā);
- Prasme pielietot normatīvos aktus;
- Prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus un atbildes vēstules;
- Patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
- Labas iemaņas darbā ar datoru (Datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer) un biroja tehniku;

- Ļoti labas (C1) latviešu valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas zināšanas
- Labas saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.

Pretendentus dokumentus lūdzam iesniegt Rīgas Sociālajā dienestā: Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, Rīga LV 1010; fakss: 67105053, e-pasts: PKVS@riga.lv  ar norādi „Sociālais darbinieks” amatam.
-motivētu pieteikumu,
-CV,
-izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

 

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu , pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šī atlases konkursa norisi.

...........................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina darbā sociālās palīdzības organizatoru

Galvenie darba pienākumi:

 • nodrošināt sociālās palīdzības sniegšanu trūkumā nonākušām personām;
 • novērtēt personas/ ģimenes sociālo un materiālo situāciju un nodrošināt pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • pieņemt un reģistrēt sociālās palīdzības pieprasītāja iesniegumus ;
 • veikt piešķirtās un saņemtās palīdzības reģistrāciju un datorizētu uzskaiti;
 • sniegt precīzas un klientam saprotamas atbildes uz viņiem interesējošiem jautājumiem.

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība;
 • izcila saskarsmes kultūra;
 • spēja strādāt stresa apstākļos;
 • prasmi rast risinājumu klienta problēmsituācijās;
 • vēlēšanās palīdzēt mūsu klientiem;
 • labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
 • spēja pastāvīgi pieņemt lēmumus, atbilstoši savai kompetencei;
 • prasme strādāt ar datoru;
 • precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju un orientēties lielā informācijas daudzumā.

Mēs piedāvājam:

 • profesionālo apmācību;
 • lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
 • stabilu darbu;
 • mūsdienīgu darba vidi;
 • sociālās garantijas;
 • apmaksātu papildatvaļinājumu;
 • veselības polisi;
 • braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Darba laiks - pilna slodze
Darba alga – 715. 00 eur (pirms nodokļu nomaksas)
Darba vieta – Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri.
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: PKVS@riga.lv

 

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu , pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

 

Rīgas Veselības Centrs