RD Labklājības departamenta un pakļautības iestāžu personu datu apstrāde, organizējot personāla atlasi

Pārzinis personas datu apstrādei: Rīgas pilsētas pašvaldība, reģ.Nr. 90011524360 (Rīgas domes Labklājības departaments, pakļautības iestāžu izsludinātajos konkursos – attiecīgā pakļautības iestāde), adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010, tālrunis 67105190, elektroniskā pasta adrese: dl@riga.lv

Personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Jūsu personas datu apstrādes nolūks: līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir pārzinim tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde: Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts, Darba likums.

Personas datu saņēmēji: atlases konkursa komisija

Jūsu personas dati tiks glabāti ne ilgāk kā 2 gadus.
......................................................................................................................................................

Rīgas patversme izsludina Sociālās rehabilitācijas Sieviešu nodaļas medmāsas amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt un sniegt medicīnisko palīdzību klientiem.

Darba vieta: Eiženijas iela 1E, Rīga.

Galvenie pienākumi:
• sniegt klientiem pirmo un neatliekamo medicīnisko palīdzību;
• pēc ģimenes ārsta norādījumiem īstenot pacientu veselības aprūpi, ārstēšanu un rehabilitāciju, patstāvīgi veicot procedūras un manipulācijas;
• dokumentēt pacienta novērtēšanas datus, izvirzītās aprūpes problēmas, plānotās aprūpes darbības, aprūpes darbu un ārstniecisko manipulāciju izpildi;
• veikt infekciju novērošanas un ierobežošanas pasākumus pacientu aprūpes darbā;
• apkopot aprūpes plāna datus, lai novērtētu aprūpes rezultātus un nepieciešamību mainīt aprūpes plānu;
• nodrošināt higiēnas procedūru izpildi;
• veikt lipīgo un sociāli bīstamo slimību profilaksi, ārstēšanu un ierobežošanu likumdošanā noteiktajā kārtā;
• atskaitīties ģimenes ārstam par izlietotajiem medikamentiem, materiāliem un instrumentiem.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• pilnas slodzes darba laiku;
• darbam nepieciešamās apmācības;
• lielisku, pieredzējušu un atsaucīgu kolēģu un vadības atbalstu;
• apmaksātu papildatvaļinājumu.

Prasības:
• izglītība: vidējā vai augstākā - medicīnas māsas diploms;
• atbilstošs medicīnas māsas sertifikāts;
• reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
• valsts valodas prasmes atbilstoši: C līmenim 1.pakāpei;
• prasme organizēt savu darbu;
• precizitāte un augsta atbildības sajūta;
• labas saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;

Darba alga: 535.00 EUR

Pretendentiem pieteikties līdz 2019.gada 5.aprīlim plkst. 16.00, CV un motivācijas vēstuli, iesniedzot vai nosūtot pa pastu Rīgas patversmei, Maskavas ielā 208, LV – 1019 vai nosūtot uz e-pastu: rigaspatversme@riga.lv ar norādi "Medicīnas māsa".

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67037698, 67037691.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.
Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems” izsludina lietveža amata pretendentu konkursu uz noteiktu laiku

Amata mērķis: koordinēt un vadīt Rīgas Sociālās aprūpes centrs “Mežciems” (turpmāk – Centrs) dokumentu apriti, organizēt informācijas apriti, reģistrēt, uzskaitīt, sadalīt un nosūtīt dokumentus, veidot lietas saskaņā ar Centra lietu nomenklatūru.

Prasības pretendentiem:
• vidējā vai vidējā profesionālā izglītība iestāžu darba organizācijas jomā;
• pieredze dokumentu pārvaldības jomā;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
• labas datora lietošanas prasmes (MS Office programmas);
• vēlama pieredze darbā ar Rīgas domes Vienotām informācijas sistēmām KAVIS,

Galvenie amata pienākumi:
• veikt saņemto sūtījumu un dokumentu pieņemšanu, reģistrāciju un nodrošināt sūtījumu un dokumentu sagatavošanu, reģistrāciju un nosūtīšanu adresātam;
• veikt saņemtās, nosūtāmās un iekšējās aprites dokumentu uzskaiti un reģistrēšanu;
• nodrošināt informācijas apmaiņu starp darbiniekiem un struktūrvienībām, savas kompetences ietvaros;
• veikt klientu uzskaiti, reģistrāciju, sagatavot klientu līgumus utt.;
• kārtot un nodot dokumentus glabāšanai arhīvā.

Darba samaksa – 750 EUR

Pretendentiem līdz 01.04.2019. plkst. 15.00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems”, Malienas ielā 3A, Rīgā, LV-1079; tālr. 67181954, e-pasts: mezciems@riga.lv ar norādi "Lietveža amata konkursam" uz noteiktu laiku:
• profesionālo aprakstu (CV);
• pieteikuma vēstuli;
• rekomendācijas no iepriekšējiem darba devējiem vai noradīt kontakpersonas CV;
• izglītību apliecinoša dokumenta kopijas.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas.
Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks virzīti personāla atlases otrajai kārtai.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centra "Gaiļezers" Sociālā darba nodaļas sociālā rehabilitētāja amata uz nenoteiktu laiku pretendentu konkurss

Amata mērķis: nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu Rīgas sociālās aprūpes centrā "Gaiļezers" (turpmāk – Centrs) klientiem, kuri vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt paši saviem spēkiem.

Amata alga: 630.00 EUR

Prasības:
- pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas vai sociālās palīdzības sniegšanas jomā vai profesionālā vidējā izglītība sociālās aprūpes jomā;
- praktiska darba pieredze sociālās aprūpes jomā;
- valsts valodas pārzināšana atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
- labas iemaņas darbā ar datoru (Datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer, MS Outlook) un biroja tehniku;
- patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu un vadīt citu darbu;
- labas komunikācijas prasmes.

Galvenie amata pienākumi:
- piedalīties klienta sociālās rehabilitācijas plānu izstrādē, kā arī nodrošināt plānu izpildi;
- organizēt un vadīt nodarbības un citas brīvā laika aktivitātes Centra klientiem;
- organizēt un vadīt ārpus Centra aktivitātes klientiem;
- veicināt klientu sociālo un sadzīves prasmju saglabāšanu un pilnveidošanu;
- dalība starpprofesionāļu komandas darbā;
- veikt individuālo sociālās rehabilitācijas darbu ar klientu, atbilstoši sociālās rehabilitācijas vai sociālās aprūpes plānam;
- uzturēt kontaktus ar klientu tuviniekiem klientu interesēs.

Pretendentiem līdz 01.04.2019. plkst. 17.00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā "Gaiļezers": Hipokrāta ielā 6, Rīgā, LV-1079, vai nosūtot uz e-pastu: inita.fridensteina-bridina@riga.lv ar norādi "Sociālās aprūpes nodaļas sociālā rehabilitētāja amata pretendentu konkursam" šādus dokumentus:
- motivētu pieteikumu;
- profesionālās dzīves aprakstu (CV);
- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Kontakttālruņi papildus informācijai: personāla atlases jautājumos tālr. 67818025 vai 67817054; ar vakanto amatu vietu saistītiem specifiskiem jautājumiem tālr. 67817023.

.......................................................................................................................................................

Rīgas sociālās aprūpes centra "Gaiļezers" Sociālās aprūpes nodaļas sociālā aprūpētāja amata uz nenoteiktu laiku pretendentu konkurss

Amata mērķis: nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers” (turpmāk – Centrs) klientiem, kuri vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt paši saviem spēkiem.

Amata alga: 630.00 EUR

Prasības:
- pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas vai sociālās palīdzības sniegšanas jomā vai profesionālā vidējā izglītība sociālās aprūpes jomā;
- praktiska darba pieredze sociālās aprūpes jomā;
- valsts valodas pārzināšana atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
- labas iemaņas darbā ar datoru (Datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer, MS Outlook) un biroja tehniku;
- patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu un vadīt citu darbu;
- labas komunikācijas prasmes.

Galvenie amata pienākumi:
- vadīt, organizēt un kontrolēt sociālo aprūpi Centra klientiem, t.i. klientu individuālo sociālās aprūpes plānu izstrāde un kontrole;
- kontrolēt klientu ēdināšanas procesa norisi;
- vadīt, organizēt un kontrolēt aprūpētāju darbu, t.i. aprūpētāju darba organizēšana, atbilstoši grafikam, aprūpētāju darba grafikā nepieciešamo izmaiņu ierosināšana;
- dalība starpprofesionāļu komandas darbā, t.sk. Centra speciālistu iesaistīšana klientu sociālās aprūpes nodrošināšanā;
- dokumentēt klientu aprūpes procesus klientu kartēs;
- motivēt klientus iesaistīties brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs Centrā un ārpus tā;
- uzturēt kontaktus ar klientu tuviniekiem klientu interesēs.

Pretendentiem līdz 01.04.2019. plkst. 17.00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centrā "Gaiļezers": Hipokrāta ielā 6, Rīgā, LV-1079, vai nosūtot uz e-pastu: inita.fridensteina-bridina@riga.lv ar norādi "Sociālās aprūpes nodaļas sociālā aprūpētāja amata pretendentu konkursam" šādus dokumentus:
- motivētu pieteikumu;
- profesionālās dzīves aprakstu (CV);
- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Kontakttālruņi papildus informācijai: personāla atlases jautājumos tālr. 67818025 vai 67817054; ar vakanto amatu vietu saistītiem specifiskiem jautājumiem tālr. 67817023.

.......................................................................................................................................................

RSAC "Stella maris" sociālas aprūpes un sociālas rehabilitācijas nodaļa izsludina aprūpētāja amata pretendentu konkursu (profesijas kods 5322 02)

Amata mērķis: aprūpētāja amata pienākumu veikšana.

Prasības:
- vispārējā vidējā izglītība, arodizglītība, vēlama kvalifikācijas apliecība;
- valsts valodas zināšanas atbilstoši B līmeņa 1. pakāpei;
- labas komunikācijas prasmes un augsta saskarsmes kultūra;
- labas saskarsmes spējas ar gados veciem cilvēkiem un klientiem ar demenci.

Darbs saistīts ar mazkustīgo klientu aprūpi, palīdzēšanu ikdienas aktivitātēs (ģērbšanās, mazgāšanās), gultas veļas mainīšanu, kārtības uzturēšanu klientu dzīvojamās istabās, ēdienu pasniegšanu un klientu pabarošanu, uzraugāmo klientu apsekošanu, kārtības un klusuma uzturēšanu atpūtas un nakts laikā.

Piedāvājam:
- darbu uz nenoteiktu laiku;
- stabilu atalgojumu (455.00 EUR pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
- apmācības;
- atsaucīgus un draudzīgus darba kolēģus.

Pretendentiem līdz 10.04.2019. plkst. 16.00 iesniegt RSAC "Stella maris": Rīgā, Birzes ielā 54, LV - 1016, e-pasts stella.maris@riga.lv ar norādi "Aprūpētāja amatam":
- profesionālo aprakstu (CV);
- izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Irita Intenberga, tālr. 67012672, 29396536; Daira Bogdanova, tālr. 67026214.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

RSAC "Stella maris" sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa izsludina sociālā rehabilitētāja amata pretendentu konkursu (profesijas kods 3412 02)

Amata mērķis: sociālā rehabilitētāja amata pienākumu veikšana.

Prasības:
- pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā;
- valsts valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa 1. pakāpei;
- pārzināt sociālā darba, sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes darba procesa norisi;
- pārzināt sociālās rehabilitācijas mērķus, uzdevumus, funkcijas un metodes.

Galvenie amata pienākumi:
- piedalīties klientu individuālā sociālā rehabilitācijas plāna izstrādē, realizācijā un pilnveidē;
- sekot klientu rehabilitācijas procesa norisei un veikt ierakstus aktivitātes klientu kartēs;
- motivēt klientu iesaistīšanos viņu sociālās rehabilitācijas procesā;
- organizēt un vadīt nodarbības klientu brīvā laika pavadīšanai Centrā, kā arī ārpus tās;
- organizēt un vadīt darba terapiju;
- veicināt klientu sociālo prasmju saglabāšanu un pilnveidi;
- attīstīt un uzlabot klientu sociālās un saskarsmes prasmes;
- veicināt un uzlabot klientu pašaprūpes iemaņu saglabāšanu.

Piedāvājam:
- darbu dinamiskā un profesionālā kolektīvā;
- stabilu atalgojumu 650.00 EUR apmērā (1.0 slodze);
- Ssociālās garantijas.

Pretendentiem līdz 10.04.2019. plkst. 16.00 iesniegt RSAC "Stella maris": Rīgā, Birzes ielā 54, LV – 1016, e-pasts: stella.maris@riga.lv ar norādi "Sociāla rehabilitētāja amatam":
- motivētu pieteikumu;
- profesionālo aprakstu (CV);
- izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
- atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijām.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Eva Kauliņa, tālr. 67012672; Irita Intenberga, tālr. 29396536; Daira Bogdanova, tālr. 67026214.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

RSAC "Stella maris" veselības aprūpes nodaļa izsludina Veselības aprūpes nodaļas vadītājas – vecākās medicīnas māsas amata pretendentu konkursu (profesijas kods 2221 01)

Amata mērķis: nodrošināt RSAC "Stella maris" klientiem nepārtrauktu un kvalitatīvu veselības aprūpi.

Prasības:
• augstākā profesionālā izglītība (vēlams maģistra grāds), ārstniecības personu reģistrs, sertifikāts;
• valsts valodas zināšanas C līmeņa 1. pakāpe;
• praktiskā darba pieredze veselības aprūpes jomā ne mazāk kā 3 gadi;
• zināšanas medikamentu uzskaitē, gerontoloģijā;
• prasme sagatavot ziņojumus, pārskatus un veikt to analīzi;
• zināšanas par sanitārajām un higiēnas prasībām;
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;

Piedāvājam:
• darbu uz nenoteiktu laiku;
• stabilu atalgojumu (880.00 EUR, pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
• apmācības, supervīzijas;
• atsaucīgus un draudzīgus darba kolēģus.

Pretendentiem līdz 10.04.2019. plkst. 16.00 iesniegt RSAC “Stella maris”: Rīgā, Birzes ielā 54, LV – 1016, e-pasts: stella.maris@riga.lv ar norādi “Veselības aprūpes nodaļas vadītājas – vecākās medicīnas māsas amatam”:
• motivētu pieteikumu;
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošo dokumentu, sertifikāta kopijas un informāciju par reģistru;
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijām.

Kontakttālrunis papildus informācijai: tālr. 67012698.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

RSAC “Stella maris” izsludina veselības aprūpes nodaļas fizioterapeita amata pretendentu konkursu (profesijas kods 2264 02)

Amata mērķis: nodrošināt klientu vispārējā fiziskā stāvokļa saglabāšanu un/vai uzlabošanu, slimību un traumu profilaksi fizioterapijas ietvaros. Nodrošināt funkcionālās rehabilitācijas sniegšanu pēc traumām, akūtu un hronisku slimību periodā, izmantojot funkcionālos palīglīdzekļus. Balstoties uz klientu funkcionālo veselības stāvokli, izstrādāt rekomendācijas klientiem, sociālās un veselības aprūpes personālam.

Prasības:
• fizioterapeits ar 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību;
• vismaz 1gada praktiskā darba pieredze fizioterapeita darbā;
• vēlama pieredze darbā ar veciem cilvēkiem un personām ar invaliditāti;
• patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
• augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta;

Darbs saistīts ar RSAC "Stella maris" klientiem, tai skaitā ar funkcionāliem traucējumiem, pansijas vecuma personām un citām personām, kuras ir iesaistītas klientu aprūpes un rehabilitācijas procesos.

Piedāvājam:
• darbu uz nenoteiktu laiku;
• stabilu atalgojumu (800.00 EUR pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
• atsevišķu fizioterapeita kabinetu;
• draudzīgus un atsaucīgus kolēģus.

Pretendentiem līdz 10.04.2019. plkst. 16.00 iesniegt Rīgas sociālās aprūpes centra "Stella maris", Rīgā, Birzes ielā 54, LV-1016 vai nosūtot uz e-pastu: stella.maris@riga.lv ar norādi "Fizioterapeita amata konkursam":
• motivētu pieteikumu;
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personu, pie kuras vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: 67012698, 67026214.

Sazināsimies ar atbilstīgākajiem pretendentiem.

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina vecākās medicīnas māsas amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt iestādes bērna un jaunieša, viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu veselības aprūpi.

Prasības:
• vidējā speciālā, pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība medicīnas jomā;
• vēlama praktiskā darba pieredze 1-2 gadi;
• reģistrētam ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā;
• teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
• prasme novērtēt bērna veselības stāvokli, saskaņā ar rezultātiem plānot un organizēt atbilstošu aprūpi;
• pārzināt dažādu bērnu vecuma grupu attīstības īpatnības;
• prasme darbā izmantot māsu ētikas un pacientu aprūpes teorijas principus;
• precizitāte, augsta atbildības sajūta un sadarbības prasmes.

Galvenie darba pienākumi:
• plānot un organizēt veselības aizsardzības pasākumus, veicot regulāru preventīvo darbu, plānot un organizēt bērnu profilaktiskās pārbaudes;
• pavadīt bērnus pie speciālistiem ārstniecības iestādēs;
• apsekot un fiksēt bērnu veselības stāvokli;
• organizēt medikamentu un medicīnas preču iegādi, medikamentu izlietojuma uzskaiti un kontroli atbilstoši noteiktajai zāļu aprites kārtībai;
• organizēt medikamentu izsniegšanu slimajiem bērniem atbilstoši ārstējošā ārsta norādījumiem/medicīniskajām kontrindikācijām;
• noformēt bērnu medicīniskos dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par medicīnas dokumentiem;
• uzraudzīt bērnu veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšanu.

Mēs piedāvājam:
• mūsdienīgu darba vidi;
• mēnešalga – 668.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
• braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem līdz 26.03.2019. plkst. 17.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A, Fax: 67037298, vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi "Vecākās medicīnas māsas amata pretendentu konkursam":
• motivētu pieteikumu;
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām griezties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Zane Sudrabiņa-Prauliņa, tālr. 67037667; Gunita Bramberga tālr. 67037066.

Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina vecākā sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt iestādes bērnu un jauniešu sociālo vajadzību apmierināšanu, palīdzot atrisināt vai mazināt viņu sociālās problēmas, piesaistot nepieciešamos resursus. Identificēt bērnu un jauniešu sociālās problēmas un vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu. Pārstāvēt bērnu un jauniešu intereses un tiesības citās institūcijās.

Prasības:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
• prasme pielietot normatīvos dokumentus;
• prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību;
• teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
• precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes;
• augsta saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem;
• vēlme strādāt dinamiskā un mainīgā darba vidē;
• labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office vide).

Galvenie darba pienākumi:
• organizēt katram bērnam un jaunietim nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo vajadzību nodrošināšanu;
• iekārtot, uzturēt (papildināt un pilnveidot) un pārzināt bērnu un jauniešu personas lietu;
• kārtot ar bērnu un jauniešu juridisko statusu saistītos jautājumus, sekot līdzi viņu juridisko lietu virzībai;
• sadarboties ar citiem darbiniekiem, vadīt un pārraudzīt komandas darbu ar mērķi nodrošināt kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu bērniem un jauniešiem atbilstoši viņu vajadzībām;
• pēc valsts un pašvaldības institūciju rakstveida pieprasījuma savas kompetences ietvaros sagatavot nepieciešamos dokumentus par bērnu vai jaunieti un iesniegt tos attiecīgajā iestādē.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• mūsdienīgu darba vidi;
• darba alga – 850.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
• braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem līdz 22.03.2019. plkst. 16.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A, Fax: 67037298, vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi "Vecākā sociālā darbinieka amata pretendentu konkursam":
• motivētu pieteikumu;
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Zane Sudrabiņa-Prauliņa, tālr. 67037667; Gunita Bramberga, tālr. 67037066.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām. Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina aukļa amata pretendentu konkursu sekojošās struktūrvienībās:
• "Ziemeļi", Sudrabu Edžus 11 a, Rīga;
• "Imanta", Imantas 7.līnija Nr.4, Rīga;
• "Vita", Kalnciema 131, Rīga.

Amata mērķis: nodrošināt bērnu un jauniešu viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu aprūpi ģimenes apstākļiem pietuvinātā vidē. Palīdzēt rūpēties par bērnu un viņa vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, palīdzēt plānot un nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

Prasības:
• vidējā speciālā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība;
• vēlama praktiskā darba pieredze;
• teicamas valsts valodas zināšanas, vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
• prasme ekonomiski organizēt grupas mājsaimniecību un mācīt to bērniem;
• prasme veidot bērnam higiēnas iemaņas, palīdzēt attīstīt pašaprūpes iemaņas;
• prasme organizēt bērnu un jauniešu brīvo laiku.

Galvenie darba pienākumi:
• kopā ar grupas darbiniekiem saskaņot dienas darbu, veicamos pasākumus bērnu aprūpē un telpu uzkopšanā;
• pildīt grupas darbinieka norādījumus par bērnu audzināšanu un attīstību;
• veikt bērnu gultas veļas maiņu, telpu uzkopšanu atbilstoši prasībām;
• palīdzēt grupas darbiniekam sagatavot un uzturēt drošu un mājīgu vidi grupā;
• palīdzēt veidot bērnos un jauniešos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās;
• atbilstoši bērna vecumam un spējām, veicināt prasmi apģērbties un noģērbties, sakārtot apģērbu un mantas, mācīt personīgās higiēnas prasmes;
• atbilstoši bērna vecumam un spējām, palīdzēt lietot tualeti, apgriezt nagus, veikt mazgāšanās procedūras, tīrīt zobus, kopt matus.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• stundas tarifa likme 3.128 EUR stundā;
• mūsdienīgu darba vidi;
• braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem līdz 22.03.2019. plkst. 16.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A, Fax: 67037298, vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi "Aukļa amata pretendentu konkursam":
• motivētu pieteikumu;
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Zane Sudrabiņa-Prauliņa, tālr. 67037667; Gunita Bramberga, tālr. 67037066.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām. Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes audzinātāja amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt bērnu un jauniešu vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu audzināšanu. Sagatavot bērnus un jauniešus patstāvīgai dzīvei. Rūpēties par bērniem un jauniešiem un viņu vajadzību apmierināšanu, veidot higiēnas un kulturālas uzvedības iemaņas, mājsaimniecības prasmes, vadīt bērnu un jauniešu individuālo attīstību.

Prasības:
• augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos profesionālā vidējā izglītība (vēlams pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai sociālās aprūpes jomā);
• teicamas valsts valodas zināšanas un vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
• prasme strādāt komandā un veicināt sadarbību;
• elastīgums, spēja operatīvi reaģēt un prasme atrisināt problēmu situācijas;
• precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas argumentācijas un sadarbības prasmes;
• augsta saskarsmes kultūra, atbildības sajūta un komunikācijas spējas.

Galvenie darba pienākumi:
• plānot un organizēt bērnu ikdienu, attīstīt intelektu un radošās spējas nodarbībās, mācībās, atpūtā, veidot bērnos un jauniešos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaņas;
• vadīt bērnu socializācijas procesu un pakāpenisku integrāciju sabiedrībā, palīdzot plānot apgūt sabiedrības normas un prasības; veicināt bērnu un jauniešu pašapziņas veidošanos un iemācīt saskarsmes prasmju nozīmi savstarpējās attiecībās;
• veidot bērnos izpratni par mājīgu, sakoptu vidi, veidot izpratni par drošiem un nekaitīgiem apstākļiem mājās un sabiedriskajā dzīvē;
• sadarboties ar izglītības iestādēm, uzraudzīt un pārzināt bērnu un jauniešu skolas gaitas, sekmes, palīdzēt apgūt mācību priekšmetus, sagatavot mājas darbus;
• sadarbībā ar citiem speciālistiem iesaistīties un realizē bērnu individuālās attīstības plānus, atbalstīt bērnus un jauniešu individuālā attīstības plāna īstenošanā.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• stundas tarifa likme 3.549 EUR stundā;
• mūsdienīgu darba vidi;
• braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Pretendentiem līdz 22.03.2019. plkst. 16.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A, Fax: 67037298, vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi "Bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes audzinātāja amata pretendentu konkursam":
• motivētu pieteikumu;
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurām vērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Zane Sudrabiņa-Prauliņa, tālr. 67037667; Gunita Bramberga, tālr. 67037066.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām. Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................

Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs izsludina kvalificēta strādnieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: nodrošināt iestādes ēku un teritorijas apsaimniekošanas darbu izpildi.

Prasības:
• vēlama vidējā speciālā izglītība;
• vēlama praktiskā darba pieredze 1 gads;
• valsts valodas zināšanas;
• prasme veikt dažādus sadzīves remontdarbus;
• autovadītāja tiesības;
• patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu.

Galvenie darba pienākumi:
• nodrošināt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra ēku un teritorijas apsaimniekošanas darbu izpildi;
• pēc vadītāja norādījumiem veikt dažāda veida remontdarbus (sadzīves, santehniskos, galdniecības u.tml.);
• kontrolēt ēku ārējo komunikāciju un bērnu rotaļu konstrukciju tehnisko stāvokli un, ja nepieciešams, likvidēt konstatētos defektus.

Mēs piedāvājam:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• mūsdienīgu darba vidi;
• darba alga – 480.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pretendentiem līdz 22.03.2019. plkst. 16.00 iesniegt Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā: Rīgā, Lubānas ielā 17A, Fax: 67037298, vai nosūtot uz e-pastu: bjc.personals@riga.lv ar norādi "Kvalificēta strādnieka amata pretendentu konkursam":
• motivētu pieteikumu;
• profesionālo aprakstu (CV);
• izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;
• atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai CV norādīt personas, pie kurāmvērsties pēc rekomendācijas.

Kontakttālrunis papildus informācijai: Aigars Sviķis, tālr. 29449112; Gunita Bramberga, tālr. 67037066; Zane Sudrabiņa- Prauliņa, tālr. 67037667.

Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs. Pēc pretendenta atlases personas dati tiks dzēsti.

.......................................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests izsludina sociālā darbinieka amata pretendentu konkursu

Amata mērķis: veikt sociālā darbinieka pienākumus.

Galvenie amata pienākumi:
- identificēt klienta sociālās problēmas un izvērtēt sociālo situāciju lai palīdzētu klientam (ģimenei) risināt radušās grūtības un motivēt viņu pārmaiņām;
- atbalstīt klienta pašnoteikšanās spējas, spējas pielāgoties sociālajai un fiziskajai videi;
- sociālo gadījumu risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;
- informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un pakalpojumiem;
- organizēt vai sniegt klientam nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
- apsekot klientu dzīvesvietā saistībā ar bērna tiesību ievērošanu un citos gadījumos pēc nepieciešamības;
- sniegt klientam profesionālu un kvalitatīvu atbalstu.

Mēs piedāvājam:
- mūsdienīgu darba vidi;
- lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
- stabilu atalgojumu no 750 līdz 803 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
- braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos;
- sociālās garantijas, t. sk. veselības apdrošināšanu;
- apmaksātu papildatvaļinājumu.

Prasības pretendentiem:
- augstākā izglītība(otrā līmeņa profesionālā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā);
- prasme pielietot normatīvos aktus;
- prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus un atbildes vēstules;
- patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
- labas iemaņas darbā ar datoru (Datorprogrammu lietošana: MS Office, Internet Explorer) un biroja tehniku;
- ļoti labas (C1) latviešu valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas zināšanas;
- labas saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.

Pretendentus dokumentus lūdzam iesniegt Rīgas Sociālajā dienestā: Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, Rīga LV 1010; fakss: 67105053, e-pasts: PKVS@riga.lv ar norādi „Sociālais darbinieks” amatam.
- motivētu pieteikumu,
- CV,
- izglītību apliecinoša dokumenta kopiju.

...........................................................................................................................................

Rīgas Sociālais dienests aicina darbā sociālās palīdzības organizatoru

Galvenie darba pienākumi:

 • nodrošināt sociālās palīdzības sniegšanu trūkumā nonākušām personām;
 • novērtēt personas/ ģimenes sociālo un materiālo situāciju un nodrošināt pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanu atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • pieņemt un reģistrēt sociālās palīdzības pieprasītāja iesniegumus ;
 • veikt piešķirtās un saņemtās palīdzības reģistrāciju un datorizētu uzskaiti;
 • sniegt precīzas un klientam saprotamas atbildes uz viņiem interesējošiem jautājumiem.

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība;
 • izcila saskarsmes kultūra;
 • spēja strādāt stresa apstākļos;
 • prasmi rast risinājumu klienta problēmsituācijās;
 • vēlēšanās palīdzēt mūsu klientiem;
 • labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
 • spēja pastāvīgi pieņemt lēmumus, atbilstoši savai kompetencei;
 • prasme strādāt ar datoru;
 • precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju un orientēties lielā informācijas daudzumā.

Mēs piedāvājam:

 • profesionālo apmācību;
 • lielisku, atsaucīgu un zinošu kolēģu atbalstu;
 • stabilu darbu;
 • mūsdienīgu darba vidi;
 • sociālās garantijas;
 • apmaksātu papildatvaļinājumu;
 • veselības polisi;
 • braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos.

Darba laiks - pilna slodze
Darba alga – 715. 00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
Darba vieta – Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri.
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: PKVS@riga.lv

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu , pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šī atlases konkursa norisi.

.......................................................................................................................................................

 

Rīgas Veselības Centrs