Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionāti)

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionāta) pakalpojumu (turpmāk – SAC pakalpojums) ir personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ (noteikta invaliditātes I vai II grupa, izņemot neredzīgas personas un personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem) nespēj sevi aprūpēt un personai nepieciešamais sociālās aprūpes apjoms pārsniedz Rīgas pilsētas pašvaldības noteikto (Rīgas domes 04.09.2012. saistošo noteikumu Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" 41.4. punktā noteikto aprūpes mājās pakalpojuma apjomu vai 41.3.apakšpunktā noteikto apjomu personām bez noteiktas dzīvesvietas (bezpajumtnieki)) aprūpei dzīvesvietā apjomu.
SAC pakalpojuma saņemšanas iespējas:
Lai saņemtu SAC pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienestā. SAC pakalpojums tiek piešķirts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 21.04.2008. noteikumos Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība" un Rīgas domes 04.09.2012. saistošajos noteikumos Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtībanoteikto kārtību.
SAC pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināts:
• dzīvesvieta ar sadzīvei nepieciešamo inventāru atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
• ēdināšana 4 reizes dienā;
• veļa, apģērbs un apavi;
• reģistrācija pie ģimenes ārsta, ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde;
• brīvā laika pavadīšanas aktivitātes;
• kultūras pasākumi, kā arī pēc personas vēlēšanās tiek organizēta garīgā aprūpe atbilstoši personas konfesionālajai piederībai;
• ja nepieciešams, palīdzība personas individuālo sociālo problēmu risināšanā.
SAC pakalpojuma samaksa
Pašvaldības nodrošinātā SAC pakalpojuma samaksas kārtība, kā arī SAC pakalpojuma saņēmēju un viņu likumisko apgādnieku tiesības un pienākumi ir noteikti Rīgas domes 04.09.2012. saistošajos noteikumos Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība".
- Ja klients izvēlas saņemt SAC pakalpojumu pašvaldības vai saskaņā ar pašvaldības iepirkumu nodrošinātā SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā, par SAC pakalpojumu maksā klients 85% no pensijas un piemaksas pie pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un/vai citiem ienākumiem. Gadījumā, ja klients nespēj samaksāt pilnu SAC pakalpojuma cenu, tad starpību līdz SAC pakalpojuma pilnai cenai samaksā pašvaldība.
- Ja klients izvēlas saņemt SAC pakalpojumu SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā, kura normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēta valsts informācijas sistēmā "Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs" kā SAC pakalpojuma sniedzēja, bet ar kuru pašvaldība nav noslēgusi pašvaldības iepirkuma līgumu, par SAC pakalpojumu maksā klients 85% no pensijas un piemaksas pie pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un /vai citiem ienākumiem. Gadījumā, ja klients un viņa apgādnieks/-i nespēj samaksāt pilnu SAC pakalpojuma cenu, pašvaldība maksā starpību starp SAC pakalpojuma cenu un klienta veikto samaksu par SAC pakalpojumu, bet ne vairāk kā bet ne vairāk kā 400 EUR mēnesī vispārēja tipa SAC, un ģimenes tipa SAC – ne vairāk kā 640 EUR mēnesī. Ja iepriekš minētā klienta un pašvaldības samaksa par SAC pakalpojumu nesedz pilnu SAC pakalpojuma cenu, starpību starp SAC pakalpojuma pilnu cenu un klienta un pašvaldības veikto samaksu par SAC pakalpojumu var veikt klienta apgādnieks, citas fiziskas vai juridiskas personas. Ja klienta, pašvaldības, klienta apgādnieka, citas fiziskas vai juridiskas personas samaksa par SAC pakalpojumu nesedz pilnu SAC pakalpojuma cenu, tad klientam ir tiesības izvēlēties saņemt SAC pakalpojumu pašvaldības vai saskaņā ar pašvaldības iepirkumu nodrošinātā SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes, kurās Rīgas iedzīvotāji var saņemt pašvaldības apmaksātus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (informatīvais buklets)

Informācija par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādēm, kurās Rīgas iedzīvotāji var saņemt pašvaldības apmaksātus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī par līgumorganizācijām (lasīt vairāk).

Iesnieguma izskatīšana no valsts budžeta līdzekļiem finansētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem sociālās rehabilitācijas institūcijā. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)
Pakalpojuma uzdevums - novērtēt personas atbilstību sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sociālās rehabilitācijas institūcijā par valsts budžeta līdzekļiem saņemšanai (turpmāk - palalpojums).
Rīgas Sociālais dienests, personas klātbūtnē novērtē personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi atbilstoši Bartela indeksam, nosaka sociālās funkcionēšanas problēmu, kura risināma sociālās rehabilitācijas laikā, un sastāda novērtējuma protokolu, ja nepieciešams, novērtēšanā iesaistot ģimenes ārstu vai ārstējošo ārstu. Rīgas Sociālais dienests pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
1. par personas atbilstību Pakalpojuma saņemšanai, ja personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam ir novērtēta no 0 līdz 19 punktiem.
2. par personas neatbilstību Pakalpojuma saņemšanai:
2.1. ja personas pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam kopumā ir novērtēta augstāk par 19 punktiem;
2.2. ja novērtējamajās pozīcijās persona ir saņēmusi maksimālo punktu skaitu;
2.3. ja ģimenes ārsts vai ārstējošais ārsts ir sniedzis atzinumu, ka personai ir medicīniskas kontrindikācijas Pakalpojuma saņemšanai;
2.4. ja persona atkārtoti pieprasa Pakalpojumu, bet viņas funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe nav paaugstinājusies (novērtējums nav pasliktinājies salīdzinājumā ar iepriekš veikto novērtējumu);
2.5. ja iesniegtie dokumenti neatbilst Ministru kabineta 31.03.2009. noteikumu Nr.273 'Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem' prasībām.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1. Ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta atzinums, kurā norādīts funkcionālo traucējumu izraisījušās pamatdiagnozes kods un blakus diagnozes kods atbilstoši SSK-10, medicīniskās kontrindikācijas (ja tādas ir), saņemtās medicīniskās rehabilitācijas laiks specializētā rehabilitācijas centrā vai slimnīcā par valsts budžeta līdzekļiem personām ar pirmreizēju saslimšanu, kas izraisījusi funkcionālos traucējumus, kuru dēļ nepieciešams pakalpojumu saņemt steidzamības kārtā, ceļu satiksmes negadījumā cietušām personām, kuras ieguvušas funkcionālos traucējumus izraisošas traumas, norāda, ka funkcionālie traucējumi radušies pēc ceļu satiksmes negadījuma.
2. Personas iesniegums pakalpojuma saņemšanai. Ja pakalpojumi nepieciešami bērnam, iesniegumu iesniedz bērna likumiskais pārstāvis.
3. Politiski represētas personas un/vai Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušas personas statusu apliecinoša dokumenta kopija.

 

Rīgas Veselības Centrs