Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionāti)

Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionāta) pakalpojumu(turpmāk – SAC pakalpojums) ir personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ (noteikta invaliditātes I vai II grupa, izņemot neredzīgas personas un personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem) nespēj sevi aprūpēt un personai nepieciešamais sociālās aprūpes apjoms pārsniedz Rīgas pilsētas pašvaldības noteikto (Rīgas domes 04.09.2012. saistošo noteikumu Nr.184 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 41.4. punktā noteikto aprūpes mājās pakalpojuma apjomu vai 41.3.apakšpunktā noteikto apjomu personām bez noteiktas dzīvesvietas (bezpajumtnieki)) aprūpei dzīvesvietā apjomu.
SAC pakalpojuma saņemšanas iespējas:
Lai saņemtu SAC pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienestā. SAC pakalpojums tiek piešķirts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 21.04.2008. noteikumos Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” un Rīgas domes 04.09.2012. saistošajos noteikumos Nr.184 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” noteikto kārtību.
SAC pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināts:
• dzīvesvieta ar sadzīvei nepieciešamo inventāru atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
• ēdināšana 3 reizes dienā;
• veļa, apģērbs un apavi;
• reģistrācija pie ģimenes ārsta, ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde;
• brīvā laika pavadīšanas aktivitātes;
• kultūras pasākumi, kā arī pēc personas vēlēšanās tiek organizēta garīgā aprūpe atbilstoši personas konfesionālajai piederībai;
• ja nepieciešams, palīdzība personas individuālo sociālo problēmu risināšanā.
SAC pakalpojuma samaksa
Pašvaldības nodrošinātā SAC pakalpojuma samaksas kārtība, kā arī SAC pakalpojuma saņēmēju un viņu likumisko apgādnieku tiesības un pienākumi ir noteikti Rīgas domes 04.09.2012. saistošajos noteikumos Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība".
-Ja klients izvēlas saņemt SAC pakalpojumu pašvaldības vai saskaņā ar pašvaldības iepirkumu nodrošinātā SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā, par SAC pakalpojumu maksā klients 90% no pensijas un piemaksas pie pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un /vai citiem ienākumiem. Gadījumā, ja klients nespēj samaksāt pilnu SAC pakalpojuma cenu, tad starpību  līdz SAC pakalpojuma pilnai cenai samaksā pašvaldība.
-Ja klients izvēlas saņemt SAC pakalpojumu SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā, kura normatīvajos aktos noteiktā kārtībā  reģistrēta valsts informācijas sistēmā „Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs” kā SAC pakalpojuma sniedzēja, bet ar kuru pašvaldība nav noslēgusi pašvaldības iepirkuma līgumu, par SAC pakalpojumu maksā klients 90% no pensijas un piemaksas pie pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un /vai citiem ienākumiem. Gadījumā, ja klients un viņa apgādnieks/-i nespēj samaksāt pilnu SAC pakalpojuma cenu, pašvaldība maksā starpību starp SAC pakalpojuma cenu un klienta veikto samaksu par SAC pakalpojumu, bet ne vairāk kā 250 euro mēnesī. Ja iepriekš minētā klienta un pašvaldības samaksa par SAC pakalpojumu nesedz pilnu SAC pakalpojuma cenu, starpību starp SAC pakalpojuma pilnu cenu un klienta un pašvaldības veikto samaksu par SAC pakalpojumu var veikt klienta apgādnieks, citas fiziskas vai juridiskas personas. Ja klienta, pašvaldības, klienta apgādnieka, citas fiziskas vai juridiskas personas samaksa par  SAC pakalpojumu nesedz pilnu SAC pakalpojuma cenu, tad klientam ir tiesības izvēlēties saņemt SAC pakalpojumu pašvaldības vai saskaņā ar pašvaldības iepirkumu nodrošinātā SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā. 
Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk).

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes, kurās Rīgas iedzīvotāji var saņemt pašvaldības apmaksātus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (informatīvs buklets)

Sociālā paklpojuma sniedzējs

Adrese

Vietu skaits/

personu skaits mēnesī

Pakalpojuma cena par vienu personu dienā

Direktors/darbinieki Kontakttālrunis

Sociālās aprūpes centrs "Mežciems"
mezciems@riga.lv

Darbinieku tālruņu saraksts

http://www.mezciems.lv/

 

Malienas iela 3, Rīga
LV – 1079
Fakss 67537649

283


EUR 13.67

 

Direktors - Ainārs Judeiks 67181953
Lietvede - Lilita Rozenberga 67181955

Sociālie darbinieki:

Viesturs Pumpurs, Māris Zemītis, Vija Botcka

67181963, 67848062

Sociālās aprūpes centrs "Gaiļezers"
rsacgailezers@riga.lv

http://www.sacgailezers.lv/

Hipokrāta iela 6, Rīga
LV – 1079
Fakss 67547750

 

429EUR 13.74 Direktors - Aldis Virbulis 67539453
Sociālā darba struktūrvienības vadītāja - Ieva Dortāne] 67817041
Sociālās aprūpes struktūrvienības vadītāja - Ilze Baltiņa-Mežgaile 67817023
Lietvede - Elita Grīviņa 67539453

Sociālās aprūpes centrs "Stella maris"
Stella.Maris@riga.lv

https://www.facebook.com/RSAC-Stella-maris-1150439291639075/?fref=ts

Birzes iela 54, Rīga
LV – 1016
Fakss 67434443
116


EUR 15.52 Direktore - Solvita Rudoviča 67012592
Sekretāre - Inese Fjodorova 67012698
Vecākais sociālais darbinieks 67012672
 

Līgumorganizācijas, kurās var saņemt pašvaldības finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu

Sociālā pakalpojuma sniedzējs  Adrese Vietu skaits/ personu skaits mēnesī Pakalpojuma cena par vienu personu dienā  Direktors Kontakttālrunis
SIA "Pansionāts Dzimtene"
VIPDZ@inbox.lv
Jūrmala, Ķemeri, Em.Dārziņa ielā 24
LV – 2012
Fakss 67765004
116 EUR 16.00 Ināra Karpoviča

67765004;

26333604

Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" sociālās aprūpes centrs "Pārdaugava" 
pardaugava@rsa.lv

http://www.samariesi.lv/

Garozes iela 15, Rīga
LV - 1004
58 EUR 17.00 Ilze Ragozina

67605131

26346653

Nodibinājums "Fonds VIA VERITAS" Starpkonfesionālais pansionāts "Ciāna"
sac.ciana@gmail.com
Mārupes iela 14, Rīga
LV – 1002
14 EUR 20.00 Evita Dakse

20616003

20203113

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Sociālās aprūpes centrs "Stūrīši"

sac.sturisi@inbox.lv

http://www.redcross.lv/

Stūrīši,Laidzes pagasts, Talsu novads, LV - 3201 70 EUR 16.00 Anita Boitmane

63237736

29190426

Biedrības "Dzintarkrasta serviss" Sociālās aprūpes centrs – pansionāts „Liepa"
dzintarkrasts.s@inbox.lv
Zolitūdes iela 30,
Rīga, LV - 1029
140

 

EUR 16.00

 

Marika Žuravļova

67416062

29225513

Engures novada domes pansionāts "Rauda"

raudas.pansionats@infonet.lv

http://www.raudaspansionats.lv/

Smārdes pagasts,Engures novads 90 EUR 16.00 Viktors Neilands

63124038

29365021

Tērvetes novada Sociālās aprūpes centrs „Tērvete” 

http://www.sactervete.lv/

Sociālās Aprūpes centrs "Tērvete"„Mežmalieši”,Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, Latvija,LV-3730 30

EUR 15.30

Signe Vintere

63726147

29455169

Talsu novada pašvaldības iestāde „Pansionāts Lauciene” 
pansionatslauciene@talsi.lv

http://www.lauciene.lv/pages/pansionats.html

Laucienes pagasts, Talsu novads, LV- 3285 25

EUR 16.00

Andis Kukītis

63291890

29476436

 Sadarbības līgumi (pašvaldības līdzfinansējums līdz EUR 250 mēnesī)

Nr.p.k.

Sociālā pakalpojuma sniedzēja adrese

Pakalpojuma cena par vienu personu dienā 

Direktors, kontakttālrunis

1

SIA „Amicus Pro” SARC „Rūjienas senioru māja”, Valdemāra iela 26, Rūjiena

http://www.amicus.lv/

EUR 16.00

Jānis Roze

Mob.29484776

 

2

Sociālās aprūpes centrs „Trapene”, „Bitītes”, Trapenes pagasts, Apes novads

http://www.apesnovads.lv/pasvaldiba-3/socialais-aprupes-centrs-%E2%80%9Etrapene%E2%80%9D/

EUR 15.00

Anna Žagare

64321375

3

Ozolnieku novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs „Zemgale”

http://www.ozolnieki.lv/parvalde/iestades-un-strukturvienibas/attistibas-programma-2012-2021

EUR 15.00

Astrīda Kroģere

Mob.29211093

63050449

4

Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs

http://www.ergli.lv/public/lat/pasvaldiba1/pasvaldibas_institucijas/iestades1/erglu_novada_socialas_aprupes_centrs/

EUR 13.38

Rita Ozola

26591593

5

SIA „Senior Baltic” rezidence „Dzintara melodija” Jaunpils ielā 20, Rīgā

Bezmaksas tālrunis informācijai 80008008. www.seniorbaltic.lv

Atbilstoša cenrādim www.seniorbaltic.lv

Matīss Pudāns, 67791634

 

6

Biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” SAC „Pārdaugava” Garozes ielā 15, Rīgā un SAC „Vēji” Fabrikas ielā 2,Ventspilī

http://www.samariesi.lv/lv/kontakti/socialas-aprupes-centri

Rīgā  EUR 17.00

Ventspilī EUR 14.57

Ilze Ragozina 67605131

7

Vispārēja tipa pansionāts „Madliena” Madliena, Madlienas pagasta, Ogres novadā

http://www.pansionats.lv/

EUR 15.85

Alvars Šteinbergs 65020920

8

Engures novada pansionāts „Rauda” Raudā, Smārdes pagasta, Engures novadā

http://www.raudaspansionats.lv/

EUR 15.90

Dace Randoha 22017257

9

Skrīveru novada pašvaldības aģentūra” Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” ”Ziedugravās” Skrīveru novadā

http://www.sacziedugravas.lv/

EUR 15.00

Aija Svētiņa 29490336

10

Valsts sociālās aprūpes centrs „Rīga”

filiālē „Ezerkrasti”  Berģu ielā 142, Rīgā un filiālē „Jugla” Pāles ielā 12, Rīgā

http://www.vsacriga.gov.lv/

Ministru kabineta 24.09.2013.noteikumi Nr.901”Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis” noteikto cenrādi

Gundega Bolšteina, 67520604

11

IK „Ārlavas pansija” Ārlavas pagastā, Talsu novadā

EUR 15.12

Jānis Gailītis. 29135647

12

Alojas novada domes pansionāts „Urga”

Braslavas pagasta, Alojas novadā

EUR 15.00

Sandra Fiļipova 64031008

13

Sociālās aprūpes centrs ”Tērvete” „Mežmalieši” Tērvetes pagasta, Tērvetes novadā

http://www.sactervete.lv/

EUR 15.30

Ruta Sirme

mob. 29264146

14

Balvu novada pašvaldības „Pansionāts „Balvi” Pansionāta apbraucamā iela 1,Celmene, Kubulu pagasta, Balvu novadā

http://www.pansionatsbalvi.lv/

EUR 12.67

Skaidrīte Salaniece 64507202, 26586883

15

Nodibinājuma „Fonds VIA VERITAS” starpkonfesionālais kristīgais pansionāts „Ciāna” Mārupes ielā 14, Rīgā

http://ciana.org.lv/

EUR 24.00

Evita Dakse

Mob.20203113

16

Līgatnes novada Sociālā dienesta Līgatnes novada sociālās aprūpes centrs

Spriņģu ielā 7, Līgatne, Līgatnes novadā

http://www.ligatne.lv/ligatnes-pilsetas-socialais-aprupes-centrs

EUR 14.26

Iveta Viļumsone

64155587

17

Nodibinājums „Fonds „Cilvēks cilvēkam”” sociālās aprūpes centrs „Pāvilosta” Cīruļu ielā 6, Pāvilosta, Pāvilostas novadā

http://www.pavilosta.lv/lv/sabiedriskso/fonds-cilveks-cilvekam

EUR 14.60

Jānis Briedis

29471037

18

Inčukalna novada pašvaldības aģentūra „Sociālās aprūpes māja “Gauja””, Gaujaslīču ielā 5, Gaujā, Inčukalna novadā

EUR 17.07

Irēna Ikstena

67977075

19

Neretas novada pašvaldības Neretas  sociālās aprūpes centrs, Rīgas ielā 6, Neretā, Neretas novadā

http://neretasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=68&Itemid=187%20

EUR 13.16

Ina Riekstiņa

29165363

20

Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs - Sloka”, Dzirnavu ielā 36/38, Jūrmalā

http://www.jurmala.lv/page/143

1.līmenis – EUR 18.50             2.līmenis- EUR  21.00                                3.līmenis – EUR 23.00

Aivars Smagars

67147090,

28675427

21

Krustpils novada pašvaldības aģentūra ”Jaunāmuiža”, „Pansionāts Jaunā Muiža”, Jaunā muižā, Kūku pagastā, Krustpils novadā

EUR 15.00

Maija Upamale,

65237864,

29298774

22

Biedrības „Dzintarkrasta serviss” sociālās aprūpes centrs- pansionāts ”Liepa” Zolitūdes ielā 30, Rīgā

 

EUR 19.00

EUR 20.00
(ar inkontinences līdzekļiem)

Marika Žuravļova

67416062

29225513

23

Mālpils novada pašvaldības aģentūra „Mālpils sociālais dienests”

http://www.malpils.lv/pub/?id=209

EUR 15.85
(ar inkontinences līdzekļiem)

EUR 14.80
(bez inkontinences līdzekļiem)

Sarma Feldmane

67925352

24

Nodibinājums „Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs”, struktūrvienība „Pansija Rauna”, Miera ielā 8,Raunā, Raunas pagastā

http://www.pansijarauna.lv/

EUR 15.94

Jānis Sīka

26267926

25

SIA „Latprimussa” ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas viesnīca „Brīze”, Salacgrīvā, Valmieras ielā 7

EUR 15.26
(pakalpojuma nodrošināšana divvietīgā istabā)

EUR 22.76
(pakalpojuma nodrošināšana vienvietīgā istabā)

Juris Maksimovs

       29338668

 

26

Valkas novada domes Sociālās aprūpes nams, Rūjienas ielā 3D, Valkā, Valkas novadā

http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/sociala-aizsardziba/socialas-aprupes-nams

 

EUR 13.17

Eleonora Bērziņa

64725982, 29457508

27

Alojas novada SIA Rekreācijas centrs "Vīķi"  Veckabi,Staicele,Alojas novads

http://www.aloja.lv/sabiedriba/veseliba/

EUR 17.00

Irita Neripa

26320773

28

Rūjienas novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs „Lode”

http://www.rujiena.lv/public/request.php?navi=60&l=lv

EUR 13.15

Ilga Bērziņa

64219009

29

Pašvaldības aģentūra „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”

http://www.jurmalasac.lv/

EUR 20.00

Skaidrīte Šteinberga 26138577

30

SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne””

http://rehcentrsligatne.lv/new/lv/

EUR 14.35

Gunita Alksne, 64161915

31

Siguldas novada domes sociālās aprūpes māja “”Gaismiņas”

http://www.sigulda.lv/public/lat/pasvaldiba/sociala_aizsardziba/socialas_aprupes_iestades1/

EUR 15.00

Gaļina Grigoroviča

26482170

32

Saulkrastu pašvaldības iestāde “Sociālās aprūpes māja”

EUR 21.00

 Jogita Skujiņa,  67951283, 28333891

33

SIA “Varakļānu veselības centrs”

EUR 14.00

Dina Inķēna, 29478691

34

Talsu novada pašvaldības pansionāts “Lauciene”

http://www.lauciene.lv/pages/pansionats.html

EUR 16.00

Andis Kukītis, 29476436

35

Skuķu sociālās aprūpes centrs

EUR 9.50

Ērika Gabrusāne

   65629524

 

 

Rīgas Veselības Centrs