Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionāti)

Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionāta) pakalpojumu(turpmāk – SAC pakalpojums) ir personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ (noteikta invaliditātes I vai II grupa, izņemot neredzīgas personas un personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem) nespēj sevi aprūpēt un personai nepieciešamais sociālās aprūpes apjoms pārsniedz Rīgas pilsētas pašvaldības noteikto (Rīgas domes 04.09.2012. saistošo noteikumu Nr.184 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 41.4. punktā noteikto aprūpes mājās pakalpojuma apjomu vai 41.3.apakšpunktā noteikto apjomu personām bez noteiktas dzīvesvietas (bezpajumtnieki)) aprūpei dzīvesvietā apjomu.
SAC pakalpojuma saņemšanas iespējas:
Lai saņemtu SAC pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienestā. SAC pakalpojums tiek piešķirts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 21.04.2008. noteikumos Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” un Rīgas domes 04.09.2012. saistošajos noteikumos Nr.184 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” noteikto kārtību.
SAC pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināts:
• dzīvesvieta ar sadzīvei nepieciešamo inventāru atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
• ēdināšana 3 reizes dienā;
• veļa, apģērbs un apavi;
• reģistrācija pie ģimenes ārsta, ģimenes ārsta un citu speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpilde;
• brīvā laika pavadīšanas aktivitātes;
• kultūras pasākumi, kā arī pēc personas vēlēšanās tiek organizēta garīgā aprūpe atbilstoši personas konfesionālajai piederībai;
• ja nepieciešams, palīdzība personas individuālo sociālo problēmu risināšanā.
SAC pakalpojuma samaksa
Pašvaldības nodrošinātā SAC pakalpojuma samaksas kārtība, kā arī SAC pakalpojuma saņēmēju un viņu likumisko apgādnieku tiesības un pienākumi ir noteikti Rīgas domes 04.09.2012. saistošajos noteikumos Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība".
-Ja klients izvēlas saņemt SAC pakalpojumu pašvaldības vai saskaņā ar pašvaldības iepirkumu nodrošinātā SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā, par SAC pakalpojumu maksā klients 90% no pensijas un piemaksas pie pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un /vai citiem ienākumiem. Gadījumā, ja klients nespēj samaksāt pilnu SAC pakalpojuma cenu, tad starpību  līdz SAC pakalpojuma pilnai cenai samaksā pašvaldība.
-Ja klients izvēlas saņemt SAC pakalpojumu SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā, kura normatīvajos aktos noteiktā kārtībā  reģistrēta valsts informācijas sistēmā „Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs” kā SAC pakalpojuma sniedzēja, bet ar kuru pašvaldība nav noslēgusi pašvaldības iepirkuma līgumu, par SAC pakalpojumu maksā klients 90% no pensijas un piemaksas pie pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un /vai citiem ienākumiem. Gadījumā, ja klients un viņa apgādnieks/-i nespēj samaksāt pilnu SAC pakalpojuma cenu, pašvaldība maksā starpību starp SAC pakalpojuma cenu un klienta veikto samaksu par SAC pakalpojumu, bet ne vairāk kā 250 euro mēnesī. Ja iepriekš minētā klienta un pašvaldības samaksa par SAC pakalpojumu nesedz pilnu SAC pakalpojuma cenu, starpību starp SAC pakalpojuma pilnu cenu un klienta un pašvaldības veikto samaksu par SAC pakalpojumu var veikt klienta apgādnieks, citas fiziskas vai juridiskas personas. Ja klienta, pašvaldības, klienta apgādnieka, citas fiziskas vai juridiskas personas samaksa par  SAC pakalpojumu nesedz pilnu SAC pakalpojuma cenu, tad klientam ir tiesības izvēlēties saņemt SAC pakalpojumu pašvaldības vai saskaņā ar pašvaldības iepirkumu nodrošinātā SAC pakalpojuma sniedzējā institūcijā.
Informatīvs buklets (lasīt vairāk)

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādes, kurās Rīgas iedzīvotāji var saņemt pašvaldības apmaksātus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus

Sociālās aprūpes centrs "Mežciems"
mezciems@riga.lv

Darbinieku tālruņu saraksts

http://www.mezciems.lv/

 

Malienas iela 3, Rīga
LV – 1079
Fakss 67537649

Direktors Ainārs Judeiks 67181953
Lietvede Lilita Rozenberga 67181955
Sociālie darbinieki Viesturs Pumpurs, Māris Zemītis, Vija Botcka 67181963, 67848062

Sociālās aprūpes centrs "Gaiļezers"
rsacgailezers@riga.lv

http://www.sacgailezers.lv/

Hipokrāta iela 6, Rīga
LV – 1079
Fakss 67547750
Direktors Aldis Virbulis 67539453
Sociālā darba struktūrvienības vadītāja  Ieva Dortāne   67817041
Sociālās aprūpes struktūrvienības vadītāja  Ilze Baltiņa-Mežgaile 67817023
Lietvede Elita Grīviņa 67539453

Sociālās aprūpes centrs "Stella maris"
Stella.Maris@riga.lv

www.sacstellamaris.lv

Birzes iela 54, Rīga
LV – 1016
Fakss 67434443
Direktore Solvita Rudoviča 67012592
Sekretāre Inese Fjodorova 67012698
Vecākais sociālais darbinieks  Nataļja Pristavko 67012672
 

Līgumorganizācijas, kurās var saņemt pašvaldības finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu

SIA "Pansionāts Dzimtene"
VIPDZ@inbox.lv
Jūrmala, Ķemeri, Em.Dārziņa ielā 24
LV – 2012
Fakss 67765004
Direktore Ināra Karpoviča 67765004
2.korpuss   67765039

Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" sociālās aprūpes centrs "Pārdaugava" 
pardaugava@rsa.lv

http://www.samariesi.lv/

Garozes iela 15, Rīga
LV - 1004
Direktore Ilze Ragozina 67605131
Grāmatvede Iveta Cipruse 67605131
Sociālā darbiniece Dace Lielmane 67605131
Nodibinājums "Fonds VIA VERITAS" Starpkonfesionālais pansionāts "Ciāna"
sac.ciana@gmail.com
Mārupes iela 14, Rīga
LV – 1002
Direktors Evita Dakse 20203113

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" Sociālās aprūpes centrs "Stūrīši"

sac.sturisi@inbox.lv

http://www.redcross.lv/

Stūrīši,Laidzes pagasts, Talsu novads, LV - 3201 Direktore Anita Boitmane

63237736

63225585

Biedrības "Dzintarkrasta serviss" Sociālās aprūpes centrs – pansionāts „Liepa"
dzintarkrasts.s@inbox.lv
Zolitūdes iela 30,
Rīga, LV - 1029
Direktore Marika Žuravļova 67416062
29225513

Engures novada domes pansionāts "Rauda"

raudas.pansionats@infonet.lv

http://www.raudaspansionats.lv/

Smārdes pagasts,Engures novads Direktors Viktors Neilands 63124038

Tērvetes novada Sociālās aprūpes centrs „Tērvete” 

http://www.sactervete.lv/

Sociālās Aprūpes centrs "Tērvete"„Mežmalieši”,Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, Latvija,LV-3730

Direktore

Signe Vintere

63726147

Talsu novada pašvaldības iestāde „Pansionāts Lauciene” 
pansionatslauciene@talsi.lv

http://www.lauciene.lv/pages/pansionats.html

Laucienes pagasts, Talsu novads, LV- 3285

Direktors

Andis Kukītis

29476436

Latvijā pirmā senioru mājvieta ar medicīnisko aprūpi "Dzintara melodija" - bezmaksas tālrunis informācijai 80008008. Vairāk informācijas mājas lapā www.seniorbaltic.lv