Valsts finansētais asistenta pakalpojums

Aicinām pieteikties darbā par asistentu! 
Pieteikuma anketa

No valsts budžeta līdzekļiem finansētā asistenta pakalpojums pašvaldībā personām ar invaliditāti. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk). 

Valsts finansētā asistenta pakalpojuma (turpmāk - Pakalpojums) mērķis ir nodrošina iespēju personai ar I vai II invaliditātes grupu un personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa, lai novērstu vai mazinātu personas invaliditātes izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē un nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, palīdzot personai nokļūt uz darbu, izglītības iestādi, dienas aprūpes centru, dienas centru, sociālās rehabilitācijas institūciju, dažādiem sociāliem un sabiedriskiem pasākumiem, ārstniecības iestādēm, pie ģimenes ārsta, saņemtu ārstniecības pakalpojumu, uz brīvā laika pavadīšanas vietām, dažādām institūcijām un saņemtu citus pakalpojumus.
Pakalpojumu var piešķirt līdz 40 stundām nedēļā.
Asistents var būt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar cilvēkiem ar invaliditāti. Asistenta pienākumu var veikt arī cilvēka ar invaliditāti radinieks, tuvinieks vai cits cilvēks, kuram ir pieredze saskarsmē ar cilvēku ar invaliditāti un kuram cilvēks uzticas.
Tiesības saņemt Pakalpojumu ir personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurai izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kā arī personai ar I vai II invaliditātes grupu, kurai ir VDEĀVK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību.
Lai saņemtu Pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Rīgas Sociālajā dienestā iesniedz:
•rakstisku iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu;
•uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja Pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis.
Iesniegumu iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti.
Iesniegumā norāda:
•personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;
•likumiskā pārstāvja personas datus, ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis;
•pasākumus, kuriem persona vēlas izmantot asistenta pakalpojumu;
•informāciju par to, vai persona saņem no valsts budžeta pabalstu personai ar redzes invaliditāti par asistenta izmantošanu;
•vēlamā asistenta vārdu un uzvārdu (ja tas ir zināms).
Iesniegumam papildus pievieno šādus dokumentus:
•likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (kopiju), ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis
•VDEĀVK atzinumu: par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja asistenta pakalpojumu pieprasa persona, vecāka par 18 gadiem; par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja asistenta pakalpojumu pieprasa bērnam no piecu līdz 18 gadu vecumam;
•institūcijas apliecinājumu par personas dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums (minēto apliecinājumu izsniegusi attiecīgā institūcija, kura organizē attiecīgos pasākumus ārpus mājokļa (piemēram, aktīvs darbs biedrībā vai nodibinājumā, aktīva nodarbošanās ar sportu, aktīva piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, ārpusskolas pasākumi bērniem));
•darba devēja apliecinājumu, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja (ja persona strādā);
•izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē (ja persona mācās);
•dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu (ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas).
Lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu un Pakalpojuma apjomu (stundu skaitu nedēļā) pieņem pašvaldības sociālais dienests viena mēneša laikā. Pēc lēmuma pieņemšanas, Rīgas Sociālais dienests slēdz uzņēmuma līgumu ar asistentu un cilvēku ar invaliditāti.
Asistentam tiek noteikta samaksa par asistenta pakalpojuma saņēmējam sniegtā pakalpojuma stundu skaitu, samaksu aprēķinot atbilstoši stundu skaitam un valstī noteiktajai minimālajai stundas tarifa likmei normāla darba laika ietvaros (5 darba dienas un 40 stundas nedēļā) pakalpojuma sniegšanas laikā (mēnesī) (Ministru kabineta 24.11.2015. noteikumi Nr. 656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”; katram mēnesim aprēķinātā stundas tarifa likme pieejama Labklājības ministrijas mājas lapā, interneta vietnē: http://www.lm.gov.lv/text/2525).

Noderīga informācija:

  • Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā tiek piešķirts asistenta pakalpojums (skatīt šeit) 
  • Iesnieguma paraugs Rīgas Sociālā dienesta asistenta pakalpojuma piešķiršanai (skatīt šeit)
  • Informatīvs buklets latviešu valodā „Asistenta pakalpojums pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti” (skatīt šeit)
  • Informatīvs buklets krievu valodā „Услуга ассистента в самоуправлении города Риги для людей с инвалидностью” (skatīt šeit)
  • Labklājības ministrijas mājas lapā pieejams informatīvs materiāls par Asistenta pakalpojumu pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti (skatīt šeit) 
  • Informācija par asistenta vakanci (skatīt šeit)
  • Kādos gadījumos aptiekas apmeklējums var tikt uzskatīts par ārsniecības pakalpojumu? (skatīt šeit) 

Vairāk informācijas Rīgas Sociālā dienesta sadaļā Asistentu pakalpojumu administrēšanas nodaļa 

 

Rīgas Veselības Centrs