Valsts finansētais asistenta pakalpojums

Aicinām pieteikties darbā par asistentu! 
Pieteikuma anketa

Aicinām pievērst uzmanību algas nodokļa grāmatiņai, par kuras iesniegšanu vai neiesniegšanu galvenajai ienākuma gūšanas vietai ir atbildīgs pats asistents, plašāku informācija - skatīt šeit.

No valsts budžeta līdzekļiem finansētā asistenta pakalpojums pašvaldībā personām ar invaliditāti. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Valsts finansētā asistenta pakalpojuma (turpmāk - Pakalpojums) mērķis ir nodrošināt iespēju personai ar I vai II invaliditātes grupu un personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa, lai novērstu vai mazinātu personas invaliditātes izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē un nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, palīdzot personai nokļūt uz darbu, izglītības iestādi, dienas aprūpes centru, dienas centru, sociālās rehabilitācijas institūciju, dažādiem sociāliem un sabiedriskiem pasākumiem, ārstniecības iestādēm, pie ģimenes ārsta, saņemtu ārstniecības pakalpojumu, uz brīvā laika pavadīšanas vietām, dažādām institūcijām un saņemtu citus pakalpojumus.

Pakalpojumu var piešķirt līdz 40 stundām nedēļā.
Asistents var būt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar cilvēkiem ar invaliditāti. Asistenta pienākumu var veikt arī cilvēka ar invaliditāti radinieks, tuvinieks vai cits cilvēks, kuram ir pieredze saskarsmē ar cilvēku ar invaliditāti un kuram cilvēks uzticas.
Tiesības saņemt Pakalpojumu ir personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurai izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kā arī personai ar I vai II invaliditātes grupu, kurai ir VDEĀVK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību.

Lai saņemtu Pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Rīgas Sociālajā dienestā iesniedz:
•rakstisku iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu;
•uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja Pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis.
Iesniegumu iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti.

Iesniegumā norāda:
•personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;
•likumiskā pārstāvja personas datus, ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis;
•pasākumus, kuriem persona vēlas izmantot asistenta pakalpojumu;
•informāciju par to, vai persona saņem no valsts budžeta pabalstu personai ar redzes invaliditāti par asistenta izmantošanu;
•vēlamā asistenta vārdu un uzvārdu (ja tas ir zināms).

Iesniegumam papildus pievieno šādus dokumentus:

•likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (kopiju), ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis
•VDEĀVK atzinumu: par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja asistenta pakalpojumu pieprasa persona, vecāka par 18 gadiem; par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja asistenta pakalpojumu pieprasa bērnam no piecu līdz 18 gadu vecumam;
•institūcijas apliecinājumu par personas dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums (minēto apliecinājumu izsniegusi attiecīgā institūcija, kura organizē attiecīgos pasākumus ārpus mājokļa (piemēram, aktīvs darbs biedrībā vai nodibinājumā, aktīva nodarbošanās ar sportu, aktīva piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, ārpusskolas pasākumi bērniem));
•darba devēja apliecinājumu, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja (ja persona strādā);
•izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē (ja persona mācās);
•dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu (ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas).
Lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu un Pakalpojuma apjomu (stundu skaitu nedēļā) pieņem pašvaldības sociālais dienests viena mēneša laikā. Pēc lēmuma pieņemšanas, Rīgas Sociālais dienests slēdz uzņēmuma līgumu ar asistentu un cilvēku ar invaliditāti.

Kritēriji asistenta pakalpojuma apjoma noteikšanai:

Nr.
p. k.

Pasākums

Nepieciešamais laiks stundās
(kopā nepārsniedzot 40 stundu nedēļā)

1.

Strādā algotu darbu vai veic saimniecisko darbību

Ne vairāk par 20 stundām nedēļā

2.

Iegūst izglītību pamata, vidējās vai augstākās izglītības iestādē, apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, kvalifikācijas celšanas vai profesionālās pilnveides kursus

Ne vairāk par 20 stundām nedēļā

3.

Iegūst augstāko izglītību (attiecas tikai uz personām ar I grupas redzes invaliditāti)

Ne vairāk par 40 stundām nedēļā (pakalpojumu piešķir tikai mācību gada laikā vai sesijas laikā, ja persona mācās neklātienē)

4.

Apmeklē dienas aprūpes centru, dienas centru vai citu sociālās aprūpes institūciju vai sociālās rehabilitācijas institūciju

Ne vairāk par 20 stundām nedēļā

5.

Saņem ārstniecības pakalpojumus (atbilstoši ārstējošā ārsta izsniegtam dokumentam, kas apliecina ārstniecības vai medicīniskās rehabilitācijas iestādes apmeklējumu), apmeklē ģimenes ārstu. Apmeklē valsts un pašvaldību iestādes, institūcijas, kurām ir deleģēta valsts un pašvaldību uzdevumu izpilde, finanšu institūcijas, kā arī institūcijas personas interešu aizstāvībai (piemēram, notārs, jurists)

Ne vairāk par 20 stundām nedēļā

6.

Iesaistās dažādos sociālajos pasākumos (darbs biedrībā vai nodibinājumā, brīvprātīgā darbs, nodarbošanās ar sportu, piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, bērniem mūzikas, mākslas un sporta skolu apmeklējumi, ārpusskolas pasākumi un cita interešu izglītība)

Ne vairāk par 20 stundām nedēļā

7.

Iesaistīšanās sociālās iekļaušanas pasākumos (iepirkšanās, teātru, koncertu, sporta spēļu, citu pasākumu un sabiedrisku vietu apmeklējums, kas saistīts ar brīvā laika pavadīšanu)

Ne vairāk par 2 stundām nedēļā. Ja iesaistei pasākumā nedēļā nepieciešams vairāk laika, tad ne vairāk kā četru nedēļu stundu normu (8 stundas) var apvienot, izmantojot vienā vai vairākās reizēs

RSD aicina asistenta pakalpojuma saņēmējus un sniedzējus būt saprotošiem un ņemt vērā prasību, ka sociālajam dienestam ir tiesības pieprasīt asistenta pakalpojuma sniedzējam apliecinājumu par faktiski sniegto asistenta pakalpojumu. RSD aicina asistenta pakalpojuma sniedzējus sniegto asistenta pakalpojumu apliecināt ar pierādošiem dokumentiem/apliecinājumiem, piemēram, rēķini, kvītis, čeki, izziņas, speciālistu spiedogi un/vai paraksti „Pārskatā par faktiski sniegto asistenta pakalpojumu”, iesniegumu kopijas par vēršanos kādā no institūcijām un citus apliecinājumus saskaņojot ar RSD.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu Rīgā, cilvēkam vai tā pilnvarotai personai jāvēršas Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajos centros pēc dzīves vietas:
Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas iedzīvotāji var vērsties
PĀRDAUGAVAS RAJONA NODAĻĀ:
Teritoriālajā centrā „Dzirciems”
Baldones ielā 2, 411.kab.,tālr. 67012356

Latgales priekšpilsētas iedzīvotāji var vērsties LATGALES RAJONA NODAĻĀ:
Mazā Lubānas iela 8, 1 kab., tālr.67037968 

Vidzemes priekšpilsētas, Centra rajona un Ziemeļu rajona iedzīvotāji var vērsties ZIEMEĻU RAJONA NODAĻĀ:
Teritoriālajā centrā „Vidzeme"
Vidrižu ielā 1A, 106. kab., tālr.67037899

PIEŅEMŠANAS LAIKI:
Pirmdiena:13.00-18.00
Otrdiena: 9.00-16.30
Trešdiena:13.00-16.30
Ceturtdiena: 9.00-16.30
Piektdiena: Pēc iepriekšējā pieraksta

Asistentam tiek noteikta samaksa par Pakalpojuma saņēmējam sniegtā Pakalpojuma stundu skaitu, uzņēmuma līguma gadījumā  samaksu aprēķinot  atbilstoši Pakalpojuma stundu skaitam, valstī noteiktajai minimālajai mēneša darba algai  normāla darba laika ietvaros (5 darba dienas un 40 stundas nedēļā) un aprēķinātajai stundas tarifa likmei Pakalpojuma sniegšanas mēnesī  (analogi aprēķinam, kāds noteikts minimālās darba algas noteikšanai darba tiesisko attiecību ietvaros atbilstoši Ministru kabineta 24.11.2015.  noteikumiem Nr. 656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” noteiktajam) Paraugs, kā aprēķināma attiecīgā mēneša minimālā stundas tarifa likme Pakalpojuma apmaksai (kā pie nepilna darba laika), pieejama Labklājības ministrijas mājas lapā, interneta vietnē: http://www.lm.gov.lv/text/2525

Noderīga informācija:

  • Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā tiek piešķirts asistenta pakalpojums (skatīt šeit) 
  • Iesnieguma paraugs Rīgas Sociālā dienesta asistenta pakalpojuma piešķiršanai (skatīt šeit)
  • Informatīvs buklets „Asistenta pakalpojums pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti” (skatīt šeit)
  • Informatīvs buklets krievu valodā „Услуга ассистента в самоуправлении города Риги для людей с инвалидностью” (skatīt šeit)
  • Labklājības ministrijas mājas lapā pieejams informatīvs materiāls par Asistenta pakalpojumu pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti (skatīt šeit) 
  • Informācija par asistenta vakanci (skatīt šeit)
  • Asistenta pakalpojuma līguma projekts (skatīt šeit)
  • Kādos gadījumos aptiekas apmeklējums var tikt uzskatīts par ārstniecības pakalpojumu? (skatīt šeit) 
 

 

Rīgas Veselības Centrs