Īslaicīgās sociālās aprūpes gultas

Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk). 

SIA „Rīgas 1. slimnīca”

Adrese: Bruņinieku iela 5

Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā nodrošina diennakts sociālo aprūpi un veselības aprūpi minimālā apjomā līdz 2 mēnešiem kalendārajā gadā pilngadīgām personām, kurām nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu un kuru ģimenes locekļi nespēj nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi nodarbinātības vai citu iemeslu dēļ, personas atveseļošanās periodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Rīgas pilsētas pašvaldība finansē  SIA „Rīgas 1. slimnīca” nodrošināto īslaicīgas sociālās aprūpes (turpmāk – sociālās gultas) pakalpojumu (95 vietas).

Sociālo gultu pakalpojuma saņemšanas un samaksas kartība noteikta Rīgas domes 04.09.2012. saistošajos noteikumos Nr.184 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”.
Sociālo gultu pakalpojumu var saņemt visas personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rīgas pilsētas pašvaldībā un kurām pakalpojums ir piemērotākais sociālais pakalpojums saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta veiktu personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtējumu.
Papildus pašvaldības piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, daļai klientu pēc ienākumu izvērtēšanas ir jāveic daļēja samaksa par pakalpojumu atbilstoši Rīgas Sociālā dienesta noteiktajam maksājuma apmēram. Samaksa par sociālo gultu pakalpojumu tiek noteikta, vērtējot personas (ar personu kopā dzīvojošo ģimenes locekļu) ienākumus, bet nevērtējot materiālo stāvokli (tostarp personas (ģimenes) rīcībā esošos finanšu līdzekļu uzkrājumus). Par pakalpojumu persona (ģimene) maksā, ja personas (ģimenes) rīcībā esošie līdzekļi pārsniedz Latvijas Republikā noteiktās minimālās algas apmēru katram ģimenes loceklim (EUR 430 vienai personai). Samaksa par pakalpojumu tiek veikta no personas (ģimenes) rīcībā esošajiem līdzekļiem, kas veidojas kā starpība starp kopējiem personas (ģimenes) ienākumiem un EUR 430 katram ģimenes loceklim. Pēc pakalpojuma samaksas personas (ģimenes) rīcībā esošie līdzekļi nedrīkst būt mazāki par Latvijas Republikā noteiktās minimālās algas apmēru katram ģimenes loceklim (EUR 430 vienai personai).
Ja sociālo gultu pakalpojuma izmaksas daļēji vai pilnībā tiek segtas no pašvaldības budžeta, pakalpojums tiek nodrošināts līdz 60 dienām kalendārajā gadā.

Sociālajās gultās netiek ievietotas personas:
- ar traheostomām;
- kurām nepieciešama mākslīgā plaušu ventilācija un regulāras bronhoskopijas;
- ar akūtu psihisko stāvokli, kad nepieciešama atrašanās specializētā ārstniecības iestādē;
- ar akūtām infekciju slimībām, tai skaitā hospitālo infekciju;
- kuras pārvestas no stacionāras ārstniecības iestādes, ar nepabeigtu antibakteriālās terapijas kursu;
- ar išēmisko insultu, ja tās ir uzturējušās stacionārā mazāk par 10 dienām;
- alkohola un narkotisko vielu apreibuma stāvoklī.

Lai Rīgas Sociālais dienests varētu lemt par sociālo gultu pakalpojuma piešķiršanu, personai vai tās likumiskajam pārstāvim ar iesniegumu jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā atbilstoši personas deklarētajai dzīvesvietai vai, ja persona atrodas stacionārajā ārstniecības iestādē, pie ārstniecības iestādes sociālā darbinieka, un Rīgas Sociālajā dienestā jāiesniedz:
-primārās veselības aprūpes ārsta vai stacionārās ārstniecības iestādes ārsta, ja persona atrodas stacionārā, izsniegts izraksts „Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes” (veidlapa Nr.027/u), kurā norādīta pakalpojuma nepieciešamība un kontrindikāciju neesība pakalpojuma saņemšanai;
- psihiatra atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem saskaņā ar Ministru kabineta 21.04.2008. noteikumos Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” apstiprināto formu, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
- normatīvajā aktā par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteiktu personas ienākumus un materiālos resursus apliecinoša iztikas līdzekļu deklarācija.

Rīgas Sociālā dienesta izsniegtais nosūtījums sociālo gultu pakalpojuma saņemšanai ir derīgs divus mēnešus no Rīgas Sociālā dienesta lēmuma par sociālo gultu pakalpojuma piešķiršanas datuma.

Par sociālo gultu pakalpojuma pārtraukšanu personai lemj sociālo gultu pakalpojuma sniedzējs atbilstoši Rīgas domes 04.09.2012. saistošajos noteikumos Nr.184 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” noteiktajam.

 

Rīgas Veselības Centrs