Ģimenes asistenta pakalpojums

Ģimenes asistenta pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk).
Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina personai atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā , bērna aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu. Pakalpojumu piešķir Rīgas Sociālais dienests izvērtējot personas vajadzības.
 
Tiesības saņemt ģimenes asistenta pakalpojumu ir :
•jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai (līdz 4 stundām nedēļā vienai personai);
•ģimenēm ar bērniem, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē (līdz 14 stundām nedēļā vienai ģimenei);
• pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt nepieciešamo atbalstu sociālo un sadzīves prasmju apgūšanā t.sk. nodarbinātības jautājumu risināšanā (līdz 24 stundām nedēļā vienai personai);
•personām bez noteiktas dzīvesvietas, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, ja persona saņem patversmes/naktspatversmes pakalpojumu, kā arī uzsākot patstāvīgu dzīvi.
 
Ģimenes asistenta pakalpojumu Rīgas pilsētas pašvaldībā 2018. gadā sniedz šādas organizācijas:
1.Nodibinājums ”Sociālo pakalpojumu aģentūra” Elizabetes iela 31-5, Rīga, kontaktpersona Ulla Antona tālr. 67012515, mob.tāl.26564258.
2.Biedrība „Latvijas Samariešu apvienība” Visbijas prospekts 18, Rīga, kontaktpersona Ilze Bērziņa tālr. 8898, mob. tālr. 27888987.
3.Biedrība „Svētā Jāņa palīdzība” Hospitāļu iela 55, Rīga, kontaktpersona Māris Sirmulis tālr. 67339265, mob. tālr. 26039913.
4.Biedrība „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns” Balvu iela 11, Rīga, kontaktpersona Ieva Krusta tālr. 67144194, mob. tālr. 28456678.

Atbalsta ģimenes un uzticības personas pakalpojums
 
Atbalsta ģimenes un uzticības personas pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk). 
Atbalsta ģimenes/uzticības personas pakalpojums nodrošina citas ģimenes/personas atbalstu bērna aprūpē un audzināšanā. 
Atbalsta ģimene/uzticības persona veic praktiskas darbības, kā, piemēram, pilnveido ģimenes sociālās iemaņas un prasmes, plāno dienas režīmu bērniem un veicina lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, sniedz atbalstu budžeta plānošanā, dažādu sadzīvisku jautājumu kārtošanā, palīdz veidot tradīcijas ģimenē utml. 
Par atbalsta ģimeni/uzticības personu var kļūt ģimenei tuvs draugs, paziņa, kaimiņš.
 

 

Rīgas Veselības Centrs