Ģimenes asistenta pakalpojums

Ģimenes asistenta pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk).
Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina personai atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā , bērna aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu. Pakalpojumu piešķir Rīgas Sociālais dienests izvērtējot personas vajadzības.
 
Tiesības saņemt ģimenes asistenta pakalpojumu ir :
•jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai (līdz 4 stundām nedēļā vienai personai);
•personām bez noteiktas dzīvesvietas bez noteiktas dzīvesvietas, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai (līdz 4 stundām nedēļā vienai personai);
•ģimenēm ar bērniem, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē (līdz 14 stundām nedēļā vienai ģimenei);
• pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un personām ar pazīmēm par garīga rakstura traucējumiem, kurām nepieciešams atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā, tai skaitā nodarbinātības jautājumu risināšanā un mājsaimniecības vadīšanā (līdz 24 stundām nedēļā vienai personai).

Ģimenes asistenta pakalpojumu Rīgas pilsētas pašvaldībā 2019. gadā sniedz šādas organizācijas:

1.Nodibinājums ”Sociālo pakalpojumu aģentūra” Elizabetes iela 31-5, Rīga, kontaktpersona Ulla Antona mob.tāl.26564258.
2.Biedrība „Latvijas Samariešu apvienība” Visbijas prospekts 18, Rīga, kontaktpersona Ilze Bērziņa tālr. 8898, mob. tālr. 27888987.
3.Biedrība „Svētā Jāņa palīdzība” Laktas iela 8 k-1, Rīga, kontaktpersona Linda Mortuzāne tālr. 67339190
4.Biedrība „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns” Balvu iela 11, Rīga, kontaktpersona Inese Levāne tālr. 67144194
5.Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, Šarlotes iela 1D, Rīga, kontaktpersona Jolanta Klauča, tālr. 67336651


Atbalsta ģimenes un uzticības personas pakalpojums
 
Atbalsta ģimenes un uzticības personas pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk). 
Atbalsta ģimenes/uzticības personas pakalpojums nodrošina citas ģimenes/personas atbalstu bērna aprūpē un audzināšanā. 
Atbalsta ģimene/uzticības persona veic praktiskas darbības, kā, piemēram, pilnveido ģimenes sociālās iemaņas un prasmes, plāno dienas režīmu bērniem un veicina lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, sniedz atbalstu budžeta plānošanā, dažādu sadzīvisku jautājumu kārtošanā, palīdz veidot tradīcijas ģimenē utml. 
Par atbalsta ģimeni/uzticības personu var kļūt ģimenei tuvs draugs, paziņa, kaimiņš.
 

 

Rīgas Veselības Centrs