Dienas centri un Kopienas centrs

DIENAS CENTRI UN KOPIENAS CENTRS PILNGADĪGĀM PERSONĀM (SKATĪT INSTITŪCIJAS)

Dienas centri un Kopienas centrs konkrētai(-ām) mērķa grupai(-ām) dienas laikā nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, rehabilitācijas procesa pēctecību, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, klientu un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo problēmu risināšanā, atbalsta un pašpalīdzības grupu darbību, un organizē sociālo resursu sistēmu piesaisti konkrēto sociālo problēmu risināšanai.

DIENAS APRŪPES CENTRS PERSONĀM AR DEMENCI (SKATĪT INSTITŪCIJU)

Dienas aprūpes centrs personām ar demenci dienas laikā sniedz sociālu un psihosociālu atbalstu, īsteno personu ar demenci integrāciju un rehabilitāciju sociālajā vidē, aktualizē sabiedrībā personu ar demenci problēmu risināšanu, kā arī nodrošina personu institucionālai aprūpei alternatīvu aprūpes veidu.

DIENAS CENTRI BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM (SKATĪT INSTITŪCIJAS)

Dienas centri bērniem ir Rīgas Sociālā dienesta struktūrvienības, kas RSD klientu bērniem un bērniem no sociālā riska ģimenēm dienas laikā nodrošina iespējas attīstīt viņu spējas, izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Dienas centri bērniem ir nozīmīgs resurss Atbalsta nodaļām sociālo problēmu risināšanā

LĪGUMORGANIZĀCIJU DIENAS CENTRI (SKATĪT INSTITŪCIJAS)
  • Līgumorganizācijas, kuras sniedz DC pakalpojumu pilngadīgām personām
  • Rīgas Sociālā dienesta pirktie pakalpojumi programmā "Sociālpsiholoģiskie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem"
  • Dienas aprūpes centri personām ar demenci 
  • Dienas aprūpes centri personām ar garīga rakstura traucējumiem

 

Rīgas Veselības Centrs