Aktualitātes projektā “PROTI un DARI

Aicinājums Nevalstiskajām organizācijām sadarboties projekta “PROTI un DARI” ietvaros

2016.gada 28.septembrī tika noslēgts Sadarbības līgums starp Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūru un Rīgas domes Labklājības departamentu par ESF projekta “PROTI un DARI” (Nr. 8.3.3.0./15/I/001 “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un NVO vai jauniešu centru darbībā”) īstenošanu un šobrīd projekts ir uzsācies.
Projekta gaitā paredzēts sniegt atbalstu NEET jauniešiem (nestrādā, nemācās, neapgūst arodu, nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki, vecums 15 – 29 gadi). Atbalsta nodrošināšanā kā Rīgas domes Labklājības departamenta stratēģiskos partnerus plānots piesaistīt nevalstiskās organizācijas.
Ņemot vērā iepriekš minēto, vēlamies Jūs aicināt uz tikšanos Labklājības departamentā 19.01., plkst. 13.30, 3.stāva zālē, lai informētu par projektu un pārrunātu sadarbības iespējas un projekta aktivitāšu finansēšanas jautājumus.
Tuvākajā laikā (februāra pirmā puse) tiek plānots slēgt Stratēģiskās partnerības līgumus ar ieinteresētajām NVO par atbalsta pasākumu sniegšanu NEET jauniešiem. Tikšanās laikā pārrunāsim sadarbības formu, atbalstāmās aktivitātes, Programmu vadītāju un Mentoru iesaisti projektā, kā arī finansēšanas kārtību.
Lūgums sūtīt apstiprinājumu par savu dalību sanāksmē ( Vārds, uzvārds, organizācija, ieņemamais amats un kontakti) projekta vadītājai Gundegai Rupenheitei uz e-pastu: gundega.rupenheite@riga.lv līdz 11.01.!
Sīkāka informācija par projektu JSPA mājas lapā : http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari

 

Rīgas Veselības Centrs