Maznodrošinātā statuss

Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas pilsētas pašvaldībā, ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – ģimene (persona)) tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis, nosaka Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr. 202 „ Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā" (turpmāk – Noteikumi Nr.202). Izziņu par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izsniegšana (pakalpojuma apraksts)
Saskaņā ar Noteikumiem Nr.202, ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz – 320 euro, izņemot gadījumus, kad dzīvoklī dzīvo viens vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējs, kurš atzīstams par maznodrošinātu, ja viņa vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz - 400 euro.
Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas pašvaldībā netiek piešķirti atbilstoši ģimenes (personas) statusam (izņemot pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, kurš tiek piešķirts tikai personām, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām), bet gan atbilstoši noteiktam ienākumu un materiālā stāvokļa līmenim. Atsevišķi sociālie pabalsti tiek piešķirti atbilstoši konkrētai dzīves situācijai, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli.
Maznodrošinātas personas statuss Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem sniedz sekojošas iespējas:
1.saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 70% apmērā (informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību var saņemt, zvanot uz Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes informatīvo tālruni 80000850). Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā (lasīt vairāk)
2.saņemt Dienas centra pakalpojumu bezpajumtniekiem un maznodrošinātiem Rīgas iedzīvotājiem (lai varētu saņemt Dienas centra pakalpojumu, personai jāvēršas Dienas centrā pie sociālā darbinieka vai Rīgas Sociālā dienesta rajonu nodaļu teritoriālajos centros, kur sociālais darbinieks izvērtēs personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem un izsniegs nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai). Vairāk informācijas mājas lapā: http://www.ld.riga.lv/Rīgas Sociālais dienests/Dienas centri ;
3.saņemt ēdināšanas pakalpojumu kādā no sešām siltā ēdiena izsniegšanas vietām Rīgā (silto ēdienu persona var saņemt, uzrādot personalizēto elektronisko viedkarti, kurā elektroniski ir ievadīta Rīgas Sociālā dienesta izziņa. Sīkāku informāciju par siltā ēdiena saņemšanas vietām var iegūt zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā http://www.ld.riga.lv);
4.saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (informāciju par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā var saņemt zvanot uz Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta tālruni 67474700, mājas lapa: http://mvd.riga.lv);
5.lūgt bezmaksas juridisko palīdzību (informāciju par bezmaksas juridiskās palīdzības saņemšanas iespējām var saņemt zvanot uz LR Tieslietu ministrijas Juridiskās palīdzības administrācijas bezmaksas informatīvo tālruni 80001801, mājas lapa: http://www.jpa.gov.lv ;
6.saņemt Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas un pamata materiālās palīdzības pakas var ģimene (persona), kurai pašvaldības sociālais dienests noteicis maznodrošinātā statusu un tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī nepārsniedz 242 eiro (vairāk informācijas: https://www.atbalstapakas.lv/. Ar izdales vietām Rīgā var iepazīties http://www.ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-102/socialie-pakalpojumi-49/partikas-pakas-trucigajiem-rigas-iedzivotajiem.html, kā arī uzzināt var zvanot pa tālruni 80005055).
Lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam pieņem Rīgas Sociālais dienests. Lai tiktu novērtēta ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstība maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, personai jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā ar rakstveida iesniegumu, jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, un jāiesniedz dokumenti, kas apliecina iztikas līdzekļu deklarācijā norādītos faktus.
Informāciju par sociālajiem pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem, kā arī informāciju par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu, Rīgas Sociālā dienesta Teritoriālo centru adresēm un pieņemšanas laikiem, Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotāji var iegūt zvanot uz Rīgas domes Labklājības departamenta informatīvo bezmaksas tālruni 80005055: P,0,T,C no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00, piektdienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 16:00 vai Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni darba dienās darba laikā 67105048, vai noskaidrot interesējošo informāciju Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā http://www.ld.riga.lv.

 AS “Latvenergo” turpinās nodrošināt elektroenerģiju par zemāku cenu valsts noteiktām mērķa grupām: daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, I grupas invalīdiem, kā arī ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns invalīds.
Valsts atbalsta programmas ietvaros daudzbērnu ģimenes (ģimenes, kurās aug 3 un vairāk bērni, arī - līdz 24 gadu vecumam, ja bērni mācās) katru mēnesi par pirmajām 300 izlietotajām kilovatstundām varēs norēķināties par subsidētu cenu (kas atbilst vēsturiskajam Starta tarifam)*, bet par pārējām – atbilstoši izvēlētajam Elektrum produktam.
Savukārt maznodrošinātas un trūcīgas mājsaimniecības, I grupas invalīdi, kā arī ģimenes, kuru aprūpē ir bērns invalīds, katru mēnesi var saņemt atbalstu pirmajām simts patērētajām kilovatstundām.
Maznodrošinātām un trūcīgām personām atbalstu AS „Latvenergo” piešķirs katru mēnesi saņemot datus no pašvaldību sociālajiem dienestiem, tādēļ šiem klientiem papildus nekur nav jāvēršas.
Daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm, kuras aprūpē ir bērns invalīds, kā arī 1.grupas invalīdiem atbalstam būs jāpiesakās elektrum.lv. Informatīvais bezmaksas tālrunis: 80 200 400. Ja daudzbērnu ģimene atbalstu ir saņēmusi 2015.gadā, tirgotājs atkārtoti pārbaudīs informāciju un atbalstu piešķirs automātiski. Savukārt tām daudzbērnu ģimenēm, kurās aug bērni līdz 24.gadu vecumam un kuri turpina mācības, jāpiesakās portālā elektrum.lv.
Vienlaikus ir iespējams saņemt tikai vienu atbalsta veidu. Piemēram, daudzbērnu ģimene ar trūcīgās ģimenes statusu var saņemt tikai atbalstu, kas ir paredzēts daudzbērnu ģimenēm, bet nevar vienlaicīgi saņemt atbalstu trūcīgām personām. Svarīgi, ka valsts atbalstu var attiecināt uz jebkuru Latvenergo līgumu. Atbalstu var saņemt arī tad, ja atbalsta saņēmējs dzīvo īrētā īpašumā vai par elektroenerģiju norēķinās ar apsaimniekotāju. Šajā gadījumā klientam ir jānorāda Latvenergo līguma numurs, uz kuru atbalstu nepieciešams attiecināt.
Ekonomikas ministrija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteiktajām prasībām organizēs konkursu par aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu, kurā izvēlēsies elektroenerģijas tirgotāju, kas būs piedāvājis sniegt aizsargātā lietotāja tirdzniecība pakalpojumu ar viszemāko valsts budžeta līdzfinansējumu. Kamēr noslēgsies konkurss aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu sniegs iepriekšējais aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniedzējs - AS “Latvenergo”.
* šo cenu veido elektroenerģija – 0,0131 EUR/kWh - un attiecīgajā norēķinu periodā spēkā esošais tarifs par sistēmas pakalpojumiem, OIK un PVN likme

 

Rīgas Veselības Centrs