Sociālās aprūpes pakalpojumi dzīves vietā

Aprūpe mājās ir sociālie pakalpojumi personas dzīvesvietā (mājās) pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt. Sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk).

Infografika

Aprūpe mājās var būt pastāvīga vai pagaidu.

Aprūpi mājās var saņemt:

  • personas, kuras vecuma dēļ vai garīgu vai fizisku traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību;
  • personas, kurām slimības laikā vai atveseļošanās periodā ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību;
  • bērni invalīdi vai pieaugušas personas ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem nodrošināt aprūpi.

Aprūpe mājās tiek sniegta gan minimāli nepieciešamās aprūpes pakalpojumu veidā (par pašvaldības budžeta līdzekļiem), gan paplašinātās aprūpes pakalpojumu veidā (par samaksu).
* Rīgas pašvaldība PILNĪBĀ APMAKSĀ sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā, ja personas un ar viņu kopā dzīvojošo ģimenes locekļu ienākumi nepārsniedz 430 EUR mēnesī katram ģimenes loceklim.
* Rīgas pašvaldība DAĻĒJI APMAKSĀ sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā, ja personas un ar viņu kopā dzīvojošo ģimenes locekļu ienākumi pārsniedz 430 EUR mēnesī katram ģimenes loceklim.
* Rīgas pašvaldība NEAPMAKSĀ sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā, ja persona (ģimene) ir finansiāli nodrošināta un spēj pati pilnā apmērā segt izdevumus par nodrošinātajiem aprūpes pakalpojumiem.
* Aprūpes pakalpojumus par pilnu maksu bez Rīgas pašvaldības piesaistes persona var pirkt tieši no sociālo pakalpojumu sniedzēja.

Aprūpes mājās sociālā pakalpojuma apjoms tiek iedalīts četros aprūpes līmeņos:
* personām, kurām aprūpe mājās nepieciešama līdz 4 stundām nedēļā, – aprūpes 1.līmenis;
* personām, kurām aprūpe mājās nepieciešama līdz 6 stundām nedēļā, – aprūpes 2.līmenis;
* personām, kurām aprūpe mājās nepieciešama līdz 12 stundām nedēļā, – aprūpes 3.līmenis;
* personām, kurām aprūpe mājās nepieciešama katru dienu līdz 35 stundām nedēļā, – aprūpes 4.līmenis.

Aprūpes mājās pakalpojums:
1. Personas aprūpe:
- personiskās higiēnas nodrošināšana;
- rūpes par izskatu;
- palīdzība nomazgāties;
- palīdzība tualetes apmeklēšanā;
- pozicionēšana gultā;
- palīdzība apģērbjoties/noģērbjoties;
- ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšana mājās;
- ēdināšana;
- ēdiena gatavošana vai palīdzība ēdiena gatavošanā.
2. Ikdienas mājas darbi un palīdzība sadzīvē:
- pārtikas produktu, medikamentu un citu nelielu pirmās nepieciešamības preču pirkšana un piegāde mājās;
- dzīvojamo telpu uzkopšana (grīdu mazgāšana);
- dzīvokļa īres un komunālo maksājumu veikšana;
- ūdens ienešana/iznešana;
- kurināmā piegāde telpās, krāsns kurināšana u.c.;
- starpnieka pakalpojumi, lai noformētu citus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību u.c..
3. Papildus pakalpojumi:
Papildus pakalpojumi (piemēram, parketa kopšana, logu mazgāšana, palīdzība mantisku un citu specifisku dokumentu noformēšanā u.c.) tiek sniegti par maksu, vienojoties ar sociālā pakalpojuma sniedzēju.
Rīgas pašvaldība papildus pakalpojumus aprūpes mājās pakalpojuma ietvaros neapmaksā!

Aprūpes mājās pakalpojums materiālā atbalsta veidā. Materiālā atbalsta apmērs ir:
* personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši aprūpes 1.līmenim – 14,23 euro mēnesī;
* personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši aprūpes 2.līmenim – 28,46 euro mēnesī;
* personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši aprūpes 3.līmenim – 42,69 euro mēnesī;
* personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši aprūpes 4.līmenim – 56,91 euro mēnesī.

Uz materiālo atbalstu var pretendēt tikai tie, kam ienākumi nepārsniedz 430 EUR uz vienu ģimenes locekli. Lai aprūpes mājās pakalpojumu persona saņemtu materiāla atbalsta veidā, klients, persona, kura veic aprūpi, un Rīgas Sociālais dienests noslēdz vienošanos par aprūpes mājās nodrošināšanu personai.

Lai saņemtu sociālās aprūpes pakalpojumu, personai vai viņas pilnvarotam pārstāvim jāvēršas tajā Rīgas Sociālā dienesta nodaļā, kuras teritorijā ir deklarēta personas dzīvesvieta un/vai viņa faktiski dzīvo un jāiesniedz šādus dokumentus:
• rakstisku iesniegumu, norādot problēmu un tās risināšanai vēlamos sociālos pakalpojumu veidus;
• “ģimenes ārsta izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli, kurā norādīts(-i) funkcionālo traucējumu veids(-i) un akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību. Izziņā papildus norāda rekomendācijas aprūpei un profilaksei, ja persona vēlas saņemt aprūpi mājās (tai skaitā “drošības pogas” pakalpojumu)”;
• personas un ar to kopā dzīvojošo ģimenes locekļu ienākumus apliecinošus dokumentus.
Sociālais darbinieks var lūgt iesniegt arī citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai!

Rīgas Sociālais dienests piecu darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas:

  • novērtē personas vajadzības, materiālos un personiskos resursus, aizpilda personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti un lemj par sociālā pakalpojuma sniegšanu vai ateikumu to sniegt;
  • izvērtē pašvaldības iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu un personas vai viņas ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas;
  • pieņem lēmumu par personai piemērotu sociālā pakalpojuma veidu;
  • lēmumu par sociālā pakalpojuma nepieciešamību un iesniegtos dokumentus triju darba dienu laikā iesniedz institūcijā, kura tiesīga pieņemt lēmumu par sociālā pakalpojuma veidu.

Rīgas Sociālajā dienestā aprūpes mājās pakalpojumu personas dzīvesvietā nodrošina pakalpojuma sniedzēji

Rīgas pilsētas pašvaldībā aprūpes pakalpojumus nodrošina pakalpojumu sniedzēji, ar kuriem Rīgas Sociālais dienests saskaņā ar pašvaldības iepirkumu ir noslēdzis sadarbības līgumu. Lai saņemtu pakalpojumu, persona pirms pakalpojuma saņemšanas izvēlas pakalpojuma sniedzēju un par to rakstiski informē Rīgas Sociālo dienestu.

Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība" (8898), plašāka un konkrētāka informācija: www.samariesi.lv
Ziepju ielā 13 (Pārdaugavas rajona nodaļa), tālr. 67815298, 22009404, 22010256
Eduarda Smiļģa ielā 46 - 407 (Pārdaugavas rajona nodaļa), tālr. 67815299, 29264584
Aglonas ielā 35 k-3 (Latgales, Vidzemes un Ziemeļu rajona nodaļa), tālr. 67260843, 26146081, 28689427.

Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts", plašāka un konkrētāka informācija: www.redcross.lv
Šarlotes iela 1B, Slokas iela 161 k-1, tālr. 67212775, 25900071
Detalizētāka informācija par LSK aprūpes mājās pakalpojumu pieejama, spiežot šeit.

SIA "Mājas aprūpe", plašāka un konkrētāka informācija: www.majasaprupe.lv
Raņķa dambis 31, tālr. 25713555, 27379888; 67456612

SIA "Pirmais Patronāžas Serviss", plašāka un konkrētāka informācija: www.dzivosim.lv
Pilsoņu iela 1C, tālr. 20009080

Biedrība "Svētā Jāņa palīdzība", plašāka un konkrētāka informācija: http://svjp.lv
Laktas ielā 8, k-1, tālr. 22026773, 67378942

SIA "Aprūpes birojs", plašāka un konkrētāka informācija: www.aprupes-birojs.lv
Ūnijas iela 40, tālr. 67564595, 28324199

Pakalpojums "Drošības poga"

Pakalpojums "Drošības poga" nodrošina nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ pastāv risks nonākt bezpalīdzības stāvoklī. Pakalpojumu nodrošina Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" Mājas neatliekamā izsaukuma dienests.

"Drošības poga" darbībā tiek izmantota speciāla un katra cilvēka īpašajām vajadzībām ieprogrammēta sarunu iekārta. Pēc pogas nospiešanas, caur trauksmes signāla raidītāju notiek savienojums ar Mājas neatliekamā dienesta centrāli, kur īpaši apmācīti speciālisti, sazinoties ar "drošības pogas" klientu, izvērtē viņa  situāciju un nodrošina  atbilstošu palīdzību. Nepieciešamības gadījumā tiek iesaistīts rezerves atslēgu dienests, neatliekamā izsaukuma brigāde, piederīgie, kaimiņi, ģimenes ārsts, aprūpētājs u.c. speciālisti vai dienesti. Neatliekamo palīdzību un aprūpi var saņemt visu diennakti, arī brīvdienās un svētku dienās.

Par "Drošības poga" pakalpojumu (lasīt vairāk). Par pakalpojumu interesēties, zvanot pa tālruni 8898 vai 20204022.

Biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" video par drošibas pogas pakalpojumu (skatīt vairāk)

Pavadoņa - asistenta pakalpojums

Biedrība "Svētā Jāņa palīdzība", Laktas ielā 8, korpuss 1, Rīgā, LV - 1013, tālr. 67339265, 26317267, e-pasts: pavadonis.asistents@gmail.com. Mājas lapa: www.svjp.lv/lv/info/pavadona-asistenta-pakalpojumi

Pavadoņa - asistenta pakalpojums nodrošina fizisku un informatīvu atbalstu personām, kurām fiziska vai garīga rakstura traucējumu dēļ ir apgrūtināta pārvietošanās ārpus mājokļa, apmeklējot valsts vai pašvaldības iestādes un organizācijas sadzīves jautājumu risināšanai

Pakalpojuma "Silto pusdienu piegāde mājās"

Pilnsabiedrība "Complex Food", Brīvības gatvē 369, tālr. 67817012, 29632633, 67293188

Silto pusdienu piegāde mājās tiek nodrošināta personām, kuras fiziska vai garīga rakstura traucējumu dēļ pašas nevar pagatavot siltu ēdienu, kā arī tām personām, kuras to nevar pagatavot sadzīves apstākļu dēļ.

Pansijas "Pārsla" pakalpojums

Pansijas pakalpojumu nodrošina biedrība "Latvijas Samariešu apvienība", vadītāja: Nataļja Pristavko, tālrunis 66905163, e-pasts: natalja.pristavko@samariesi.lv.
Pansijas pakalpojuma sniegšanas vieta - Ieriķu iela 28, Rīga (1. stāvs).
Vietu skaits pansijā – 20.
Pansijas pakalpojumu persona var saņemt, ja personai Rīgas Sociālais dienests (turpmāk – RSD) ir izsniedzis nosūtījumu pansijas pakalpojuma saņemšanai.
Pansijas pakalpojumu RSD personai piešķir saskaņā ar Rīgas domes 04.09.2012. saistošo noteikumu Nr.184 “Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” noteikto kārtību, tajā skaitā, ka pansija nodrošina mājokli, uzraudzību, atbalstu pašaprūpes veikšanā līdz 4 stundām mēnesī, kā arī piedāvā aktivitātes brīvā laika pavadīšanas iespējām, saglabājot patstāvīgas dzīves principus, personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ. Saskaņā ar personas vajadzību novērtējumu RSD pansijas pakalpojuma saņēmējam var piešķirt arī citus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personas dzīvesvietā.
Tiesības saņemt pansijas pakalpojumu ir pilngadīgām personām bez noteiktas dzīvesvietas, ja personai nepieciešamais sociālās aprūpes pakalpojuma apjoms atbilst aprūpes mājās pakalpojuma 3. vai 4. aprūpes līmeņa apjomam, persona saņem valsts pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un persona ir motivēta patstāvīgai dzīvei;
Ja klients saņem pansijas pakalpojumu, klienta pienākums ir samaksāt sociālā pakalpojuma sniedzējam par dzīvojamās telpas, virtuves un koplietošanas telpu ekspluatāciju (atbilstoši lietojamai daļai).
Pansijas pakalpojuma sniedzējs vienai personai nodrošina individuālu dzīvojamo istabu;koplietošanas telpas; aprīkotu virtuvi; individuālu tualetes un dušas telpu; gultu (gultas piederumi, gultas veļa) un citu individuālo aprīkojumu.
Koplietošanas telpas aprīkotas ar mīkstajām mēbelēm; galdu un krēsliem nodarbību vajadzībām;televizoru un citu inventāru, piemēram, galda spēlēm brīvā laika pavadīšanai; interneta nodrošinājumu.
Pakalpojuma sniedzējs nodrošina uzraudzību un drošību; atbalstu pašaprūpes un higiēnas veikšanā līdz 4 stundām mēnesī;
sociālā darbinieka pakalpojumus; sociālā rehabilitētāja pakalpojumus.
Rīgas Sociālais dienests izvērtēs personas vajadzības pēc sociālās aprūpes pakalpojumiem un pansijā atbilstoši personas individuālajām vajadzībām tiks nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums.

Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Aprūpētās dzīvesvietas pakalpojums

Nodrošina viena sociālā pakalpojuma sniedzēja sniegtu sociālās aprūpes un ar sociālo aprūpi saistītu pakalpojumu kopumu personām, kurām nepieciešamais aprūpes mājās pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpes mājās pakalpojuma (aprūpes 4.līmeņa) apjomu (līdz 35 stundām nedēļā), bet persona vēlas turpināt dzīvot savā dzīvesvietā.

Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” Eduarda Smiļģa iela 46 – 407, Rīga, tālr. 67815299; 29264584; www.samariesi.lv; samariesi@samariesi.lv

SIA “Mājas aprūpe” Raņķa dambis 31, Rīga, tālr. 67456612; 25713555; 27379888; www.majasaprupe.lvinfo@majasaprupe.lv

SIA “Senior Latvia” Briežu iela 3, Lapsas, Babītes nov., tālr. 26780040; www.mama-ok.eu; info@mama-ok.eu

.....................................................................................................................................................

Jauns pakalpojums "Dzīvības poga", bet to neapmaksā Rīgas Sociālais dienests, jāapmaksā no personīgiem līdzekļiem. "Dzīvības poga" ir neliela ierīce rokassprādzes formā, kuru klients pastāvīgi nēsā uz rokas un ārkārtas situācijā, nospiežot SOS pogu var sazināties ar palīdzības centru. Saņemot izsaukumu, centra darbinieks sazinās ar lietotāju, lai precizētu situāciju un sniedz viņam nepieciešamo palīdzību – izsauc ātro palīdzību vai zvana klienta tuviniekiem. Vairāk informācijas pa tālruni: 20666444 vai mājas lapā: https://dzivibaspoga.lv

Jauns pakalpojums Video Vizīte, bet to neapmaksā Rīgas Sociālais dienests, jāapmaksā no personīgiem līdzekļiem. Video Vizīte ir pakalpojums, kas nodrošina attālinātu uzraudzību un ikdienas saziņa ar klientu. Pie klienta mājās atrodas īpaši aprīkota planšete, katru dienu norunātā laikā klients saņem videozvanu, tiek novērtēts viņa emocionālais un fiziskais stāvoklis , notiek socializācija un nepieciešamības gadījumā iedarbināti citi palīdzības mehānismi. Tavam sirdsmieram- Video Vizīte. Vairāk informācijas pa tālruni 25713555 vai mājas lapā: www.majasaprupe.lv

 

Rīgas Veselības Centrs