Sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums (sociālo prasmju un darba prasmju attīstīšanas pasākumu kopums)

Sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums (sociālo prasmju un darba prasmju attīstīšanas pasākumu kopums). Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk). 

Sociālās rehabilitācijas centrs ietver sociālo prasmju un darba prasmju attīstīšanas pasākumu kopumu, veicinot personas sociālā statusa atgūšanu, iekļaušanos darba tirgū un sabiedrībā, kā arī novēršot citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē.

Sociālās rehabilitācijas centrā persona var uzturēties līdz vienam gadam.

Tiesības saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā ir personai, kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu un faktiski dzīvo Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai invaliditātes, darbnespējas, pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas, atkarības vai vardarbības un citu faktoru izraisīto negatīvo sociālo seku dēļ ir apgrūtināta iekļaušanās sabiedrībā.Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

Lai saņemtu Sociālās rehabilitācijas centra pakalpojumu, persona (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai tās likumiskais pārstāvis (uzrādot personu apliecinošu dokumentu un pilnvaru) vēršas Rīgas Sociālajā dienestā un iesniedz:
1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
2. ģimenes ārsta izziņu;
3. citus dokumentus atbilstoši attiecīgā pakalpojuma/palīdzības veidam.

Pakalpojuma sniedzējs: Biedrība "Labā cerība" sociālās rehabilitācijas centrs sievietēm. Adrese: Gardenes iela 3-11, Rīgā. Sociālās rehabilitācijas centrs vīriešiem. Adrese: Aglonas ielā 35/3, Rīgā , tālrunis: +371 29264473, e-pasta adrese: vlada.larionova@inbox.lv

Biedrības "Integrācija sabiedrībai" sociālās rehabilitācijas centrs vīriešiem. Adrese: Ratnieki, Salas pagasts, Babītes novads, tālrunis 67934159, e-pasts: biedriba.ifs@inbox.lv

Nodibinājums "Nova Vita" sociālās rehabilitācijas centrs sievietēm un vīriešiem. Adrese: Katoļu iela 14, Rīga, tālr. 29221901, e-pasts: dana@doublesun.lv

Evanģēlisko kristiešu daraudzes "Zilais Krusts" sociālās rehabilitācijas centrs vīriešiem. Adrese: "Druvas" Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, tālr. 26068336, e-pasts: stroliite@inbox.lv

Biedrība “Svētā Lūkas atbalsta biedrība” - Sociālās rehabilitācijas centra pakalpojums bez izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un/vai personām bez noteiktas dzīvesvietas.
Pakalpojuma saņēmēji : vīrieši, sievietes.
Adrese: Bārddziņu iela 2, Rīga. 
Valdes priekšsēdētājs: Mārtiņš Krūklis 29672638, e-pasts: bitmap@apollo.lv
Sociālais darbinieks: Eduards Soskovs 28292846, e-pasts: pat1969@inbox.lv

 

 

Rīgas Veselības Centrs