SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (turpmāk – pakalpojumi) Rīgas Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) sniedz, saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk MK) 21.04.2008. noteikumiem Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība", izvērtējot personu vajadzības un pieņemot lēmumu par personas vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu, un nodrošinot vai organizējot pakalpojuma saņemšanu.
Rīgas domes 04.09.2012. saistošie noteikumi Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība", kuri nosaka Rīgas pilsētas pašvaldības nodrošināto sociālo pakalpojumu veidus, kā arī sociālo pakalpojumu saņemšanas, samaksas un lēmumu par sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanu un pārsūdzēšanas kārtību.
Kārtību, kādā pakalpojuma, piemēram, uzturēšanās patversmē/naktspatversmē (ja uzturēšanās tajā ir ilgāka par 2 mēnešiem) u.c. izmaksas, tiek segtas no pašvaldības budžeta, ja klients vai viņa apgādnieks nespēj samaksāt par pakalpojumu. To nosaka MK noteikumi Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojumu izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" (Turpmāk-MK noteikumi Nr.275), izņemot šādus pakalpojumus:
•pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma (izņemot patversmes, naktspatversmes pakalpojumu) samaksas personas (ģimenes) rīcībā esošie līdzekļi nedrīkst būt mazāki par 75% no Latvijas Republikā (turpmāk - LR) noteiktās minimālās algas apmēra (370 euro);
•pēc sociālās aprūpes dzīvesvietā pakalpojuma samaksas personas (ģimenes) rīcībā esošie līdzekļi nedrīkst būt mazāki par LR noteiktās minimālās algas apmēru;
• ja persona saņem sociālās rehabilitācijas (ieskaitot patversmes/naktspatversmes pakalpojumus) un sociālās aprūpes dzīvesvietā pakalpojumus, netiek izvērtēti personas atsevišķi dzīvojošā apgādnieka ienākumi un materiālais stāvoklis;
• ja persona saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu pilngadīgām personām, no līdzdalības maksājuma tiek atbrīvoti personas mazbērni un mazmazbērni.
Neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli, no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek segtas šādu pakalpojumu izmaksas:
• īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
•īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumi līdz 30 dienām gada laikā bērniem ar invaliditāti;
•krīzes centra pakalpojumi līdz 6 mēnešiem gada laikā;
•konsultatīvā krīzes centra pakalpojumi;
•naktspatversmes un patversmes pakalpojumi līdz 2 mēnešiem gada laikā;
•dienas aprūpes centra pakalpojumi;
•dienas un atbalsta centra pakalpojumi;
•sociālās rehabilitācijas centra pakalpojumi personām bez noteiktas dzīvesvietas un bezdarbniekiem;
•sociālā darba pakalpojums;
•nometnes bērniem sociālo prasmju attīstīšanai – ne vairāk kā vienas LR noteiktās minimālās algas apmērā gada laikā.
Ja sociālā pakalpojuma izmaksas sedz no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta, klients vai viņa pilnvarotā persona Sociālajā dienestā iesniedz dokumentus, kas apliecina personas, viņas laulātā un to personu ienākumus un materiālo stāvokli, ar kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, kā arī atsevišķi dzīvojošu apgādnieku ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus, aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju.
Sociālajam dienestam atsevišķos gadījumos ir tiesības noteikt citu personai (ģimenei) un/vai personas apgādniekam labvēlīgāku pakalpojuma samaksas kārtību, ņemot vērā personas (ģimenes) un/vai personas apgādnieka individuālo sociālo gadījumu.
Pilngadīga persona par uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā maksā saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, t.i., līdzekļi, kas paliek klienta rīcībā pēc pakalpojuma samaksas, nedrīkst būt mazāki par 10 % no šīs personas pensijas. Ja klients nespēj segt maksu par pakalpojumu, tad par to maksā viņa apgādnieki saskaņā ar MK noteikumiem Nr.275.
Transporta pakalpojumi personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, tiek piešķirti saskaņā ar RD 03.07.2007. noteikumiem Nr.83 "Noteikumi par transporta pakalpojumu samaksas kārtību Rīgas pašvaldībā personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu".

Īslaicīgs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums ATELPAS BRĪDIS

Rīgas domes Labklājības departaments aicina Jūs izmantot sociālo pakalpojumu „Atelpas brīdis”.Tā ir īpaša programma domāta bērnu ar īpašām vajadzībām ģimenēm, ko var saņemt Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (turpmāk tekstā-BKUS) novietnē "Gaiļezers" Juglas ielā 20), kur tiek nodrošināta bērniem draudzīga, pieejama vide un sociālo pakalpojumu kvalitāte atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
Bērns, atrodoties institūcijā, saņem profesionālu aprūpi, savukārt ģimene tikmēr iegūst atelpas brīdi personiskajām vajadzībām un garīgās labklājības stabilizēšanai. Šis pakalpojums tika ieviests 2006. gadā un to var izmantot bērni ar īpašām vajadzībām no dzimšanas līdz 18 gadu vecumam 45 dienas gadā. Bērns var uzturēties visu diennakti vai tikai dienas vai nakts laikā, atbilstoši vecāku vēlmēm.
Pakalpojuma mērķis: nodrošināt bērniem ar īpašām vajadzībām īslaicīgu sociālo aprūpi institūcijā – uzturēt un attīstīt pašaprūpes un sociālās prasmes, nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu, vienlaicīgi īslaicīgi atslogojot bērnu piederīgos no aprūpes pienākumu veikšanas.
Pakalpojuma saturs: diennakts uzraudzība, pašaprūpes nodrošināšana, 4 x ēdināšana, pastaigas, sociālā darbinieka konsultācijas, fizioterapeita, logopēda, psihiatra, rehabilitologa un citu speciālistu konsultācijas. Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošinātas arī ģimenes ārsta konsultācijas.
Pakalpojuma saņemšanas kārtība: pakalpojums tiek sniegts bez ģimenes ienākumu izvērtēšanas un 100% apmērā tiek finansēts no Rīgas pašvaldības līdzekļiem.
Lai saņemtu nosūtījumu uz pakalpojumu, lūdzam vērsties Rīgas Sociālajā dienestā atbilstoši dzīvesvietai, kur sociālais darbinieks izvērtēs bērna vajadzības un sagatavos nepieciešamos dokumentus pakalpojuma saņemšanai.
Vecākiem jāiesniedz šādi dokumenti:
Ārstējošā ārsta izsniegta izziņa (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokli, kurā ir norādīta funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpe un medicīnisko kontrindikāciju neesamība pakalpojuma saņemšanai;
invalīda apliecības kopija un/vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk - VDEĀK) izsniegtas atzinuma kopija, ja tāda ir;
ergoterapeita atzinums (tiek nodrošināts no Rīgas Sociālā dienesta resursiem);
rehabilitologa slēdziens, kurā noteikti rehabilitācijas pasākumi;
Iespējas iepazīties ar pakalpojumu: pakalpojuma sniedzēji piedāvā bērnu vecākiem iepazīties klātienē ar uzturēšanās apstākļiem, iespējām saņemt rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī atbildes uz visiem Jūs interesējušiem jautājumiem.
Neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties Rīgas domes Labklājības departamentā pa tālruni 67105155.

 

Rīgas Veselības Centrs