Trūcīgās personas statuss

Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” (turpmāk – Noteikumi Nr.299) nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – ģimene (persona)) tiek atzīta par trūcīgu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis. Izziņu par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izsniegšana (pakalpojuma apraksts).
Saskaņā ar Noteikumiem Nr.299, ģimene atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128.06 euro; un ja tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot šo noteikumu 19.punktā minēto, tā nav noslēgusi uzturlīgumu, tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā, persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks.
Saskaņā ar Rīgas domes 15.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā" Rīgas Sociālais dienests tiem iedzīvotājiem, kuri atbilst trūcīgas personas (ģimenes) statusam un kuri ar saviem ienākumiem nevar nodrošināt Rīgas pilsētā noteikto GMI līmeni  piešķir pabalstu garantētā minimālā līmeņa nodrošināšanai.
Garantētā minimālā ienākuma līmenis Rīgas pašvaldībā:
Nepilngadīgiem bērniem - 64.03 EUR;
darbspējīgām personām  - 56.91 EUR;
vecuma vai invaliditātes pensiju saņēmējam, kā arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam - 128.06 EUR.
Trūcīgas ģimenes (personas) statuss Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem sniedz sekojošas iespējas:
1.iespēju saņemt pabalstu GMI  līmeņa nodrošināšanai (informāciju par pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai piešķiršanas un aprēķināšanas kārtību, kā arī jebkuru citu informāciju par sociālo pabalstu piešķiršanu Rīgas pilsētas pašvaldībā iespējams iegūt zvanot uz Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 8 000 5055 vai Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv);
2.saņemt atbrīvojumu no valsts nodevas par deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju (jebkuru informāciju par dzīvesvietas deklarēšanas kārtību var iegūt zvanot uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes tālruni 67588675 vai mājas lapā);
3.saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu – 90% apmērā (informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes informatīvo tālruni 80000850 vai iepazīties ar informācviju Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes mājas lapā). Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā (lasīt vairāk);
4.saņemt valsts atbalstu valsts kompensējamo medikamentu, valsts noteiktās pacienta iemaksas un līdzmaksājuma nodrošināšanai veselības aprūpē – nav jāmaksā pacientu iemaksas pie ģimenes ārsta vai ārsta speciālista, nav jāmaksā pacientu iemaksas par ārstēšanos slimnīcā, nav jāmaksā līdzmaksājums par vienā stacionēšanās reizē veiktu ķirurģisku operāciju, pilnībā apmaksāti kompensējamie medikamenti (ja persona izvēlas lētākos kompensējamos medikamentus līdzvērtīgu zāļu grupā), nav jāmaksā  līdzmaksājums 0.71 EUR apmērā par katru 100% kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču recepti. Informāciju par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem var iegūt zvanot uz Latvijas Republikas Veselības ministrijas Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 80001234 vai mājas lapā;
5.saņemt Dienas centra pakalpojumu bezpajumtniekiem un maznodrošinātiem Rīgas iedzīvotājiem (lai varētu saņemt Dienas centra pakalpojumu, personai jāvēršas Dienas centrā pie sociālā darbinieka vai Rīgas Sociālā dienesta rajonu nodaļu teritoriālajos centros, kur sociālais darbinieks izvērtēs personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem un izsniegs nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai. Plašāku informāciju var iegūt zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv/Rīgas Sociālais dienests/Dienas centri);
6.saņemt ēdināšanas pakalpojumu kādā no sešām siltā ēdiena izsniegšanas vietām Rīgā (silto ēdienu persona var saņemt, uzrādot personalizēto elektronisko viedkarti, kurā elektroniski ir ievadīta Rīgas Sociālā dienesta izziņa. Sīkāku informāciju par siltā ēdiena saņemšanas vietām var iegūt zvanot uz Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 8000 5055 vai Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv);
7.saņemt bezmaksas juridisko palīdzību (informāciju par bezmaksas juridiskās palīdzības saņemšanas iespējām var iegūt zvanot pa LR Tieslietu ministrijas Juridiskās palīdzības administrācijas bezmaksas informatīvo tālruni 80001801, mājas lapa: http://www.jpa.gov.lv).
Lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam pieņem Rīgas Sociālais dienests. Lai tiktu novērtēta ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, personai jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā ar rakstveida iesniegumu,  jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, un jāiesniedz dokumenti, kas apliecina iztikas līdzekļu deklarācijā norādītos faktus.
Informāciju par sociālajiem pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem, kā arī informāciju par trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu, Rīgas Sociālā dienesta Teritoriālo centru adresēm un pieņemšanas laikiem, Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotāji var iegūt zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta informatīvo bezmaksas tālruni 80005055: P,0,T,C no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00, piektdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte, vai Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni darba dienās darba laikā 67105048, vai noskaidrot interesējošo informāciju Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv.

No 2016. gada 1.janvāra AS “Latvenergo” turpinās nodrošināt elektroenerģiju par zemāku cenu valsts noteiktām mērķa grupām: daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, I grupas invalīdiem, kā arī ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns invalīds.
Valsts atbalsta programmas ietvaros 2016. gadā daudzbērnu ģimenes (ģimenes, kurās aug 3 un vairāk bērni, arī - līdz 24 gadu vecumam, ja bērni mācās) katru mēnesi par pirmajām 300 izlietotajām kilovatstundām varēs norēķināties par subsidētu cenu (kas atbilst vēsturiskajam Starta tarifam)*, bet par pārējām – atbilstoši izvēlētajam Elektrum produktam.
Savukārt maznodrošinātas un trūcīgas mājsaimniecības, I grupas invalīdi, kā arī ģimenes, kuru aprūpē ir bērns invalīds, katru mēnesi var saņemt atbalstu pirmajām simts patērētajām kilovatstundām.
Tieši tāpat kā 2015.gadā, arī 2016.gadā maznodrošinātām un trūcīgām personām atbalstu AS „Latvenergo” piešķirs katru mēnesi saņemot datus no pašvaldību sociālajiem dienestiem, tādēļ šiem klientiem papildus nekur nav jāvēršas.
Daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm, kuras aprūpē ir bērns invalīds, kā arī 1.grupas invalīdiem atbalstam būs jāpiesakās elektrum.lv. Ja daudzbērnu ģimene atbalstu ir saņēmusi 2015.gadā, tirgotājs atkārtoti pārbaudīs informāciju un atbalstu piešķirs automātiski. Savukārt tām daudzbērnu ģimenēm, kurās aug bērni līdz 24.gadu vecumam un kuri turpina mācības, jāpiesakās portālā elektrum.lv Informatīvais bezmaksas tālrunis: 80 200 400
Vienlaikus ir iespējams saņemt tikai vienu atbalsta veidu. Piemēram, daudzbērnu ģimene ar trūcīgās ģimenes statusu var saņemt tikai atbalstu, kas ir paredzēts daudzbērnu ģimenēm, bet nevar vienlaicīgi saņemt atbalstu trūcīgām personām. Svarīgi, ka valsts atbalstu var attiecināt uz jebkuru Latvenergo līgumu. Atbalstu var saņemt arī tad, ja atbalsta saņēmējs dzīvo īrētā īpašumā vai par elektroenerģiju norēķinās ar apsaimniekotāju. Šajā gadījumā klientam ir jānorāda Latvenergo līguma numurs, uz kuru atbalstu nepieciešams attiecināt.
Ekonomikas ministrija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteiktajām prasībām organizēs konkursu par aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu, kurā izvēlēsies elektroenerģijas tirgotāju, kas būs piedāvājis sniegt aizsargātā lietotāja tirdzniecība pakalpojumu ar viszemāko valsts budžeta līdzfinansējumu. Kamēr noslēgsies konkurss aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu sniegs iepriekšējais aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniedzējs - AS “Latvenergo”.
* šo cenu veido elektroenerģija – 0,0131 EUR/kWh - un attiecīgajā norēķinu periodā spēkā esošais tarifs par sistēmas pakalpojumiem, OIK un PVN likme

 

 

Rīgas Veselības Centrs