Informācija cilvēkiem ar invaliditāti

Rīgas pašvaldības iedzīvotājiem – cilvēkiem ar invaliditāti, kuri vēlas, bet kuriem ir grūtības saviem spēkiem atrast piemērotu darbu, tiek organizēts nodarbinātības atbalsta pakalpojums, kura mērķis palīdzēt meklēt un atrast sev piemērotu darbu. Pakalpojumu var saņemt cilvēki ar redzes, dzirdes un runas traucējumiem, kā arī ar iekšējo saslimšanu izraisītu invaliditāti (izņemot ar garīga rakstura traucējumiem vai psihiskām saslimšanām).
Lai saņemtu pakalpojumu cilvēkam vispirms jāvēršas Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā pēc dzīves vietas un jāiesniedz iesniegums par nodarbinātības atbalsta pakalpojuma saņemšanu. Sociālais darbinieks sadarbībā ar klientu sastādīs sociālās rehabilitācijas plānu un izsniegs norīkojumu pakalpojuma saņemšanai. Saņemot šo pakalpojumu netiek izvērtēti klienta ienākumi un materiālais stāvoklis.
Nodarbinātības atbalsta pakalpojumu Rīgā sniedz Nodibinājums "Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons"", kas ir atvēris Nodarbinātības atbalsta centru ar devīzi: "Mēs palīdzēsim atrast piemērotu darbu un uzlabot savu labklājību un dzīves kvalitāti!" Pakalpojums ir domāts Rīgā dzīvojošajiem invalīdiem.
Saņemot pakalpojumu, tiks veikts katra klienta situācijas individuāls izvērtējams un izstrādāta katram klientam atbilstoša atbalsta programma, kuras ietvaros varēs saņemt:
· informāciju par brīvajām darba vietām;
· atbalstu meklējot darbu interneta vidē, drukātajā presē un dažādās datu bāzēs;
· palīdzēs uzrakstīt CV;
· nodrošinās dalību atbalsta grupā;
· organizēs tikšanos ar citu iesaistīto institūciju speciālistiem (Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras);
· organizēs ekskursijas uzņēmumos;
· palīdzēs sagatavoties darba intervijai;
· sniegs atbalstu arī pēc darba uzsākšanas.

Informatīvā lapa par nodarbinātības atbalsta pakalpojumu saņemšanu Rīgā (lasīt vairāk).

Transporta pakalpojumu samaksa personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk).
Sociālās integrēšanās iespēju veicināšanai Rīgas pilsētas pašvaldība personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, papildus valsts pabalstam transporta izdevumu kompensēšanai (159.36 EUR gadā) piešķir līdzekļus transporta pakalpojumu samaksai. Samaksu par transporta pakalpojumiem piešķir Rīgas Sociālais dienests, neizvērtējot personas ienākumus, un šī samaksa tiek ieskaitīta klienta kontā.

Samaksa par transporta pakalpojumiem:
· specializētais autotransports (mikroautobuss) vai taksometra pakalpojums, vai samaksa degvielas iegādei personiskajam autotransportam – 284.57 EUR gadā;
· transporta pakalpojums hroniskas nieru mazspējas slimniekiem, kuriem nepieciešama hemodialīze – līdz 71.14 EUR mēnesī;
· papildu samaksa transporta pakalpojumiem personām, kuras ir sociāli aktīvas (mācās vai strādā) – 21.34 EUR mēnesī;
· papildu samaksa transporta pakalpojumiem personām, kuras apmeklē institūcijas sociālās aprūpes, sociālās, profesionālās, medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai – līdz 71.14 EUR gadā.

2018. gada 7. decembrī stājušies spēkā grozījumi Rīgas domes 2018. gada 24. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 23 "Par transporta pakalpojumu samaksas kārtību personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu", kas paredz vienkāršāku samaksas piešķiršanas kārtību.

!!! Turpmāk samaksa transporta pakalpojumiem tiek piešķirta no mēneša, kad saņemts personas iesniegums uz laiku līdz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinuma derīguma termiņa beigām.

Specializētā autotransporta pakalpojuma saņemšanas iespējas Rīgā (lasīt vairāk).

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 23 "Par transporta pakalpojumu samaksas kārtību personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu". Informatīvais buklets

Vides pieejamība
Pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)
Rīgas dome piešķir finansējumu pacēlāju ierīkošanai dzīvojamās mājās, kurās dzīvo personas ar kustību traucējumiem, kā arī divus gadus personām ar invaliditāti, kuras pārvietojas riteņkrēslos, ir iespēja saņemt pabalstu mājokļa pielāgošanai.
RD saistošie noteikumi Nr. 59 "Par Rīgas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā"Rīgas pašvaldības pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā - 4000 EUR. Ja saskaņā ar tāmi mājokļa pielāgošanas summa pārsniedz pašvaldības pabalstam paredzēto apmēru, personai starpība ir jāsedz no personiskiem līdzekļiem.

Pacēlāju ierīkošana dzīvojamās mājās
Invalīdu riteņkrēslu pacēlāju piešķiršana lietošanā. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)
Pacēlāju ierīkošanas darbus koordinē Labklājības departaments sadarbībā ar Rīgas Sociālajā dienestā strādājošajiem ergoterapeitiem un sociālajiem darbiniekiem. Izvērtējot klientu individuālās funkcionālās vajadzības, kā arī ievērojot konkrētā projekta tehnisko sarežģītību, tiek meklēts optimālākais risinājums katrai personai individuāli. Arī situācijās, kad pacēlāju ierīkot šķiet tehniski neiespējami, tiek meklēti alternatīvi risinājumi, piemēram, mobilie pacēlāji. Rīgas domes 2011.gada 19.maija saistošo noteikumu Nr.125 "Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir lietošanā riteņkrēsla pacēlājus" 6.punkts izteikts jaunā redakcijā, nosakot Rīgas pilsētas pašvaldības finansējuma apmēru līdz 5950 EUR.

Citus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību personas ar invaliditāti saņem vispārējā kārtībā, ar iesniegumu vēršoties Rīgas Sociālajā dienestā. Plašāka informācija pa RD Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.

Noderīga informācija:

Video zīmju valodā
No 2020. gada janvāra rīdziniekiem ir pieejama informācija zīmju valodā par 20 Rīgas pašvaldības institūcijām un to sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā par Rīgas domes Labklājības departamenta sociālo palīdzību (pabalstiem) un sociālo palīdzību. Aplūkot video var šeit.

Asistenta pakalpojums Rīgas pilsētas pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti
No valsts budžeta līdzekļiem finansētā asistenta pakalpojums pašvaldībā personām ar invaliditāti. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)
Cilvēki ar I un II invaliditātes grupu un bērni no 5 līdz 18 gadiem ar invaliditāti pašvaldībā var saņemt asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā.
Asistenta pakalpojuma mērķis - palīdzēt cilvēkam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa (nokļūt vietā, kur cilvēks strādā, mācās, nokļūt pie ārsta, uz rehabilitācijas iestādi, biedrību u.c.). Jo cilvēkam ir vairāk ārpusmājas aktivitāšu, jo vairāk stundu cilvēks var saņemt asistenta pakalpojumu.
Asistents var būt tikai fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar cilvēkiem ar invaliditāti. Asistenta pienākumu var veikt arī cilvēka ar invaliditāti radinieks, tuvinieks vai cits cilvēks, kuram ir pieredze saskarsmē ar cilvēku ar invaliditāti un kuram cilvēks uzticas.
Lai pieaugušais cilvēks ar I vai II grupas invaliditāti saņemtu asistenta pakalpojumu, ir jārīkojas šādi:
1) jāiesniedz iesniegums Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK), lūdzot izsniegt atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību;
2) pēc VDEĀVK atzinuma saņemšanas jāiesniedz iesniegums tajā pašvaldības sociālajā dienestā, kurā atrodas cilvēka deklarētā dzīvesvieta, lūdzot piešķirt asistenta pakalpojumu. Tāpat iesniegumā jānorāda aktivitātes ārpus mājokļa, kurās cilvēkam būs nepieciešams asistenta atbalsts. Jāuzrāda Rīgas Sociālajam dienestam VDEĀVK atzinums un jāpievieno šādas izziņas:
- darba devēja apliecinājums, ka cilvēks strādā;
- mācību iestādes apliecinājums, ka cilvēks mācās;
- dienas aprūpes centra vai biedrības apliecinājums, ka cilvēks apmeklē attiecīgo iestādi;
- iestādes, kura organizē attiecīgos pasākumus, apliecinājums par cilvēka dalību pasākumos, kuru apmeklēšanai nepieciešams asistenta pakalpojums.
Lai bērns ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam saņemtu asistenta pakalpojumu:
1) vajadzīgs VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;
2) bērna likumiskajam pārstāvim (vecākam) tajā pašvaldības sociālajā dienestā, kurā deklarēta bērna dzīvesvieta, jāiesniedz rakstisks iesniegums, lūdzot sniegt asistenta pakalpojumu, norādot aktivitātes ārpus mājokļa, kurās bērnam būs nepieciešams asistenta atbalsts, jāuzrāda VDEĀVK atzinums un jāpievieno šādas izziņas:
3) mācību iestādes apliecinājums, ka bērns mācās;
4) darba devēja apliecinājums, ka bērns strādā;
5) dienas aprūpes centra vai biedrības apliecinājums, ka bērns apmeklē attiecīgo iestādi;
6) iestādes, kura organizē attiecīgos pasākumus, apliecinājumu par bērna dalību pasākumos, kuru apmeklēšanai nepieciešams asistenta pakalpojums.
Lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu un pakalpojuma apjomu (stundu skaitu) pieņem pašvaldības sociālais dienests viena mēneša laikā. Rīgas Sociālais dienests slēgs arī līgumu ar asistentu un cilvēku ar invaliditāti.
Valsts budžeta līdzekļus izmanto šādu asistenta pakalpojuma izmaksu nodrošināšanai:
1) pašvaldības veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
2) transporta izdevumiem, pavadot cilvēku ar II invaliditātes grupu transporta izdevumiem mēnesī.

Ar Ministru kabineta noteikumiem par kārtību, kādā tiek piešķirts asistenta pakalpojums, var iepazīties, spiežot šeit.

Iesnieguma paraugs Rīgas Sociālajā dienestā asistenta pakalpojuma piešķiršanai (skatīt vairāk). Klientu pieņemšana Rīgas Sociālajā dienestā asistenta pakalpojuma saņemšanai kontakti informatīvajā bukletā "Asistenta pakalpojums pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti".

Labklājības ministrijas mājas lapa: www.lm.gov.lv sadaļā Personām ar invaliditāti.
Pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti. Vairāk informācijas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājas lapā (lasīt vairāk).
Lai sniegtu atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti, valsts likumdošanā ir paredzējusi atviegojumus dažādu pakalpojumu saņemšanā. Katrai invaliditātes grupai ir noteikti atšķirīgi atvieglojuma veidi. Tāpat tiek ņemts vērā vai invalīds strādā vai nestrādā.

Atvieglojumi personām ar invaliditāti
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) www.vdeavk.gov.lv
Saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā" noteiktas atlaides braukšanai Rīgas pašvaldības sabiedriskajā transportā (tramvajs, trolejbuss, autobuss).
Pašvaldības noteiktie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi (lasīt vairāk)
Pieteikumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu var sūtīt pa pastu uz adresi Rīgā, Terēzes ielā 5, LV-1012 vai iesniegt Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes Nodokļu maksātāju apkalpošanas vietās Rīgā:
Terēzes ielā 5, 1. stāvā
Pirmdiena 8.30 - 17.00
Otrdiena, trešdiena, ceturtdiena 8.15 - 17.00
Piektdiena 8.15 - 16.00
Kungu ielā 7/9, 1. stāvā
Pirmdiena  9.30 - 12.00; 12.30 - 18.00
Otrdiena, trešdiena 8.15 - 12.00; 12.30 - 17.00
Ceturtdiena 9.15 - 12.00; 12.30 - 18.00
Piektdiena 8.15 - 12.00; 12.30 - 16.00
Informāciju var saņemt, zvanot uz Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes bezmaksas informatīvo tālruni 80000850.

Izvēlies audiogrāmatu, ja parasto nevari lasīt!

Latvijas Neredzīgo bibliotēka (LNerB) ir mūsdienīga bibliotēka, kas apkalpo cilvēkus ar lasīšanas traucējumiem visā valstī, piedāvājot audiogrāmatas. LNerB apkalpo ikvienu, kuram ir grūti vai nespēj lasīt parasto drukāto tekstu. Lasītāji ir neredzīgas un vājredzīgas personas, kā arī personas ar citādām lasīšanas grūtībām un ar fiziskiem traucējumiem, kas minētas Autortiesību likuma 221.pantā. Audiogrāmatas atbilst grāmatas saturam parastajā drukā, kas nolasīts audiāli, Audiogrāmatas ietver visu veidu grāmatas: daiļliteratūru, biogrāfijas un dzeju. Lai pievienotos LNerB pielāgotās literatūras lasītāju lokam, nepieciešams atnākt personīgi uz bibliotēku Rīgā vai atsūtīt savu kontaktinformāciju bibliotēkais pa pastu vai e-pastu. Turklāt ir nepieciešams iesniegt eksperta atzinumu par personas lasīšanas traucējumiem. To var izsniegt ģimenes ārsts vai cits ārstniecības iestādes speciālists.

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas
Lasītāju apkalpošanas nodaļa Rīgā tālr. 67514513. Adrese: Strazdumuižas iela 80, Rīga, LV-1024
info@neredzigobiblioteka.lv
wwww.neredzigobiblioteka.lv

UZMANĪBU CILVĒKIEM AR 1. GRUPAS INVALIDITĀTI UN ĢIMENĒM AR BĒRNIEM INVALĪDIEM!

- Atbalstu var saņemt uz līgumu, kas ir noslēgts par jebkuru Elektrum produktu,neatkarīgi no tā, vai tas ir atbalsta saņēmēja vai kādas citas personas līgums.
- Atšķirībā no trūcīgām un maznodrošinātām personām, cilvēkiem ar 1. grupas invaliditāti un ģimenēm ar bērniem invalīdiem atbalstam jāpiesakās, aizpildot pieteikumu.
- Pieteikties atbalstam var portālā elektrum.lv vai klātienē jebkurā no Latvenergo klientu apkalpošanas centriem Elektrum.
- 1. grupas invalīda vietā pieteikumu var iesniegt arī pilnvarots asistents vai tuvi radinieki.
- Lai iesniegtu pieteikumu elektroniski, nav nepieciešami nekādi papildu dokumenti.Piesakoties klātienē, vajadzēs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un bērna personas apliecību (ja tiek kārtots atbalsts ģimenei ar bērnu invalīdu).
- Pieteikums tiks izskatīts dažu minūšu laikā, tādēļ jau dažas minūtes pēc pieteikšanās klients saņems informāciju, ka pieteikums ir izskatīts un atbalsts ir piešķirts.
- Atbilstoši likumam dažādi atbalsta veidi nesummējas: tas nozīmē, ka trūcīga persona ar 1. grupas invaliditāti var saņemt atbalstu tikai par 100 kWh mēnesī.
- Atbalsts tiek piešķirts no tā mēneša, kad aizpildīts pieteikums, un līdz gada beigām.
- Pēc atbalsta piešķiršanas pieteicējs saņems detalizētu informāciju par norēķinu kārtību savā e-pastā vai pa pastu.
- Sīkāka informācija par atbalstu ir pieejama portālā www.elektrum.lv.
- Papildu jautājumus par atbalstu cilvēki ar 1. grupas invaliditāti un ģimenes ar bērniem invalīdiem var uzdot e-pastā, rakstot uz klientu.serviss@elektrum.lv vai zvanot pa bezmaksas tālruni 80 200 400.

Nevalstiskās organizācijas, kuras pārstāv cilvēku ar invaliditāti intereses:
Invalīdu un viņu draugu apvienība APEIRONS www.apeirons.lv
Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "SUSTENTO" www.sustento.lv
Insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku psiholoģiskā atbalsta biedrība "VIGOR" www.vigor.lv
Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija "Aspazija" www.aspazija.lv
Latvijas Neredzīgo biedrības Rīgas pilsētas organizācija www.lnbiedriba.lv
Latvijas bērnu - invalīdu organizācija www.rupjuberns.lv
Darba meklētāju portāls cilvēkiem ar invaliditāti www.varcentrs.lv
Latvijas Nedzirdīgo savienība www.lns.lv
Latvijas ārstu rehabilitologu asociācija www.prm.lv

 

Rīgas Veselības Centrs