Sociālās rehabilitācijas un īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumi bērniem

Rīgas bērniem ar funkcionālajiem ierobežojumiem un viņu ģimenēm nodrošina sekojošus sociālos pakalpojumus:

  • Īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā bērniem. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk);
  • sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā. Pakalpojuma apraksts ( lasīt vairāk);
  • sociālās rehabilitācijas programmas bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk);
  • dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Lai saņemtu sociālos pakalpojumus, bērna likumiskajam pārstāvim jāvēršas dzīvesvietai tuvākajā Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā pie sociālā darbinieka darbā ar ģimenēm, kurās aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem. Klients aizpilda iesniegumu, norādot nepieciešamo pakalpojumu un funkcionālo traucējumu apstiprinošu dokumentāciju. Sociālais darbinieks apmeklē klientu dzīvesvietā, izvērtē klienta pašaprūpes spējas un vajadzības, kā arī ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas pakalpojuma nodrošināšanā, aizpildot novērtēšanas karti. Sociālais darbinieks izvērtē pakalpojuma piešķiršanu, pamatojoties uz noteikto Labklājības departamenta 2012. gada 11. janvāra iekšējo noteikumu Nr. DL-12-3-nts „Sociālo pakalpojumu bērniem ar funkcionēšanas ierobežojumiem saņemšanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā” kārtību.
Izvērtējot pieprasītā pakalpojuma nepieciešamību, sociālais darbinieks sadarbojas ar Rīgas Sociālā dienesta ergoterapeitu, kurš veic fiziskās vides novērtējumus klienta dzīvesvietā, atkarības pakāpi ikdienas aktivitāšu veikšanai mājās un sagatavo atzinumu, iekļaujot ziņas par klienta funkcionēšanas līmeni un iespējamajiem risinājumiem fiziskās vides pielāgošanai.
Pēc pakalpojuma novērtēšanas sociālais darbinieks pieņem lēmumu par klientam atbilstošākā sociālā pakalpojuma piešķiršanu un izsniedz nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai.
Rīgas Sociālā dienesta klientiem - bērniem ar funkcionāliem traucējumiem - pieejams psihologa pakalpojums. Konsultācijas nodrošina psihologs Ilze Reinfelde.

 

Pakalpojums, pakalpojuma sniedzējs,
vietu skaits
Atbildīgā persona Adrese,
e-pasts
Tālrunis, fakss

Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes dienas centrs bērniem ar invaliditāti „Mēs esam līdzās”.
Biedrība „Rehabilitācijas centrs „Mēs esam līdzās””.
Vietu skaits 20

http://www.mel.lv/

Valdes priekšsēdētāja Andra Greitāne

Lēdmanes iela 2,

rehab@inbox.lv

 

29514536

Agrīnā korekcija bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem.
Biedrība „Latvijas Portidžas mācībsistēmas asociācija”.
Vietu skaits 20

http://www.portage.lv/

Vadītāja Ineta
Kursiete
 
Tērbatas iela 42/44-1,
portage@portage.lv

29666158

 

Īslaicīgs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem „Atelpas brīdis” (līdz 45 dienām gadā). Bērnu klīniskā universitātes slimnīca novietne "Gaiļezers". 
http://www.bkus.lv

 

Sociālā pakalpojuma dienesta vadītāja Juglas iela 20,
natalija.riba@bkus.lv

Kontaktpersona Natālija Riba 25601978

 

Biedrība "Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem". Sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumi bērniem ar kustību traucējumiem. Vietu skaits 10

http://www.kustibutraucejumi.lv/lv/

Valdes priekšsēdētāja Ilze Kenne Varžu iela 3

29460606

Rīgas 3.Speciālā pamatskola, dienas aprūpes centrs "Torņakalna Rūķi"
Vietu skaits 10

Vadītāja Ligita Grafcova

Telts iela 2a

ligita.grafcova@inbox.lv

Kontaktpersona Ligita Grafcova 25938164

Sociālo Pakalpojumu Aģentūra (lasīt vairāk)

Autisma centrs (lasīt vairāk)

Valdes priekšsēdētāja Dace Blaževica

Pakalpojumu var saņemt Brīvības gatvē 197A (2. stāvā)

zanesil@inbox.lv

Kontaktpersona 
Zane Kronberga
29104918

Biedrība "Svētā Jāņa palīdzība" dienas aprūpes centrs "Saulessvece" (vietu skaits 12). Pakalpojums pieejams TIKAI vasaras mēnešos

Direktore
Melānija Grundšteina-Gruzdiņa

Cēsu iela 8

info@svjp.lv

67339265

Individuālo sociālās rehabilitācijas plānu izstrādes pakalpojums 

 

SIA "Rīgas veselības centrs"
Vietu skaits 20

 

Galvenā speciāliste Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas jomā Lolita Cibule

RVC filiāle "Ķengarags" Kaņieru iela 13

lolita.cibule@rigasveseliba.lv

 

29121580

Īslaicīgs sociālās aprūpes pakalpojums ATELPAS BRĪDIS

Rīgas domes Labklājības departaments aicina Jūs izmantot sociālo pakalpojumu „Atelpas brīdis”. Tā ir īpaša programma domāta bērnu ar īpašām vajadzībām ģimenēm, ko var saņemt Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (turpmāk tekstā-BKUS) novietnē "Gaiļezers" Juglas ielā 20), kur tiek nodrošināta bērniem draudzīga, pieejama vide un sociālo pakalpojumu kvalitāte atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
Bērns, atrodoties institūcijā, saņem profesionālu aprūpi, savukārt ģimene tikmēr iegūst atelpas brīdi personiskajām vajadzībām un garīgās labklājības stabilizēšanai. Šis pakalpojums tika ieviests 2006. gadā un to var izmantot bērni ar īpašām vajadzībām no dzimšanas līdz 18 gadu vecumam 45 dienas gadā. Bērns var uzturēties visu diennakti vai tikai dienas vai nakts laikā, atbilstoši vecāku vēlmēm.
Pakalpojuma mērķis: nodrošināt bērniem ar īpašām vajadzībām īslaicīgu sociālo aprūpi institūcijā – uzraudzību, nodrošināt saturīgu brīvā laika pavadīšanu, vienlaicīgi īslaicīgi atslogojot bērnu piederīgos no aprūpes pienākumu veikšanas.
Pakalpojuma saturs: diennakts uzraudzība, pašaprūpes nodrošināšana, 4 x ēdināšana, pastaigas svaigā gaisā, sociālā darbinieka un citu speciālistu konsultācijas. Pakalpojuma saņemšanas kārtība: pakalpojums tiek sniegts bez ģimenes ienākumu izvērtēšanas un 100% apmērā tiek finansēts no Rīgas pašvaldības līdzekļiem.
Lai saņemtu nosūtījumu uz pakalpojumu, lūdzam vērsties Rīgas Sociālajā dienestā atbilstoši dzīvesvietai, kur sociālais darbinieks izvērtēs bērna vajadzības un sagatavos nepieciešamos dokumentus pakalpojuma saņemšanai.
Vecākiem jāiesniedz šādi dokumenti:
* Ārstējošā ārsta izsniegta izziņa (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokli, kurā ir norādīta funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpe un medicīnisko kontrindikāciju neesamība pakalpojuma saņemšanai;
* invalīda apliecības kopija un/vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk - VDEĀK) izsniegtas atzinuma kopija, ja tāda ir;
* ergoterapeita atzinums (tiek nodrošināts no Rīgas Sociālā dienesta resursiem);
* rehabilitologa slēdziens, kurā noteikti rehabilitācijas pasākumi;
Iespējas iepazīties ar pakalpojumu: pakalpojuma sniedzēji piedāvā bērnu vecākiem iepazīties klātienē ar uzturēšanās apstākļiem, kā arī atbildes uz visiem Jūs interesējušiem jautājumiem.
Neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties Rīgas domes Labklājības departamentā pa tālruni 67105155.

 

Rīgas Veselības Centrs