Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Rīgas pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Rīgas pašvaldība ir izveidojusi daudzbērnu ģimeņu reģistru, kurā aicinām reģistrēties (no 2018. gada 1. maija) Rīgas pilsētas pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušās daudzbērnu ģimenes. Reģistrs atrodams Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā E-pakalpojumi privātpersonām /Daudzbērnu ģimeņu reģistrs. Iedzīvotāju ērtībām ieviestais e-pakalpojums ir ērts rīks, lai reģistrētos un augšupielādētu nepieciešamās dokumentu datnes. Reģistrējoties ir svarīgi sekot līdzi prasītajai informācijai un korekti soli pa solim to aizpildīt. Lai reģistrētos reģistrā ir jāapliecina, ka piekrītat savu un savu nepilngadīgo bērnu personas datu apstrādei e-pakalpojuma vajadzībām.
Reģistra mērķis ir nodrošināt vienotu un efektīvu pieeju Rīga pilsētas pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un atvieglojumiem daudzbērnu ģimenēm, veicinot pakalpojumu elektronizāciju, e-pakalpojumu pieejamību, elektronisko saziņu starp privātpersonām un pašvaldību, tādējādi samazinot administratīvās procedūras, īpaši gadījumos, kad to sniegšanā ir iesaistītas vairākas pašvaldības iestādes un institūcijas.
Reģistrā var reģistrēties ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni (bērnu skaitā neieskaita bērnus, kuru aizgādības tiesības vecākam ir pārtrauktas vai atņemtas), ja ģimene ir deklarēta vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja bērns iegūst izglītību ārvalsts izglītības iestādē un viņa dzīvesvieta ir ārvalstī). Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Pilngadīgam bērnam pašam ir jādod piekrišana datu apstrādei Reģistrā. Ģimenes pilngadīgais bērns savu piekrišanu dod pēc vecāku reģistrēšanās Reģistrā!
Ja nav iespējams reģistrā reģistrēties elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, tad var vērsties Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros: Kungu ielā 7/9; Brīvības ielā 49/53; Daugavpils ielā 31; Ed.Smiļģa ielā 46, informāciju par pieņemšanas laikiem var saņemt, zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80000800, vai Rīgas Sociālajā dienestā Baznīcas ielā 19/23, 1.stāvā pie informatora pirmdienās no plkst. 10.00 – 18.00, otrdienās 9.30 – 15.00, ceturtdienās 9.00 – 16.00, pārtraukums no plkst. 12.30 – 13.00, tālr. 67105048.
Informāciju par iespējām reģistrēties daudzbērnu ģimeņu reģistrā un Rīgas pašvaldības sniegto atbalstu daudzbērnu ģimenēm var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055.

Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk).

Lai iegūtu atlaidi braukšanai sabiedriskajā transportā, pēc reģistrēšanās Rīgas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrā, daudzbērnu ģimenes vecākam jāvēršas kādā no "Rīgas satiksmes" klientu apkalpošanas centriem, kur jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Gadījumā, ja reģistrācija netiks veikta, atlaidi izmantot nevarēs!

Iedzīvotāju biežāk uzdotie jautājumi par Rīga pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistru pa RD Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 (lasīt vairāk)!

Informatīvs buklets. Infografika.

Visiem daudzbērnu ģimeņu bērniem piemērots 100% atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas par profesionālas ievirzes izglītības programmu apguvi pašvaldības izglītības iestādēs.
Apgūstot profesionālās ievirzes programmas, pašvaldības sporta, mūzikas un mākslas skolās, atlaides 100 % no līdzdalības maksas piešķir arī tādos gadījumos, ja izglītojamais ir no ģimenes, kurai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss vai izglītojamajam noteikta invaliditāte. Līdzfinansējums netiek prasīts no skolēniem, kas apgūst izglītības programmu sporta izglītības iestāžu mācību treniņu septītā apmācības gada grupā vai ir iekļauti sporta meistarības pilnveidošanas un augstākās sporta meistarības pilnveidošanas mācību grupā, vai ir iekļauti Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstā. Turklāt, pamatojoties uz izglītības iestādes koleģiālās institūcijas lēmumu un direktora rīkojumu, 100 % atlaidi atsevišķos gadījumos var piešķirt par īpašiem sasniegumiem un aktivitāti (lasīt vairāk).

Saskaņā ar Rīgas domes 18.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" daudzbērnu ģimenēm pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi. Pieteikums jāiesniedz Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei Rīgā, Terēzes ielā 5, LV - 1012. Visos neskaidrību gadījumos rīdzinieki var zvanīt uz bezmaksas informatīvo tālruni 80000850, darba dienās darba laikā.

Rīgas dome pieejamo pašvaldības budžeta iespēju robežās ir noteikusi braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā ar Rīgas domes 2010.gada 24.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.89 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi Nr.89). Pamatojoties uz saistošo noteikumu Nr.89 2.2.apakšpunktu braukšanas maksas atvieglojumu 100% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas ir tiesīgi izmantot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie abi daudzbērnu ģimenes vecāki, kuriem ir seši vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam vai bērni vecumā no 18 gadiem līdz 24 gadiem, kas ir vispārējās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmās profesionālās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie vai augstākās izglītības iestādēs pilna laika studējošie.
Pamatojoties uz saistošo noteikumu Nr.89 2.14.apakšpunktu braukšanas maksas atvieglojumu 60% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas ir tiesīgi izmantot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie abi daudzbērnu ģimenes vecāki, kuru ģimenē ir trīs līdz pieci bērni līdz 18 gadu vecumam vai bērni vecumā no 18 gadiem līdz 24 gadiem, kas ir vispārējās izglītības iestādes klātienē izglītojamie, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmās profesionālās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie vai augstākās izglītības iestādēs pilna laika studējošie.

RD lēmumā Nr. 2321 "Par izglītojamiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas pilsētas pašvaldība" noteikts, ka privātajās izglītības iestādēs ēdināšanas izmaksas tiek segtas, Departamentam slēdzot līgumu ar privāto izglītības iestādi un veicot norēķinus par faktiski sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem:
* nepārsniedzot kopējo maksu par brokastīm, pusdienām, launagu 1,99 euro dienā izglītojamiem, kuri saņem Pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai;
* nepārsniedzot kopējo maksu par brokastīm, pusdienām, launagu 2,77 euro dienā izglītojamiem, kuri saņem Pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai un kuru ģimene saskaņā ar Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu vai ir reģistrēta Rīgas pilsētas pašvaldības daudzbērnu ģimeņu reģistrā. Iepazīties ar lēmuma pilnu tekstu (lasīt vairāk).

Valsts nodrošinātie atbalsta pasākumi daudzbērnu ģimenēm (lasīt vairāk).

Portāls daudzbērnu ģimenēm: www.godagimene.lv
Par Latvijas Goda ģimenes apliecību “3 + Ģimenes karte” (lasīt vairāk). Video instruktāža par kartes saņemšanu skat. šeit. Daudzbērnu ģimenes karte pienākas, ja personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam ir trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un personai un tās laulātajam un minētajiem bērniem ir deklarēta dzīvesvieta Latvijas Republikā. Iesniegumu par kartes piešķiršanu var iesniegt elektroniski, portāla www.godagimene.lv sadaļā "Piesakies kartei", kā arī personīgi fondā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

AS “Latvenergo” turpina nodrošināt elektroenerģiju par zemāku cenu valsts noteiktām mērķa grupām: daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, I grupas invalīdiem, kā arī ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns invalīds.
Valsts atbalsta programmas ietvaros daudzbērnu ģimenes (ģimenes, kurās aug 3 un vairāk bērni, arī - līdz 24 gadu vecumam, ja bērni mācās) katru mēnesi par pirmajām 300 izlietotajām kilovatstundām varēs norēķināties par subsidētu cenu (kas atbilst vēsturiskajam Starta tarifam)*, bet par pārējām – atbilstoši izvēlētajam Elektrum produktam.
Savukārt maznodrošinātas un trūcīgas mājsaimniecības, I grupas invalīdi, kā arī ģimenes, kuru aprūpē ir bērns invalīds, katru mēnesi var saņemt atbalstu pirmajām simts patērētajām kilovatstundām.
Maznodrošinātām un trūcīgām personām atbalstu AS „Latvenergo” piešķir katru mēnesi saņemot datus no pašvaldību sociālajiem dienestiem, tādēļ šiem klientiem papildus nekur nav jāvēršas.
Daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm, kuras aprūpē ir bērns invalīds, kā arī 1.grupas invalīdiem atbalstam jāpiesakās www.elektrum.lv. Informatīvais bezmaksas tālrunis: 80 200 400. Daudzbērnu ģimenēm, kurās aug bērni līdz 24.gadu vecumam un kuri turpina mācības, jāpiesakās portālā elektrum.lv.
Vienlaikus ir iespējams saņemt tikai vienu atbalsta veidu. Piemēram, daudzbērnu ģimene ar trūcīgās ģimenes statusu var saņemt tikai atbalstu, kas ir paredzēts daudzbērnu ģimenēm, bet nevar vienlaicīgi saņemt atbalstu trūcīgām personām. Svarīgi, ka valsts atbalstu var attiecināt uz jebkuru Latvenergo līgumu. Atbalstu var saņemt arī tad, ja atbalsta saņēmējs dzīvo īrētā īpašumā vai par elektroenerģiju norēķinās ar apsaimniekotāju. Šajā gadījumā klientam ir jānorāda Latvenergo līguma numurs, uz kuru atbalstu nepieciešams attiecināt.
Ekonomikas ministrija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteiktajām prasībām organizēs konkursu par aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu, kurā izvēlēsies elektroenerģijas tirgotāju, kas būs piedāvājis sniegt aizsargātā lietotāja tirdzniecība pakalpojumu ar viszemāko valsts budžeta līdzfinansējumu. Kamēr noslēgsies konkurss aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu sniegs iepriekšējais aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniedzējs - AS “Latvenergo”.
* šo cenu veido elektroenerģija – 0,0131 EUR/kWh - un attiecīgajā norēķinu periodā spēkā esošais tarifs par sistēmas pakalpojumiem, OIK un PVN likme

Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 371 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” grozījumi, kas stājas spēkā 2018. gada 1. septembrī (lasīt vairāk).
Noteikumi paredz palielināt braukšanas maksas atvieglojuma apmēru daudzbērnu ģimenes locekļiem, Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” lietotājiem, papildu atvieglojumu daudzbērnu ģimenes locekļiem, kas apmeklē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes un kas turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
Skolēni un studenti, kuri ir daudzbērnu ģimenes locekļi, varēs saņemt atlaidi 90% apmērā no vienas biļetes cenas par braucienu reģionālā maršruta autobusā vai vilcienā. Savukārt pārējie daudzbērnu ģimenes locekļi varēs saņemt atlaidi 50% apmērā no vienas biļetes cenas vai 40% apmērā no abonementa biļetes cenas.
Tātad daudzbērnu ģimeņu skolēni un studenti maksās 10% no pilnas biļetes cenas, pārējie ģimenes locekļi pusi no biļetes cenas un 60% no abonementa biļetes cenas.
Lai saņemtu atlaidi, jāuzrāda “3+ Ģimenes karte” un personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība jeb eID karte) vai attiecīgi skolēna vai studenta apliecība.
Latvijas valsts svētkos – 4. maijā, 11. novembrī un 18. novembrī – daudzbērnu ģimenes locekļi, uzrādot “3+ Ģimenes karti” un personu apliecinošu dokumentu vai attiecīgi skolēna vai studenta apliecību, varēs braukt bez maksas visos reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos.
Daudzbērnu ģimenēm “3+ Ģimenes kartei” un personu apliecinošam dokumentam, skolēna apliecībai vai studenta apliecībai jābūt līdzi ne tikai biļetes iegādes brīdī, bet arī brauciena laikā.

Apliecību 3+ Ģimenes karte Sabiedrības integrācijas fondā var saņemt ģimene, kurā persona viena vai kopā ar laulāto aprūpē vismaz trīs bērnus, tostarp arī audžubērnus vai aizbildnībā esošus bērnus. Daudzbērnu ģimenes bērns var būt arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ar nosacījumu, ka šī persona iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Detalizētāka informācija par iespēju saņemt 3+ Ģimenes karti pieejama interneta vietnē www.godagimene.lv.

 

Rīgas Veselības Centrs