Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Rīgas pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Visiem daudzbērnu ģimeņu bērniem piemērots 100% atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas par profesionālas ievirzes izglītības programmu apguvi pašvaldības izglītības iestādēs.
Apgūstot profesionālās ievirzes programmas, pašvaldības sporta, mūzikas un mākslas skolās, atlaides 100 % no līdzdalības maksas piešķir arī tādos gadījumos, ja izglītojamais ir no ģimenes, kurai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss vai izglītojamajam noteikta invaliditāte. Līdzfinansējums netiek prasīts no skolēniem, kas apgūst izglītības programmu sporta izglītības iestāžu mācību treniņu septītā apmācības gada grupā vai ir iekļauti sporta meistarības pilnveidošanas un augstākās sporta meistarības pilnveidošanas mācību grupā, vai ir iekļauti Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstā. Turklāt, pamatojoties uz izglītības iestādes koleģiālās institūcijas lēmumu un direktora rīkojumu, 100 % atlaidi atsevišķos gadījumos var piešķirt par īpašiem sasniegumiem un aktivitāti (lasīt vairāk).

No 2017. gada 1. janvāra ir stājies spēkā Rīgas domes 20.12.2016. lēmums Nr.4640 “Par izglītojamajiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas pilsētas pašvaldība”. No Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta līdzekļiem ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga) izmaksas tiks segtas visiem audzēkņiem, kuri Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajās Pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs apgūst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētu pirmsskolas izglītības programmu un atbilst šādiem nosacījumiem:
ja ģimenes aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā izglītojamais, izglītojamā brāļi, māsas, pusmāsas, pusbrāļi, audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni (arī pilngadību sasniegušie, ja tie apgūst vidējo izglītību), kas kopā ar vismaz vienu vecāku vai likumisko pārstāvi ir deklarēti vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. (Lasīt vairāk)

Saskaņā ar Rīgas domes 18.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.198 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” daudzbērnu ģimenēm pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi. Pieteikums jāiesniedz Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei Rīgā, Terēzes ielā 5, LV - 1012. Visos neskaidrību gadījumos rīdzinieki var zvanīt uz bezmaksas informatīvo tālruni 80000850, darba dienās darba laikā.

Rīgas dome pieejamo pašvaldības budžeta iespēju robežās ir noteikusi braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā ar Rīgas domes 2010.gada 24.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.89 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā” (turpmāk tekstā – saistošie noteikumi Nr.89). Pamatojoties uz saistošo noteikumu Nr.89 2.2.apakšpunktu braukšanas maksas atvieglojumu 100% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas ir tiesīgi izmantot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie abi daudzbērnu ģimenes vecāki, kuriem ir seši vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam vai bērni vecumā no 18 gadiem līdz 24 gadiem, kas ir vispārējās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmās profesionālās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie vai augstākās izglītības iestādēs pilna laika studējošie.
Pamatojoties uz saistošo noteikumu Nr.89 2.14.apakšpunktu braukšanas maksas atvieglojumu 60% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas ir tiesīgi izmantot Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie abi daudzbērnu ģimenes vecāki, kuru ģimenē ir trīs līdz pieci bērni līdz 18 gadu vecumam vai bērni vecumā no 18 gadiem līdz 24 gadiem, kas ir vispārējās izglītības iestādes klātienē izglītojamie, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmās profesionālās izglītības iestādēs klātienē izglītojamie vai augstākās izglītības iestādēs pilna laika studējošie.

Valsts nodrošinātie atbalsta pasākumi daudzbērnu ģimenēm (lasīt vairāk).

Portāls daudzbērnu ģimenēm: http://www.godagimene.lv.
Par Latvijas Goda ģimenes apliecību “3 + Ģimenes karte” (lasīt vairāk). Video instruktāža par kartes saņemšanu: https://www.youtube.com/watch?v=IumpcTR3I8o. Daudzbērnu ģimenes karte pienākas, ja personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam ir trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un personai un tās laulātajam un minētajiem bērniem ir deklarēta dzīvesvieta Latvijas Republikā. Iesniegumu par kartes piešķiršanu var iesniegt elektroniski, portāla www.godagimene.lv sadaļā „Piesakies kartei”, kā arī personīgi fondā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

AS “Latvenergo” turpina nodrošināt elektroenerģiju par zemāku cenu valsts noteiktām mērķa grupām: daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, I grupas invalīdiem, kā arī ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns invalīds.
Valsts atbalsta programmas ietvaros daudzbērnu ģimenes (ģimenes, kurās aug 3 un vairāk bērni, arī - līdz 24 gadu vecumam, ja bērni mācās) katru mēnesi par pirmajām 300 izlietotajām kilovatstundām varēs norēķināties par subsidētu cenu (kas atbilst vēsturiskajam Starta tarifam)*, bet par pārējām – atbilstoši izvēlētajam Elektrum produktam.
Savukārt maznodrošinātas un trūcīgas mājsaimniecības, I grupas invalīdi, kā arī ģimenes, kuru aprūpē ir bērns invalīds, katru mēnesi var saņemt atbalstu pirmajām simts patērētajām kilovatstundām.
Maznodrošinātām un trūcīgām personām atbalstu AS „Latvenergo” piešķir katru mēnesi saņemot datus no pašvaldību sociālajiem dienestiem, tādēļ šiem klientiem papildus nekur nav jāvēršas.
Daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm, kuras aprūpē ir bērns invalīds, kā arī 1.grupas invalīdiem atbalstam jāpiesakās www.elektrum.lv. Informatīvais bezmaksas tālrunis: 80 200 400. Daudzbērnu ģimenēm, kurās aug bērni līdz 24.gadu vecumam un kuri turpina mācības, jāpiesakās portālā elektrum.lv.
Vienlaikus ir iespējams saņemt tikai vienu atbalsta veidu. Piemēram, daudzbērnu ģimene ar trūcīgās ģimenes statusu var saņemt tikai atbalstu, kas ir paredzēts daudzbērnu ģimenēm, bet nevar vienlaicīgi saņemt atbalstu trūcīgām personām. Svarīgi, ka valsts atbalstu var attiecināt uz jebkuru Latvenergo līgumu. Atbalstu var saņemt arī tad, ja atbalsta saņēmējs dzīvo īrētā īpašumā vai par elektroenerģiju norēķinās ar apsaimniekotāju. Šajā gadījumā klientam ir jānorāda Latvenergo līguma numurs, uz kuru atbalstu nepieciešams attiecināt.
Ekonomikas ministrija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteiktajām prasībām organizēs konkursu par aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu, kurā izvēlēsies elektroenerģijas tirgotāju, kas būs piedāvājis sniegt aizsargātā lietotāja tirdzniecība pakalpojumu ar viszemāko valsts budžeta līdzfinansējumu. Kamēr noslēgsies konkurss aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu sniegs iepriekšējais aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniedzējs - AS “Latvenergo”.
* šo cenu veido elektroenerģija – 0,0131 EUR/kWh - un attiecīgajā norēķinu periodā spēkā esošais tarifs par sistēmas pakalpojumiem, OIK un PVN likme

No 2017. gada 1. jūlija daudzbērnu ģimenes varēs braukt reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos, saņemot atlaidi 25% apmērā no biļetes cenas. Atlaide tiks piešķirta daudzbērnu ģimenēm, kas ir valsts īstenotās atbalsta programmas Latvijas Goda ģimene dalībnieces un ir saņēmušas 3+ Ģimenes karti.
Iegādājoties biļeti vienam braucienam reģionālo maršrutu autobusā vai vilcienā, daudzbērnu ģimenes locekļiem būs jāuzrāda apliecība 3+ Ģimenes karte un personu apliecinošs dokuments, kas saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likumu ir pase vai personas apliecība (ID karte). Saņemt atlaidi 25% apmērā no vienas biļetes cenas varēs jebkurš ģimenes loceklis, kurš ir norādīts 3+ Ģimenes kartē.
Apliecību 3+ Ģimenes karte Sabiedrības integrācijas fondā var saņemt ģimene, kurā persona viena vai kopā ar laulāto aprūpē vismaz trīs bērnus, tostarp arī audžubērnus vai aizbildnībā esošus bērnus. Daudzbērnu ģimenes bērns var būt arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ar nosacījumu, ka šī persona iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Detalizētāka informācija par iespēju saņemt 3+ Ģimenes karti pieejama interneta vietnē www.godagimene.lv.

 

 

Rīgas Veselības Centrs