Atbalsts audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem

Pakalpojuma apraksts: Ārpusģimenes aprūpe ( audžuģimene). Rīgas pašvaldības pabalsts audžuģimenēm.

Kas ir audžuģimene?
Audžuģimene savā būtībā ir vērtējama kā īslaicīga aprūpe, kur bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam tiek nodrošināta aprūpe ģimenē līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties pie saviem bioloģiskajiem vecākiem. Savukārt, ja tas nav iespējams, bērns tiek vai nu adoptēts, vai arī tiek nodibināta aizbildnība.
Lai veicinātu audžuģimeņu veiksmīgu darbību, dažādos reģionos darbojas ģimeņu konsultanti.

Kā izveidot audžuģimeni?
Par audžuģimeni ir iespējams kļūt, ja vismaz viens no laulātajiem ir vecumā no 25 līdz 60 gadiem. Par audžuvecākiem var kļūt laulāts pāris vai persona, bet par lēmumu bērnu nodot adopcijā lemj Bāriņtiesa.

Bāriņtiesa var nodot bērnu audžuģimenes aprūpē, ja:
bērna vecāki ir miruši
bērna vecākiem ir atņemtas bērna aprūpes tiesības
bērna vecāki nav spējīgi aprūpēt savu bērnu ilgstošas slimības dēļ
bērns ir atrasts
bērna vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādnības tiesības
bērns atrodas viņa veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos
ir konflikts starp bērnu un vecākiem.

Lai kļūtu par audžuģimeni, laulātajiem
jāierodas dzīvesvietas bāriņtiesā (pagasttiesā), uzrādot personu apliecinošus dokumentus,
jāiesniedz iesniegums par audžuģimenes statusa piešķiršanu,
kā arī ārsta izziņa par veselības stāvokli.
Tālāk pieteikums tiek izskatīts Bāriņtiesā, tiek analizēti un izpētīti laulāto dzīves apstākļi, kā arī viņu spējas audzināt bērnu.
Bāriņtiesas pozitīva atzinuma rezultātā topošās audžuģimenes pienākums ir apgūt speciālu mācību kursu. 15 dienas pēc mācību kursa beigām notiek atkārtotas pārrunas ar audžuģimeni un tiek pieņemts galīgais lēmums par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai attiecīgi nepiešķiršanu. Tiek noslēgts līgums starp audžuģimeni un pašvaldību.

Audžuģimene saņem valsts atbalstu - Pabalsts audžuģimenei bērna uzturam līdz sešu (ieskaitot) gadu vecumam būs 215 eiro, bet bērnam vecumā no septiņiem līdz 17 (ieskaitot) gadiem - 258 eiro (līdz šim - attiecīgi 95 un 114 eiro).
Atlīdzība audžuģimenei par pienākumu pildīšanu būs atkarīga no aprūpē esošo bērnu skaita. Par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu atlīdzības apmērs mēnesī būs vienāds ar bērna kopšanas pabalsta apmēru personai, kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam, jeb 171 eiro. Ja audžuģimenē ievietoti divi bērni, atlīdzības apmērs būs 222 eiro, bet ja trīs un vairāk bērnu - 274 eiro (līdz šim - 113,83 eiro neatkarīgi no audžuģimenē esošo bērnu skaita). Lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, paredzēts pārejas periods. Proti, VSAA no 2018. gada 1. janvāra pārrēķinās atlīdzības apmēru, un starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 31. jūlijam.
Tiks veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas (pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu) par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu un nav sociāli apdrošinātas (piemēram, nav darba ņēmēji vai pašnodarbinātie).

Rīgā audžuvecāki vēršas Rīgas Sociālajā dienestā (Baznīcas ielā 19/23, 110. kab., tālr. 67105044). Tiesības saņemt atlīdzību ir ģimenēm vai personai, kuras ieguvušas audžuģimenes statusu, deklarējušas dzīvesvietu Rīgā un ģimenes aprūpē atrodas ar Rīgas Bāriņtiesas lēmumu ievietots bērns. Atlīdzību piešķir un izmaksā Rīgas Sociālais dienests ģimenes loceklim, kurš noslēdzis līgumu par audžuģimenes pakalpojumu sniegšanu.
Atlīdzība 213.43 EUR mēnesī par iepriekšējo mēnesi izmaksā līdz kārtējā mēneša 25.datumam. Pabalsts bērna uzturam audžuģimenē mēnesī katram bērnam 322.50 EUR ( 75% apmērā no latvijas Republikā noteiktās minimālās mēneša algas).
Rīgas domes 08.12.2009 Saistošie noteikumi Nr. 32 „Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei".

Par Rīgas pašvaldības palīdzību audžuģimenei
Rīgas pašvaldība no 2012.gada 1.jūnija nodrošina pakalpojumu „Sociālā atbalsta un konsultatīvā programma audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem”. Programma paredz iespēju saņemt atbalstu un konsultācijas dažādās ar bērna aprūpi un audzināšanu saistītās situācijās, t.sk., krīzes situācijās.
Pakalpojums tiek nodrošināts Rīgas pašvaldībā deklarētajām audžuģimenēm un audžuģimenēm ārpus Rīgas, kurās ir ievietoti Rīgas pašvaldības bērni, kā arī aizbildņu un adoptētāju ģimenēm, kurām Rīgas Sociālais dienests ir izvērtējis nepieciešamību pēc pakalpojuma. Informatīvā lapa par Rīgas pašvaldības palīdzību audžuģimenei (lasīt vairāk).
Programmas ietvaros audžuģimenēm tiek sniegti šādi pakalpojumi – speciālistu (sociālā darbinieka, sociālā pedagoga, psihologa) konsultācijas, patronāžas pakalpojumi (apsekošana dzīvesvietā, problēmsituāciju izpēte, atbalsta sniegšana), mentoru pakalpojumu jaunajām audžuģimenēm (pieredzējušu audžuģimeņu atbalstu), psihoterapija un atbalsts krīzes, konsultatīvā un informatīvā tālruņa pakalpojumi, dalība atbalsta grupās, tikšanās ar bērna bioloģisko ģimeni, izglītojošie semināri un bērnu uzraudzība semināra norises laikā.
Aizbildņiem tiek sniegtas speciālistu (sociālā darbinieka, sociālā pedagoga, psihologa) konsultācijas, patronāžas pakalpojumi, psihoterapija un atbalsts krīzes situācijā, atbalsta grupas saskarsmes iemaņu un uzvedības grūtību risināšanā, atbalsta un izglītojošās grupas aizbildnim kopā ar bērnu, mentora pakalpojumi.
Adoptētājiem tiek sniegti psihologa pakalpojumi pirms adopcijas un pēc adopcijas procesā bērna piesaistes veidošanai, psihologa pakalpojumi bērnam, atbalsta grupas, psihoterapija un atbalsts krīzes situācijā, sociālā darbinieka konsultācijas.
Pakalpojumu sniedz nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra”: http://www.krize.lv

AUDŽUĢIMENES PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
Bērnu audzināšana ir mijiedarbība, kurā nav audzināmā un audzinātāja. Ir cilvēki ar garāku vai īsāku dzīves pieredzi, kurā viņi katrs var smelties pēc padoma nepieciešamās situācijās. Audžubērna dzīves pieredze vairumā gadījumu ir tik dažāda, ka nereti jāpalīdz viņam tikt skaidrībā, kura pieredzes daļa viņam var noderēt, bet kurai ļaut aizplūst tālās atmiņās. Jūsu loma šajā situācijā ir ļoti nozīmīga, tādēļ tālāk minēti daži padomi, lai jūsu savstarpējā mijiedarbība kļūtu vēl harmoniskāka un bagātinošāka gan audžubērnam, gan jums, audžuvecākam:
Nerunāt neko sliktu par bērna bioloģiskajiem vecākiem.
Kad audžuvecāks ir ļoti dusmīgs, nedrīkst:
baidīt bērnu, ka zvanīs sociālajam dienestam vai bāriņtiesai;
baidīt, ka atteiksies no bērna;
teikt, ka „tu būsi tāds pats kā tavi vecāki”.
Spēt pateikt „piedod” arī audžubērnam.
Spēt pateikt, ka viņš mīl audžubērnu.
Aprūpēt savus bioloģiskos bērnus un audžubērnus vienādi, cik vien to spēj.
Nemeklēt (pa kluso) pa mantām bez bērna piekrišanas, ja par kaut ko ir aizdomas.
Neaprunāt bērnu viņam aiz muguras vai bērna klātbūtnē.
Nesūdzēties bērnam par to, ka „saņem par maz naudas” un tās nepietiek dažādām lietām. Bērns pie tā nav vainīgs.
Būt gatavam kontaktēties ar bērnu arī tad, kad bērns kaut ko nepareizi izdarījis, aizmucis un atgriezies, aizgājis projām.
Neatteikt palīdzību un atbalstu, arī tad, kad audžubērni aizgājuši jau savā dzīvē. (No Zviedrijas audžuģimeņu ētikas kodeksa)

Audžuģimenē nodotā bērna personiskās un mantiskās intereses aizstāv bāriņtiesa, kura bērnu ir ievietojusi audžuģimenē. (Audžuģimenes noteikumu 40.punkts un Bāriņtiesu likuma 18. un 21.pants)
Ir svarīgi atcerēties, ka pildīt savus pienākumus ir tikpat būtiski, kā uzmanīt, lai tiktu ievērotas Tavas tiesības!

Pienākumi
Audžuģimenes noteikumos minēti vairāki pienākumi, kas veicami audžuģimenēm:
•mēneša laikā ziņot bāriņtiesai, kas pieņēmusi lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu,  par savas dzīvesvietas maiņu
•nodrošināt bērnam viņa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošus sadzīves apstākļus un aprūpi (veselības aprūpi, audzināšanu un izglītību)
•novērot katra audžuģimenē ievietotā bērna psihofizioloģisko attīstību un pēc bāriņtiesas pieprasījuma sniegt mēneša un gada pārskatu
•nepieciešamības gadījumā sniegt bāriņtiesai informāciju par bērna un vecāku saskarsmi, vecāku garīgo un materiālo atbalstu bērna audzināšanā ārpusģimenes aprūpes laikā nekavējoties ziņot bāriņtiesai un pašvaldībai, ja:
bērnu bez Bāriņtiesas piekrišanas aizveduši viņa vecāki vai radinieki;
bērns ir cietis nelaimes gadījumā;
bērnam strauji pasliktinājusies veselība;
bērns ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu;
bērns ir aizbēdzis;
izveidojusies konfliktsituācija starp bērnu un audžuģimeni;
bērns ir miris.
•saskaņot ar Bāriņtiesu būtiskus jautājumus, kas skar bērnu (izglītību, saskarsmi ar vecākiem, ciemošanos pie vecākiem, valsts robežas šķērsošanu u.c.).
Bāriņtiesu likums paredz, ka audžuģimenei:
•jāveicina bērna un viņa bioloģisko vecāku saskarsme, ja bāriņtiesa nav nolēmusi par aizliegumu bērnam tikties ar vecākiem vai tuviem radiniekiem.

Tiesības
Audžuģimenes noteikumos noteiktas audžuģimenes tiesības:
•saņemt no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, kā arī no Rīgas bāriņtiesas un savas dzīvesvietas bāriņtiesas psiholoģisko palīdzību, informatīvo un metodisko atbalstu
•prioritāras tiesības kļūt par bērna adoptētāju vai aizbildni
•saņemt dokumentus, kas skar bērnu (dzimšanas apliecību, medicīniskos dokumentus u.c.), kad bērnu ievieto audžuģimenē
•saņemt atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu un pabalstu bērna uzturam, kā arī pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei

Bērnu tiesību aizsardzības likums paredz, ka audžuģimene var:
•nodot bērnu uz laiku no viena mēneša līdz trim mēnešiem citas personas aprūpē Latvijā, ja pirms nodošanas bāriņtiesa atzinusi, ka šāda nodošana atbilst bērna interesēm

Lai uzzinātu vairāk par audžuģimenes tiesībām un pienākumiem, varat skatīt:
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”
Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumi Nr.1549 „Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu”
Bāriņtiesu likums
Bērnu tiesību aizsardzības likums
Rīgas domes 2009.gada 8. decembra saistošie noteikumi Nr.32 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību audžuģimenei”
Rīgas domes 2012.gada 4. septembra saistošie noteikumi Nr.184 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”.
Kontaktinformācija:
Gadījumos, kas saistīti ar audžuģimenes vai Rīgas bāriņtiesas ievietoto audžubērnu problēmu risināšanu, lūdzam informēt Rīgas bāriņtiesu - Tērbatas iela 69, Rīgā, LV-1001, Tālrunis 67037746.

Par audžuģimenēm LR Labklājības ministrijas mājas lapā (lasīt vairāk)

No 2018. gada palielināta atlīdzība audžuģimenēm (infografika). Avots: Saeimas administrācija -  http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/26366-infografika-budzets-2018

No 2018. gada lielāks pabalsts bērna uzturam (infografika). Avots-Saeimas administrācija -  http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/26366-infografika-budzets-2018

 

......................................................................................................................................................

Pakalpojuma apraksts: Ārpusģimenes aprūpe (aizbildnība). Rīgas pašvaldības pabalsts aizbildņiem

Kas ir aizbildnība?
Aizbildnis ir persona, kas nodrošina bērna tiesību un interešu aizsardzību un ir iecelta vai apstiprināta saskaņā ar Civillikumā noteikto kārtību. Aizbildņa galvenais uzdevums ir aizvietot saviem aizbilstamajiem vecākus, pārstāvēt viņu personiskās un mantiskās attiecības. Par aizbildņiem bieži vien kļūst cilvēki, kas vēlas palīdzēt bērniem, bet dažādu iemeslu un apstākļu dēļ nav gatavi uzņemties par viņiem pilnīgu atbildību.

Kā kļūt par aizbildni?
Par aizbildni var kļūt, iesniedzot iesniegumu un citus bāriņtiesas noteiktos dokumentus dzīvesvietas bāriņtiesā. Bāriņtiesa lemj par aizbildņa statusapiešķiršanu.
Atšķirībā no adopcijas, noformējot aizbildnību, šī ģimene par bērnu ir atbildīga tikai līdz 18 gadu vecumam, bērna pilngadības sasniegšanai. Pirms bērns tiek nodots aizbildnībā, notiek iepazīšanās un konkrētās ģimenes izpēte.

Aizbildņi saņem valsts atbalstu:
Valsts sociālo pabalstu par katru aizbildnībā esošo bērnu 45.53 EUR mēnesī (Ja aizbildnis par aizbildnībā esošo saņem pensiju, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kas piešķirts par apgādnieka zaudējumu, vai ģimenes valsts pabalstu, tad pabalsts bērna uzturēšanai tiek samazināts par attiecīgo summu)
Rīgas pašvaldībā pabalstu piešķir un izmaksā Rīgas Sociālais dienests par otro un katru nākamo aizbildnībā esošo bērnu. Pabalstu izmaksā par iepriekšējo mēnesi līdz nākamā mēneša piektajam datumam. Pabalsta apmērs 60.00 EUR mēnesī (par vienu bērnu), un 50.00 EUR mēnesī aizbildnim, kas audzina bērnu, kuram viens vai abi vecāki ir miruši.

Informatīvā lapa par Rīgas pašvaldības pabalstu aizbildņiem (lasīt vairāk).

....................................................................................................................................................

Sociālā atbalsta un konsultatīvā programma audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Pakalpojums paredz iespēju saņemt psihoemocionālu atbalstu un speciālistu konsultācijas audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem.
Pakalpojuma ietvaros audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem tiek nodrošināti šādi sociālpsiholoģiskie pakalpojumi:
1. sociālā darbinieka konsultācijas;
2. attīstošā pedagoga konsultācijas;
3. psihologa konsultācijas;
4. psihoterapeita konsultācijas;
5. atbalsta grupas audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem;
6. atbalsta grupas bērniem un pusaudžiem;
7. saskarsmes un piesaistes veicināšanas treniņi aizbildnim, adoptētājam ar bērnu;
8. patronāža (apsekošana un konsultācija dzīvesvietā) audžuģimenēm un aizbildņiem;
9. krīzes konsultācija dzīvesvietā aizbildņiem un audžuģimenēm:
9.1. konsultācija krīzes situācijā dzīvesvietā aizbildņiem un audžuģimenēm;
9.2. konsultācija dzīvesvietā audžuģimenēm, kurās ir ievietoti bērni ar īpašām vajadzībām vai vairāki pirmsskolas vecuma bērni;
9.3. konsultācija dzīvesvietā aizbildnim ar pārvietošanās grūtībām;
10. tikšanās organizēšana ar bioloģisko ģimeni aizbildņiem un audžuģimenēm;
11. izglītojošie semināri aizbildņiem un audžuģimenēm ar mērķi padziļināt audžuģimeņu un aizbildņu kapacitāti un zināšanas aprūpes sniegšanā ģimenē ievietotajiem bērniem;
12. audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju bioloģisko un ievietoto bērnu uzraudzība atbalsta grupu, semināru, konsultāciju laikā;
13. konsultācijas bērna bioloģiskajai ģimenei saskarsmes prasmju uzlabošanai ar audžuģimeni vai aizbildņa ģimeni;
14. ziemassvētku pasākums audžuģimenēm un aizbildņiem, ar mērķi veicināt dažādu sociālo grupu kopīgas aktivitātes.

Pakalpojuma saņēmējs var būt:
1. Rīgas pašvaldībā deklarēta ģimene, kura vēlas iegūt audžuģimenes statusu;
2. Rīgas pašvaldībā deklarēta audžuģimene;
3. audžuģimene, kurā ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu ievietots bērns;
4. Rīgas pašvaldībā deklarēta persona vai ģimene, kura vēlas ņemt aizbildnībā Rīgas pašvaldībā deklarētu bērnu;
5. aizbildņa ģimene kurā ievietotajam bērnam lēmumu par aizbildnības nodibināšanu ir pieņēmusi Rīgas bāriņtiesa;
6. Rīgas pašvaldībā deklarēta adoptētāja ģimene;
7. ārpus Rīgas deklarēta adoptētāja ģimene līdz adopcijas apstiprināšanai tiesā, ja pirmsadopcijas aprūpē un uzraudzībā ir nodots bērns, par kura ārpusģimenes aprūpi ir lēmusi Rīgas bāriņtiesa.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Audžuģimenes pārstāvis, aizbildnis vai adoptētājs vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu Pakalpojuma saņemšanai un iesniedz šādus papildus dokumentus:
1. Rīgas bāriņtiesas lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu un/vai Rīgas bāriņtiesas lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē (ja audžuģimene nav deklarēta Rīgā), ja Pakalpojuma pieprasītājs ir audžuģimene;
2. Rīgas bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu, ja Pakalpojuma pieprasītājs ir aizbildnis;
3. Rīgas bāriņtiesas lēmumu par adoptētāja ģimenes statusu un/vai bāriņtiesas lēmumu par bērna nodošanu pirmsadopcijas aprūpēja Pakalpojuma pieprasītājs ir adoptētājs.

.....................................................................................................................................................

Adopcija

Labklājības ministrijas inforgrafika par adopciju (skatīt vairāk).

No 2018. gada palielināta atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi (infografika). Avots: Saeimas administrācija --  http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/26366-infografika-budzets-2018

Palielināts uzturlīdzekļu apjoms (infografika). Avots: Saeimas administrācija- -  http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/26366-infografika-budzets-2018

Palielināta atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi sociāli apdrošinātām personām, kuras aprūpē bērnu līdz 8 gadu vecumam, - atlīdzības apmērs būs 70% no valstī noteiktās vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Pārējiem saņēmējiem atlīdzību maksās esošajā apmērā - 171 eiro. Ja adoptētājs aprūpēs vienlaikus vairākus bērnus, par nākamo piešķirs piemaksu 171 eiro apmērā.

 

Rīgas Veselības Centrs