Sociālo pabalstu veidi Rīgas pašvaldībā 2018.gadā

Sociālo pabalstu izmaksa tiek nodrošināta no Rīgas domes budžeta programmas 18.02.00.
"Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem" ietvaros un tos administrē Rīgas Sociālais dienests

N.p.k. Sociālā pabalsta veids (valsts vai pašvaldības noteiktais) Normatīvie akti, pakalpojuma apraksts Saņemšanas kritēriji Pabalsta apmērs

Valsts noteiktie sociālie pabalsti

 

 

1.

 

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai.
Pakalpojuma apraksts 
(lasīt vairāk)

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums; Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"; Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumi Nr. 913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni"; Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.202 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā"

 

 

Pabalstu garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai piešķir tām personām, kuras atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam un kuru pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi ir mazāki par šo saistošajos noteikumos noteikto GMI līmeņa summas apmēru.
Pašvaldībā noteiktais GMI līmenis:

  • darbspējīgām personām ir EUR 56.91;
  • nepilngadīgiem bērniem EUR 64.03;
  • pensionāriem/invalīdiem EUR 128.06.

 

Pēc formulas: ģimenes (personas) ienākumi – ģimenes (personas) GMI līmenis = GMI pabalsts

 

Vienu reizi mēnesī.

 

2.

 

Dzīvokļa pabalsts

Pabalsts mājokļa izdevumu apmaksai. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums; Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.202 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā"

Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura ir deklarējusi pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, kura dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuras vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 320 katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā mēnesī,
bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam nepārsniedz EUR 400 mēnesī.
Dzīvokļa pabalstu piešķir dzīvojamās telpas īres un/vai apsaimniekošanas maksas un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai.

Pēc formulas:
P = GMI + K – I, kur:
P – dzīvokļa pabalsta apmērs;
GMI – garantētā minimālā ienākumu līmeņa summa klientam;
K – normatīvie izdevumi par īri/apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem; I – klienta ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai).

Vienu reizi mēnesī.

UZMANĪBU! Ja tiek pieprasīts dzīvokļa pabalsts, pabalsta pieprasītājs kvītis par īri un komunālajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, Rīgas Sociālajā dienestā uzrāda ik pa 3 mēnešiem!

 

3.

Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā

 

Pabalsts krīzes situācijā. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums; Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.202 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”

 

Krīzes situācija — situācija, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.

 

Krīzes situācijā pamatvajadzību nodrošināšanai minimālā apmērā.

Vienreizējs pabalsts.

 

4.

Pabalsti pilngadīgiem bāreņiem

Pabalsts sociālo garantiju nodrošināšanai pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

LR Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumiem Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"; Rīgas domes 16.01.2015. saistošie noteikumi Nr.131 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas"

 

Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas.

 

EUR 128.06 vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

 

EUR 249.71 vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei.

 

EUR 64.03 mēnesī pabalsts ikmēneša izdevumiem bāreņiem – mācību iestāžu audzēkņiem.

 

Pēc īres līgumā norādītās summas pabalsts ikmēneša izdevumiem dzīvojamās telpas īrei un komunālajiem pakalpojumiem.

 

5.

 

Pabalsti audžuģimenēm bērna uzturam un apģērba un mīkstā inventāra iegādei

 

 

Pabalsts audžuģimenei. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

LR Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumiem Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi"; Rīgas domes 08.12.2009. saistošie noteikumi Nr.32 "Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei"

 

Audžuģimenei, kura ieguvusi audžuģimenes statusu un kurā ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns.

EUR 322.50 mēnesī bērna uzturam

Līdz EUR 163.63 gadā apģērba un mīkstā inventāra iegādei

 

Pašvaldības brīvās iniciatīvas sociālie pabalsti

 

6.

Pabalsts veselības aprūpei

Pabalsts veselības aprūpei. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.202 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā"

Personām, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 221 katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā mēnesī, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam nepārsniedz EUR 270 mēnesī, ja ir ievēroti pārējie šo saistošo noteikumu nosacījumi.

 


EUR 100 gadā pensionāriem/invalīdiem valsts noteikto obligāto pacienta iemaksu nodrošināšanai.

Pabalstu pacienta iemaksas un līdzmaksājuma segšanai par valsts apmaksātā veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanu, ja pēc slimnīcas rēķina un dzīvokļa īres un komunālo pakalpojumu apmaksas ģimenei netiek nodrošināts garantētais minimālais ienākumu līmenis. Pabalsta apmērs tiek aprēķināts pēc formulas.

Atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, pēc darījumu apliecinošā dokumentā norādītās summas valsts kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu daļas samaksai.

Pensionāriem/invalīdiem līdz EUR 341.49 gadā , bet ne vairāk par darījumu apliecinošā dokumentā norādīto summu inkontinences līdzekļu un/vai urīnceļu katetru iegādes apmaksa.

7.

Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

 

Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”

Personām, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 192.09 katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā mēnesī, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam nepārsniedz EUR 234.77 mēnesī, ja ir ievēroti pārējie šo saistošo noteikumu nosacījumi.

 

Atbilstoši nepieciešamībai, saskaņā ar individuālo sociālās rehabilitācijas plānu vai sociālā darbinieka atzinumu.

 

8.

Pabalsts izglītības ieguves atbalstam

Pabalsts izglītības ieguves atbalstam. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.202 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā"

 

Tiesības saņemt pabalstu izglītības ieguves atbalstam ir ģimenei (personai), kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 221 EUR katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā mēnesī, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam nepārsniedz 270 EUR mēnesī, ja ir ievēroti pārējie saistošo noteikumu nosacījumi.

Pabalstu piešķir pirmsskolas vecuma bērnam no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei; izglītojamam, kurš nav sasniedzis 21 gadu vecumu un iegūst vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību.

EUR 35.57

Vienreizējs pabalsts.

9.

 

Pabalsts mājokļa pielāgošanai invalīdiem

 

Pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas domes 14.11.2006. saistošie noteikumi Nr.59 "Par Rīgas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā"

Persona, kura deklarējusi savu dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, pārvietojas ar riteņkrēslu un atzīta par I vai II grupas invalīdu vai bērnu invalīdu.

 

Atbilstoši faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 4000.00

10.

Pabalsts politiski represētām personām

Pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem Rīgas pilsētas iedzīvotājiem. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas domes 25.10.2005. saistošie noteikumi Nr.26 "Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem"

Politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem – valsts pensiju saņēmējiem, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu.

 

EUR 100 gadā

11.

Pabalsts simts un vairāk gadus sasniegušām personām

 

Pabalsts simts un vairāk gadus sasniegušām personām. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas domes 03.07.2007. saistošie noteikumi Nr.81 "Par pabalstu simts un vairāk gadu sasniegušām personām"

Personām, kuras deklarējušas pamatdzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Pabalstu piešķir katru gadu mēnesī, kad Persona sasniedz simts un vairāk gadu.

EUR 150 jubilejas mēnesī

12.

Pabalsts jaundzimušajiem rīdziniekiem

Pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas domes 09.12.2008. saistošie noteikumi Nr.147 "Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu"

Jaundzimušā vecākiem, kuru  deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

 

EUR 150 jaundzimušajam

13.

Pabalsts aizbildņiem

Pabalsts aizbildnim. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas domes 20.12.2016. saistošie noteikumi Nr. 235 "Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir pabalstus par aizbildņa pienākumu pildīšanu"

Aizbildnim par otro un katru nākamo aizbildnībā esošu bērnu.

 

Aizbildnim, kurš audzina bērnu, kuram viens vai abi vecāki ir miruši.

EUR 60 mēnesī

 

EUR 50 mēnesī

14.

Pabalsts aizgādņiem

Pabalsts aizgādnim. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas domes 11.12.2007. saistošie noteikumi Nr. 98 "Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu pilngadīgo aizgādnībā esošo personu aizgādņiem"

Aizgādņiem, kurus Rīgas Bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni

EUR 28.46  mēnesī, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona nedzīvo specializētajā SAC vai ārstniecības iestādē

EUR 14.23  mēnesī, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona dzīvo specializētajā SAC vai ārstniecības iestādē

15.

Atlīdzība audžuģimenēm

Pabalsts audžuģimenei. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas domes 08.12.2009. saistošie noteikumi Nr.32 "Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei"


Vienam no audžuvecākiem, kura deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Rīgas pašvaldībā un ģimenes aprūpē atrodas kāds ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu ievietots bērns.

EUR 213.43  mēnesī

16.

Apbedīšanas pabalsts

Pabalsts apbedīšanai. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.202 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā"

Tiesības saņemt pabalstu ir mirušās personas, kuras pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta bija Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, tuviniekam vai, ja mirušajai personai nav tuvinieku, kuri ir spējīgi mirušo apbedīt, personai, kura ģimenes vārdā uzņēmusies apbedīšanu.

Pabalsta maksimālais apmērs ir EUR 426.86, bet ne vairāk par faktiskajiem izdevumiem mirušās personas apbedīšanai.Pabalsta apmēru samazina par VSAA vai citas institūcijas izmaksātā apbedīšanas pabalsta apmēru.

Uzmanību! Dokumenti, čeki pabalsta saņemšanai jāiesniedz Rīgas Sociālajā dienestā trīs mēnešu laikā!

17.

 

Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām izbeigšanas

 

 

Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām izbeigšanas. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.202 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā"

Tiesības saņemt pabalstu patstāvīgās dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām izbeigšanas ir personām, kuru vidējie ienākumi nepārsniedz maznodrošinātas personas statusam noteikto ienākumu līmeni (EUR 400 mēnesī), kurām rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešams ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums un kuras ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā saņēma, pamatojoties uz Sociālā dienesta pieņemto lēmumu un kuram Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija ir izīrējusi dzīvojamo telpu un persona ir piekritusi īrēt piedāvāto dzīvojamo telpu.

Pabalsts tiek piešķirts, lai nodrošinātu sadzīves priekšmetu minimuma iegādi patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma institūcijā pilngadīgām personām izbeigšanas.

 

Pabalsta apmērs nedrīkst pārsniegt EUR 430

Vienreizējs pabalsts

 

 

Rīgas Veselības Centrs