Sociālo pabalstu veidi Rīgas pašvaldībā 2017.gadā

Sociālo pabalstu izmaksa tiek nodrošināta no Rīgas domes budžeta programmas 18.02.00.
„Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” ietvaros un tos administrē Rīgas Sociālais dienests.

N.p.k. Sociālo pabalstu veids (valsts vai pašvaldības noteiktais) Normatīvie akti, pakalpojuma apraksts Saņemšanas kritēriji Pabalsta apmērs

 

1.

 

 Garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) pabalsts

Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums; Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”; Ministru kabineta 18.12.2012. noteikumi Nr. 913 „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni”; Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”

 

Personas, kuras atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam un kuru ienākumi ir zemāki par garantēto minimālo ienākumu (GMI) līmeni.

 

 

Pēc formulas: ģimenes (personas) ienākumi – ģimenes (personas) GMI līmenis = GMI pabalsts

 

GMI līmenis

darbspējīgām personām ir EUR 56.91,

bērniem EUR 64.03,

pensionāriem/invalīdiem EUR 128.06

 

 

2.

 

Dzīvokļa pabalsts

Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums; Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”

 

Personas, kuru vidējie ienākumi  pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 284.57 katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā mēnesī  vai atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam nepārsniedz EUR 355.72 mēnesī, kuri deklarējuši pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un kuri dzīvo atbilstoši norādītajai adresei, ja ir ievēroti pārējie saistošo noteikumu nosacījumi.Pēc formulas P=GMI+K-I (P ir dzīvokļa pabalsta apmērs, GMI ir garantētā minimālā ienākumu summa, K ir normatīvie izdevumi par īri un komunālajiem pakalpojumiem (t.sk. līdz EUR 4,27/m² par dzīvojamās telpas īri, par dzīvokļa kopējo platību 32 m² vienai personai un 18 m² katrai nākamai, u.c.) , I-palīdzības pieprasītāju kopējie ienākumi)

UZMANĪBU! Ja tiek pieprasīts dzīvokļa pabalsts, pabalsta pieprasītājs kvītis par īri un komunālajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, Rīgas Sociālajā dienestā uzrāda ik pa 3 mēnešiem!

 

3.

 

Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā

 

t.sk. 

Pabalsts apbedīšanai

Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums; Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”

 

 

 

Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi   Nr. 202 „ Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā"

 

 

 

Ārkārtas situācijā nonākušām personām

 

 

 

 

 

 

Persona, kura deklarējusi savu dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas   Bet ne vairāk par faktiskajiem izdevumiem mirušās personas apbedīšanai. Pabalsta apmēru samazina par VSAA vai citas institūcijas izmaksātā apbedīšanas pabalsta apmēru

 

Ārkārtas situācijā pamatvajadzību nodrošināšanai minimālā apmērā

 

 

Pabalsta maksimālais apmērs ir EUR 426.86
UZMANĪBU! Dokumenti, čeki pabalsta saņemšanai jāiesniedz Rīgas Sociālajā dienestā trīs mēnešu laikā!

 

4.

 

Pabalsti pilngadīgiem bāreņiem

Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

LR Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumiem Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”; Rīgas domes 16.01.2015. saistošie noteikumi Nr.131 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”

 

Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas

 

EUR 128.06 vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai

 

EUR 249.71 vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei

 

EUR 64.03  mēnesī pabalsts ikmēneša izdevumiem bāreņiem – mācību iestāžu audzēkņiem

 

Nepārsniedzot  saistošo noteikumu pielikumā noteiktos normatīvus, pabalsts ikmēneša izdevumiem dzīvojamās telpas īrei un komunālajiem pakalpojumiem

 

5.

 

Pabalsti audžuģimenēm bērna uzturam un apģērba un mīkstā inventāra iegādei

 

 

Atlīdzība audžuģimenēm

 

Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

LR Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumiem Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”; Rīgas domes 08.12.2009. saistošie noteikumi Nr.32 „Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei”

 

 

Rīgas domes 08.12.2009. saistošie noteikumi Nr.32 „Par pašvaldības palīdzību audžuģimenei”

 

Audžuģimenei, kura ieguvusi audžuģimenes statusu un kurā ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu ir ievietots bērns

 

 

 

Vienam no audžuvecākiem, kura deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Rīgas pašvaldībā un ģimenes aprūpē atrodas kāds ar Rīgas bāriņtiesas lēmumu ievietots bērns

 

EUR 285.00 mēnesī bērna uzturam

 

Līdz EUR 163.63  gadā apģērba un mīkstā inventāra iegādei

 

 

EUR 213.43 mēnesī

 

 

6.

Pabalsts veselības aprūpei

Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”

 

Personām, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 192,09 katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā mēnesī, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam nepārsniedz EUR 234,77 mēnesī, ja ir ievēroti pārējie šo saistošo noteikumu nosacījumi. 

71.14 gadā pensionāriem/invalīdiem valsts noteikto obligāto pacienta iemaksu nodrošināšanai

 

Atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, pēc darījumu apliecinošā dokumentā norādītās summas valsts kompensējamo medikamentu nekompensētās daļas apmaksa

 

Pensionāriem/invalīdiem līdz EUR 341.49  gadā , bet ne vairāk par darījumu apliecinošā dokumentā norādīto summu inkontinences līdzekļu iegādes apmaksa

 

 

 

 

 

 

 

Atbilstoši nepieciešamībai, saskaņā ar individuālo sociālās rehabilitācijas plānu vai sociālā darbinieka atzinumu

 7.  Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”

 

8.

Pabalsts izglītības ieguves atbalstam

Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”

 

Personām, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 192,09 katram ģimenes loceklim mēnesī.

Pabalstu piešķir vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu. Sociālās korekcijas klašu audzēkņiem pabalstu piešķir bez vecuma ierobežojuma.

 

EUR 35.57  vienreizējs

9.

 

Pabalsts mājokļa pielāgošanai invalīdiem

 

Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas domes 14.11.2006. saistošie noteikumi Nr.59 „ Par Rīgas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā”

Persona, kura deklarējusi savu dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, pārvietojas ar riteņkrēslu un atzīta par I vai II grupas invalīdu vai bērnu invalīdu

 

Atbilstoši faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā EUR 2134.31

10.

Pabalsts politiski represētām personām

Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas domes 25.10.2005. saistošie noteikumi Nr.26 „Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem”

Politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem – valsts pensiju saņēmējiem, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu

 

EUR 100 gadā

11.

Pabalsts jubilejā simtgadniekiem

 

Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas domes 03.07.2007. saistošie noteikumi Nr.81 „Par pabalstu simts un vairāk gadu sasniegušām personām”

Simts un vairāk gadus sasniegušas personas

EUR 150 gadā

12.

Pabalsts jaundzimušajiem rīdziniekiem

Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas domes 09.12.2008. saistošie noteikumi Nr.147 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”

Jaundzimušā vecākiem, kuru  deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

 

EUR 150  jaundzimušajam

13.

Pabalsts aizbildņiem

Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas domes 11.12.2007. saistošie noteikumi Nr. 97 „Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu aizbildņiem”

Aizbildnim par otro un katru nākamo aizbildnībā esošu bērnu

EUR 54.07  mēnesī

14.

Pabalsts aizgādņiem

Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas domes 11.12.2007. saistošie noteikumi Nr. 98 „Noteikumi par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu pilngadīgo aizgādnībā esošo personu aizgādņiem”

Aizgādņiem, kurus Rīgas Bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni

EUR 28.46  mēnesī, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona nedzīvo specializētajā SAC vai ārstniecības iestādē

EUR 14.23  mēnesī, ja pilngadīga aizgādnībā esoša persona dzīvo specializētajā SAC vai ārstniecības iestādē

15.

Mantisks pabalsts - pašvaldības apmaksātas pusdienas izglītojamiem

Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Rīgas domes 24.11.2015. saistošie noteikumi Nr.180 "Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir mantisko pabalstu – Rīgas pilsētas pašvaldības apmaksātas pusdienas izglītojamiem"

Rīgas pilsētas pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas izglītojamiem, kuri apgūst vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās
izglītības programmu Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē, un izglītojamo kategorija, kurai ir tiesības saņemt brīvpusdienas (trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu skolēni)

Rīgas Sociālais dienests apmaksā izglītojamā izmantotās brīvpusdienas izglītības
iestādes, kurā mācās izglītojamais, apstiprinātās pusdienu komplekta maksas apmērā
atbilstoši izglītojamā veikto Skolēna e-kartes validāciju brīvpusdienu saņemšanai skaitam,
pārskaitot finanšu līdzekļus izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem

 

 

Rīgas Veselības Centrs