Aktualitātes projektā “PROTI un DARI!"

 

ESF projekts “PROTI un DARI!”
(Nr. 8.3.3.0./15/I/001) “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā,
NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un
NVO vai jauniešu centru darbībā”

Projekta "PROTI un DARI!" stratēģisko partneru atlases konkurss

Rīgas domes Labklājības departaments izsludina Stratēģisko partneru atlases konkursu projekta “PROTI un DARI!” ietvaros. Konkursa mērķis ir izvēlēties Projekta prasībām atbilstošus Stratēģiskos partnerus, kuri iegūs tiesības slēgt līgumu ar konkursa rīkotāju par Projekta aktivitāšu īstenošanu.

Projekta mērķis ir atbalstīt 15-29 gadus vecus jauniešus, kas nemācās, nestrādā, neapgūst arodu, nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā, attīstīt viņu prasmes un veicināt iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, NVA vai VIAA īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai NVA īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Lai kļūtu par Projekta Stratēģisko partneri Pretendentam iepriekšējo 3 gadu laikā jābūt pieredzei darbā ar jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, t.sk. jauniešiem, kuriem ir bijušas grūtības integrēties izglītībā vai nodarbinātībā, ir tikuši nodrošināti sociālie pakalpojumi vai veikti pamatuzdevumi darbā ar jaunatni, vai jaunieši iesaistīti brīvprātīgā darbā vai dažādās individuāla atbalsta programmās.

Par Stratēģiskiem partneriem var kļūt biedrības, nodibinājumi un komersanti.

Konkursa pieteikumus lūdzam iesniegt līdz katra mēneša 10. un 24. datumam, plkst.16.00.

Pretendents vai tā pilnvarota persona iesniedz konkursa pieteikumu Labklājības departamentā – Rīgā, Baznīcas ielā 19/23, 3.stāvā, papīra formātā vienā oriģināleksemplārā, kā arī elektroniskā veidā elektronisko datu nesējā, vai iesniedz pieteikumu, kurš parakstīts ar elektronisko parakstu, elektroniski, nosūtot pieteikumu uz e-pastu dl@riga.lv.

Ar AKTUALIZĒTO konkursa nolikumu var iepazīties lejupielādējot šeit.

Konkursa pieteikumu vērtēšanas komisijas lēmumi:
Protokols 2017.02.28.
Protokols 2017.03.14.
Protokols 2017.03.29.
Protokols 2017.04.13.
Protokols 2017.05.29.

Sīkāk par projektu lasīt:
http://www.ld.riga.lv/lv/Nacionala_limena_projketi.html
http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari

.......................................................................................................................................................

 

Aicinājums Nevalstiskajām organizācijām sadarboties projekta “PROTI un DARI!” ietvaros

2016.gada 28.septembrī tika noslēgts Sadarbības līgums starp Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūru un Rīgas domes Labklājības departamentu par ESF projekta “PROTI un DARI!” (Nr. 8.3.3.0./15/I/001 “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un NVO vai jauniešu centru darbībā”) īstenošanu un šobrīd projekts ir uzsācies.
Projekta gaitā paredzēts sniegt atbalstu NEET jauniešiem (nestrādā, nemācās, neapgūst arodu, nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki, vecums 15 – 29 gadi). Atbalsta nodrošināšanā kā Rīgas domes Labklājības departamenta stratēģiskos partnerus plānots piesaistīt nevalstiskās organizācijas.
Tuvākajā laikā tiek plānots slēgt Stratēģiskās partnerības līgumus ar ieinteresētajām NVO par atbalsta pasākumu sniegšanu NEET jauniešiem. Tikšanās laikā pārrunāsim sadarbības formu, atbalstāmās aktivitātes, Programmu vadītāju un Mentoru iesaisti projektā, kā arī finansēšanas kārtību.
Pieteikties konsultācijai, rakstot uz e-pastu: juris.osis@riga.lv  
Sīkāka informācija par projektu JSPA mājas lapā : http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari

 

Rīgas Veselības Centrs