.

Biežāk uzdotie jautājumi par Rīgas pilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistru

Kāpēc jābūt deklarētiem visiem vienā adresē?
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma (https://likumi.lv/doc.php?id=64328): 3.panta 1. apakšpunktā norādīts, ka Dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību.
Savukārt Likuma 4.panta pirmajā daļā noteikts, ka dzīvesvietas maiņas gadījumā attiecīgās personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.
Saskaņā ar Civillikuma 214. pantu (https://likumi.lv/doc.php?id=90223 )- pie ģimenes šaurākā nozīmē pieder laulātie un viņu bērni, kamēr tie vēl atrodas nedalītā saimniecībā.

Kāpēc katrai pilngadīgai personai jāreģistrējas pašai?
Jebkurai personas datu apstrādei ir jābūt tiesiskam pamatam. Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteikti seši vispārīgi tiesiskie pamati: piekrišana, līguma izpilde, juridisks pienākums, sabiedrības intereses, vitālo interešu aizsardzība, leģitīmo interešu ievērošana. Tātad, lai personas datu apstrāde būtu likumīga, tai jāatbilst vismaz vienam no tiesiskiem pamatiem – persona pati (datu subjekts) ir devusi piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem. Pilngadīgam bērnam pašam ir jādod piekrišana datu apstrādei Reģistrā. Ģimenes pilngadīgais bērns savu piekrišanu dod pēc vecāku reģistrēšanās Reģistrā!

Kā ieiet datu bāzē?
Elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv → E-pakalpojumi privātpersonām → izvēloties sadaļu “Reģistrācija ģimenes atbalsta reģistrā”→ autorizējoties izmantojot piedāvātās iespējas.

Ja vienam no bērniem paliek 18 gadi, kāpēc dati dzēšas un kas jādara?
Bērnam kļūstot pilngadīgam, Rīgas pilsētas pašvaldībai vairs nav tiesības apstrādāt viņa datus, līdz ar to ģimene var zaudēt statusu Reģistrā. Lai arī turpmāk personas dati tiktu apstrādāti Reģistrā, mēneša laikā pēc pilngadības sasniegšanas pilngadīgajam bērnam personīgi jāreģistrējas Reģistrā, apliecinot piekrišanu savu datu apstrādei. Lai pilngadīgais bērns varētu tikt iekļauts Reģistrā, viņam jāmācās vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības iestādē. Reģistrā var reģistrēties, izmantojot e-pakalpojumu Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, kategorijā “E-pakalpojumi privātpersonām”, izvēloties sadaļu “Reģistrācija ģimenes atbalsta reģistrā”. Ja neizdodas reģistrēties elektroniski, tad varat vērsties Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā (Kungu ielā 7/9; Brīvības ielā 49/53; Daugavpils ielā 31; Ed.Smiļģa ielā 46, informācija par pieņemšanas laikiem pa tālruni 80000800) vai Rīgas Sociālajā dienestā (Baznīcas ielā 19/23, 1. stāvā, pieņemšanas laiki: P. 10.00 – 17.00; O., T., C. 10.00 – 16.00.

Pilngadīgs bērns mācās ārzemēs, kādā valodā jābūt izziņai?
Saskaņā ar Valsts valodas likuma 10. panta trešo daļu, gadījumos, ja bērns (arī pilngadīga persona līdz 24 gadu vecumam, ja tā apgūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību ) mācās ārzemēs ir jāiesniedz izglītības iestādes izziņa oriģinālvalodā un tās tulkojums valsts valodā, apliecinot tulkojuma pareizību, apliecinājuma uzrakstā ar drukātiem burtiem norādot "TULKOJUMS PAREIZS", tulka (personas, kas tulko) vārds, uzvārds un personas kods, paraksts, apliecinājuma vietas nosaukums un datums. Tulkojumu nav nepieciešams notariāli apstiprināt!

Kādas atlaides var saņemt reģistrējoties Rīga pilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā?
o Atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas par profesionālas ievirzes izglītības programmu apguvi pašvaldības izglītības iestādēs. Sīkāka informācija http://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd/normativie-akti. Klientu apkalpošanas tālrunis: 67026816.
o Atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas interešu izglītības programmās Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs. Sīkāka informācija http://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd/normativie-akti. Klientu apkalpošanas tālrunis: 67026816.
o Apmaksāta ēdināšana audzēkņiem, kuri Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajās Pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs apgūst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētu pirmsskolas izglītības programmu. Sīkāka informācija http://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd/normativie-akti. Klientu apkalpošanas tālrunis: 67026816.
o Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi. Sīkāka informācija www.pip.riga.lv. Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80000850.
o Braukšanas maksas atvieglojumi Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā 100% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas abiem ģimenes vecākiem, kuriem ir seši vai vairāk bērni; 60% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas abiem ģimenes vecākiem, kuru ģimenē ir trīs līdz pieci bērni. Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus jāvēršas SIA "Rīgas satiksme" Klientu apkalpošanas centros. Sīkāka informācija: www.rigassatiksme.lv/lv/biletes/bilesu-klasts-un-cenas-1/menesa-bilete/.

Izstrādājot kritērijus, kādām ģimenēm ir tiesības reģistrēties Rīga pilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā, tika ņemts vērā gan normatīvais regulējums, gan pašvaldības iespēja automātiski no valsts datu reģistriem identificēt Rīgas pilsētas pašvaldības ģimenes, tādējādi samazinot administratīvās procedūras.

Pa kādu tālruni var saņemt informāciju par sociālo palīdzību galvaspilsētā?

Informāciju par sociālo palīdzību (pabalsti, trūcīgās personas izziņas, izziņas dažādu atvieglojumu saņemšanai u.c.) un sociālajiem pakalpojumiem (aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā, pansionātos, dienas aprūpes centros u.c.) var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta BEZMAKSAS informatīvo tālruni 80005055 vai zvanot pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni darba dienās darba laikā 67105048. Pa tālruni Jūs varat saņemt vispārīgu informāciju par sociālo palīdzību Rīgā, jo Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālisti sociālos pabalstus un sociālo palīdzību piešķir, izvērtējot katra cilvēka gadījumu individuāli!

Bezmaksas informatīvā tālruņa 80005055 darba laiki: pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00. Piektdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. Pusdienu pārtraukums no plkst. 12.30 līdz plkst. 13.00. Ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte. Brīdinām, ka lielā zvanītāju skaita dēļ savienojumu ar operatoru atsevišķos gadījumos varētu būt jāgaida ilgāk par 10 minūtēm! Informējam, ka klientu apkalpošanas kvalitātes nodrošināšanai sarunas tiek ierakstītas.

Aicinām arī meklēt Jūs interesējošo informāciju RD LD mājaslapā: www.ld.riga.lv vai Rīgas domes informatīvajā portālā www.riga.lv. Par sabiedrības veselības jautājumiem informāciju meklējiet www.veseligsridzinieks.lv

Kādu materiālu atbalstu var saņemt rīdzinieki krīzes situācijas gadījumā?

Rīgas Sociālais dienests nodrošina materiālu atbalstu ģimenei (personai), ja krīzes situācijas dēļ tā nespēj nodrošināt pamatvajadzības minimālā apmērā.

Rīgas Sociālais dienests pabalstu piešķir un tā apmēru nosaka, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, izvērtējot klienta sociālo situāciju, klienta spēju apmierināt savas pamatvajadzības, ņemot vērā krīzes situācijas izraisītās sekas un materiālos zaudējumus, kas radušies krīzes situācijas rezultātā, kā arī īpašuma un mantas apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem. Pabalsts ģimenei (personai) tiek piešķirts bez ienākumu izvērtēšanas. Lai saņemtu vienreizēju pabalstu krīzes situācijā pamatvajadzību nodrošināšanai, klients trīs mēnešu laikā pēc krīzes situācijas rašanās vēršas Rīgas Sociālajā dienestā.

Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu krīzes situācijā ir personām, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: Pabalsta pieprasītājs vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz rakstveida iesniegumu, kuru parakstot, pilngadīgās personas dod Rīgas Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem un dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina krīzes situācijas faktu. Ar iesniegumu Rīgas Sociālajā dienestā jāvēršas trīs mēnešu laikā pēc krīzes situācijas rašanās.

Pabalsta pieprasīšanai un dokumentu iesniegšanai: Rīgas Sociālais dienests, Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 (Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļas un to teritoriālos centrus var apskatīt, spiežot šeit. Tālrunis: 80005055 vai 67105048, e-pasta adrese: soc@riga.lv.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
• Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.
MK 21.04.2008 noteikumi. Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība".
RD 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.202 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā".

Kā var saņemt valsts finansētā asistenta pakalpojumu Rīgas pašvaldībā?

Valsts finansētā  asistenta pakalpojuma (turpmāk - Pakalpojums) mērķis ir nodrošināt iespēju personai ar I vai II invaliditātes grupu un personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa, lai novērstu vai mazinātu personas invaliditātes izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē un nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, palīdzot personai nokļūt uz darbu, izglītības iestādi, dienas aprūpes centru, dienas centru, sociālās rehabilitācijas institūciju, dažādiem sociāliem un sabiedriskiem pasākumiem, ārstniecības iestādēm, pie ģimenes ārsta, saņemtu ārstniecības pakalpojumu, uz brīvā laika pavadīšanas vietām,  dažādām institūcijām un saņemtu pakalpojumus.
Pakalpojumu var piešķirt līdz 40 stundām nedēļā. Asistents var būt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar cilvēkiem ar invaliditāti. Asistenta pienākumu var veikt arī cilvēka ar invaliditāti radinieks, tuvinieks vai cits cilvēks, kuram ir pieredze saskarsmē ar cilvēku ar invaliditāti un kuram cilvēks uzticas.
Tiesības saņemt Pakalpojumu ir personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurai izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – komisija) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kā arī personai ar I vai II invaliditātes grupu, kurai ir komisijas atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību.
Lai saņemtu Pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Rīgas Sociālajā dienestā iesniedz:
rakstisku iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu
uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja Pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis. Iesniegumu iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti.
Iesniegumā norāda:
personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;
likumiskā pārstāvja personas datus, ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis;
vēlamo asistenta pakalpojuma saņemšanas apjomu, norādot kopējo stundu skaitu nedēļā un konkrētu nedēļas dienu vai dienas, kad asistenta pakalpojums būs nepieciešams (ja tas ir zināms);
informāciju par to, vai persona ar I grupas redzes invaliditāti saņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras asistenta pabalstu;
vēlamā asistenta pakalpojuma sniedzēja vārdu un uzvārdu (ja tas ir zināms);
informāciju, vai asistenta pakalpojuma sniedzējs nodrošina personas nokļūšanu asistenta pakalpojuma sniegšanas vietā un atpakaļ.
Iesniegumam papildus pievieno šādus dokumentus:
likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (kopiju), ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;
Komisijas atzinumu: par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja asistenta pakalpojumu pieprasa persona, vecāka par 18 gadiem; par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja asistenta pakalpojumu pieprasa bērnam no piecu līdz 18 gadu vecumam;
institūcijas apliecinājumu par personas dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums (minēto apliecinājumu izsniegusi attiecīgā institūcija, kura organizē attiecīgos pasākumus ārpus mājokļa (piemēram, aktīvs darbs biedrībā vai nodibinājumā, aktīva nodarbošanās ar sportu, aktīva piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, ārpusskolas pasākumi bērniem));
darba devēja apliecinājumu, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja (ja persona strādā);
izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē (ja persona mācās);
dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu (ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas).
Lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu un pakalpojuma apjomu (stundu skaitu) pieņem pašvaldības sociālais dienests viena mēneša laikā.  Rīgas Sociālais dienests slēdz līgumu ar asistentu un cilvēku ar invaliditāti. Asistentu atalgojums ir 2.166 euro stundā pirms nodokļu nomaksas.

Noderīga informācija:
Ar Ministru kabineta noteikumiem par kārtību, kādā tiek piešķirts asistenta pakalpojums, var iepazīties šeit: http://www.likumi.lv/doc.php?id=253781&from=off.
Iesnieguma paraugs Rīgas Sociālajā dienestā asistenta pakalpojuma piešķiršanai (skatīt šeit)
Informatīvs buklets „Asistenta pakalpojums pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti” (skatīt šeit)
Labklājības ministrijas mājas lapā pieejams informatīvs materiāls par Asistenta pakalpojumupašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti, skatīt šeit: http://www.lm.gov.lv/text/2460
Informatīvs materiāls par iespēju asistenta pakalpojuma atskaites iesniegt un saskaņot elektroniski (skatīt šeit)
Rīgas Sociālā dienesta darbinieku tālruņi un adreses (lasīt vairāk)

Kur Rīgā var saņemt silto ēdienu bez maksas?


1. Zupas virtuvēs (nav jāuzrāda nekādas izziņas)! Ēdienu var baudīt uz vietas vai ņemt līdzi savos traukos!

Āgenskalna rajonā, Daugavgrīvas ielā 1, darba dienās no plkst. 12.00 līdz 13.00
Rīgas centrā, Kr.Barona ielā 56, katru dienu (izņemot svētdienas) no plkst. 9.00 līdz 10.00.
Rīgas centrā, Kr.Barona ielā 126, katru dienu no plkst. 12.00 līdz 13.00
Ziemeļu rajonā, Laktas ielā 8, k-1, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 11.00

2. Silto ēdienu persona var saņemt, uzrādot Rīdzinieka karti, kurā elektroniski ir ievadīta Rīgas Sociālā dienesta izziņa:
• par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam;
• par atbilstību maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam;
• par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu.

Siltā ēdiena izdales vietas darbojas katru dienu darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00, brīvdienās no plkst. 10.00 līdz 15.00:
• Pārdaugavā, Slokas ielā 33, kursē sekojošs sabiedriskais transports: 1., 5. tramvajs un 30., 54. autobuss līdz pieturai "Mārtiņa iela".
• Ķengaragā, Maskavas ielā 250 (Ķengaraga tirgus teritorijā), kursē sekojošs sabiedriskais transports: 3., 7., 9. tramvajs un 15., 31., 49 autobuss līdz pieturai "Ķengaraga iela".
• Bolderājā, Stūrmaņa ielā 25 (ieeja caur pagalmu), kursē sekojošs sabiedriskais transports: 3., 30. vai 36. autobuss līdz pieturai "Bolderājas tirgus".
• Sarkandaugavā, Tvaika ielā 54/3, kursē sekojošs sabiedriskais transports: 5. tramvajs līdz pieturai "Tvaika iela" vai "Gaujienas iela".
• Juglā, Brīvības gatvē 399, kursē sekojošs sabiedriskais transports: 1., 14., 40. autobuss līdz pieturai "Murjāņu iela", 1., 3. tramvajs līdz pieturai "Mārkalnes iela".
• Ziepniekkalnā, Zaļenieku ielā 40, kursē sekojošs sabiedriskais transports: 40., 42., 46. autobuss līdz pieturai "Graudu iela" un 19., 27. trolejbuss līdz pieturai "Līvciema iela".

Katru darba dienu piedāvā citu ēdienkarti: zupa, otrais ēdiens un dzēriens. Ēdienu var baudīt uz vietas vai arī ņemt līdzi uz mājām (savos traukos).

Rīdzinieka karti, kāda tiek izmantota Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta biļešu sistēmā, var iegūt Rīgas satiksmes klientu apkalpošanas centros darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 19.00, sestdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00 (slēgts Brīvības ielā 49/53), svētdienās slēgts (strādā Spīķeru ielā 1 no plkst. 10.00 līdz 16.00):
• Prāgas ielā 1 (pie galvenās ieejas);
• Brīvības ielā 191;
• Brīvības ielā 49/53;
• Kurzemes prospektā 137;
• Brīvības gatvē 384B;
• Vienības gatvē 117A;
• Spīķeru ielā 1.

Kurš labdarības fonds sniedz atbalstu pēc ugunsgrēka, katastrofām?

Labdarības fonds "Pēc ugunsgrēka.lv" sniedz materiālu, finansiālu, psiholoģisku palīdzību un morālu atbalstu ugunsgrēkos un katastrofās cietušiem cilvēkiem. Vairāk informācijas www.pecugunsgreka.lv, vai zvanot pa tālruni 90067077 (maksa par zvanu EUR 1.42). 

Lai palīdzētu cilvēkiem, kuri ir cietuši no ugunsgrēka vai dabas katastrofas, tika izveidots labdarības fonds ”Pēc ugunsgrēka”. Šā fonda dibinātāji ir cilvēki ar ugunsdzēsēja darba pieredzi, un zina kas ir ugunsgrēks. Vienam no viņiem ir 15 gadu ugunsdzēsēja darba pieredze, un viņš ļoti daudz pārzina, kādas var būt ugunsgrēka sekas. Fonda mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību tam, cik grūti ir atgūties pēc tik briesmīga notikuma, kā ugunsgrēks. Ka pierāda prakse, ugunsgrēka cietušajiem nepieciešams pilnīgi viss. Fondam ir sava aprīkota noliktava, kur var ziedot sadzīves priekšmetus un tehniku.

Ja gribat ar kaut ko palīdzēt grūtā situācijā nonākušiem cilvēkiem, būsiet laipni gaidīti mūsu noliktavā pēc adreses: Buļļu ielā 45, Rīgā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00.
Lūgums iepriekš sazināties ar mums pa tālruni: +371 20 110 020

Kam ir tiesības saņemt pabalstu veselības aprūpei?

Tiesības saņemt šo pabalstu ir personām, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 221,00 EUR katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā mēnesī, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam nepārsniedz 270,00 EUR mēnesī, ja ir ievēroti pārējie Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr. 202 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā" noteikumu nosacījumi.

Pabalstu veselības aprūpei piešķir:
- personai, kura saņem vecuma vai invaliditātes pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, pabalstu pacienta iemaksu segšanai, kopsummā nepārsniedzot 100,00 EUR kalendārajā gadā. Šo pabalstu nepiešķir personai, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbrīvota no pacienta iemaksas;
- pabalstu kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu daļas samaksai;
- pabalstu inkontinences līdzekļu un/vai urīnceļu katetru iegādei līdz 345,00 EUR gadā pensionāriem un invalīdiem, kuriem slimības dēļ ir nepieciešams lietot šos palīglīdzekļus un kuriem nav tiesību tos saņemt kā kompensētās medicīniskās ierīces.

Kā pieprasīt dzīvokļa pabalstu?

Dzīvokļa pabalsts ir Rīgas domes pašvaldības palīdzība, kas tiek piešķirta saskaņā ar Rīgas domes 15.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 202 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā".

Dzīvokļa pabalstu ir tiesības saņemt ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura ir deklarējusi pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, kura dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuras vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 320,00 EUR (katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā mēnesī), bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam nepārsniedz 400,00 EUR mēnesī. Dzīvokļa pabalstu piešķir dzīvojamās telpas īres un/vai apsaimniekošanas maksas un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai.

Pieprasot minēto pabalstu, klients uzrāda ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu maksājumu kvīšu oriģinālus (iesniedzot kopijas) par iepriekšējo vai kārtējo mēnesi un īres vai apsaimniekošanas līguma oriģinālu. Pabalstu klients pieprasa reizi trijos mēnešos, bet kurināmā iegādei – vienu reizi kalendārajā gadā. Ja Rīgas Sociālais dienests pieņem lēmumu piešķirt klientam dzīvokļa pabalstu, ikmēneša pabalsta summu pārskaita pakalpojumu sniedzējiem (mājokļa īpašniekam, nama apsaimniekotājam, komunālo pakalpojumu sniedzējiem u.c.).

Kādos termiņos tiek izmaksāti sociālie pabalsti?

Rīgas Sociālais dienests klientam par kārtējo mēnesi piešķirto pabalstu izmaksu veic ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 10. datumam.

Kas jādara, lai saņemtu GMI pabalstu?

Lai saņemtu pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai, personai jāvēršas Rīgas Sociālā dienesta nodaļā atbilstoši reģistrētajai vai faktiskajai dzīvesvietai, iesniedzot iesniegumu un aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju.
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) nodrošināšanai ir atbalsts ģimenei (personai), kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu un kuras pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi ir mazāki par :
- 64,03 EUR nepilngadīgiem bērniem
- 56,91 EUR darbspējīgām personām
- 128,06 EUR vecuma vai invaliditātes pensiju saņēmējam, kā arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam.
Lai veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas sociālās situācijas uzlabošanā, pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai saņēmējam ar Rīgas Sociālo dienestu jānoslēdz "Vienošanās par līdzdarbību".

Kas nosaka ģimenes atbilstību trūcīgo un maznodrošināto statusam?

Kārtību, kādā ģimenei (personai) tiek noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, nosaka Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumi Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" un Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr. 202 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā". Savukārt, ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstību minētajos noteikumos noteiktajam trūcīgas  vai maznodrošinātas personas līmenim novērtē un lēmumu pieņem Rīgas Sociālais  dienests.

Kāda ģimene ir atzīstama par trūcīgu?

Ģimene (persona) ir atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz  128,06 euro  un ja uz to attiecas Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 2.punkta un Rīgas domes 2013. gada 15. janvārī  saistošie noteikumi Nr. 202 ‘”Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā ‘’12 .punkta apakšpunktos noteiktie nosacījumi:
- tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot šo noteikumu 19.punktā minēto  ; 
- tā nav noslēgusi uztura līgumu;
- tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas   sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;
- persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37. panta pirmajā daļā Ģimenes (personas), atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam apstiprina ar Rīgas sociālā dienesta izsniegtu izziņu.

 

Kāda ģimene Rīgā atzīstama par maznodrošinātu?

Ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis ģimenes (personas) atzīšanai par maznodrošinātu tiek izvērtēti saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, un Rīgas domes   2013. gada 15. janvārī  saistošie noteikumi Nr. 202 ‘”Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā ‘’12. punkta apakšpunktos noteiktie nosacījumi: - Ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona darbspējīgā vecumā atzīstama par maznodrošinātu, ja vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim (personai) mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz – 320 euro , izņemot gadījumus, kad dzīvoklī dzīvo viens vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs, kurš atzīstams par maznodrošinātu, ja viņa vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 400 euro un ir ievēroti pārējie un Rīgas domes 2013. gada 15. janvārī  saistošie noteikumi Nr. 202 nosacījumi.

Uz cik ilgu laiku piešķir trūcīgas  un maznodrošinātas  (personas) ģimenes statusu?

Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss ģimenei, kurā ir kaut viena persona darbspējīgā vecumā, vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā tiek piešķirts uz trim mēnešiem, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam vai arī ģimenei, kurā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā, tiek piešķirts uz sešiem mēnešiem.
Rīgas pilsētas sociālais dienests lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam pieņem ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemts klienta iesniegums un citi lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti.

Kā var saņemt specializētā transporta pakalpojumus?

Specializētā transporta pakalpojuma saņemšanai rīdziniekam Rīgas Sociālā dienesta sev tuvākajā teritoriālajā centrā jāiesniedz iesniegums un primārās veselības aprūpes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegts izraksts no ambulatorā slimnieka medicīnas kartes (veidlapa 027/u), kurā ir pamatota Personas nespēja pārvietoties ar sabiedrisko transportu. Samaksu par Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz Rīgas Sociālā dienesta speciālistu veiktu Pakalpojuma nepieciešamības novērtējumu un Pakalpojuma nepieciešamību apliecinošiem dokumentiem. Cilvēka matreiālo stāvokli neizvērtē. Pakalapojuma saņemšanas kārtību nosaka Rīgas domes 24.01.2018. saistošie noteikumi Nr.23  “Par transporta pakalpojumu samaksas kārtību personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu

Biedrībai „Svētā Jāņa Palīdzība” ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas Sociālajam dienestam par pašvaldības apmaksātu specializētā transporta pakalpojumu ir noslēgts sadarbības līgums:
1.Biedrībai „Svētā Jāņa Palīdzība”;tālrunis uzziņām: 67339265; 26317267.
2.Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība;tālrunis uzziņām:67815299, 29395599. 
3.Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”;tālrunis uzziņām: 67336651.
4.Sia “Volente deo”, tālrunis uzziņām:27034798.
5. SIA "MED Transports”, tālrunis uzziņām:29111012, 29635837(diennakts). 
6. Biedrība „Rīgas PSR”, tālrunis uzziņām: 29400740. 

Biedrībai „Svētā Jāņa Palīdzība” ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas Sociālo dienestu par pašvaldības apmaksātu specializētā transporta pakalpojumu. Mikroautobusi ir aprīkoti ar liftiem – pacēlājiem vai uzbrauktuvēm, ir speciālas drošības jostas ratiņkrēsliem un sēdošajiem, kas garantē drošību brauciena laikā.
Biedrība arī nodrošina guļošu pacientu transportēšanu uz mājām no slimnīcas, izmantojot speciāli aprīkotas automašīnas.
Pakalpojuma pieteikšana pa tālruni 67339265, darba laikā no plkst. 9.00 – 17.00.
Diennakts servisa tālrunis: 26317267.
Mājas lapa: http://svjp.lv/lv/info/specializetais-transports

Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība" piedāvā drošu un ērtu specializēto transportu, lai nogādātu personas, kuras pašas nevar pārvietoties, uz (no) slimnīcu, pie ārsta, uz citu dzīvesvietu, kā arī pa jebkuru citu nepieciešamo maršrutu. Samariešu apvienības rīcībā ir īpaši aprīkoti transportlīdzekļi ratiņkrēslā sēdošu vai guļošu personu pārvadāšanai.
Tālrunis: 8898 vai 67815299
Mājas lapa: http://www.samariesi.lv/lv/pakalpojumi/specializetais-transports

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” nodrošina specializēta autotransporta pakalpojumu personu ar īpašām vajadzībām pārvadāšanai Rīgā.Braucieni tiek nodrošināti arī brīvdienās plkst. 8.00-20.00.
Pārvadājumi jāpiesaka darba dienās plkst. 9.00-17.00. Gadījumos, kad laiks nav noteikts, var pieteikt tekošajā dienā, konkrēta laika gadījumā – iepriekšējā dienā.
Tālrunis: 67212775, mob.tel.: 29800190.
Mājas lapa: http://www.redcross.lv/lv/darbibas-jomas/socialais-atbalsts/specializeta-autotransporta-pakalpojumi/

Sia “Volente deo” sniedz specializētā transporta un pavadoņa paklapojumus, galvenokārt cilvēkiem ar invaliditāti un kustības, funkcionāliem traucējumiem, gados vecākiem cilvēkiem un ārstniecības iestāžu pacientiem. Piedāvā specializēta transporta pakalpojumus, lai cilvēkiem ar invaliditāti un kustības, funkcionāliem traucējumiem, rastos iespēja integrēties sabiedrībā un iesaistīties dažādās aktivitātēs.
Tālrunis: 27034798, dispečere - 27034764 
Mājas lapa: http://volentedeo.lv/

Nav līgums ar Rīgas Sociālo dienestu Biedrībai PINS, bet biedrība piedāvā specializēto invalīdu un gulošo slimnieku pārvadāšanas transportu. Piedāvā individualu diennakts specializētā invalīdu un gulošo slimnieku transporta pakalpojumu gan Latvijā, gan straptautiskajos pārbraucienos.
Tālrunis: 29227306
Mājas lapa: http://www.pins.lv/lv/socialie-pakalpojumi/specializetais-transports

SIA MED transports. Specializēta transporta pakalpojumi cilvēkiem ar īpašam vajadzībām,kopā ar pavadoni-asistentu vai medicīnas darbinieku.
Diennakts tālrunis 8388
Mājas lapa: https://medtransports.lv/lv/par-mums

 

Rīgas Veselības Centrs