.

Pa kādu tālruni var saņemt informāciju par sociālo palīdzību galvaspilsētā?

Informāciju par sociālo palīdzību (pabalsti, trūcīgās personas izziņas, izziņas dažādu atvieglojumu saņemšanai u.c.) un sociālajiem pakalpojumiem (aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā, pansionātos, dienas aprūpes centros u.c.) var saņemt zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta  BEZMAKSAS informatīvo tālruni 80005055.
P,O,T,C plkst. 9.00 - 17.00, Pt – plkst. 9.00 – 16.00. Ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte.
Zvanot pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni darba dienās darba laikā 67105048.
Pa tālruni Jūs varat saņemt vispārīgu informāciju par sociālo palīdzību Rīgā, jo Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālisti sociālos pabalstus un sociālo palīdzību piešķir izvērtējot katra cilvēka gadījumu individuāli!

Kādu materiālu atbalstu var saņemt rīdzinieki ārkārtas situācijas gadījumā?

Rīgas Sociālais dienests nodrošina materiālu atbalstu ģimenei (personai), ja ārkārtas situācijas dēļ tā nespēj nodrošināt pamatvajadzības minimālā apmērā.

Rīgas Sociālais dienests pabalstu piešķir un tā apmēru nosaka pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, izvērtējot klienta sociālo situāciju, klienta spēju apmierināt savas pamatvajadzības, ņemot vērā ārkārtas situācijas izraisītās sekas un materiālos zaudējumus, kas radušies ārkārtas situācijas rezultātā, kā arī īpašuma un mantas apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem. Pabalsts ģimenei (personai) tiek piešķirts bez ienākumu izvērtēšanas. Lai saņemtu vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā pamatvajadzību nodrošināšanai, klients viena mēneša laikā pēc ārkārtas situācijas rašanās vēršas Rīgas Sociālajā dienestā.

Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā ir personām, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: Pabalsta pieprasītājs vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz rakstveida iesniegumu, kuru parakstot, pilngadīgās personas dod Rīgas Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem un dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina ārkārtas situācijas faktu.
Ar iesniegumu Rīgas Sociālajā dienestā jāvēršas viena mēneša laikā pēc ārkārtas situācijas rašanās.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
• Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488
• MK 21.04.2008 not. Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība"
http://www.likumi.lv/doc
• RD 15.01.2013. sn Nr.202 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā" http://www.likumi.lv
Pabalsta pieprasīšanai un dokumentu iesniegšanai: Rīgas Sociālais dienests, Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010 (Rīgas Sociālā dienesta rajona nodaļas un to teritoriālos centrus var apskatīt http://www.ld.riga.lv/lv/RSD_Kontakti.html), Tālrunis: +371 80005055 / 67105048, E-pasta adrese: soc@riga.lv,

Kā var saņemt valsts finansētā asistenta pakalpojumu Rīgas pašvaldībā?

Valsts finansētā  asistenta pakalpojuma (turpmāk - Pakalpojums) mērķis ir nodrošināt iespēju personai ar I vai II invaliditātes grupu un personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa, lai novērstu vai mazinātu personas invaliditātes izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē un nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, palīdzot personai nokļūt uz darbu, izglītības iestādi, dienas aprūpes centru, dienas centru, sociālās rehabilitācijas institūciju, dažādiem sociāliem un sabiedriskiem pasākumiem, ārstniecības iestādēm, pie ģimenes ārsta, saņemtu ārstniecības pakalpojumu, uz brīvā laika pavadīšanas vietām,  dažādām institūcijām un saņemtu pakalpojumus.
Pakalpojumu var piešķirt līdz 40 stundām nedēļā. Asistents var būt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar cilvēkiem ar invaliditāti. Asistenta pienākumu var veikt arī cilvēka ar invaliditāti radinieks, tuvinieks vai cits cilvēks, kuram ir pieredze saskarsmē ar cilvēku ar invaliditāti un kuram cilvēks uzticas.
Tiesības saņemt Pakalpojumu ir personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurai izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – komisija) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kā arī personai ar I vai II invaliditātes grupu, kurai ir komisijas atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību.
Lai saņemtu Pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Rīgas Sociālajā dienestā iesniedz:
rakstisku iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu
uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu, ja Pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis. Iesniegumu iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti.
Iesniegumā norāda:
personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi;
likumiskā pārstāvja personas datus, ja iesniegumu iesniedz personas likumiskais pārstāvis;
vēlamo asistenta pakalpojuma saņemšanas apjomu, norādot kopējo stundu skaitu nedēļā un konkrētu nedēļas dienu vai dienas, kad asistenta pakalpojums būs nepieciešams (ja tas ir zināms);
informāciju par to, vai persona ar I grupas redzes invaliditāti saņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras asistenta pabalstu;
vēlamā asistenta pakalpojuma sniedzēja vārdu un uzvārdu (ja tas ir zināms);
informāciju, vai asistenta pakalpojuma sniedzējs nodrošina personas nokļūšanu asistenta pakalpojuma sniegšanas vietā un atpakaļ.
Iesniegumam papildus pievieno šādus dokumentus:
likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (kopiju), ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;
Komisijas atzinumu: par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja asistenta pakalpojumu pieprasa persona, vecāka par 18 gadiem; par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja asistenta pakalpojumu pieprasa bērnam no piecu līdz 18 gadu vecumam;
institūcijas apliecinājumu par personas dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums (minēto apliecinājumu izsniegusi attiecīgā institūcija, kura organizē attiecīgos pasākumus ārpus mājokļa (piemēram, aktīvs darbs biedrībā vai nodibinājumā, aktīva nodarbošanās ar sportu, aktīva piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, ārpusskolas pasākumi bērniem));
darba devēja apliecinājumu, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja (ja persona strādā);
izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē (ja persona mācās);
dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu (ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas).
Lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu un pakalpojuma apjomu (stundu skaitu) pieņem pašvaldības sociālais dienests viena mēneša laikā.  Rīgas Sociālais dienests slēdz līgumu ar asistentu un cilvēku ar invaliditāti. Asistentu atalgojums ir 2.166 euro stundā pirms nodokļu nomaksas.

Noderīga informācija:
Ar Ministru kabineta noteikumiem par kārtību, kādā tiek piešķirts asistenta pakalpojums, var iepazīties šeit: http://www.likumi.lv/doc.php?id=253781&from=off.
Iesnieguma paraugs Rīgas Sociālajā dienestā asistenta pakalpojuma piešķiršanai (skatīt šeit)
Informatīvs buklets „Asistenta pakalpojums pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti” (skatīt šeit)
Labklājības ministrijas mājas lapā pieejams informatīvs materiāls par Asistenta pakalpojumupašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti, skatīt šeit: http://www.lm.gov.lv/text/2460
Informatīvs materiāls par iespēju asistenta pakalpojuma atskaites iesniegt un saskaņot elektroniski (skatīt šeit)
Rīgas Sociālā dienesta darbinieku tālruņi un adreses (lasīt vairāk)

Kur Rīgā var saņemt silto ēdienu bez maksas?


1.Zupas virtuvēs (nav jāuzrāda nekādas izziņas)! Ēdienu var baudīt uz vietas, vai ņemt līdzi savos traukos!

Daugavgrīvas ielā 1, darba dienās no plkst. 12.00-13.00
Rīgas centrā K.Barona ielā 56, katru dienu (izņemot svētdienas) no plkst. 9.00  -  11.00.
K.Barona 126, katru dienu no plkst. 12.00 – 13.00
Ziemeļu rajonā Laktas iela 8, k-1, Darba dienās no plkst. 09.00 -  11.00

2. Silto ēdienu persona var saņemt, uzrādot personalizēto elektronisko viedkarti, kurā elektroniski ir ievadīta Rīgas Sociālā dienesta izziņa:
•par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam;
•par atbilstību maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam;
•par ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu.
Siltā ēdiena izdales vietas darbojas darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00 un brīvdienās no plkst.10.00 līdz 15.00:
- Slokas ielā 33, kursē sekojošs sabiedriskais transports: 5, 4 tramvajs un 54 autobuss  līdz pieturai „Mārtiņa iela”.
- Bolderājā, Stūrmaņa ielā 25 (ieeja caur pagalmu). Kursē sekojošs sabiedriskais transports: 3.,30. vai 36. autobuss līdz pieturai „Bolderājas tirgus”.
- Sarkandaugavā, Tvaika iela 54/3. Kursē sekojošs sabiedriskais transports: 5. tramvajs līdz „Tvaika ielai” vai „Gaujienas ielai”.
- Juglā, Brīvības gatvē 399, kursē sekojošs sabiedriskais transports: 1., 14., 40. autobuss vai 3., 6. tramvajs līdz pieturai „Mārkalnes iela”.
- Maskavas iela 250, kursē sekojošs sabiedriskais transports: (Ķengaraga tirgus teritorijā) kursē sekojošs sabiedriskais transports: 3,7,9 tramvajs un 15, 31, 49 autobuss līdz pieturai „Ķengaraga iela".
- Ziepniekkalnā, Zaļenieku ielā 40, kursē sekojošs sabiedriskais transports: 40., 42., 46. autobuss līdz   pieturai „Graudu iela” un 19., 27. trolejbuss līdz pieturai „Līvciema iela”. 
Katru dienu tiek piedāvāta cita ēdienkarte: zupa, otrais ēdiens un dzēriens. Ēdienu var baudīt uz vietas vai arī ņemt līdzi uz mājām (savos traukos).

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām palīdzības programma ?

Pārtikas palīdzības paku var saņemt trūcīgās personas, kam izsniegta Rīgas Sociālā dienesta izziņa par trūcīgās personas statusu, un ārkārtas situācijās nonākuši cilvēki.
Pārtikas pakas saturs: pilnpiena pulveris - 0,4 kg, auzu pārslas - 0,5 kg, griķi - 0,4 kg, manna - 0,5kg, rīsi - 0,4 kg, makaroni - 1kg, kviešu milti - 0,5 kg, rapšu eļļa - 0,5 l, sautēta cūkgaļa - 0,25 kg.
Saimniecības preču pakas saturs: ziepes, šampūns, zobu birste, zobu pasta, veļas pulveris, trauku mazgāšanas līdzeklis.
Mācību piederumu komplekts: skolas soma vai mācību piederumi.
Vairāk informācijas sadaļā Pārtikas pakas trūcīgajiem Rīgas iedzīvotājiem, kā arī Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapas sadaļā Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām 2014-2020.

Kam ir tiesības saņemt pabalstu veselības aprūpei?

Tiesības saņemt šo pabalstu ir personām, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 192,09 katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā mēnesī, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam nepārsniedz EUR 234,77 mēnesī, ja ir ievēroti pārējie  Rīgas domes   2013. gada 15. janvārī  saistošie noteikumi Nr. 202 Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā ‘’noteikumu nosacījumi.
- pabalstu pacienta iemaksu segšanai personai, kura saņem vecuma vai invaliditātes pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, nepārsniedzot EUR 71,14 kalendārajā gadā. Šo pabalstu nepiešķir personai, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbrīvota no pacienta iemaksas;
- pabalstu zāļu un medicīnisko līdzekļu, kas iekļauti kompensējamo zāļu sarakstā, iegādes izdevumu daļas samaksai
- pensionāriem un invalīdiem ar slimību izraisītu vidēju un smagu inkontinenci, kuriem nav tiesību šos līdzekļus saņemt kā kompensētos medicīniskos līdzekļus, – pabalstu inkontinences līdzekļu un/vai urīnceļu katetru iegādei, nepārsniedzot EUR 341,49 kalendārajā gadā.

Kā pieprasīt dzīvokļa pabalstu?

Dzīvokļa pabalsts ir Rīgas domes pašvaldības palīdzība, kas tiek piešķirta saskaņā ar Rīgas domes 2013. gada 15. janvārī  saistošie noteikumi Nr. 202 ‘”Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā‘’.
Tiesības saņemt  dzīvokļa pabalstu  ir personām, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 284,57 katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā mēnesī, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam nepārsniedz EUR 355,72 mēnesī  un ja ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam un tai ir noslēgts īres vai apsaimniekošanas līgums.
Pieprasot, minēto pabalstu, klients uzrāda ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu maksājumu kvīšu oriģinālus (iesniedzot kopijas) par iepriekšējo vai kārtējo mēnesi un īres vai apsaimniekošanas līguma oriģinālu.
Pabalstu klients pieprasa reizi trijos mēnešos, bet kurināmā iegādei – vienu reizi kalendārajā gadā.
Ja Rīgas Sociālais dienests pieņem lēmumu piešķirt klientam dzīvokļa pabalstu ,ikmēneša pabalsta summu pārskaita pakalpojumu sniedzējiem (mājokļa īpašniekam, nama apsaimniekotājam, komunālo pakalpojumu sniedzējiem u.c.).

Kādos termiņos tiek izmaksāti sociālie pabalsti?

Rīgas Sociālais dienests klientam par kārtējo mēnesi piešķirto pabalstu izmaksu veic ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 10. datumam.

Kas jādara, lai saņemtu GMI pabalstu?

Lai saņemtu pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai, personai jāvēršas Rīgas Sociālā dienesta nodaļā atbilstoši  reģistrētajai  vai faktiskajai dzīvesvietai , iesniedzot iesniegumu un aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju.
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) nodrošināšanai ir atbalsts ģimenei (personai), kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu un kuras pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi ir mazāki par :
- EUR 64,03 nepilngadīgiem bērniem
- EUR 56,91 darbspējīgām personām
- EUR 128,06, vecuma vai invaliditātes pensiju saņēmējam, kā arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam.
Lai veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas sociālās situācijas uzlabošanā, pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai saņēmējam ar Rīgas Sociālo dienestu jānoslēdz „Vienošanās par līdzdarbību".

Kas nosaka ģimenes atbilstību trūcīgo un maznodrošināto statusam?

Kārtību, kādā ģimenei (personai) tiek noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, nosaka Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumi Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" un Rīgas domes   2013. gada 15. janvārī  saistošie noteikumi Nr. 202 ‘”Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā‘’. Savukārt, ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstību minētajos noteikumos noteiktajam trūcīgas  vai maznodrošinātas personas līmenim novērtē un lēmumu pieņem Rīgas domes sociālais  dienests.

Kāda ģimene ir atzīstama par trūcīgu?

Ģimene (persona) ir atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz  128,06 euro  un ja uz to attiecas Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" 2.punkta un Rīgas domes 2013. gada 15. janvārī  saistošie noteikumi Nr. 202 ‘”Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā ‘’12 .punkta apakšpunktos noteiktie nosacījumi:
- tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot šo noteikumu 19.punktā minēto  ; 
- tā nav noslēgusi uztura līgumu;
- tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas   sniegtos pakalpojumus vai tā neatrodas ieslodzījumā;
- persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37. panta pirmajā daļā Ģimenes (personas), atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam apstiprina ar Rīgas sociālā dienesta izsniegtu izziņu.

 

Kāda ģimene Rīgā atzīstama par maznodrošinātu?

Ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis ģimenes (personas) atzīšanai par maznodrošinātu tiek izvērtēti saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, un Rīgas domes   2013. gada 15. janvārī  saistošie noteikumi Nr. 202 ‘”Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā ‘’12. punkta apakšpunktos noteiktie nosacījumi: - Ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona darbspējīgā vecumā atzīstama par maznodrošinātu, ja vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim (personai) mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz – 320 euro , izņemot gadījumus, kad dzīvoklī dzīvo viens vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs, kurš atzīstams par maznodrošinātu, ja viņa vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 400 euro un ir ievēroti pārējie un Rīgas domes 2013. gada 15. janvārī  saistošie noteikumi Nr. 202 nosacījumi.

Uz cik ilgu laiku piešķir trūcīgas  un maznodrošinātas  (personas) ģimenes statusu?

Uz cik ilgu laiku piešķir trūcīgas  un maznodrošinātas  (personas) ģimenes statusu?
Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss ģimenei, kurā ir kaut viena persona darbspējīgā vecumā, vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā tiek piešķirts uz trim mēnešiem, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam vai arī ģimenei, kurā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā, tiek piešķirts uz sešiem mēnešiem.
Rīgas pilsētas sociālais dienests lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam pieņem ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemts klienta iesniegums un citi lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti.

Kas jāzina par kaķiem un suņiem Rīgā?

Rīgas domes bezsaimnieku kaķu kontroles programma "moķer - sterilizē - atlaiž", tās mērķis ir samazināt bezsaimnieku kaķu skaitu. Pēc sertificēta veterinārārsta apskates slimie kaķi tiek eitanazēti, bet veselie sterilizēti, vakcinēti pret trakumsērgu un nogādāti atpakaļ dzīvesvietās. 

Pieteikt kaķus sterilizācijai var kā fiziska, tā juridiska persona. Personai jāaizpilda iesnieguma veidlapa, kas ir pieejama Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā, kā arī Departamenta mājas lapā: http://mvd.riga.lvAizpildīta veidlapa jāiesniedz personīgi vai jānogādā pa pastu  Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā, Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV - 1010, vai jānosūta uz e-pastu dmv@riga.lv; vai faksu 67012471. Iesniegumu var iesniegt Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, kur tas tiek reģistrēts, un iesniedzējs tiek informēts par iesnieguma kārtas numuru sarakstā un pakalpojuma prognozējamo izpildes laiku.  Par sava iesnieguma virzību iesniedzējs var saņemt informāciju Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta mājas lapā.
Kad pienāk iesnieguma kārta, departaments informē iesniedzēju, uz kuru veterināro klīniku sterilizējamie kaķi ir jānogādā.
Kaķenes sterilizācija ietver: medicīnisko apskati, sterilizāciju, iezīmēšanu, nogriežot kreisās auss galiņu, pēcoperācijas uzturēšanu klīnikā vismaz 1 diennakti, vakcinēšanu pret trakumsērgu.
Runča kastrācija ietver: medicīnisko apskati, kastrāciju, iezīmēšanu, nogriežot kreisās auss galiņu, pēcoperācijas uzturēšanu klīnikā vismaz līdz pilnībā ir beigusies narkozes iedarbība, vakcinēšanu pret trakumsērgu.

Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, kuriem ir piešķirts maznodrošinātā vai trūcīgā statuss, ir iespēja bez maksas sterilizēt savus kaķus un suņus (ne vairāk kā 2 dzīvniekus).
Lai saņemtu šo pakalpojumu iedzīvotājs sazinās ar jebkuru no šajā pakalpojuma aprakstā norādītājām veterinārajām klīnikām un vienojas par laiku, kurā veterinārā klīnika veiks dzīvnieka sterilizāciju. Ierodoties ar dzīvnieku klīnikā, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un Rīgas sociāla dienesta izsniegta izziņa par atbilstību maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusam!

Pakalpojumu sniedzēja adrese

Centra rajons, SIA 'Frančeska Vet' Blaumaņa iela 29, Rīga. Pieņemšanas laiks: No pirmdienas līdz piektdienai no 9.00 līdz 22.00 Sestdienās - no 9.00-18.00 Svētdienās - no 10.00 - 15.00, Tālrunis: 66100500, mājas lapa: http://mvd.riga.lv/uploads/videdzivn/sterrndbarot12-14.xls

Latgales priekšpilsēta, SIA '"Dr.Beinerts" Ģertrūdes iela 101, Rīga Rīga. Pieņemšanas laiks: Pirmdienās - Svētdienās - visu diennakti, iepriekš piesakoties , Tālrunis: 67288539, mājas lapa: http://mvd.riga.lv/uploads/videdzivn/sterrndbarot12-14.xls

Vidzemes priekšpilsēta, SIA 'Dzīvnieku veselības centrs' Fridriha Candera iela 4, Rīga. Pieņemšanas laiks: No pirmdienas līdz piektdienai no 9.00-20.00 Sestdienās no 9.00-16.00 , Tālrunis: 67500494, mājas lapa: http://mvd.riga.lv/uploads/videdzivn/sterrndbarot12-14.xls

Zemgales priekšpilsēta, SIA "Fel-Can" Codes iela 3A, Rīga. Pieņemšanas laiks: No pirmdienas līdz piektdienai no 9.00-22.00, Sestdienās - 09.00-17.00 , Tālrunis: 67436060, Mājas lapa: http://mvd.riga.lv/uploads/videdzivn/sterrndbarot12-14.xls

Ziemeļu rajons, SIA 'Alfa-Vet' Viestura prospekts 73 - 1a, Rīga. Pieņemšanas laiks: No pirmdienas līdz piektdienai no 9.00-19.00 Sestdienās - 9.00-17.00 , Tālrunis: 67395695, 67355288, mājas lapa: http://mvd.riga.lv/uploads/videdzivn/sterrndbarot12-14.xls

Kurzemes rajons, SIA 'Dzīvnieku veselības centrs" Krišjāņa Valdemāra iela 151, Rīga. Pieņemšanas laiks: No pirmdienas līdz piektdienai no 09.00-20.00, Sestdienās no 09:00-16:00, Svētdienās - brīvs , Tālrunis: 67500494, mājas lapa: http://mvd.riga.lv/uploads/videdzivn/sterrndbarot12-14.xls

Diennakts tālrunis, kur var zvanīt par negadījumos cietušiem, slimiem, bez saimnieka palikušiem un klaiņojošiem suņiem un kaķiem vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem savvaļas dzīvniekiem: 67558855. 

Saskaņā ar Rīgas domes 17.02.2004. saistošajiem noteikumiem Nr.57 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtību" suņa īpašniekam jāpiereģistrē suns un jāmaksā ik gadu suņa turēšanas nodeva EUR 8,54 .
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments organizē suņu turēšanas nodevas iekasēšanu un suņu turēšanas nodevas žetonu izsniegšanu veterinārklīnikās. Žetons ir nodevas apmaksas apliecinājums.

1. Suņa turēšanas nodeva jāsāk maksāt, kad suns sasniedzis 3 mēnešu vecumu, un jāmaksā ik gadu visa suņa mūža garumā.

2. No suņa turēšanas nodevas ir atbrīvoti vientuļie nestrādājošie pensionāri, 1. un 2. grupas invalīdi, redzes un dzirdes invalīdi, valsts iestādes, kurās tiek audzēti dienesta suņi.

3. Suņa turēšanas nodeva ir samazināta par 50% sterilizēto dzīvnieku īpašniekiem un maza izmēra dekoratīvo suņu, kuru skausta augstums nepārsniedz 35 cm, īpašniekiem.

4. Veterinārās klīnikas, ar kurām Mājokļu un vides departaments ir noslēdzis līgumu, izsniedz suņu īpašniekiem ikgadējo suņu turēšanas nodevas žetonu.
Ar attiecīgajiem žetoniem veterinārās klīnikas nodrošina Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.

5. Lai saņemtu suņu turēšanas nodevas žetonu kalendārajam gadam, īpašniekam jāuzrāda kvīts par ikgadējās suņa turēšanas nodevas samaksu un suņa vakcinācijas apliecība, kurā ir atzīmes par suņa ikgadējo vakcināciju pret trakumsērgu, vai attiecīgie dokumenti, ja īpašnieki no nodevas samaksas ir atbrīvoti.

6. Par izvairīšanos no suņu turēšanas nodevas samaksas ir paredzēta administratīvā atbildība.

Lai saņemtu suņu turēšanas nodevas žetonu, jāuzrāda šādi dokumenti:
1.Kvīts par suņa turēšanas nodevas samaksu - jāuzrāda oriģināls vai attiecīgie dokumenti, ja īpašnieki no nodevas samaksas ir atbrīvoti;
2. Suņa vakcinācijas apliecība, kurā ir atzīmes par suņa ikgadējo vakcināciju pret trakumsērgu - jāuzrāda oriģināls;

No suņa turēšanas nodevas atbrīvotajiem īpašniekiem jāuzrāda:
1. Invalīda apliecība - jāuzrāda oriģināls;
2. Vientuļiem nestrādājošiem pensionāriem - pensionāra apliecība, dzīvesvietas izziņa (izsniedz izpilddirekcija) - jāuzrāda oriģināls vai jāiesniedz kopija;
3. Izziņa, kas apliecina, ka pensionārs ir nestrādājošs (izsniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra) - jāuzrāda oriģināls vai jāiesniedz kopija;
4. redzes un dzirdes invalīdi;
5. Iestādēm, kuras audzina suņus, - reģistrācijas apliecība.
Suņa turēšanas nodeva ir samazināta par 50% sterilizēto dzīvnieku īpašniekiem un maza izmēra dekoratīvo suņu, kuru skausta augstums nepārsniedz 35 cm, īpašniekiem.

Klīnikas, kurās iespējams saņemt suņu turēšanas nodevas žetonus: http://mvd.riga.lv/uploads/videdzivn/vetklinzet14.doc

 

Kā var saņemt specializētā transporta pakalpojumus?

Specializētā transporta pakalpojuma saņemšanai rīdziniekam Rīgas Sociālā dienesta sev tuvākajā teritoriālajā centrā jāiesniedz iesniegums un primārās veselības aprūpes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegts izraksts no ambulatorā slimnieka medicīnas kartes (veidlapa 027/u), kurā ir pamatota Personas nespēja pārvietoties ar sabiedrisko transportu. Samaksu par Pakalpojumu piešķir, pamatojoties uz Rīgas Sociālā dienesta speciālistu veiktu Pakalpojuma nepieciešamības novērtējumu un Pakalpojuma nepieciešamību apliecinošiem dokumentiem. Cilvēka matreiālo stāvokli neizvērtē. Pakalapojuma saņemšanas kārtību nosaka Rīgas domes 03.07.2007. saistošie noteikumi Nr.83 „Transporta pakalpojumu samaksas kārtība Rīgas pašvaldībā personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās”

Biedrībai „Svētā Jāņa Palīdzība” ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas Sociālajam dienestam par pašvaldības apmaksātu specializētā transporta pakalpojumu ir noslēgts sadarbības līgums:
1.Biedrībai „Svētā Jāņa Palīdzība”;
2.Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība;
3.Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”;
4.Sia “Volente deo”

Biedrībai „Svētā Jāņa Palīdzība” ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas Sociālo dienestu par pašvaldības apmaksātu specializētā transporta pakalpojumu. Mikroautobusi ir aprīkoti ar liftiem – pacēlājiem vai uzbrauktuvēm, ir speciālas drošības jostas ratiņkrēsliem un sēdošajiem, kas garantē drošību brauciena laikā.
Biedrība arī nodrošina guļošu pacientu transportēšanu uz mājām no slimnīcas, izmantojot speciāli aprīkotas automašīnas.
Pakalpojuma pieteikšana pa tālruni 67339265, darba laikā no plkst. 9.00 – 17.00.
Diennakts servisa tālrunis: 26317267.
Mājas lapa: http://svjp.lv/lv/info/specializetais-transports

Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība" piedāvā drošu un ērtu specializēto transportu, lai nogādātu personas, kuras pašas nevar pārvietoties, uz (no) slimnīcu, pie ārsta, uz citu dzīvesvietu, kā arī pa jebkuru citu nepieciešamo maršrutu. Samariešu apvienības rīcībā ir īpaši aprīkoti transportlīdzekļi ratiņkrēslā sēdošu vai guļošu personu pārvadāšanai.
Tālrunis: 8898 vai 67815299
Mājas lapa: http://www.samariesi.lv/lv/pakalpojumi/specializetais-transports

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” nodrošina specializēta autotransporta pakalpojumu personu ar īpašām vajadzībām pārvadāšanai Rīgā.Braucieni tiek nodrošināti arī brīvdienās plkst. 8.00-20.00.
Pārvadājumi jāpiesaka darba dienās plkst. 9.00-17.00. Gadījumos, kad laiks nav noteikts, var pieteikt tekošajā dienā, konkrēta laika gadījumā – iepriekšējā dienā.
Tālrunis: 67212775, mob.tel.: 29800190.
Mājas lapa: http://www.redcross.lv/lv/darbibas-jomas/socialais-atbalsts/specializeta-autotransporta-pakalpojumi/

Sia “Volente deo” sniedz specializētā transporta un pavadoņa paklapojumus, galvenokārt cilvēkiem ar invaliditāti un kustības, funkcionāliem traucējumiem, gados vecākiem cilvēkiem un ārstniecības iestāžu pacientiem. Piedāvā specializēta transporta pakalpojumus, lai cilvēkiem ar invaliditāti un kustības, funkcionāliem traucējumiem, rastos iespēja integrēties sabiedrībā un iesaistīties dažādās aktivitātēs.
Tālrunis: 27034798, dispečere - 27034764 
Mājas lapa: http://volentedeo.lv/

Nav līgums ar Rīgas Sociālo dienestu Biedrībai PINS, bet biedrība piedāvā specializēto invalīdu un gulošo slimnieku pārvadāšanas transportu. Piedāvā individualu diennakts specializētā invalīdu un gulošo slimnieku transporta pakalpojumu gan Latvijā, gan straptautiskajos pārbraucienos.
Tālrunis: 29227306
Mājas lapa: http://www.pins.lv/lv/socialie-pakalpojumi/specializetais-transports

SIA MED transports. Specializēta transporta pakalpojumi cilvēkiem ar īpašam vajadzībām,kopā ar pavadoni-asistentu vai medicīnas darbinieku.
Diennakts tālrunis 8388
Mājas lapa: https://medtransports.lv/lv/par-mums

 

Rīgas Veselības Centrs