Psiholoģiskā palīdzība

Psiholoģiska konsultēšana, psihoemocionāla atbalsta un psiholoģiskas izpētes nodrošināšana. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Nodrošināt psiholoģisko konsultēšanu, psihoemocionālo atbalstu un psiholoģisko izpēti Rīgas pilsētas pašvaldības ģimenēm ar bērniem. Nodrošināt psiholoģisko palīdzību ārkārtas situācijā nonākušām personām notikuma vietā Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā. Sniegt psiholoģisku konsultēšanu pilngadīgām personām ar bezdarba problēmām.

1. Nodrošināt pakalpojumu Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem, lai uzlabotu vecāku/aizbildņu izpratni par bērnu audzināšanu un mazinātu iespējamos vardarbības riskus un sekas ģimenē, sniegtu psihoemocionālo atbalstu bērniem un ģimenēm, ja tās saskārušās ar vardarbību, nonākušas krīzes situācijā vai atrodas sarežģītā psihoemocionālā situācijā.
2. Izvērtēt bērnu kognitīvās spējas, emocionālo sfēru un, balstoties uz novērtējumu, veicināt bērnu emociju regulācijas, vadīšanas iemaņas, attīstīt saskarsmes un komunikācijas prasmes, kā arī veicināt sociālo iekļaušanos bērniem ar kustību un attīstības traucējumiem.
3. Nodrošināt psiholoģisko konsultēšanu, psihoemocionālo atbalstu un psiholoģisko izpēti (izvērtēt klienta emocionālo sfēru, kognitīvas spējas, personības iezīmes un iespējamas psiholoģiskas problēmas), kā arī grupu nodarbības Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienību klientiem - bērniem, ģimenēm, personālam.

Lai saņemtu pakalpojumu, bērna likumiskais pārstāvis vai pilngadīga persona vēršas Rīgas Sociālajā dienestā un iesniedz iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu.

Psiholoģiskā palīdzība ārkārtas situācijā. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Sniegtā psiholoģiskā palīdzība ārkārtas situācijā (turpmāk - Pakalpojums) (stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami, no personas darbības neatkarīgi apstākļi, piemēram, ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c.) nonākušām personām (ģimenēm), kuras ārkārtas situācijas rezultātā nespēj apmierināt pamatvajadzības, notikuma vietā Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā.Pakalpojuma uzdevums ir nodrošināt psiholoģisku palīdzību ārkārtas situācijā (stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami, no personas darbības neatkarīgi apstākļi, piemēram, ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c.) nonākušām personām (ģimenēm) notikuma vietā Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā.

Lēmumu par psiholoģiskās palīdzības nepieciešamību notikuma vietā pieņem Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas pilsētas pārvaldes dežūrdienesta operatīvais dežurants. Dežūrdienesta operatīvais dežurants telefoniski informē biedrības "Skalbes" krīzes komandas koordinatoru (darba dienās no 9.00-17.00 pa tālruni 67222922, pārējā laikā 29114448) un informē Pašvaldības policiju par biedrības "Skalbes" krīzes komandas nogādāšanu notikuma vietā.

Ārkārtas situācijas notikuma vieta Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā pakalpojums tiek sniegts nekavējoties.

Psiholoģisks atbalsts - bērnu paliatīvā aprūpe. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk)

Psihosociālā palīdzība krīzes situācijā bērniem ar neizārstējamām progresējošām slimībām un viņu ģimenēm ietver sociālo darbinieku un kapelāna konsultācijas gan klātienē, gan telefoniski, gan dzīvesvietā.

Tiesības saņemt pakalpojumu ir:
1. bērnam, kura likumiskais pārstāvis deklarējis savu pamata dzīvesvietu un faktiski dzīvo Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
2. bērnam ar funkcionāliem traucējumiem;
3. ģimenes ar bērniem, kuriem ir funkcionāli traucējumi;
4. sērojošas ģimenes;
5. ja klients atrodas ārstniecības iestādē, tās sociālais darbinieks sazinās ar Rīgas Sociālo dienestu un informē par nepieciešamību pēc pakalpojuma, ārstniecības iestādes sociālais darbinieks kopā ar klienta likumisko pārstāvi sagatavo iesniegumu pakalpojuma saņemšanai un iesniedz Rīgas Sociālajā dienestā.

Sociālos pakalpojumus bērna likumiskais pārstāvis pieprasa Rīgas Sociālajā dienestā.Bērna likumiskajam pārstāvim jāvēršas dzīvesvietai tuvākajā Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā pie sociālā darbinieka.
1. Klients aizpilda iesniegumu, norādot nepieciešamo pakalpojumu un funkcionālo traucējumu apstiprinošu dokumentāciju;
2. Rīgas Sociālā dienesta sociālais darbinieks pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu un sagatavo nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai.

 

Rīgas Veselības Centrs