Profilēšanas un atbalstītā darba pakalpojums pilngadīgām personām ar nediagnosticētām problēmām

Profilēšanas un atbalstītā darba pakalpojums pilngadīgām personām ar nediagnosticētām problēmām. Pakalpojuma apraksts (lasīt vairāk).

Nodrošināt personām ar nediagnosticētām problēmām, t.sk. ar viegliem garīga rakstura traucējumiem (ar vai bez diagnozes) darbspējas vecumā problēmu un vajadzību izvērtēšanu un atbalsta pasākuma īstenošanu, nodrošinot iekļaušanos atklātā darba tirgū uz līdzvērtīgiem noteikumiem ar citiem darbiniekiem, sniedzot nepieciešamo atbalstu darba prasmju apguvē un saglabāšanā, sociālo prasmju pilnveidē un nodrošinot atbalstu darba gaitu uzsākšanas periodā, gan darba ņēmējam, gan darba devējam.Profilēšanas un atbalstītā darba pakalpojuma pilngadīgām personām ar nediagnosticētām problēmām (turpmāk - Pakalpojums) persona sākotnēji tiek iesaistīta profilēšanas posmā, kura laikā personai tiek piesaistīti trīs speciālisti (sociālais darbinieks, ergoterapeits, psihiatrs). Pēc profilēšanas posma personai tiek izstrādāts individuālais atbalsta plāns, saskaņā ar kuru persona tiek nosūtīta uz Rīgas sociālo dienestu, vai arī personai tiek uzsākts atbalsta pasākumu īstenošanas posms, kura ietvaros persona saņem atbalstu darba prasmju apguvē un saglabāšanā, t.sk. saņem individuālas konsultācijas, motivēšanu un uzraudzību, saņem atbalstu CV un citu dokumentu sagatavošanā, kā arī praktisku iemaņu apgūšanu (vispārīgas iemaņas, kā piemēram, sociālās prasmes, saskarsmes prasmes, darba disciplīna, higiēna u.c., un specifiskas iemaņas atkarībā no amata un darba specifikas). Papildus tiek īstenoti darba meklēšanas pasākumi, sniegts atbalsts (asistēšana) darba gaitu uzsākšanas periodā un uzsākot darba attiecības saņem darba saglabāšanas uzraudzību, saņemot individuālu atbalstu un konsultācijas.

Tiesības saņemt Pakalpojumu ir personai ar nediagnosticētām problēmām, t.sk. ar viegliem garīga rakstura traucējumiem (ar vai bez diagnozes) darbspējas vecumā:
1. kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu un faktiski dzīvo Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
2. kurai saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu ir izsniegts nosūtījums Pakalpojuma saņemšanai.

 

Rīgas Veselības Centrs