20. oktobrī darbu uzsāks Rīgas Sociālā dienesta jaunais teritoriālais centrs „Imanta” 

Š.g. 20. oktobrī klientu pieņemšanu uzsāks Rīgas Sociālā dienesta jaunais teritoriālais centrs „Imanta”, kas atrodas Imantas 8.līnijā 1A k – 2. Teritoriālajā centrā strādās 25 darbinieki: sociālās palīdzības jomā - 10 darbinieki, sociālo pakalpojumu jomā – 5 darbinieki, sociālā darba speciālisti – 8 un informators. Teritoriālā centra vadītāja Mārīte Strode. Līdz teritoriālajam centram „Imanta” var nokļūt ar 4. autobusu līdz pieturai Pedagoģijas fakultāte. Teritoriālā centra darba laiks: pirmdienās no 9.00 līdz 18.00; otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 9.00 līdz 17.00; piektdienās – administratīvā diena. Vairāk informācijas par teritoriālā centra „Imanta” darbu varēs uzzināt zvanot informatoram pa tālruni: 67037892.

Lai izvērtētu ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam  un tiesībām saņemt sociālos pabalstus, un/vai saņemtu sociālos pakalpojumus persona vai tās pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienesta rajona nodaļu teritoriālajos centros ar iesniegumu un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, kurā personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī deklarē ienākumus un materiālo stāvokli par pēdējiem 3 mēnešiem. Iztikas līdzekļu deklarācija nav jāaizpilda, ja sociālais pakalpojums tiek nodrošināts, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli. Lūgums ievērot un pie darbinieka ierasties ar nepieciešamajiem dokumentiem, lai noformētu palīdzību.

Ja tiek pieprasīts dzīvokļa pabalsts, pabalsta pieprasītājs kvītis par īri un komunālajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, Rīgas Sociālajā dienestā uzrāda ik pa 3 mēnešiem.

Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

Lai saņemtu patversmes, naktspatversmes, dienas centra pilngadīgām personām un krīzes centra pakalpojumus, personai jāvēršas tieši pie pakalpojuma sniedzēja.

Rīgas domes Labklājības departaments aicina iedzīvotājus vēršoties Rīgas Sociālajā dienestā, iepriekš pie teritoriālo centru informatoriem noskaidrot un ievērot darbinieku pieņemšanas laikus. Sociālie darbinieki sniegs informāciju par iespējām saņemt pašvaldības atbalstu, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, izvērtējot katru gadījumu individuāli, un tikai pēc tam pieņems lēmumu par pabalsta vai pakalpojuma piešķiršanu. Atgādinām, ka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka, ka arī pašiem iedzīvotājiem ir jālīdzdarbojas savas problēmas risināšanā, tāpēc rezultāts būs atkarīgs no veiksmīgas sadarbības.

Atgādinām, ka konkrētāku un plašāku informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem galvaspilsētā ikviens var saņemt zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta informatīvo bezmaksas tālruni 80005055; P,0,T,C - 9.00 - 17.00; ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte, kā arī ar informāciju var iepazīties Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā: www.ld.riga.lv. Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru adreses, informatoru tālruņus, dienas centru nodarbību plānus, sociālā darbinieka apsekojuma noteikumus un par atkarību profilakses speciālistu darbu var uzzināt mājas lapas sadaļā: www.ld.riga.lv /Rīgas Sociālais dienests.

....................................................................................................................................................................

 

Vinnija Pūka skola gaida vecākus uz nodarbībām  par liekā svara problēmām bērniem un uztura ieteikumiem!


http://www.veseligsridzinieks.lv/ - šī ir informatīva Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapa, kurā vieglā un saprotamā valodā pieejama aktuālā un speciālistu sniegtā informācija par sabiedrības veselības jautājumiem – Rīgas pašvaldības kompetenci, veselības veicināšanu un atkarības profilaksi, ģimenes psihosociālās labklājības veicināšanu un ģimenes aktivitāšu realizēšanai esošo infrastruktūru. Šajā mājas lapā esošā informācija var būt noderīga gan pieaugušajiem, gan bērniem un jauniešiem.

............................................................................................................................................................................ 

Lekcijas brīvprātīgajiem un citiem interesentiem darbā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Lekcijas brīvprātīgajiem un citiem interesentiem darbā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Svētās Marijas Magdalēnas draudze kopā ar Biedrību ”Svētās Ģimenes Māja” ielūdz  brīvprātīgos un citus interesentus uz lekciju kursu apmācībai darbā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai turpinātu darbu sociālās integrācijas jomā, piemēram, sadarbībā ar projektu „Ģimenes Māja”, un perspektīvā izveidotu ģimenes asistenta pakalpojumu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Lekcijas notiks Rīgā, Klostera ielā 4 – Svētās Marijas Magdalēnas draudzes telpās:

17.10.2014. pl. 17.00-19.30; Invaliditāte – jēdziens, veidi, sociālie pakalpojumi un atbalsts. Brīvprātīgais darbs;

30.10.2014. pl. 17.30-20.00; Komunikāciju prasmes ar personām ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem. Psiholoģiskās un vides barjeras;

15.11.2014. pl. 10.00-14.00; Invalīdu pamatvajadzības un funkcionālās neatkarības iespējas. Pastorālais konsultants darbā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

28.11.2014. pl. 17.00-19.30; Ergonomijas pamatprincipi darbā ar invalīdiem Palīglīdzekļi, to veidi un pielietojums. Vides pieejamība un pielāgošana.

Lektori: Dr. Lolita Cibule, Inese Švekle, Ina Vīksniņa, Arisa Fomina un lektore no Ž. Vanjē kustības ”Faith and Light”.Pēc visa lekciju kursa apmeklējuma tiks izsniegts apliecinājums par kursa noklausīšanos.Dalībniekus lūdzam pieteikties līdz 12.oktobrim pa telefonu 26107411 (Arisa Fomina) vai elektroniski – arisafomina@yahoo.com

.........................................................................................................................................................................

Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar SIA „Latvian Holidays” aicina vecākus pieteikties nodarbībām programmā “Bērna emocionālā audzināšana”

Programma “Bērna emocionālā audzināšana” (BEA) ir izglītojošas un atbalstošas nodarbības vecākiem par pirmsskolas vecuma bērnu attīstību un audzināšanu. Šī programma ir paredzēta vecākiem, kuriem ir bērni vecumā līdz 7 gadu vecumam.
Programmas mērķis ir sekmēt pozitīvu bērnu emocionālo attīstību, uzlabot vecāku un bērnu savstarpējās attiecības, palīdzēt vecākiem labāk izprast savus bērnus un viņu vajadzības, palīdzēt mazināt bērnu uzvedības problēmas.
Nodarbību cikla ietvaros notiks 1 ievadnodarbība un 10 nodarbības par šādām tēmām:
1. Bērna attīstība un temperaments.
2. Kā veicināt bērna ķermeņa kontroli un pozitīva ķermeņa pašvērtējumu.
3. Ka veidot drošu piesaisti.
4. Kā veicināt bērna spēlēšanos un fantāzijas attīstību.
5. Kā veicināt valodas un komunikācijas spēju attīstību.
6. Kā bērnā veicināt pozitīvu pašvērtējumu.
7. Disciplinēšanas metodes, kas veicina emociju pašregulāciju un sirdsapziņas attīstību.
8. Kā veicināt bērna emociju pašregulāciju.
9. Kā veicināt koncentrēšanās, plānošanas un problēmu risināšanas spēju attīstību.
10. Kā veicināt sociālās kompetences, empātijas un gādīguma attīstību.
Nodarbības vadīs sertificētas BEA programmas vadītājas: Aelita Beitika, mag. psych. un Kristīne Poča, mag. psych.
Nodarbībās vecākiem tiks sniegta informācija par bērnu spēju attīstību, audzināšanas principiem un stratēģijām, kā mainīt bērna uzvedību. Šajā programmā vecāki saņems arī konkrētus ieteikumus audzināšanas problēmsituāciju risināšanai.
Mācīsimies, diskutēsim un runāsim arī par savām jūtām un domām, esot vecāku lomā, dalīsimies savā pieredzē!
Nodarbības notiks Rīgā,  Skolas ielā 21, 201A telpā.
Iespējama pieteikšanās uz dienas (no 14.00 līdz 16.15) vai vakara (no 18.00 līdz 20.15) grupu. Nodarbības notiks trešdienās.
Dalībnieku skaits grupā ir ierobežots. Maksimālais skaits – 15 dalībnieku.
Pieteikšanās, rakstot uz e-pastu: latvianholidays@inbox.lv
Papildus informācija: Iveta Krūmiņa, tālr. 28275992
Dalība Rīgas pilsētas pašvaldības iedzīvotājiem ir bez maksas!

.............................................................................................................................................................................

Rīgas Sociālajā dienestā var pieteikties pabalsta saņemšanai mācību līdzekļu iegādei

No 2014. gada 1. jūnija Rīgas domes Labklājības departaments aicina rīdziniekus iesniegt iesniegumus pabalsta mācību līdzekļu iegādei, saskaņā ar Rīgas domes 15.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”.
Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 192.09 katram ģimenes loceklim, kā arī atbilst pārējiem šo saistošo noteikumu kritērijiem.
Pabalstu piešķir:
vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu;
sociālās korekcijas klašu audzēkņiem pabalstu piešķir bez vecuma ierobežojuma.
Pabalsta apmērs EUR 35.57 euro katram skolniekam.
Lai saņemtu pabalstu:
bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis līdz 31.oktobrim vēršas Rīgas Sociālajā dienestā un :
uzrāda personu apliecinošu dokumentu;
iesniedz rakstisku iesniegumu;
aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.
Informāciju par sociālā darba speciālistu pieņemšanas laikiem un atbildes uz jautājumiem par sociālajiem pakalpojumiem un sociālajiem pabalstiem Rīgas pašvaldībā var iegūt zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, P,O,T,C no 9:00 – 17:00 un Pt no 9:00 – 16:00. No 17:00 – 21:00 darbojas automātiskais atbildētājs. Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv.

......................................................................................................................................................................

Rīgas Domes Labklājības departaments uzsāk bezmaksas semināru ciklu par veselīgu dzīvesveidu Rīgas pilsētas iedzīvotājiem:

„Veselības veicināšanas seminārs sēdoša darba veicējiem darbspējīgā vecumā”
Semināra pirmā daļa notiks viesnīcas „Days hotel” konferenču zālē plkst. 10.00 - 12.00 (Rīga, Brīvības iela 199).
Otra daļa notiks fitnesa centrā „énergie Fitnesa Studiju Sievietēm” plkst. 13.00 - 14.00 (Rīga, Brīvības iela 180).
Piedāvātā semināra ietvaros apmeklētāji varēs iepazīties ar šādiem jautājumiem:
1.daļā:
•Kas ir veselība;
•Kā panākt, lai mums būtu daudz enerģijas;
•Kā vairot dzīvesprieku;
•Kā un ko pareizi ēst, kā veselīgu pārtiku pārvērst enerģijas donorā;
•Uzturs un pareiza uzturvērtības iegūšana sēdoša darba veicējiem;
•Kā attīrīt organismu? Un vai tas ir nepieciešams. Plusi un mīnusi;
•Ēšanas pamatprincipi;
•Vai viss, ko mēs ēdam dod mums vajadzīgo uzturvērtību;
•Praktiski padomi un ieteikumi pirmo soļu veikšanai ceļā uz veselīgu dzīvesveidu.
2.daļā:
•Fizioterapeita lekcija sēdoša darba veicējiem par nepieciešamību un lietderību fiziskajām aktivitātēm;
•Praktiski ieteikumi kā uzlabot stājas, mugurkaula, locītavu stāvokli;
•Kādi vingrinājumi veicami sēdoša darba veicējiem;
•Kā izkustēties darba laikā visas dienas garumā;
•Kurām ķermeņa daļām būtu jāpievērš īpaša uzmanība.
3.daļā:
* visi semināra apmeklētāji dodas pāri ielai uz fitnesa centru „énergie Fitnesa Studiju Sievietēm”, kur sagaida fitnesa treneris, ar kuru kopā vienu stundu norit fitnesa nodarbība, kas izveidota īpaši semināra apmeklētājiem. Treneris izjautās par Jūsu veselības stāvokli, prasībām un nodarbības laikā pievērsīs uzmanību katram dalībniekam.
Pēc fitnesa nodarbības tiks pārrunātas sajūtas un tiks pasniegti uzmundrinoši, veselīgi gardumi.
Semināru ir izveidojuši augsti kvalificēti speciālisti- ārstniecības darbinieki, fitnesa treneri, fizioterapeiti, kuri savā nozarē ir praktizējuši daudzus gadus un izvēlētās tēmas un lekcijas saturs ir balstīts uz praksē pārbaudītiem jautājumiem un cilvēkus interesējošām tēmām.
Lai apmeklētu seminārus, kā arī iegūtu papildus informāciju, lūgums iepriekš pieteikties pie Andas Radziņas, zvanot pa tālruni 29467859 vai rakstot uz e-pastu: aveseliba@inbox.lv.

Semināru grafiks 2014. gadam:

Datums

Laiks

Norises vieta

18.10.2014.

10:00-12:00 lekcija

Viesnīca „Days hotel” konferenču zāle,

Brīvības iela 199c

13:00-14:00 nodarbība

Fitnesa centrs „énergie Fitnesa Studiju Sievietēm”,

Brīvības iela 180

15.11.2014.

10:00-12:00 lekcija

Viesnīca „Days hotel” konferenču zāle,

Brīvības iela 199c

13:00-14:00 nodarbība

Fitnesa centrs „énergie Fitnesa Studiju Sievietēm”,

Brīvības iela 180

06.12.2014

10:00-12:00 lekcija

Viesnīca „Days hotel” konferenču zāle,

Brīvības iela 199c

13:00-14:00 nodarbība

Fitnesa centrs „énergie Fitnesa Studiju Sievietēm”,

Brīvības iela 180

 

......................................................................................................................................................................

Rīgas domes Labklājības departaments aicina piedalīties bezmaksas nūjošanas nodarbībās Rīgas Sociālā dienesta dienas centros

Rīgas domes Labklājības departaments, domājot par rīdzinieku veselību, ir noslēdzis līgumu ar „Latvijas Tautas sporta asociāciju”, lai ikvienam interesentam bezmaksas piedāvātu piedalīšanos nūjošanas nodarbībās.
Līdz novembra beigām tiks organizētas nūjošanas nodarbības sertificēta instruktora pavadībā visos Rīgas Sociālā dienesta dienas centros pilngadīgām personām. Lai uzsāktu nūjošanu, nav nepieciešamas iepriekšējas zināšanas un īpaša fiziskā sagatavotība, kā arī ar nūjošanu var nodarboties jebkurā vecumā. Sertificēts nūjošanas instruktors bez maksas iemācīs nūjot un nodrošinās arī nūjošanai nepieciešamo inventāru!
Nūjošanas nodarbību grafiks.

Dienas centrs

Nūjošanas
vieta

Laiks

 Mēneši

IX

X

XI

  

Ābeļzieds
(Dzirciema iela 24)

Pārdaugava (tikšanas Dzirciema ielā 24)

10:00-
11:00

29

6,20

3,24

Kamene
Salnas iela 2

Pļavnieki (tikšanās Salnas ielā 2)

13:00-
14:00

30

14, 28

11,25

Ābeļzars
(Avotu iela 31)
Rīdzene
(Brīvības iela 237/2)

Biķernieku
mežs

(tikšanās pie „Linezera slimnīcas”)

10:00-
11:00

24

8, 22

5,19

Ķengarags
(Aglonas 35/3)
 Kastanis
(Lomonosova   1k19)

Maskavas
priekšpilsēta
(tikšanās Ķengaraga ielā 8, Daugavas promenādes sākumā)

09:00-
10:00

 

2,16,30

6,13

Vecmīlgrāvis
(Emmas iela 3)

Vecmīlgrāvis (tikšanās Emmas ielā 3)

12:00-
13:00

26

3,10,24

7,21

 

..............................................................................................................................................................................................

UZMANĪBU! Frančeska VET maznodrošinajām ģimenēm piedāvā veikt sava mājdzīvnieka sterilizāciju vai kastrāciju bez maksas! Vairāk informācijas klīnikā Rīgā, Blaumaņa ielā 29 vai zvanot pa tālruni +371 26 471 765!

.........................................................................................................................................

Rīgas domes Labklājības departaments iepazīstina ar videomateriāliem par sociālo darbu Rīgā

RD Labklājības departaments, lai informētu rīdziniekus par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem galvaspilsētā ir sagatavojis 3 video klipus. Tie tika izveidoti sadarbībā ar SIA “DK Media”, kuri projektu izvērtēšanas rezultātā saņēma finansējumu no RD Labklājības departamenta budžeta programmas „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām”.
Video klipā „Uzzini par Rīgas Sociālo dienestu vairāk!” informējam par apmeklētāju un dokumentu pieņemšanas kārtību Rīgas Sociālā dienesta deviņos teritoriālajos centros. Gada laikā Rīgas Sociālajā dienestā pēc sociālās palīdzības vēršas aptuveni 70 000 rīdzinieki.
Video klipā „Rīgas Sociālā dienesta dienas centri aicina!” skaidrots par iespējām dienas centros saturīgi pavadīt brīvo laiku dažādos interešu pulciņos, līdzdarboties kultūras un veselību veicinošos pasākumos, satikties ar domubiedriem, gūt atbalstu un savstarpēju palīdzību, kā arī saņemt informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem. Dienas centri ir pieejami visos Rīgas rajonos, un piedāvātās aktivitātes ir pieejamas bez maksas, tāpat bez maksas ir pieejami vingrošanas rīki, un nūjošanas nūjas. 2013. gadā septiņus Rīgas Sociālā dienesta dienas centrus apmeklēja 2735 rīdzinieki. Iespēja piedalīties dienas centru aktivitātēs ir jebkurai pilngadīgai personai, bet īpaši aicināti ir tuvākajā kopienā dzīvojošie iedzīvotāji (t.sk. personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu, personas ar invaliditāti (vides pieejamība nodrošināta!), personas, kuras nav nodarbinātas, kā arī citas pilngadīgas personas). Dienas centri darbojas pēc brīvā apmeklējuma principa, un to apmeklēšanai cilvēkiem nav nepieciešams Rīgas Sociālā dienesta nosūtījums.
Video klipā „Rīgas domes Labklājības departaments aicina kļūt par audžuģimeni”, informē par dokumentu iesniegšanas kārtību Rīgas bāriņtiesā, kā arī ir saruna ar audžuvecākiem un audžubērniem. Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība.
Ar videomateriāliem var iepazīties Rīgas domes Labklājības departamenta  Youtube kanālā: https://www.youtube.com/user/LDRiga.
RD Labklājības departaments aicina rīdziniekus interesēties par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu pieejamību galvaspilsētā, noskatoties sagatavotos videomateriālus, zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 vai ieskatoties mājas lapā www.ld.riga.lv.

....................................................................................................................................................................

INFORMĀCIJA TRAĢĒDIJĀ CIETUŠAJIEM, VIŅU ĢIMENES LOCEKĻIEM UN GLĀBĒJIEM!

Vienreizējs pabalsts līdz 1000 latu (1422.87 euro) tiks piešķirts apbedīšanas izdevumu segšanai (izņemot bēru mielasta izdevumus) personai, kura uzņēmusies bojā gājušā apbedīšanu.
Vienreizējs pabalsts 10 000 latu (14 228,72 euro) apmērā tiks piešķirts vienādās daļās bojā gājušās personas laulātajam un lejupējiem radiniekiem (bērniem, ja bērnu nav mazbērniem). Bet, ja lejupējo radinieku nav,  tad tuvākās pakāpes augšupējiem radiniekiem (vecākiem, vecvecākiem).
Vienreizējs pabalsts 5 000 latu (7114,36 euro) apmērā tiks piešķirts cietušajai personai, kurai traģēdijas rezultātā radušies medicīniskajā dokumentācijā fiksēti smagi veselības traucējumi, un kurai ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmumu ir noteikts darbspējas zaudējums no astoņdesmit līdz simts procentu apmērā (piešķirta I invaliditātes grupa) vai noteikts darbspējas zaudējums no sešdesmit līdz septiņdesmit deviņiem procentiem (piešķirta II invaliditātes grupa).
Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, persona vēršas Rīgas Sociālajā dienestā (Rīga, Baznīcas iela19/23) sešu mēnešu laikā pēc bojā gājušās personas apbedīšanas un iesniedz: iesniegumu par apbedīšanas izdevumu segšanu, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, kontu kredītiestādē, uz kuru pārskaitāma apbedīšanas izdevumu summa, bojā gājušās personas vārdu, uzvārdu un miršanas datumu; bojā gājušā miršanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu; apbedīšanas izdevumus apliecinošus attaisnojuma dokumentus (čekus, kvītis,  rēķinus).
Lai saņemtu vienreizēju pabalstu 10 000 latu apmērā persona vēršas Rīgas Sociālajā dienestā (Rīga, Baznīcas iela19/23) viena gada laikā pēc bojā gājušās personas nāves, un iesniedz iesniegumu par pabalsta vai tā daļas piešķiršanu, norādot pabalsta saņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi un kontu kredītiestādē, bojā gājušās personas vārdu, uzvārdu un miršanas datumu; kā arī bojā gājušā miršanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu.
Lai saņemtu vienreizēju pabalstu 5000 latu apmērā, pabalsta pieprasītājs ne vēlāk kā viena gada laikā pēc Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmuma izdošanas Rīgas Sociālajā dienestā iesniedz: iesniegumu, kurā norāda pabalsta saņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, kontu kredītiestādē, uz kuru pārskaitāma pabalsta summa; Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmuma kopiju, uzrādot oriģinālu.
Ja dokumenti tiek iesniegti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti, iesniegt dokumentu kopijas un uzrādīt to oriģinālu nav nepieciešams.
Pabalsti tiks izmaksāti viena mēneša laikā pēc dokumentu iesniegšanas.
Rīgas Sociālais dienests lūdz pirms persona vēršas Rīgas Sociālajā dienestā apzināt visus radiniekus, kas varētu pretendēt uz pabalstu. Lūgums personām, kuras pretendē uz pabalstu norādīt bankas kontu uz kuru pārskaitīt pabalstu.
Lūdzam izturēties ar sapratni gadījumos, kad sociālais darbinieks atkārtoti lūgs precizēt informāciju.
Pabalsts tiek piešķirts neatkarīgi no personas deklarētās dzīvesvietas.

Rīgas domes lēmums Nr. 457 26.11.2013.Par pabalstiem 21.11.2013. traģēdijā – ēkas Priedaines ielā 20, Rīgā, sabrukšanas rezultātā cietušajām personām un bojāgājušo personu tuviniekiem (lasīt vairāk)

Rīgas Sociālais dienests (Rīgā, Baznīcas ielā 19/23 pirmajā stāvā)strādā no plkst. 8.30-17.00, informācija pa tālruni 67105048. Šobrīd Rīgas Sociālajā dienestā no tuviniekiem pieņem iesniegumu 21. novembra traģēdijā bojā gājušo bēru izdevumu apmaksai, līdzi ņemot tuvinieka miršanas apliecību, personu apliecinošus dokumentus un bankas kontu.
Par apbedīšanas pabalstiem- informācija pa tālr. 67105048, 80005055
Par apbedīšanas izdevumiem:
Apbedīšanas izdevumus (ne sēru mielastu) segs Rīgas Sociālais dienests. Lai apmaksātu izdevumus nepieciešami sekojoši dokumenti:
1) rēķins no Apbedīšanas kompānijām/ veikaliem,
2) klienta piestādītajiem rēķiniem.
Uzmanību! Rēķinā kā maksātājam jābūt norādītam Rīgas Sociālajam dienestam.
KATRAM KLIENTAM, KURŠ FORMĒ APBEDĪŠANAS PABALSTU UN APBEDĪŠANAS IZDEVUMU SEGŠANU ir jāuzrāda RSD rekvizīti, kuriem obligāti jābūt norādītiem rēķina maksātāja sadaļā.
REKVIZĪTI:
Rīgas Sociālais dienests
Reģ.Nr.90009202794
Baznīcas 19/23, Rīga, LV 1010
AS Nordea Bank Finland PLC
NDELA2X
LV19NDEA0021500218020

Krīzes situāciju tālruņi:
1.Krīžu un konsultāciju centrs „Skalbes” 67222922 vai 27722292. Adrese: Rīga, Kungu ielā 34. 
3.Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis 116111
4.Rīgas domes priekšsēdētāja biroja diennakts tālrunis 67026101
Rīgas krīzes centru adreses, kur var vērsties pēc palīdzības un atbalsta:
1.RPBJC krīzes centrs „Marsa gatve”, adrese: Marsa gatve 16, tālrunis. Bērnu nodaļas diennakts tālruņi:67181243 28855596, Ģimeņu nodaļas diennakts tālruņi: 67181242 26412673
2.Biedrības „Latvijas Samariešu apvienība" Krīzes centrs bērniem un sievietēm „Māras centrs"", adrese: Rīga, Cieceres ielā 1 (pie Māras dīķa). Diennakts tālruņi: 67609263; 27808244
3.Nodibinājums Sociālās palīdzības aģentūra Ģimenes krīzes centrs „Mīlgrāvis" , adrese Ezera iela 21, diennakts tālrunis: 67012515

Rīgas domes Finanšu departamenta konts Zolitūdes traģēdijā cietušajiem

Saņēmējs: Rīgas domes Finanšu departaments
Reģ. Nr. :   90000064250
Adrese: Kungu iela 7/9, Rīga, Latvija, LV-1050
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle
SWIFT kods: NDEALV2X
Ziedojumu kontu numuri:
•LV39NDEA0080100001123(LVL)
•LV58NDEA0030100001123 (EUR) 

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija atvērusi ziedojuma tālruni Zolitūdes traģēdijā cietušo atbalstam - 90006386 (vienreizējs ziedojums 1 lats)

........................................................................................................................................................................

Konsultāciju istaba „Nepaliec Viens”
Katra līdz galam izdomāta doma veido mūsu dzīvi. Jauna atziņa var mainīt mūsu pašu esamību.(Zenta Mauriņa)

Mīļais līdzcilvēk!
Vēlamies Tevi uzklausīt, kad skumjās un bēdās izjūti tādu nepieciešamību, jo:
Tavs tuvinieks ir nedziedināmi slims,
Tu sēro par savu mirušo ģimenes locekli, tuvinieku vai draugu.
Meklēsim kopā iespējas un resursus, kā palīdzēt tieši Tev uzlabot dzīves kvalitāti, mazināt un arī pārvarēt psiholoģisko un sociālo krīzi!
Konsultācijai lūdzam iepriekš sazināties ar sociālā darba speciālistu.
Tālrunis:  27711711
E-pasts: saruna@nepaliecviens.lv
Konsultācijas saņemsiet Brīvības gatvē 237/2, Rīgā, LV-1006, piektdienās no pl.16:00 līdz 18:00, vai  citā vietā un laikā iepriekš par to vienojoties.
Biedrība „Nepaliec Viens”

.......................................................................................................................................................................

Atklāts pirmais pārtikas banka „Paēdušai Latvijai” ziedojumu izdales punkts "Māja atbalstam"

Rīga, Tallinas ielā 81, Rīgā darbojas pirmais pārtikas banka „Paēdušai Latvijai” ziedojumu izdales punkts "Māja atbalstam". Šajā izdales punktā  tiek aizsākta jauna iniciatīva, izveidojot vienotu telpu, kurā tikties palīdzības lūdzējam un ziedotājam.
Šajā izdales punktā ģimenēm ar bērniem ar zemiem ienākumiem, trūcīgajām vai maznodrošinātajām personām iespējams saņemt atbalstu ar pārtiku, apģērbu un citām ikdienā nepieciešamajām lietām. Iespēju robežās palīdzība tiks sniegta arī pensionāriem un invalīdiem, un pēkšņā nelaimē nonākušajiem. Izziņas par statusu nav nepieciešamas!
Ziedojumu izdales punkta darba laiki ir pirmdiena- piektdiena 9:00-17:00, ziedojumu izdale no plkst. 14:00-17:00. Sīkāka informācija pieejama pa tel. 22033700, 25409838, e-pastu partika@samariesi.lv, kā arī mājas lapā: http://www.paedusailatvijai.lv
Šajā izdales punktā netiek dalītas Eiropas Komisijas pārtikas pakas!

....................................................................................................................................................................

Rīgas klientu apkalpošanas centrā var saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas

Rīgas klientu centrā, Brīvības ielā 49/53 ir iespēja saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas par Rīgas pilsētas pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem. Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra juriskonsulti konsultācijas sniedz pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 17.15 un piektdienās no plkst.9.00 līdz 16.30 (ar pusdienas pārtraukumu no plkst.12.00 līdz 12.45).
Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kungu ielā 7/9 tas notiek: pirmdienās no plkst. 8.30 - 17.00, otrdienās, trešdienās no plkst. 8.15 -17.00, ceturtdienās no plkst. 8.15 - 18.00 un piektdienās no plkst. 8.15 - 16.00.
..........................................................................................................................................................................

Nodrošina e-konsultācijas vājdzirdīgiem un nedzirdīgiem bērniem

Ņemot vērā, ka vājdzirdīgajiem un nedzirdīgajiem bērniem ir ierobežotas saziņas iespējas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Uzticības tālrunis 116111 nodrošina iespēju saņemt psiholoģisku atbalstu ar e-konsultācijas starpniecību.
To var darīt, rakstot vēstuli uz e-pasta adresi uzticibaspasts116111@bti.gov.lv vai arī uzdodot jautājumu, izmantojot saiti VBTAI mājas lapā http://www.bti.gov.lv/lat/lietotaju_ertibam/uzdod_jautajumu.
Par šo iespēju VBTAI ir informējusi Rīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskolu, Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolu - attīstības centru, Latvijas Nedzirdīgo jauniešu organizāciju u.tt., taču šo bērnu un pusaudžu interesēs ir pēc iespējas plašāka šīs informācijas pieejamība. Tādēļ lūdzam iespēju robežās šo informāciju darīt zināmu ikvienam, kam tā būtu noderīga - gan bērniem, gan speciālistiem.
Pielikumā atrodams informatīvs plakāts, kas paredzēts izvietošanai bērniem pieejamās vietās (klases, ziņojumu dēļi, dienas centrs, sociālais dienests, u.c.).
Vairāk informācijas iespējams iegūt VBTAI mājas lapas sadaļā Uzticības tālrunis - E-konsultācijas bērniem un pusaudžiem. Plakāts e-konsultēšana bērniem un pusaudžiem

......................................................................................................................................................................